eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krośniewice › Dostawa paliw - oleju napędowego na potrzeby własne Gminy Krośniewice w ramach bieżącej działalności gminyOgłoszenie z dnia 2022-10-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa paliw - oleju napędowego na potrzeby własne Gminy Krośniewice w ramach bieżącej działalności gminy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Krośniewice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611015448

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Poznańska 5

1.5.2.) Miejscowość: Krośniewice

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-340

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.7.) Numer telefonu: 24/2523024

1.5.8.) Numer faksu: 24/2547782

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@krosniewice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.krosniewice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/krosniewice

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa paliw - oleju napędowego na potrzeby własne Gminy Krośniewice w ramach bieżącej działalności gminy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-da06bc02-3ef4-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00385763

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00032294/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawa paliw - oleju napędowego na potrzeby własne Gminy Krośniewice w ramach bieżącej działalności gminy

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00368472/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IŚZ.271.8.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 234146,34 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa paliw - oleju napędowego na potrzeby własne Gminy Krośniewice w ramach bieżącej działalności gminy.
2. Przedmiotem zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę oleju napędowego o parametrach nie gorszych niż PN-EN 590:2013 na potrzeby własne Gminy Krośniewice w ramach bieżącej działalności gminy tj. zakup oleju napędowego w ilości 36 000,00 litrów.
3. Dostawy paliwa będą polegać na sukcesywnym (uzależnionym od potrzeb Zamawiającego) tankowaniu pojazdów Zamawiającego.
4. Zamawiający nie podzielił zamówienia na części. Podane ilości są szacunkowe i mogą ulec zmniejszeniu.
5. Termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy do 31.12.2023 r.
6. Wykonawca powinien posiadać lub dysponować, co najmniej jedną stacją paliw w odległości nie większej niż 12 km od siedziby Zamawiającego.
7. Wykonawca musi zapewnić możliwość tankowania paliwa do pojazdów Zamawiającego przez całą dobę (stacja czynna 24h na dobę), w każdym dniu tygodnia, także w dni świąteczne.
8. Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo weryfikować numery rejestracyjne tankowanych pojazdów i odpowiednio je odnotowywać na wydaniu zewnętrznym (WZ) oraz każdorazowo wskazywać cenę brutto przed upustem i przekazać je kierowcy, który tankuje dany pojazd.
9. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady oleju napędowego zmniejszające jego wartość lub użyteczność i w przypadku poniesienia z tego powodu strat, Wykonawca zobowiązuje się do ich pokrycia.
10. Wykonawca zobowiązany będzie przy ustalaniu ceny każdorazowej dostawy (tankowania) do stosowania stałego upustu (%) w stosunku do ceny brutto 1 l oleju napędowego nabywanej od Wykonawcy w danym dniu (cena „na dystrybutorze”).
11. Upust Wykonawcy podany w procentach nie ulega zmianie w terminie realizacji umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia.
12. Paliwo objęte niniejszym zamówieniem powinny być zgodne z wymogami Polskich Norm Jakościowych. Paliwa muszą spełniać wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1680) oraz normy PN-EN 228:2013-04 i PN-EN 590:2013-12. Wykonawca przedstawi na stacji paliw dokumenty i świadectwa jakościowe paliw na każde żądanie Zamawiającego.
13. Zamawiający zastrzega sobie możliwości zakupu mniejszej ilości oleju napędowego (do 30%) niż to określono w zamówieniu z powodu zmian okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć i na które Zmawiający nie miał wpływu. W sytuacji takiej Wykonawca nie będzie wnosił żadnych zastrzeżeń oraz roszczeń.
14. W przypadku, gdy w jakimkolwiek dokumencie stanowiącym element opisu przedmiotu zamówienia (SWZ lub załączników do SWZ) pojawią się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę lub pojawiają się wskazania norm (jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub jego produktów), należy rozumieć, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a określenia te należy traktować jako przykładowe pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych. W takich okolicznościach Zamawiający dopuszcza możliwość składania w ofercie rozwiązań równoważnych, wskazując, iż minimalne wymagania, jakim mają odpowiadać rozwiązania równoważne, to wymagania nie gorsze od parametrów wskazanych w tych dokumentach.
Jeżeli w załącznikach do niniejszej SWZ zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów, należy je traktować jako przykładowe, mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia oraz określające standard techniczny i jakościowy. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.
Wykonawca, który zdecyduje się stosować urządzenia i materiały równoważne w stosunku do opisywanych w dokumentacji, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający informuje także, że w sytuacji, gdy proponowane przez Wykonawcę materiały i urządzenia zamienne inne niż określone w dokumentacji posiadać będą parametry techniczne, funkcjonalne i jakościowe gorsze od określonych w dokumentacji, spowoduje to uznanie przez Zamawiającego, że złożona oferta nie odpowiada treści SWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, dalej zostanie odrzucona.
Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywane w SWZ, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały - wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania (arg. na podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 października 2013 r. [sygn. akt: KIO 2315/13]).
15. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części i tym samym nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
Uzasadnienie niedokonania podziału zamówienia na części: Zamawiający nie podzielił zamówienia na części, ponieważ podział zamówienia mógłby mieć niekorzystny wpływ na wysokość ceny za 1 litr oleju napędowego oraz wartość upustu wyrażoną w % za 1 litr oleju napędowego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09134100-8 - Olej napędowy

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z dyspozycją ww. przepisu postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.
W przedmiotowym postępowaniu, w terminie składania ofert wyznaczonym przez Zamawiającego na dzień 07 października 2022 r., godz. 10:00, nie wpłynęła żadna oferta. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.