eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rymań › Przebudowa ulicy Krótkiej i Osiedlowej w miejscowości RymańOgłoszenie z dnia 2022-10-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa ulicy Krótkiej i Osiedlowej w miejscowości Rymań

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA RYMAŃ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330920720

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Szkolna 7

1.5.2.) Miejscowość: Rymań

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-125

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@ryman.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ryman.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa ulicy Krótkiej i Osiedlowej w miejscowości Rymań

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0773f0aa-218c-11ed-9071-8637ea33a6f9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00383578

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00024951/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Przebudowa ulicy Krótkiej i Osiedlowej w miejscowości Rymań

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00313130/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.6.2022. MT

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych ulicy Krótkiej i ulicy Osiedlowej w miejscowości Rymań. Przedmiot zamówienia podzielony jest na dwa Zadania.
Przedmiotem Zadania Nr 1 jest przebudowy drogi gminnej nr 895001Z ul. Krótkiej wraz ze skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 112 ul. Koszalińskiej w miejscowości Rymań, zlokalizowanej w centrum Rymania przy szlaku komunikacyjnym drogi wojewódzkiej nr 112 ul. Koszalińskiej w relacji Szczecin – Gdańsk.
Droga gminna jednojezdniowa jednopasowa o nawierzchni bitumicznej o szerokości zmiennej od 3,4 do 4,9 m oraz z tłucznia o szerokości zmiennej od 2,7 do 3,4 m. Występują obustronne zjazdy do przyległych posesji o nawierzchni gruntowej oraz z betonu. Teren przyległy do infrastruktury drogowej pokryty jest trawą. Występują pojedyncze drzewa. W pasie drogowym znajdują się ogrodzenia posesji przeznaczone do rozbiórki.
Początek przebudowywanego odcinka ulicy w miejscu przecięcia osi drogi wojewódzkiej i gminnej - punkt F w km 0+00. Początek wykonywanych robót na granicy pasa drogowego w km 0+15. Koniec wykonywanych robót w punkcie B - km 2+41,13. Długość przebudowywanego odcinka wynosi 221,22 m.
Skrzyżowanie - początek w punkcie F na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 112 ul. Koszalińską, koniec na skrzyżowaniu z drogą wewnętrzną ul. Wiejską. Długość - 15 m.
Na terenie działki inwestycji nr 170 i 162 znajduje się infrastruktura techniczna podziemna w postaci kabli energetycznych niskiego napięcia, telekomunikacyjnych, gazociąg, kanalizacja sanitarna, wodociąg oraz nadziemna w postaci przewodów energetycznych niskiego napięcia ze słupami energetycznymi oraz oprawami oświetleniowymi
Parametry techniczne drogi gminnej nr 895001Z ul. Krótkiej :
 klasa "D" dojazdowa,
 prędkość 30 km/godz.,
 jezdnia w postaci 2 pasów ruchu o szerokości 2,75 m o nawierzchni z kostki betonowej,
 chodniki o szerokości 2,0 m o nawierzchni z kostki betonowej,
 zjazdy do przyległych posesji o nawierzchni z kostki betonowej,
 kategoria ruchu KR2 dla jezdni, KR1 dla zjazdów,
 spadek jezdni jednostronny 2%.

Przedmiotem Zadania Nr 2 jest przebudowy drogi gminnej wewnętrznej ul. Osiedlowej w miejscowości Rymań zlokalizowanej jest w południowo-zachodniej części w Rymaniu przy
szlaku komunikacyjnym drogi wojewódzkiej nr 112 ul. Koszalińskiej.
Początek przebudowywanej drogi w miejscu przecięcia osi drogi wojewódzkiej i wewnętrznej - punkt A w km 0+00, koniec odcinka w punkcie B - km 2+33,35. Długość wykonywanych wynosi 219,11 m.
Droga wewnętrzna ul. Osiedlowa jednojezdniowa jednopasowa o nawierzchni z kostki
betonowej trylinki o szerokości zmiennej od 2,7 do 5,4 m. Występują obustronne krawężniki, zjazdy do przyległych posesji o nawierzchni gruntowej, dojścia piesze do przyległych budynków z kostki betonowej trylinki oraz gruntowe. Teren przyległy do infrastruktury drogowej pokryty jest trawą. Występują pojedyncze drzewa.
Na terenie działek inwestycji nr 228/3, 228/9, 228/43 znajduje się infrastruktura techniczna
podziemna w postaci kabli energetycznych niskiego napięcia, telekomunikacyjnych, gazociąg,
kanalizacja sanitarna, wodociąg oraz nadziemna w postaci przewodów energetycznych niskiego napięcia, słupów energetycznych z oprawami oświetleniowymi.
Parametry techniczne drogi wewnętrznej ul. Osiedlowej :
 klasa "D" dojazdowa,
 kategoria ruchu KR2 dla jezdni i placu do zawracania, KR1 dla zjazdów,
 prędkość 30 km/godz.,
 jezdnia w postaci 2 pasów ruchu o szerokości 2,5 m i plac do zawracania o nawierzchni z kostki betonowej,
 chodniki jako dojścia do budynków o szerokości 2 m o nawierzchni z kostki betonowej,
 zjazdy do przyległych posesji o nawierzchni z kostki betonowej,
 spadek jezdni daszkowy 2%,

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1598624,89 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1598624,89 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1598624,89 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Robót Inżynieryjnych i Wodno – Melioracyjnych. Andrzej Zakrzewski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6710000248

7.3.3) Ulica: Rubinowa 7

7.3.4) Miejscowość: Kołobrzeg

7.3.5) Kod pocztowy: 78-100

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1598624,89 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.