eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bolesławiec › Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Bolesławiec oraz jednostek podległych (2)Ogłoszenie z dnia 2022-10-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Bolesławiec oraz jednostek podległych (2)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Bolesławiec

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821457

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Teatralna 1a

1.5.2.) Miejscowość: Bolesławiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-700

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 75 732 32 21

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzadgminy@gminaboleslawiec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaboleslawiec.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bip.gminaboleslawiec.pl/3501/594/postepowania-rowne-i-powyzej-130-000-zl.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Bolesławiec oraz jednostek podległych (2)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bf8ff24b-3a50-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00385499

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00319221/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Bolesławiec oraz jednostek podległych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00360040/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: I.I.271.19.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 185000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ I Ubezpieczenie mienia:
- ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, w tym ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (ogólnej + rozszerzenia ),
- ubezpieczenie maszyn od wszystkich ryzyk.
Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia znajdują się w Załączniku nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

66515000-3 - Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty

66516000-0 - Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

4.5.5.) Wartość części: 181000 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ II Ubezpieczenie NNW członków OSP
- ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP
Szczegółowe informacje na temat zamówienia znajdują się w Załączniku nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia

4.5.3.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

66512100-3 - Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

4.5.5.) Wartość części: 4000 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp odrzuca ofertę nr 1 złożoną przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW z Warszawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla części I, w związku z tym, że jest niezgodna z przepisami ustawy. Wykonawca złożył ofertę wraz z załącznikami w postępowaniu za pośrednictwem miniportalu. Oferta nr 1 została odszyfrowana i sporządzona w poprawnym formacie danych (.pdf), jednakże żaden z jej dokumentów tj. formularz oferty i załączniki, nie został podpisany jednym z wymaganych podpisów przez Zamawiającego, zgodnie z rozdz. XI pkt. 2 SWZ. Ofertę nr 1 złożoną przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ z Warszawy, na podstawie art. 63 ust. 2 Pzp, należy uznać za nieważną.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający informuje, że na sfinansowanie tej części II zamówienia zamierzał przeznaczyć kwotę 4.000,00 zł. W przedmiotowym postępowaniu w terminie do składanie ofert, wpłynęła 1 oferta z ceną 7.917,00 (96pkt.). W części II dla ww. postępowania oferta nr 1 z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny oferty ocenionej jako najkorzystniejsza.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 7917 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 7917 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.