eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rogóźno › II TP - Bieżące utrzymanie dróg leśnych oraz leśnych szlaków stałych na terenie Nadleśnictwa JamyOgłoszenie z dnia 2022-10-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
II TP - Bieżące utrzymanie dróg leśnych oraz leśnych szlaków stałych na terenie Nadleśnictwa Jamy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Nadleśnictwo Jamy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 870530017

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jamy 5

1.5.2.) Miejscowość: Rogóźno

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-318

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.7.) Numer telefonu: 564689734

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: jamy@torun.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.jamy.torun.lasy.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-jamy/zamowienia-publiczne3

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Gospodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

II TP - Bieżące utrzymanie dróg leśnych oraz leśnych szlaków stałych na terenie Nadleśnictwa Jamy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-74720663-3006-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00387419

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00171691/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Bieżące utrzymanie dróg leśnych oraz leśnych szlaków stałych na terenie Nadleśnictwa Jamy

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00340527/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: S.270.2.8.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1672344,55 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z bieżącym utrzymaniem przejezdności dróg leśnych oraz wykonanie zjazdów z dróg leśnych na leśne szlaki stałe w poszczególnych leśnictwach na terenie Nadleśnictwa Jamy. Zamówienie obejmuje także dostawę wraz z rozplantowaniem kruszywa na wskazanych drogach leśnych.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części:

Część zamówienia nr 1
Bieżące utrzymanie przejezdności dróg leśnych na terenie Leśnictw: Słup, Zwierzyniec, Krotoszyny i Skarlin

Przewidywany zakres prac obejmuje, m.in.:
- usunięcie warstwy gruntu (korytowanie) o grubości 15 cm – przygotowanie podłoża
pod ułożenie kruszywa (grunt z korytowania należy złożyć na odkład w miejsce
wskazane przez Zamawiającego)
- wykonanie nawierzchni z kruszywa gruzowego betonowego lub kamiennego
łamanego o frakcji 0-63mm wraz z jego zagęszczeniem – grubość warstwy kruszywa
po zagęszczeniu 15 cm
- naprawa nawierzchni dróg leśnych poprzez uzupełnienie ubytków kruszywem
kamiennym łamanym o frakcji 0-31mm
- karczowanie mechaniczne pni bez ich wywozu
- zagęszczenie miejsc po usuniętych karpinach
- dostawa bez rozplantowania kruszywa kamiennego łamanego lub kruszywa
gruzowego betonowego o frakcji 0-63mm na wskazane miejsce przez Gm. Gruta – teren Leśnictwa Słup

Zamawiający, w przypadku gruzu betonowego, wymaga kruszywa gruzowego betonowego, o min. zawartości gruzu z betonu (z betonu konstrukcyjnego) B-15-B-30 wynoszącej 80%.

2. Miejsce realizacji:
- teren Leśnictwa Słup, gm. Łasin,
- teren Leśnictwa Zwierzyniec, gm. Rogóźno,
- teren Leśnictwa Krotoszyny, gm. Biskupiec,
- teren Leśnictwa Skarlin, gm. Nowe Miasto Lubawskie,

3. Szczegółowy zakres robót został określony w oparciu o: opracowania własne, mapy poglądowe oraz przedmiar robót.

4. Postanowienia ogólne dot. przedmiotu zamówienia:
a) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 uPzp,
b) Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.
c) Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp.
d) Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.
e) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 261 PZP.
f) Podwykonawstwo
- Zamawiający nie stawia wymogu osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań, o których mowa w art. 60 i art. 121 ustawy Pzp.
- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom wraz z podaniem firm tych Podwykonawców.
- Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp lub podmiotowe środki dowodowe dotyczące tego Podwykonawcy.
- Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest w terminie wskazanym przez Zamawiającego, zastąpić tego Podwykonawcę pod rygorem niedopuszczenia tego Podwykonawcy do realizacji części zamówienia.
- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
- Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
- Zasady zawierania umów o podwykonawstwo oraz bezpośrednia zapłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zostały szczegółowo opisane w art. 463-465 ustawy Pzp.
g) Zamawiający stosownie do art. 95 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z realizacją zamówienia, tj. czynności polegające na obsłudze maszyn drogowych. Wymóg ten nie dotyczy osób sprawujących nadzór nad robotami budowlanymi, kierowników robót, osób sprawujących obsługę geodezyjną czy dostawców materiałów.
h) Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.
i) Sposób weryfikacji zatrudnienia osób, o których mowa w pkt. g):
- roboty budowlane będą świadczone przez osoby wymienione w wykazie osób uczestniczących w realizacji zamówienia, który stanowi Załącznik nr 7 do SWZ,
- Wykonawca w terminie do 5 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia ww. osób (zanonimizowanych kopii umów o pracę), a także oświadczenie, że ww. osoby są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, liczby zatrudnionych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu;
- Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych przedkładał będzie Zamawiającemu raport stanu i sposobu zatrudnienia ww. osób, oświadczenia zatrudnionych osób o otrzymaniu pensji, dowody odprowadzenia składek ZUS, przez cały okres realizacji zamówienia.
j) Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w pkt. g):
- w przypadku nieprzedstawienia w terminie informacji, o której mowa w pkt. i), Wykonawca będzie każdorazowo płacił Zamawiającemu karę w wysokości
3 000,00zł.
- w przypadku niewywiązania się Wykonawcy z obowiązku zatrudnienia osób wykonujących czynności opisane w przedmiarach robót na umowę o pracę, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej Zamawiającemu, w wysokości 5 000,00zł,
- w uzasadnionych przypadkach, nie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, możliwe jest zastąpienie ww. osoby lub osób inną osobą lub innymi osobami pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamówienia określone przez Wykonawcę w ofercie.
k) Wizja lokalna
- Zamawiający nie przewiduje możliwości odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej terenu objętego robotami budowlanymi;
- Zamawiający nie przewiduje możliwości sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia;
- Wykonanie wizji lokalnej jest nie obowiązkowe.
l) Podane w dokumentacji, o której mowa w pkt. 3.3. SWZ nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 16 i 99 ustawy Pzp, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia przynajmniej tego samego poziomu technologicznego i wydajnościowego.
m) Oprócz wymienionego w przedmiarze zakresu robót należy także przewidzieć: kierowanie budową, prace kontrolne i pomiarowe zgodnie z obowiązującymi normami, dostarczenia Zamawiającemu wymaganych protokołów, aprobat technicznych, atestów i certyfikatów jakości, dokumentu z przesiewu materiału, potwierdzającego jego frakcję oraz pozostałych dokumentów dotyczących przedmiotu umowy.
n) Oferta musi obejmować cały zakres prac przewidzianych w SWZ i załącznikach do SWZ.
o) Zamawiający wymaga aby termin płatności nie był krótszy niż 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.
p) Zamawiający nie przewiduje możliwości skorzystania z Prawa Opcji.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233225-2 - Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233226-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

14212200-2 - Kruszywo

4.5.5.) Wartość części: 667196,20 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z bieżącym utrzymaniem przejezdności dróg leśnych oraz wykonanie zjazdów z dróg leśnych na leśne szlaki stałe w poszczególnych leśnictwach na terenie Nadleśnictwa Jamy. Zamówienie obejmuje także dostawę wraz z rozplantowaniem kruszywa na wskazanych drogach leśnych.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części:

Część zamówienia nr 2
Bieżące utrzymanie przejezdności dróg leśnych na terenie Leśnictw: Lipowa Góra, Wąkop i Łąkorz

Przewidywany zakres prac obejmuje, m.in.:
- usunięcie warstwy gruntu (korytowanie) o grubości 15 cm – przygotowanie podłoża
pod ułożenie kruszywa (grunt z korytowania należy złożyć na odkład w miejsce
wskazane przez Zamawiającego)
- wykonanie nawierzchni z kruszywa gruzowego betonowego lub kamiennego
łamanego o frakcji 0-63mm wraz z jego zagęszczeniem – grubość warstwy kruszywa
po zagęszczeniu 15 cm
- karczowanie mechaniczne pni bez ich wywozu
- zagęszczenie miejsc po usuniętych karpinach
- przemieszczenie spycharkami mas ziemnych

Zamawiający, w przypadku gruzu betonowego, wymaga kruszywa gruzowego betonowego, o min. zawartości gruzu z betonu (z betonu konstrukcyjnego) B-15-B-30 wynoszącej 80%.

2. Miejsce realizacji:
- teren Leśnictwa Lipowa Góra, gm. Biskupiec,
- teren Leśnictwa Wąkop, gm. Biskupiec,
- teren Leśnictwa Łąkorz, gm. Biskupiec.

3. Szczegółowy zakres robót został określony w oparciu o: opracowania własne, mapy poglądowe oraz przedmiar robót.

4. Postanowienia ogólne dot. przedmiotu zamówienia:
a) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 uPzp,
b) Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.
c) Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp.
d) Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.
e) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 261 PZP.
f) Podwykonawstwo
- Zamawiający nie stawia wymogu osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań, o których mowa w art. 60 i art. 121 ustawy Pzp.
- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom wraz z podaniem firm tych Podwykonawców.
- Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp lub podmiotowe środki dowodowe dotyczące tego Podwykonawcy.
- Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest w terminie wskazanym przez Zamawiającego, zastąpić tego Podwykonawcę pod rygorem niedopuszczenia tego Podwykonawcy do realizacji części zamówienia.
- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
- Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
- Zasady zawierania umów o podwykonawstwo oraz bezpośrednia zapłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zostały szczegółowo opisane w art. 463-465 ustawy Pzp.
g) Zamawiający stosownie do art. 95 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z realizacją zamówienia, tj. czynności polegające na obsłudze maszyn drogowych. Wymóg ten nie dotyczy osób sprawujących nadzór nad robotami budowlanymi, kierowników robót, osób sprawujących obsługę geodezyjną czy dostawców materiałów.
h) Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.
i) Sposób weryfikacji zatrudnienia osób, o których mowa w pkt. g):
- roboty budowlane będą świadczone przez osoby wymienione w wykazie osób uczestniczących w realizacji zamówienia, który stanowi Załącznik nr 7 do SWZ,
- Wykonawca w terminie do 5 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia ww. osób (zanonimizowanych kopii umów o pracę), a także oświadczenie, że ww. osoby są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, liczby zatrudnionych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu;
- Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych przedkładał będzie Zamawiającemu raport stanu i sposobu zatrudnienia ww. osób, oświadczenia zatrudnionych osób o otrzymaniu pensji, dowody odprowadzenia składek ZUS, przez cały okres realizacji zamówienia.
j) Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w pkt. g):
- w przypadku nieprzedstawienia w terminie informacji, o której mowa w pkt. i), Wykonawca będzie każdorazowo płacił Zamawiającemu karę w wysokości
3 000,00zł.
- w przypadku niewywiązania się Wykonawcy z obowiązku zatrudnienia osób wykonujących czynności opisane w przedmiarach robót na umowę o pracę, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej Zamawiającemu, w wysokości 5 000,00zł,
- w uzasadnionych przypadkach, nie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, możliwe jest zastąpienie ww. osoby lub osób inną osobą lub innymi osobami pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamówienia określone przez Wykonawcę w ofercie.
k) Wizja lokalna
- Zamawiający nie przewiduje możliwości odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej terenu objętego robotami budowlanymi;
- Zamawiający nie przewiduje możliwości sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia;
- Wykonanie wizji lokalnej jest nie obowiązkowe.
l) Podane w dokumentacji, o której mowa w pkt. 3.3. SWZ nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 16 i 99 ustawy Pzp, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia przynajmniej tego samego poziomu technologicznego i wydajnościowego.
m) Oprócz wymienionego w przedmiarze zakresu robót należy także przewidzieć: kierowanie budową, prace kontrolne i pomiarowe zgodnie z obowiązującymi normami, dostarczenia Zamawiającemu wymaganych protokołów, aprobat technicznych, atestów i certyfikatów jakości, dokumentu z przesiewu materiału, potwierdzającego jego frakcję oraz pozostałych dokumentów dotyczących przedmiotu umowy.
n) Oferta musi obejmować cały zakres prac przewidzianych w SWZ i załącznikach do SWZ.
o) Zamawiający wymaga aby termin płatności nie był krótszy niż 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.
p) Zamawiający nie przewiduje możliwości skorzystania z Prawa Opcji.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233225-2 - Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233226-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

14212200-2 - Kruszywo

4.5.5.) Wartość części: 460902,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z bieżącym utrzymaniem przejezdności dróg leśnych oraz wykonanie zjazdów z dróg leśnych na leśne szlaki stałe w poszczególnych leśnictwach na terenie Nadleśnictwa Jamy. Zamówienie obejmuje także dostawę wraz z rozplantowaniem kruszywa na wskazanych drogach leśnych.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części:

Część zamówienia nr 3
Wykonanie zjazdów z dróg leśnych na leśne szlaki stałe na terenie Leśnictw: Chełmno, Łunawy, Biały Bór, Marusza, Dusocin, Zakurzewo i Zarośle

Przewidywany zakres prac obejmuje, m.in.:
- usunięcie warstwy gruntu (korytowanie) o grubości 15 cm – przygotowanie podłoża
pod ułożenie kruszywa (grunt z korytowania należy złożyć na odkład w miejsce
wskazane przez Zamawiającego)
- mechaniczne plantowanie terenu we wskazanych lokalizacjach
- wykonanie nawierzchni z kruszywa gruzowego betonowego lub kamiennego
łamanego o frakcji 0-63mm wraz z jego zagęszczeniem – grubość warstwy kruszywa
po zagęszczeniu 15 cm lub wykonanie (we wskazanych miejscach) nawierzchni z
kruszywa naturalnego – żwiru wraz z jego zagęszczeniem – grubość warstwy po
zagęszczeniu 12 cm
- karczowanie mechaniczne pni bez ich wywozu
- zagęszczenie miejsc po usuniętych karpinach

Zamawiający, w przypadku gruzu betonowego, wymaga kruszywa gruzowego betonowego, o min. zawartości gruzu z betonu (z betonu konstrukcyjnego) B-15-B-30 wynoszącej 80%.

2. Miejsce realizacji:
- teren Leśnictwa Chełmno, gm. Chełmno,
- teren Leśnictwa Łunawy, gm. Stolno,
- teren Leśnictwa Biały Bór, gm. Grudziądz,
- teren Leśnictwa Marusza, gm. Grudziądz,
- teren Leśnictwa Zakurzewo, gm. Grudziądz
- teren Leśnictwa Dusocin, gm. Grudziądz
- teren Leśnictwa Zarośle, gm. Rogóźno,

3. Szczegółowy zakres robót został określony w oparciu o: opracowania własne, mapy poglądowe oraz przedmiar robót.

4. Postanowienia ogólne dot. przedmiotu zamówienia:
a) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 uPzp,
b) Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.
c) Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp.
d) Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.
e) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 261 PZP.
f) Podwykonawstwo
- Zamawiający nie stawia wymogu osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań, o których mowa w art. 60 i art. 121 ustawy Pzp.
- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom wraz z podaniem firm tych Podwykonawców.
- Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp lub podmiotowe środki dowodowe dotyczące tego Podwykonawcy.
- Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest w terminie wskazanym przez Zamawiającego, zastąpić tego Podwykonawcę pod rygorem niedopuszczenia tego Podwykonawcy do realizacji części zamówienia.
- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
- Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
- Zasady zawierania umów o podwykonawstwo oraz bezpośrednia zapłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zostały szczegółowo opisane w art. 463-465 ustawy Pzp.
g) Zamawiający stosownie do art. 95 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z realizacją zamówienia, tj. czynności polegające na obsłudze maszyn drogowych. Wymóg ten nie dotyczy osób sprawujących nadzór nad robotami budowlanymi, kierowników robót, osób sprawujących obsługę geodezyjną czy dostawców materiałów.
h) Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.
i) Sposób weryfikacji zatrudnienia osób, o których mowa w pkt. g):
- roboty budowlane będą świadczone przez osoby wymienione w wykazie osób uczestniczących w realizacji zamówienia, który stanowi Załącznik nr 7 do SWZ,
- Wykonawca w terminie do 5 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia ww. osób (zanonimizowanych kopii umów o pracę), a także oświadczenie, że ww. osoby są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, liczby zatrudnionych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu;
- Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych przedkładał będzie Zamawiającemu raport stanu i sposobu zatrudnienia ww. osób, oświadczenia zatrudnionych osób o otrzymaniu pensji, dowody odprowadzenia składek ZUS, przez cały okres realizacji zamówienia.
j) Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w pkt. g):
- w przypadku nieprzedstawienia w terminie informacji, o której mowa w pkt. i), Wykonawca będzie każdorazowo płacił Zamawiającemu karę w wysokości
3 000,00zł.
- w przypadku niewywiązania się Wykonawcy z obowiązku zatrudnienia osób wykonujących czynności opisane w przedmiarach robót na umowę o pracę, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej Zamawiającemu, w wysokości 5 000,00zł,
- w uzasadnionych przypadkach, nie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, możliwe jest zastąpienie ww. osoby lub osób inną osobą lub innymi osobami pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamówienia określone przez Wykonawcę w ofercie.
k) Wizja lokalna
- Zamawiający nie przewiduje możliwości odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej terenu objętego robotami budowlanymi;
- Zamawiający nie przewiduje możliwości sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia;
- Wykonanie wizji lokalnej jest nie obowiązkowe.
l) Podane w dokumentacji, o której mowa w pkt. 3.3. SWZ nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 16 i 99 ustawy Pzp, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia przynajmniej tego samego poziomu technologicznego i wydajnościowego.
m) Oprócz wymienionego w przedmiarze zakresu robót należy także przewidzieć: kierowanie budową, prace kontrolne i pomiarowe zgodnie z obowiązującymi normami, dostarczenia Zamawiającemu wymaganych protokołów, aprobat technicznych, atestów i certyfikatów jakości, dokumentu z przesiewu materiału, potwierdzającego jego frakcję oraz pozostałych dokumentów dotyczących przedmiotu umowy.
n) Oferta musi obejmować cały zakres prac przewidzianych w SWZ i załącznikach do SWZ.
o) Zamawiający wymaga aby termin płatności nie był krótszy niż 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.
p) Zamawiający nie przewiduje możliwości skorzystania z Prawa Opcji.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233225-2 - Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233226-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

14212200-2 - Kruszywo

4.5.5.) Wartość części: 544246,35 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

w przedmiotowym postępowaniu na część zamówienia nr 1 nie została złożona żadna oferta

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 563688,83 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 563688,83 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 563688,83 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: HEAVYTRANS Michał Lewandowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8762088227

7.3.3) Ulica: Karabinierów 19

7.3.4) Miejscowość: Grudziądz

7.3.5) Kod pocztowy: 86-300

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 563688,83 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 658667,53 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 658667,53 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 658667,53 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: F.P.H.U. "HYDRO-SPRZĘT" Hanna Kankiewicz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8760010362

7.3.3) Ulica: Piaski 2B

7.3.4) Miejscowość: Piaski

7.3.5) Kod pocztowy: 86-302

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 658667,53 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.