eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kędzierzyn-Koźle › Remonty cząstkowe dróg powiatowych na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w roku 2023



Ogłoszenie z dnia 2023-09-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remonty cząstkowe dróg powiatowych na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w roku 2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

1.3.) Oddział zamawiającego: PCUW KK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 366209564

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Konstantego Damrota 30

1.5.2.) Miejscowość: Kędzierzyn-Koźle

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-220

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@cuwkk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.cuwkk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Powiatowe Centrum Usług Wspólnych

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 366209564

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: ul. Konstantego Damrota 30

1.11.4.) Miejscowość: Kędzierzyn-Koźle

1.11.5.) Kod pocztowy: 47-220

1.11.6.) Województwo: opolskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@cuwkk.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: www.bip.cuwkk.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remonty cząstkowe dróg powiatowych na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w roku 2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fa2a756f-4e0a-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00388439

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00034961/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Remonty cząstkowe dróg powiatowych na terenie Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego w roku 2023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://e-propublico.pl/Ogloszenia/Details/74d4da9a-4119-463e-ae09-e0d21d28f081

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem
https://e-propublico.pl/Ogloszenia/Details/74d4da9a-4119-463e-ae09-e0d21d28f081

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem
https://e-propublico.pl/Ogloszenia/Details/74d4da9a-4119-463e-ae09-e0d21d28f081.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie.
3. Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy:
a) stały dostęp do sieci Internet,
b) posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail),
c) komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux,
d) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera),
e) włączona obsługa JavaScript oraz Cookies.
4. Zamawiający dopuszcza następujący format przesyłanych danych: pliki o wielkości do 80 MB w formatach: .pdf, .doc, .docx, .xlsx, .xml, .xls, .xades, .zip przy zachowaniu zapisów z pkt 17.8 SWZ.
5. Zamawiający określa następujące informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:
a) załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz z załącznikami, nie jest dostępny dla Zamawiającego i przechowywany jest na serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej. Zamawiający otrzyma dostęp do pliku dopiero po upływie terminu otwarcia ofert;
b) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), widoczne przy wysłanym dokumencie w kolumnie „Data przesłania”;
c) o terminie przesłania decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji pliku na Platformie.
6. W postępowaniu, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pośrednictwem Platformy (karta „Wiadomości”). Wnioski o wyjaśnienie treści SWZ przekazać należy za pośrednictwem Platformy (karta „Zapytania/Wyjaśnienia”). Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przesłanych za pośrednictwem Platformy, przyjmuje się datę ich zamieszczenia na Platformie.
7.Ofertę, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub postaci elektronicznej podpisaną podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, za pośrednictwem Platformy.
8. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2022, poz. 1233), które Wykonawca chce zastrzec w prowadzonym postępowaniu przy składaniu ofert, jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać przesłane za pośrednictwem Platformy, w osobnym podpisanym pliku, na karcie „Oferta/Załączniki”, w tabeli „Część oferty stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa”, za pomocą opcji „Załącz plik”. Plik z tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być łączony z innymi plikami w jednym archiwum (zip) podpisywanym elektronicznie. Niespełnienie tych zasad zachowania poufności będzie skutkować uznaniem takich informacji za jawne.
9. Podpis elektroniczny zastosowany z poziomu programu MS OFFICE nie spełnia wymogu poprawnej weryfikacji.
10. Nie zaleca się podpisywania folderu Archiwum (zip) zawierającego niepodpisane pliki – powinno nastąpić najpierw podpisanie plików, a potem ewentualnie spakowanie do zip.
11. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi. Szczegółowe określenie zasad związanych z obowiązkiem informacyjnym RODO zawarto w rozdziale 33 SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi. Szczegółowe określenie zasad związanych z obowiązkiem informacyjnym RODO zawarto w rozdziale 33 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: CUW.262.35.2023.MS

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są: Remonty cząstkowe dróg powiatowych na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w roku 2023.
Na przedmiot zamówienia składa się:
1. Wykonywanie robót budowlanych stanowiących remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg stanowiących własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w roku 2023. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie polegała na przeprowadzeniu w ustaleniu zakresu z Jednostką organizacyjną zespołu zabiegów technicznych, wykonywanych na bieżąco, związanych z usuwaniem uszkodzeń nawierzchni zagrażających bezpieczeństwu ruchu, jak również zabiegi obejmujące małe powierzchnie, hamujące proces powiększania się powstałych uszkodzeń w poniższej technologii:
1) mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi „na gorąco”,
2) przy użyciu specjalnych maszyn (remonterów), które podczas przejścia spryskują nawierzchnię emulsją, rozsypują grysy i wciskają je w emulsję.
2. Zakres i czas wykonania robót będzie każdorazowo określany i zgłaszany Wykonawcy przez Jednostkę organizacyjną z maksymalnym terminem realizacji do 30 dni od daty otrzymania poszczególnego zlecenia w oparciu o ceny jednostkowe oferowane przez Wykonawcę w formularzu cenowym.
3. Obmiar robót zgłaszanych przez Jednostkę organizacyjną będzie określać faktyczny zakres robót.
4. Zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia określony został w poniższym przedmiarze robót:
1) KNR 0231 1106-0100 - Remont cząstkowy nawierzchni betonem asfaltowym z wytwórni- łaty o powierzchni mniejszej lub równej 5 m2, w technologii „na gorąco” - 100 t;
2) KNR 0231 1106-0100 - Remont cząstkowy nawierzchni betonem asfaltowym z wytwórni grub. 5 cm - łaty o powierzchni większej od 5 m2 i mniejszej lub równej 30 m2, w technologii „na gorąco” - 1800 m2;
3) KNR 0231 1106-0100 - Remont cząstkowy nawierzchni betonem asfaltowym z wytwórni grub. 5 cm - łaty o powierzchni większej od 30 m2, w technologii „na gorąco” - 2700 m2;
4) KNR 0231 1108-0400 - Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy użyciu grysów z zastosowaniem skrapiarki przewoźnej/ remontera drogowego - 30 t.
Podane w przedmiarze ilości ton materiałów lub m² nawierzchni planowanej do wykonania remontów, są ilościami orientacyjnym i mogą ulec zmianie. Rzeczywisty zakres robót objęty zamówieniem uzależniony będzie od ceny jednostkowej brutto za 1 tonę lub m² wykonanego remontu cząstkowego. Jednostka organizacyjna zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia ilościowego przedmiotu zamówienia, a wynagrodzenie należne będzie za faktyczną ilość m² powierzchni lub ilość ton wykonanego przedmiotu zamówienia. Minimalny zakres realizowanego świadczenia – 10%.
5. Pełny oraz dokładny zakres i opis przedmiotu zamówienia określony jest przez:
- Przedmiar robót (stanowi tylko materiał pomocniczy do obliczenia ceny);
- STWiORB;
opublikowane na stronie prowadzonego postępowania.
Opisy technologii wykonania remontów cząstkowych znajdują się w punkcie 5 SWZ ust. 1 wiersz 2.
Inne wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia znajdują się w punkcie 5 SWZ ust. 1 wiersz 3.
Obowiązki Wykonawcy dotyczące bezpieczeństwa w czasie wykonywania prac znajdują się w punkcie 5 SWZ ust. 1 wiersz 3.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-22

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
1. Cena brutto całego zadania [PLN] - 60%
2. Przedłużony okres gwarancji [miesiące] - 40%

Punkty przyznawane za podane wyżej kryteria będą liczone według następujących wzorów:
1) Cena brutto (PLN)
Liczba punktów = (Cmin/Cof) * 100 * waga
gdzie:
– Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert
– Cof - cena podana w badanej ofercie
2) Przedłużony okres gwarancji [miesiące]
Liczba punktów = (Gof/Gmax) * 100 * waga
gdzie:
– Gmax – najwyższa wartość spośród wszystkich ofert
– Gof – wartość podana w badanej ofercie Wykonawcy
Uwaga!
Gwarancję należy podać w miesiącach.
Wykonawcy, którzy udzielą gwarancji na 24 miesiące i powyżej 24 miesięcy otrzymają tą samą maksymalną ilość punktów tj. 40, natomiast do umowy zostanie wpisany okres gwarancji zaproponowany przez Wykonawcę. Zamawiający odrzuci oferty, które będą podawały okres gwarancji krótszy niż 12 miesięcy jako niezgodne z warunkami i treścią SWZ.
Przeliczenie wg powyższego wzoru nastąpi w przedziale 12÷23 miesięcy udzielonej gwarancji.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużony okres gwarancji [miesiące]

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
4. Zdolność techniczna i zawodowa -
1) Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
a. co najmniej jednej (1) roboty budowlanej w ramach, której wykonano remonty cząstkowe dróg o nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową w technologii „na gorąco” o powierzchni nie mniejszej niż 4000 m² w ramach jednego zadania;
b. co najmniej jednej (1) roboty budowlanej w ramach, której wykonano remonty cząstkowe dróg o nawierzchni bitumicznej w technologii emulsją asfaltową i grysami przy użyciu skrapiarki przewoźnej/remontera drogowego w ilości wbudowanego materiału nie mniejszej niż 25 ton w ramach jednego zadania;
z potwierdzeniem ich należytego wykonania.
Zamawiający nie określa, szczególnego sposobu spełniania określonego wyżej warunku, przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (brak skorzystania z dyspozycji zawartej w art. 117 ust. 1 ustawy), co oznacza możliwość sumowania zasobów w tym zakresie.
Zamawiający będzie wstępnie oceniał spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu złożonego do oferty Wykonawcy, który na dzień składania ofert tymczasowo zastępuje podmiotowe środki dowodowe.
5. Zdolność techniczna i zawodowa -
1) Skierowanie do realizacji zamówienia:
a) Kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności drogowej, a także staż pracy na stanowisku kierownika robót co najmniej 2 lata rozumiany jako suma przepracowanych miesięcy w kierowaniu robotami budowlanymi z zastrzeżeniem, że doświadczenie to obejmuje w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu do składania ofert co najmniej 6 miesięczną aktywność zawodową w opisanym powyżej zakresie oraz posiadającego aktualne zaświadczenie z PIIB.
W przypadku ofert wspólnych (konsorcjum), doświadczenie jak wyżej musi posiadać, co najmniej jeden z konsorcjantów.
Wskazane wyżej uprawnienia powinny być wydane na podstawie:
a. Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r. poz. 831), lub
b. odpowiadające im ważne uprawnienia w zakresie odpowiadającym powyższym wymaganiom, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
W przypadku, gdy Wykonawca dysponuje personelem kierowniczym spoza terytorium RP, to osoby te muszą:
- posiadać wykształcenie i kwalifikacje wymagane do świadczenia usług we wskazanej branży budowlanej w kraju zamieszkania tych osób,
- posiadać decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych we wskazanej branży budowlanej zgodnie z ustawą o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 22 grudnia 2015 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 334) oraz Ustawą z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 551),
- spełniać opisane wymagania odnośnie doświadczenia.
Zamawiający będzie wstępnie oceniał spełnienie powyższych warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu złożonego do oferty Wykonawcy, który na dzień składania ofert tymczasowo zastępuje podmiotowe środki dowodowe.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE POTWIERDZAJĄCE BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA WYKONAWCY /WYKONAWCÓW WYSTĘPUJĄCYCH WSPÓLNIE I PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO SWOJE ZASOBY WYKONAWCY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 108 I ART. 109 ORAZ W USTAWIE Z DNIA
13 KWIETNIA 2022 ROKU O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO
1. Oświadczenie w celu potwierdzenia aktualności informacji zawartych
w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 i art. 109 ustawy Pzp oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Oświadczenie na wezwanie Zamawiającego składa:
• Wykonawca (druk Nr 3);
• każdy spośród Wykonawców występujących wspólnie (druk Nr 3);
• podmiot udostępniający zasoby Wykonawcy (druk Nr 3A). Oświadczenie należy złożyć na wezwanie Zamawiającego, gdy Wykonawca polega na zasobach podmiotu udostępniającego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU NA PODSTAWIE ART. 112 USTAWY PZP
1. Wykaz robót budowlanych (sporządzony wg wzoru druk Nr 5-R) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których te roboty budowlane zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz robót budowlanych dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
2. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (druk Nr 6).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie stawia wymogu złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz oferty wypełniony ściśle wg załączonego do SWZ wzoru druku, podpisany przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy/Wykonawców występujących wspólnie określonych aktem rejestrowym z podaniem imienia i nazwiska wraz z kompletem oświadczeń dotyczących spełnienia warunków oferty i udzielenia zamówienia.
DO FORMULARZA OFERTY NALEŻY OBOWIĄZKOWO ZAŁĄCZYĆ FORMULARZ CENOWY opublikowany na stronie Zamawiającego jako integralną część formularza oferty podpisany przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy/ Wykonawców występujących wspólnie określonych aktem rejestrowym z podaniem imienia i nazwiska wraz z kompletem oświadczeń dotyczących spełnienia warunków oferty i udzielenia zamówienia.
2. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzającego, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa powyżej, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w Formularzu oferty.
Dotyczy także podmiotu udostępniającego zasoby.
3. Pełnomocnictwo wystawione wg wzoru załączonego do niniejszej SWZ
(druk Nr 4) lub pełnomocnictwa Wykonawcy. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów opisanych w pkt 2 niniejszej tabeli.
Dotyczy także podmiotu udostępniającego zasoby.
4. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, które na dzień składania ofert tymczasowo zastępuje podmiotowe środki dowodowe.
Oświadczenie składa:
• Wykonawca (druk Nr 1);
• każdy spośród Wykonawców występujących wspólnie (druk Nr 1)
w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
• podmiot udostępniający zasoby Wykonawcy (druk Nr 1A) w zakresie w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby Wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć i dołączyć do oferty, gdy Wykonawca polega na zasobach podmiotu udostępniającego.
5. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, które na dzień składania ofert tymczasowo zastępuje podmiotowe środki dowodowe.
Oświadczenie składa:
• Wykonawca (druk Nr 2);
• każdy spośród Wykonawców występujących wspólnie (druk Nr 2);
• podmiot udostępniający zasoby Wykonawcy (druk Nr 2A).
Oświadczenie należy złożyć i dołączyć do oferty, gdy Wykonawca polega na zasobach podmiotu udostępniającego.
6. Oświadczenie podmiotu trzeciego o udostępnieniu swoich zasobów
w zakresie doświadczenia lub udostępnienia osób Wykonawcy w zakresie wskazanym w druku Nr 5A i 6A.
Oświadczenie należy złożyć i dołączyć do oferty, gdy Wykonawca polega na zasobach podmiotu udostępniającego.
7. Oświadczenie Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.
Niniejsze oświadczenie składa się w formularzu oferty w pkt 9 i dotyczy tylko Wykonawców występujących wspólnie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego (w tym spółki cywilne) oraz winni spełniać następujące wymagania:
1) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
2) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
3) Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności:
a) nazwę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy,
b) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
c) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego pełnomocnictwa.
4) Pełnomocnictwo do pełnienia takiej funkcji winno być podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców występujących wspólnie i udzielających pełnomocnictwa, natomiast w przypadku spółki cywilnej przez każdego z jej wspólników.
5) Pełnomocnictwo należy załączyć do składanej oferty w formie określonej w pkt 16 SWZ.
6) Zamawiający w okresie realizacji zamówienia nie dopuszcza możliwości zmiany pełnomocnika poza zdarzeniami losowymi niewynikającymi z działań Wykonawcy. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
7) Oferta wspólna winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika określonego w pełnomocnictwie, o którym mowa w punkcie powyżej.
8) Wszyscy Wykonawcy występują wspólnie, a w przypadku spółki cywilnej wspólnicy, będą odpowiedzialni solidarnie za wypełnienie zobowiązań umownych. Takie oświadczenie złożone przez każdego z Wykonawców/wspólników musi być częścią omawianego wcześniej pełnomocnictwa. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnictwo to będzie załączone do umowy.
9) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
10) W przypadku sformułowania przez Zamawiającego warunku dotyczącego uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
11) W przypadku sformułowania przez Zamawiającego warunku dotyczącego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
12) W przypadku, o którym mowa w pkt 9 i 10, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.
13) Dokumenty/oświadczenia dotyczące Wykonawców występujących wspólnie należy złożyć w formie określonej w pkt 16 SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Powiat przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, możliwość dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy, w zakresie:
1. Zmiany terminu wykonania zamówienia.
2. Zmiana wartości wynagrodzenia umownego zadania.
3. Inne zmiany umowy.
Szczegółowe warunki zmian określono w §16 projektowanych postanowień umowy stanowiących druk nr 7 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-26 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę, wraz z załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://e-propublico.pl/Ogloszenia/Details/74d4da9a-4119-463e-ae09-e0d21d28f081

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-26 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-25

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Uchwałą Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego nr 69/295/2020 z dnia 21 maja 2020 roku Zamawiający został wyznaczony do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zadaniu: Remonty cząstkowe dróg powiatowych na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w roku 2023. Podstawa prawna: art. 32
ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 1526) oraz na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 1605).
JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NA RZECZ KTÓREJ REALIZOWANE JEST POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ KTÓRA W IMIENIU POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO ZAWRZE UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ZWANA DALEJ JEDNOSTKĄ ORGANIZACYJNĄ
Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu,
Wydział Infrastruktury Drogowej
Plac Wolności 13, 47-220 Kędzierzyn-Koźle
2. Termin realizacji zamówienia: od daty zawarcia umowy do 22.12.2023 r.
Termin realizacji pojedynczego zlecenia – w zależności od zakresu i charakteru stwierdzonych robót budowlanych stanowiących remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg (ubytków, uszkodzeń nawierzchni) ustalany jest każdorazowo z przedstawicielem Jednostki organizacyjnej z maksymalnym terminem realizacji do 30 dni.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.