eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Dostawa mebli biurowych na potrzeby Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w ŁodziOgłoszenie z dnia 2022-10-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa mebli biurowych na potrzeby Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 004308002

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Piotrkowska 104

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-926

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.7.) Numer telefonu: 42 664 11 05

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@lodz.uw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/uw-lodzki

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa mebli biurowych na potrzeby Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6058611d-f905-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00387117

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00064406/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 Dostawa mebli biurowych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00234003/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: KPB-V.272.14.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 70788,77 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa 5 sztuk foteli biurowych oraz szafy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposób realizacji wynikają z treści Załącznika Nr 1 do SWZ, a także z projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy stanowiących Załącznik nr 5 do SWZ. Minimalny wymagany termin udzielonej przez Wykonawcę gwarancji na dostarczone urządzenia na okres 24 miesięcy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39130000-2 - Meble biurowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39113100-8 - Fotele

39100000-3 - Meble

4.5.5.) Wartość części: 4960,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa mebli na potrzeby Dyspozytorni Medycznej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposób realizacji wynikają z treści Załącznika Nr 1 do SWZ, a także z projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy stanowiących Załącznik nr 5 do SWZ. Minimalny wymagany termin udzielonej przez Wykonawcę gwarancji na dostarczone urządzenia na okres 24 miesięcy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39130000-2 - Meble biurowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39113100-8 - Fotele

39100000-3 - Meble

4.5.5.) Wartość części: 58961,50 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa mebli biurowych przeznaczonych do wykonywania zadań związanych z obsługą programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposób realizacji wynikają z treści Załącznika Nr 1 do SWZ, a także z projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy stanowiących Załącznik nr 5 do SWZ. Minimalny wymagany termin udzielonej przez Wykonawcę gwarancji na dostarczone urządzenia na okres 24 miesięcy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39130000-2 - Meble biurowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39113100-8 - Fotele

39100000-3 - Meble

4.5.5.) Wartość części: 23148,69 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3680,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 34243,20 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3997,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: KJMK MEBLE Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9542700862

7.3.3) Ulica: Gliwicka 189

7.3.4) Miejscowość: Katowice

7.3.5) Kod pocztowy: 40-859

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3997,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.