eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kościerzyna › Remont drogi gminnej nr 187099G na odcinku DP2403G - DK20Ogłoszenie z dnia 2023-09-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont drogi gminnej nr 187099G na odcinku DP2403G - DK20

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KOŚCIERZYNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675184

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Strzelecka 9

1.5.2.) Miejscowość: Kościerzyna

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-400

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL637 - Chojnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 58 686 5980

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@koscierzyna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://koscierzyna.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

administracja publiczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont drogi gminnej nr 187099G na odcinku DP2403G - DK20

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-04358bad-4e1d-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00387669

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00007341/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.13 Remont drogi gminnej nr 187099G na odcinku DP2403G - DK20

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/ug_koscierzyna

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym
a wykonawcami odbywać się będzie drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/ug_koscierzyna
8. Do kontaktowania się z Wykonawcami upoważniony jest pracownik Zamawiającego pod względem merytorycznym Pan Szymon Malek i Pan Marek Labuda i pod względem proceduralnym P. Katarzyna Wysiecka-Szamocka.
9. Wszelkie informacje, w tym wezwania od zamawiającego zostaną przekazane wykonawcy na adres e-mail wskazany przez wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
10. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści (SWZ).
11. Zamawiający będzie obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.
https://platformazakupowa.pl/pn/ug_koscierzyna

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert, odbierania dokumentów elektronicznych, wycofanie oferty oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
3. Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z “OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych
4. Zalecenia:
1) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
2) W celu ewentualnej kompresji danych zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: − .zip − .7Z
3) Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.
4) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
5) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
6) Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
7) Zamawiający zaleca, aby wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.
8) Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r., str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kościerzyna z siedzibą w Kościerzynie przy ul. Strzeleckiej 9.
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): e-mail: inspektor25052018@gmail.com
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania
i udzieleniu zamówienia, prowadzenia dokumentacji księgowo-podatkowej, archiwizacji danych, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
1) ustawa z 11.9.2019 r. – Prawo zamówień publicznych;
2) ustawa z 27.8.2009 r. o finansach publicznych;
3) ustawa z 14.7.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
4) art. 6 pkt.1 lit. c RODO
– przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
5. Odbiorca lub kategorie odbiorców: podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania na podstawie art. 18 oraz art. 74–76 ustawy Pzp. Zasada jawności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególna kategoria danych).
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, w szczególności zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata – przez cały okres obowiązywania umowy.
7. Posiada Pani/Pan prawo:
1) żądania dostępu do danych; w przypadku gdy wykonanie tego obowiązku, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może, zgodnie z art. 75 ustawy Pzp, żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
2) żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych; zgodnie z art. 76 ustawy Pzp wykonanie tego obowiązku nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
3) usunięcia danych w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, lub w inny sposób przetwarzane;
4) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; zgodnie z art. 74 ust. 3 Pzp wykonanie tego obowiązku nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia.
8. Przysługuje Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): cd.10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
11. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp.
12. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.24. 2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej nr 187099G na odcinku DP2403G - DK20
o długości ok. 0,91 km.

- Zakres remontu obejmuje:
 roboty przygotowawcze i pomiarowe,
 odcinkową wymianę konstrukcji nawierzchni w miejscach zapadnięć,
 ułożenie siatki przeciwspękaniowej,
 wykonanie warstwy profilującej z betonu asfaltowego w ilości 100 kg/m2
 wykonanie nakładki asfaltowej na całym odcinku drogi gr. 4 cm,
 wykonanie poboczy z kruszywa,
- Projektowane zagospodarowanie terenu
W pasie drogi zaprojektowano Remont drogi gminnej na wykonaniu nakładki asfaltowej.
Szerokość projektowanej jezdni nie zmienia się i wynosi na odcinkach prostych
5,80 m.b. – 6,30 m.b.

- Parametry techniczne i przeznaczenie

Przyjęto następujące parametry drogi :

Długość odcinka 0+912,62 km
Klasa drogi L
Prędkość projektowa Vp=40 km/h
Kategoria ruchu KR3
Szerokość jezdni 5,80 – 6,30
Nawierzchnia drogi: beton asfaltowy
Spadek poprzeczny: daszkowy - jednostronny
- Konstrukcja nawierzchni

Przyjęto następującą konstrukcję nakładki bitumicznej

 4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S
 warstwa profilująca z betonu asfaltowego AC 16W średnia ilość 100 kg/m2
 geosyntetyk przeciwspękaniowy

Przyjęto następującą konstrukcję drogi (odcinki do wymiany):

 4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S
 warstwa profilująca z betonu asfaltowego AC 16W średnia ilość 100 kg/m2
 6 cm po warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W
 22 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywem C50/30
 20 cm warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem C3/4

- Przekrój poprzeczny i profil podłużny
Przekrój poprzeczny jezdni zaprojektowano jako jednostronny ze spadkiem w kierunku linii spływu wód opadowych. Niweleta drogi zostanie wyniesiona o 9 cm w górę.

- Odwodnienie
Odwodnienie jezdni drogi gminnej nie zmienia się. Wody opadowe zostaną odprowadzone powierzchniowo na pobocza, do rowów przydrożnych.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

Zamówienie jest współfinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia lub innych rozdziałach niniejszej SWZ nastąpi odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, pod warunkiem, że zagwarantują one realizację zamówienia w zgodzie z zapisami opisu przedmiotu zamówienia, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych i jakości nie gorszych od założonych w w/w dokumentach.
We wszystkich zapisach SWZ oraz jej załącznikach, w których Zmawiający, ze względu na brak możliwości opisania przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, odwołuje się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych lub systemów referencji technicznych, bądź wskazane są znaki towarowe, patenty, źródła pochodzenia lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, zgodnie z art. 99 ust. 5 oraz art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
W przypadku, gdy w dokumentach, które stanowią opis przedmiotu zamówienia podano nazwy materiałów, produktów konkretnych producentów to należy traktować to jedynie jako określenie pożądanego standardu i jakości. We wszystkich takich sytuacjach Wykonawca może zaoferować równoważne materiały, produkty o co najmniej takich samych parametrach technicznych oraz jakościowych. Przez równoważność produktu rozumie się zaoferowanie produktu, którego parametry techniczne zastosowanych materiałów, wydajność, trwałość oraz jakość jest nie gorsza od jakości produktów opisanych w SWZ.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku, Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.
Na stronie internetowej Zamawiającego zamieszcza się przedmiary robót, lecz jedynie tylko i wyłącznie jako materiał informacyjny (pomocniczy) niebędący załącznikiem do SWZ i nie będący dokumentem obowiązującym w niniejszym postępowaniu. Wykonawca może z niego skorzystać na zasadzie dobrowolności i na własną odpowiedzialność.
Zgodnie z zapisami art. 91 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wskazuje, że nie dokonuje podziału zamówienia na części. Roboty winny być wykonane przez jednego wykonawcę ze względu na technologiczną spójność.
Dokonanie wymuszonego podziału zamówienia na zbyt małe części mogłoby spowodować niskie zainteresowanie tym zamówieniem nawet wśród wykonawców z sektora MŚP.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań.
5. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy
6. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.
7. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
8. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o zamówienie wyłącznie przez wykonawców,
o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.
9. Zatrudnienie
Zamawiający na podstawie art. 95 ustawy pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.).
Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
wykonywanie nawierzchni bitumicznych

Wyjątkiem będą przypadki wynikające z przepisów prawa w tym takie czynności, które są wykonywane przez osoby w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej.
Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności wchodzące w skład tzw. kosztów bezpośrednich, wykonywane przez pracowników (wskazanych powyżej) będą w okresie realizacji przedmiotu zamówienia zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (jeżeli ten obowiązek wynika z art. 22 §1 Kodeksu pracy).
Obowiązek określony powyżej dotyczy również podwykonawców – Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności.
Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę ww. osób oraz kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego i przewidziane z tego tytułu sankcje określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.
Wymóg ten nie dotyczy osób wykonujących, zgodnie z art. 12 ustawy Prawo budowlane, czynności obejmujące kierowanie budową lub robotami budowlanymi w różnych branżach, które mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające uprawnienia budowlane, czyli pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Kierowanie budową lub robotami budowlanymi wymaga samodzielności i nie może być wykonywane pod niczyim kierownictwem, nie ma zatem charakteru pracy w rozumieniu powołanych powyżej przepisów. Osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie są odpowiedzialne za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz za należytą staranność w wykonywaniu pracy, jej właściwą organizację, bezpieczeństwo i jakość.
W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności. Jednym z żądanych dokumentów będzie oświadczenie składane przez wykonawcę lub podwykonawcę w trakcie realizacji umowy – załącznik nr 7 SWZ.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp.
11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
12. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.
13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci katalogów elektronicznych ani dołączania katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacjach określonych w art. 93 ustawy Pzp.
14. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenie zamówienia dokonywane będą w PLN.
15. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
16. Przedmiot zamówienia należy wykonać w sposób uwzględniający wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:

wartość punktowa wagi w %
Cena oferty 60 %
Termin gwarancji 40%

Kryteria oceny ofert oparte są na systemie punktowym.

Sposób oceny ofert:
Liczba punktów danej oferty będzie stanowiła sumę punktów przyznanych w każdym z kryteriów, zgodnie z wzorem:

PO = PK1 + PK2

PO – liczba punktów przyznanych ofercie
PK1 – liczba punktów dla kryterium „Cena”
PK2 – liczba punktów dla kryterium „terminu gwarancji”

Dla kryterium: „Cena”

PK1 = (CN / CR x 60%) x 100

PK1 – liczba punktów dla kryterium „Cena”
CN – najniższa cena spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i złożonych przez wykonawców którzy nie podlegali wykluczeniu w danym etapie badania i oceny ofert
CR – cena oferty badanej


Termin gwarancji 40% (okres rękojmi zrównany z okresem gwarancji)
Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do najdłuższego terminu gwarancji przedstawionego przez Wykonawców, zastrzegając, iż minimalny okres gwarancji wynosi 3 lata, przy uwzględnieniu następujących zasad oceny punktowej:
a) 3 lata gwarancji – 0 pkt
b) 4 lata gwarancji – 10 pkt,
c) 5 lat gwarancji – 20 pkt,
d) 6 lat gwarancji – 30 pkt,
e) 7 lat gwarancji – 40 pkt,

Jeśli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 3 lata, to oferta zostanie odrzucona jako oferta, której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Informacje dotyczące okresu gwarancji wykonawca poda w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu
o zamówieniu i niniejszej SWZ.
2. O udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 112 ustawy Pzp), mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, w zakresie:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
- zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie;

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
- zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie;

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
- zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie;

4) zdolności technicznej lub zawodowej

Wykaz robót budowlanych
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub remoncie drogi o nawierzchni asfaltowej o długości minimum 500 m.

Wykaz osób
Wykonawca musi wykazać osoby, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia posiadające kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia oraz Wykonawca musi wykazać że będzie dysponował osobami podając podstawę do dysponowania tymi osobami. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia:

- Kierownik budowy w specjalności drogowej - minimum 1 osoba na stanowisku kierownika budowy posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz.117) lub spełniającą warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2019 r. poz.1186 z późn. zm), tj. osobą, której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi, o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, tym samym:
1) Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:

- wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami Załącznik nr 6 SWZ (wykaz osób, kwalifikacje).
- wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty
Załącznik nr 5 SWZ (wykaz wykonanych robót budowlanych - doświadczenie).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp tj. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym w rozdziale VI ust. 2 i ust. 9 SWZ oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zakresie wskazanym w rozdziale VII ust. 2 SWZ – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ.

Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe.
2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt 1) składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

3) W przypadku polegania przez wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 1), także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu, które zostały przewidziane względem wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

4) W przypadku polegania przez wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, wykonawca składa zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca, realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni wykonawcy.6) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru).

7) W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty.
8) wypełniony i podpisany kosztorys ofertowy uproszczony:
sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej polegającej na obliczeniu wartości kosztorysowej robót jako sumy iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych i ich cen jednostkowych bez podatku od towarów i usług.

L.p. Podstawa kalkulacji Opis czynności Jednostka miary Ilość Cena jednostkowa netto Wartość netto
1
2
…….

9) dowód wniesienia wadium.
10) wypełnione i podpisane zestawienie rzeczowo-finansowe zadania, o treści zgodnej z załączonym wzorem – wg załącznika nr 1 do formularza oferty.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:
10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych);
2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
3.1.pieniądzu;
3.2.gwarancjach bankowych;
3.3.gwarancjach ubezpieczeniowych;
3.4.poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
a) 4.Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy w Kościerzynie 36832800072001000755160004;
z podaniem tytułu: „Remont drogi gminnej nr 187099G na odcinku DP2403G - DK20”
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5.Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
5.1.musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art. 98 ust. 6 uPzp.
5.2.z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
5.3.powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
5.4.termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5.5.w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
5.6.beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Kościerzyna, ul. Strzelecka 9, 83-400 Kościerzyna;
5.7.w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 uPzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
6.Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 uPzp. zostanie odrzucona .
7.Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 uPzp

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie,
o którym mowa w Rozdziale X ust. 7 pkt 1) SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie
o którym mowa w Rozdziale VII ust. 11 SWZ z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni wykonawcy

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 8 do SWZ.
2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień umowy.
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zamian w umowie na zasadach określonych
w projekcie umowy
1. Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 454-455 ustawy Pzp, przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących okolicznościach:
1) zmiana terminów wykonania umowy:
1.1) zmiany wynikające z warunków atmosferycznych, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:
a) klęsk żywiołowych,
b) warunków atmosferycznych odbiegających od typowych dla danej pory roku, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych/prac geologicznych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów;
1.2) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:
a) wystąpienie w trakcie prowadzenia robót klęsk żywiołowych,
b) konieczność wykonania wykopalisk archeologicznych,
c) wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych,
d) wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych lub podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych;
1.3) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:
a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego,
b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;
1.5) zmiany będące następstwem działania lub braku działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycję, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:
a) przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma – typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.,
b) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji;
1.6) zmiany spowodowane przez zagrożenie wpływające na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia, lub robót na terenie budowy, lub sąsiadujących nieruchomości a inspektor nadzoru wydał wykonawcy polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia, jeśli konieczność polecenia wynikła z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;
1.7) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące brakiem możliwości prowadzenia robót lub prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie;
Ze względu na ograniczoną liczbę znaków Zamawiający informuje, że pozostałe zmiany umowy znajdują się w paragrafie 16 umowy (załącznik do SWZ)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-25 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 2. Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, wskazanymi w niniejszej SWZ za pośrednictwem Platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/ug_koscierzyna

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-25 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-24

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.