eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kamień Pomorski › Prowadzenie kursów zawodowych.Ogłoszenie z dnia 2022-10-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Prowadzenie kursów zawodowych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT KAMIEŃSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811684143

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wolińska 7B

1.5.2.) Miejscowość: Kamień Pomorski

1.5.3.) Kod pocztowy: 72-400

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@powiatkamienski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatkamienski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Fundacja "Instytut Społecznej Odpowiedzialności Organizacji"

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7393752389

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Moniuszki

1.11.4.) Miejscowość: Olsztyn

1.11.5.) Kod pocztowy: 10-275

1.11.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: biuro@doradztwo-przetargi.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: www.doradztwo-przetargi.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Prowadzenie kursów zawodowych.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6a844ba2-495b-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00388725

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002713/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Prowadzenie kursów zawodowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Powiat Kamieński szkolnictwem zawodowym stoi

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

ttps://powiatkamienski.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie
elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej w zakładce "Pytania i odpowiedzi". Za datę
przekazania zawiadomień oraz informacji przyjmuje się ich datę wczytania do Systemu.
Pytania i dok. na wezwanie mogą być przesyłane również na adres: biuro@doradztwo-przetargi.pl
https://powiatkamienski.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Sposób
sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub
oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z
dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz
rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami
dotycząca:
a) ofert, dokumentów oraz oświadczeń (przedmiotowych i podmiotowych środków dowodowych)
odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pomocą Platformy zakupowej
znajdującej się pod adresem https://powiatkamienski.ezamawiajacy.pl
lub https://oneplace.marketplanet.pl
b) inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty, odbywa się elektronicznie przy użyciu Platformy
Zakupowej https://powiatkamienski.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja” .
Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, podmiotowych
środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub
dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania za pośrednictwem
Platformy
3. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na platformie zakupowej https://powiatkamienski.ezamawiajacy.pl (założenie konta jest
bezpłatne). Wykonawca posiadający konto na Platformie oneplace.marketplanet.pl (dalej zwana
„Platformą”) ma dostęp do dokumentacji zamówienia – przedmiotowego postępowania, formularza do
złożenia oferty, formularza do zadawania pytań. W zakładce „Regulacje i procedury procesu
zakupowego” https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin znajduje się szczegółowa instrukcja odnoście
założenia konta przez Wykonawcę.
4.1. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. bezpłatnie
rejestrując się lub logując, w przypadku posiadania konta w Platformie Zakupowej, akceptuje warunki
korzystania z Platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej
https://powiatkamienski.ezamawiajacy.pl w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego” oraz
uznaje go za wiążący;
4.2. zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie
Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim; https://powiatkamienski.ezamawiajacy.pl ,
lub https://oneplace.marketplanet.pl.
Dokumenty lub oświadczenia, wykonawca składa w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej elektronicznym podpisem
kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Jeżeli oryginał dokumentu lub
oświadczenia, o których mowa powyżej nie zostały sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego,
wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię posiadanego dokumentu lub oświadczenia. W przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub
oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym przez wykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii
dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem.
Pozostałe informacje zawarto w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z
prawem przetwarzaniu w trakcie trwania postępowania czy realizacji umowy przedmiotowego
postępowania, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania
danych osobowych stanowi przepis prawa Pani/Pan dane mogą być przetwarzane w sposób
zautomatyzowany
i nie będą profilowane.
3. Ponadto:
􀀀 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim;
􀀀 w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może się Pan/Pani kontaktować z Inspektorem
Ochrony Danych w Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim pod adresem e-mail:
iod@powiatkamienski.pl ;
􀀀 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: Prowadzenie kursów zawodowych
(4), Znak sprawy: 21/RPZP.08.06.00-32-K036/19 prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
􀀀 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 78 ustawy Prawo zamówień publicznych,
dalej „ustawa Pzp”;
􀀀 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres co
najmniej 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli zobowiązania
wskazane w ofercie i umowie przekroczą w/w przedział czasowy, okres przechowywania obejmuje ten
termin;
􀀀 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp;
􀀀 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
􀀀 posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
􀀀 nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego.
W trakcie oraz po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w przypadku gdy
wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby
niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania
dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty
zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 15/1/RPZP.08.06.00-32-K036/19

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I - Kurs Kelnerstwa
a) Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu kelnerstwa. Kurs musi zakończyć się egzaminem kwalifikacyjnym potwierdzonym uzyskaniem certyfikatu zdobycia kwalifikacji zawodowych.
b) Czas trwania kursu: minimum 16 godzin na grupę (w tym zajęcia teoretyczne i praktyczne).
c) Liczba kursów: 1 grupa.
d) Ilość uczestników/uczestniczek kursu: łącznie 10.
e) Beneficjentem kursu i egzaminu certyfikacyjnego są uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie - uczestnicy projektu "Powiat Kamieński szkolnictwem zawodowym stoi".
f) Planowany okres realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 30 grudnia 2022 roku.
g) Szczegółowe terminy i harmonogram będą ustalone z Wykonawcą odrębnie na każdy kurs. Pierwszy termin i harmonogram zostanie przedstawiony w terminie 30 dni liczonych od daty zawarcia umowy w formie pisemnej.
h) Miejsce realizacji kursu: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie, ul. Słowiańska 2, 72-510 Wolin.
i) Zamawiający zapewnia odpowiednie warunki do prowadzenia części teoretycznej: salę wykładową dostosowaną do prowadzenia zajęć, z odpowiednim oświetleniem, ogrzewaniem, wentylacją, wyposażoną w sprzęt audiowizualny, w tym projektor multimedialny.
j) W przypadku realizacji zagadnień lub zajęć praktycznych wymagających zastosowania sprzętu, urządzeń lub aparatury specjalistycznej Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tego rodzaju wyposażenie we własnym zakresie.
k) Zamawiający wymaga, aby dla każdego uczestnika/uczestniczki zostały przygotowane i zapewnione materiały dydaktyczne w tym skrypt w wersji papierowej, podręcznik (jeśli zajdzie taka potrzeba).
l) Kurs zostanie zakończony egzaminem zewnętrznym końcowym (certyfikacyjnym). Wykonawca w ramach wynagrodzenia będzie zobowiązany zorganizować i przeprowadzić egzamin certyfikacyjny dla wszystkich uczestników kursu.
m) Wykonawca w ramach realizacji zamówienia, zapewni każdemu uczestnikowi kursu jedno podejście do egzaminu certyfikacyjnego oraz wyda certyfikat wszystkim osobom, które pomyślnie zdały egzamin.
n) Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymają dokumenty potwierdzające jego ukończenie - zaświadczenie o którym mowa w §12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 652).
o) Zamawiający wymaga aby zajęcia były przeprowadzone w formie teoretyczno-praktycznej (wykłady, warsztaty praktyczne, dyskusja), zgodnie z harmonogramem i zaakceptowanym przez Zamawiającego programem szkolenia.
p) Zamawiający wymaga wydania przez Wykonawcę Zaświadczenia ukończenia kursu uprawniającego do wykonywania zawodu Kelnera potwierdzającego nabycie przez uczestników/uczestniczki kwalifikacji zawodowych na podstawie wyników egzaminów zewnętrznych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
„Łączna cena oferty brutto” – C
„Dodatkowe doświadczenie trenera/instruktora (wskazanego na spełnienie warunku udziału w postępowaniu)” – D

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowe doświadczenie trenera/instruktora (wskazanego na spełnienie warunku udziału w postępowaniu)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu „Powiat Kamieński szkolnictwem zawodowym stoi”.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części. Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na każdą z części zamówienia (tzn. złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia).
Część II - Kurs Barmana
a) Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu barmana. Kurs musi zakończyć się egzaminem kwalifikacyjnym potwierdzonym uzyskaniem certyfikatu zdobycia kwalifikacji zawodowych.
b) Czas trwania: minimum 16 godzin na grupę.
c) Liczba kursów: 1 grupa.
d) Ilość uczestników/uczestniczek kursu: łącznie 10.
e) Beneficjentem kursu i egzaminu certyfikacyjnego są uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie - uczestnicy projektu "Powiat Kamieński szkolnictwem zawodowym stoi".
f) Planowany okres realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 30 grudnia 2022 roku.
g) Szczegółowe terminy i harmonogram będą ustalone z Wykonawcą odrębnie na każdy kurs. Pierwszy termin i harmonogram zostanie przedstawiony w terminie 30 dni liczonych od daty zawarcia umowy w formie pisemnej.
h) Miejsce realizacji kursu: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie, ul. Słowiańska 2, 72-510 Wolin.
i) Zamawiający zapewnia odpowiednie warunki do prowadzenia części teoretycznej: salę wykładową dostosowaną do prowadzenia zajęć, z odpowiednim oświetleniem, ogrzewaniem, wentylacją, wyposażoną w sprzęt audiowizualny, w tym projektor multimedialny.
j) W przypadku realizacji zagadnień lub zajęć praktycznych wymagających zastosowania sprzętu, urządzeń lub aparatury specjalistycznej Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tego rodzaju wyposażenie we własnym zakresie.
k) Zamawiający wymaga, aby dla każdego uczestnika/uczestniczki zostały przygotowane i zapewnione materiały dydaktyczne w tym skrypt w wersji papierowej, podręcznik (jeśli zajdzie taka potrzeba).
l) Zamawiający wymaga, aby dla każdego uczestnika/uczestniczki zostały przygotowane materiały zużywalne i akcesoria w szczególności naczynia, niezbędne urządzenia do sporządzania napojów oraz odpowiedni program szkolenia z zakresu barmana, rodzaj i ilość trunków, soków, napojów, owoców oraz elementów dekoracyjnych - każdy uczestnik szkolenia powinien mieć swobodny dostęp do sprzętu, akcesoriów i materiałów szkoleniowych.
m) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca prowadził kurs na profesjonalnym mobilnym barze.
n) Kurs zostanie zakończony egzaminem zewnętrznym końcowym (certyfikacyjnym). Wykonawca w ramach wynagrodzenia będzie zobowiązany zorganizować i przeprowadzić egzamin certyfikacyjny dla wszystkich uczestników kursu.
o) Wykonawca w ramach realizacji zamówienia, zapewni każdemu uczestnikowi kursu jedno podejście do egzaminu certyfikacyjnego oraz wyda certyfikat wszystkim osobom, które pomyślnie zdały egzamin.
p) Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymają dokumenty potwierdzające jego ukończenie - zaświadczenie o którym mowa w §12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 652).
q) Zamawiający wymaga aby zajęcia były przeprowadzone w formie teoretyczno-praktycznej (wykłady, warsztaty praktyczne, dyskusja), zgodnie z harmonogramem i zaakceptowanym przez Zamawiającego programem szkolenia.
r) Zamawiający wymaga wydania przez Wykonawcę Zaświadczenia ukończenia kursu uprawniającego do wykonywania zawodu Barmana potwierdzającego nabycie przez uczestników/uczestniczki kwalifikacji zawodowych na podstawie wyników egzaminów zewnętrznych.
5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projektowanym wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
„Łączna cena oferty brutto” – C
„Dodatkowe doświadczenie trenera/instruktora (wskazanego na spełnienie warunku udziału w postępowaniu)” – D

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowe doświadczenie trenera/instruktora (wskazanego na spełnienie warunku udziału w postępowaniu)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca spełni warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia i posiadają kwalifikacje i doświadczenie wskazane poniżej:
Część 1
1 osoba - pełniąca funkcję instruktora/trenera,
 posiadająca wykształcenie wyższe II stopnia (magisterskie),
 posiadająca ukończony kurs pedagogiczny lub tytuł magistra pedagogiki,
 posiadająca doświadczenie zawodowe tj. w okresie ostatnich 4 lat przeprowadziła min. 21 kursów z tematyki kelnerskiej, każdy trwający min. 8 godz. dla grupy min. 8 osób

1 osoba - pełniąca funkcję instruktora/trenera,
 posiadająca wykształcenie wyższe magisterskie,
 posiadająca ukończony kurs pedagogiczny lub tytuł magistra pedagogiki,
 posiadająca doświadczenie zawodowej, tj. w okresie ostatnich 4 lat przeprowadziła minimum 21 kursów z tematyki barmańskiej, trwających minimum 8 godzin dla grupy minimum 8 osób.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, o których mowa powyżej wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wykaz osób przygotowany wg Załącznika nr 5 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć:
1. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik.
2. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, wzór stanowi
Załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców.
4. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, wzór stanowi
Załącznik nr 3 do SWZ.
5 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, na które powołuje się Wykonawca, celem
spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
6. Oświadczenie, zgodne z art. 117 ust 4 ustawy Pzp (dot. Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia) wskazujące, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy
(oświadczenie wg wzoru Wykonawcy).
7. Dokumenty na potwierdzenie informacji/parametrów wskazanych w Kryterium oceny ofert
(jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, konsorcjum
Wykonawców dokumenty wymienione w pkt VIb ppkt 4.1. SWZ składa ten Wykonawca, członek
konsorcjum, który wykazuje spełnienie odpowiedniego warunku udziału w postępowaniu.
Oznacza to, że Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, konsorcjum
Wykonawców, wykazują spełnienie warunków:
a) przez jednego Wykonawcę – w zakresie posiadania osoby do realizacji zamówienia i/lub
doświadczenia,
lub
b) łącznie przez 2 lub więcej Wykonawców/łącznie przez wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Ponadto, zgodnie z art. 117 ust 4 ustawy Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia, dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają
poszczególni Wykonawcy (oświadczenie wg wzoru Wykonawcy).
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie:
-o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców, oraz podmiot trzeci na którego
potencjał powołuje się Wykonawca,
- o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składa Wykonawca/Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia, który/którzy spełnia/ją dany warunek w postępowaniu
oraz podmiot trzeci (jeżeli dotyczy), na którego potencjał powołuje się Wykonawca

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.

2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem art. 455 ustawy Prawo Zamówień Publicznych jest nie dopuszczalna.

3. Strony przewidują możliwość zmiany umowy w następujących sytuacjach:
a) termin realizacji przedmiotu zamówienia może ulec przesunięciu z powodu wystąpienia Siły wyższej, rozumianej, jako pożar, powódź, huragan, eksplozję, awarie energetyczne, wojnę, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje społeczne, ograniczenia i zakazy wydane przez organy administracji publicznej, a także inne nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, wszystkie z nich pozostające poza kontrolą Stron, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a jeżeli możliwe były do przewidzenia nie można było im zapobiec, o ile te miały wpływ na opóźnienie;
- Przedłużenie terminu wykonania zamówienia z przyczyny wskazanej wyżej, może nastąpić wyłącznie o czas trwania przeszkody.
b) zmiana polegająca na:

1. dopuszczeniu do wykonywania części zamówienia (zakresu zamówienia) podwykonawcy, który nie został wskazany w ofercie;
2. dopuszczeniu do wykonywania przez podwykonawców tej części zamówienia (zakresu zamówienia), która nie została wskazana w ofercie do podzlecenia,
po wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego (zmiana niewymagająca sporządzania aneksu),

c) zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy, na zasoby którego Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem że Wykonawca wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia powyższe warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na za zasoby którego wykonawca powoływał się w trakcie prowadzonego postępowania. (zmiana niewymagająca sporządzania aneksu);
d) przewiduje się możliwość dokonania zmian w umowie dotyczącej zmniejszenia liczby uczestników szkolenia w przypadku wystąpienia okoliczności nie zależnych i niezawinionych przez Zamawiającego, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a powodujących, że wykonanie zamówienia nie jest możliwe w liczbie określonej przez Wykonawcę.
e) przewiduje się możliwość dokonania zmian osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Zmiany można dokonać, gdy wynikają one z przyczyn losowych, całkowicie niezależnych od Wykonawcy, ze względów zdrowotnych, rodzinnych lub zawodowych. Ponadto osoby wyznaczone w ramach zmiany do realizacji zamówienia muszą posiadać wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie równe lub większe od wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osoby lub osób wyszczególnionych w ofercie Wykonawcy.
4. Żadnej ze stron Umowy nie przysługuje roszczenie o zawarcie aneksu (obie strony muszą wyrazić zgodę na zawarcie aneksu).
5. Niezależnie od powyższego, Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych Umowy, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, Strony wprowadzą do umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy.
6. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany:
a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,
b) danych teleadresowych,
c) danych rejestrowych,
d) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-20 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://powiatkamienski.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-20 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przy realizacji przedmiotu Umowy zatrudniał na umowę o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, osoby wykonujące poniżej wskazane czynności:
- prace biurowe związane z obsługą realizowanego zamówienia,
jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22 §1 ustawy z dnia 26.06.1974 r – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.).
2. B) 1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Oznacza to, że do przygotowania oferty konieczne jest
posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu
osobistego lub podpisu zaufanego.
2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictwa, przedmiotowe środki dowodowe
sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach
rekomendowanych przez Zamawiającego: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf.. Ofertę,
a także oświadczenie o jakim mowa w rozdziale VIb pkt 1 i 2 SWZ składa się pod rygorem nieważności, w formie
elektronicznej tj. podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonym podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny
zostać złożone zgodnie z opisem na Platformie w folderze Instrukcje dla Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest, wraz z
przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa
bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez
Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z
postanowieniami art. 18 ust. 3 pzp.
4. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SWZ. W
przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić
wszystkie informacje wymagane w Formularzu Oferty.
C) Dodatkowe przesłanki wykluczenia
Zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu
24 lutego 2022 r., wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2 ustawy, stosuje się sankcje
polegające m.in. na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na
podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.),
zwanej dalej „ustawą Pzp”.
A-C) Pozostałe informacje zawarto w SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.