eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Siedlce › Budowa nawierzchni ulicy Gospodarczej w Siedlcach - etap I i IIOgłoszenie z dnia 2022-10-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa nawierzchni ulicy Gospodarczej w Siedlcach – etap I i II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA - MIASTO SIEDLCE

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711581765

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Skwer Niepodległości 2

1.4.2.) Miejscowość: Siedlce

1.4.3.) Kod pocztowy: 08-110

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: rzp@um.siedlce.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.siedlce.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00386834

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-10-11

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00366253/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.4.1. Informacje dotyczące wadium

Przed zmianą:
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych)
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
Szczegółowe informacje dotyczące wadium znajdują się w Rozdziale 17SWZ

Po zmianie:
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:
Dla części I: 3 000,00 zł ( słowienie: trzy tysiące złotych)
Dla części II: 3 000,00 zł ( słowienie: trzy tysiące złotych)”

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
Szczegółowe informacje dotyczące wadium znajdują się w Rozdziale 17SWZ

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.