eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostawa licencji oprogramowania serwerowego na potrzeby Głównego Inspektoratu FarmaceutycznegoOgłoszenie z dnia 2022-10-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa licencji oprogramowania serwerowego na potrzeby Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GŁÓWNY INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 016182425

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Senatorska 12

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-082

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gif@gif.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gif.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://gif.eb2b.com.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa licencji oprogramowania serwerowego na potrzeby Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3d2c9aae-3a63-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00383561

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00078196/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Dostawa licencji oprogramowania serwerowego na potrzeby Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00360114/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BAG.261.17.2022.ICI

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji oprogramowania serwerowego na potrzeby Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.
Szczegółowy opis oraz określenie warunków realizacji przedmiotu zamówienia zawarte
są w Załączniku Nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia oraz w Załączniku Nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 48620000-0 - Systemy operacyjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 256 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Działając na podstawie art. 137 ust. 7 w zw. z art. 256 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje
o unieważnieniu prowadzonego postępowania.
Zgodnie z art. 137 ust. 7 ustawy Pzp, w przypadku gdy zmiany treści SWZ prowadziłyby do istotnej zmiany charakteru zamówienia w porównaniu z pierwotnie określonym, w szczególności prowadziłyby do znacznej zmiany zakresu zamówienia, Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 256 ustawy Pzp, w myśl którego Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione.
Zamawiający informuje, że w Postępowaniu wystąpiła okoliczność niemożliwa do przewidzenia na etapie przygotowania Postępowania, w skutek której zobligowany jest do wprowadzenia zmian do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, które prowadziłyby do istotnej zmiany charakteru zamówienia.
Postępowanie zostało wszczęte przez Zamawiającego w dniu 22.09.2022 r.
Po ogłoszeniu postępowania, w dniu 23.09.2022 r. dokonano wpisu projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Przedmiotowy projekt ustawy przewiduje znaczną reorganizację struktury urzędu Zamawiającego.
Z uwagi na fakt przyszłego połączenia jednostek wraz z posiadaną przez nie infrastrukturą teleinformatyczną, których stopień informatyzacji nie jest jednolity, oraz wynikającą z tych okoliczności potrzebą ujednolicenia infrastruktury dla całej PIF -Opis przedmiotu zamówienia sporządzony przez Zamawiającego nie uwzględnia wszelkich potrzeb Zamawiającego. Koniecznym stało się m.in. przeprowadzenie analizy w zakresie potrzeb oraz modelu licencjonowania dla scalonej administracji farmaceutycznej w tym przeanalizowania posiadanej infrastruktury, przeprowadzenie inwentaryzacji oraz dokonanie szacowania potrzeb w celu określenia niezbędnych mu zasobów informatycznych oraz koniecznych licencji. Dokonanie zmian w SWZ na obecnym etapie postępowania prowadziłoby do istotnej zmiany jego zakresu i charakteru zamówienia w szczególności w zakresie zmiany liczby nabywanych licencji oraz modeli licencjonowania.
Mając na uwadze powyższe, Zamawiający zamierza w tej sytuacji przejść na model licencjonowania czasowego, co da mu możliwość dokonania w tym czasie pełnej analizy obecnych i przyszłych potrzeb pod kątem kompleksowej reorganizacji struktury teleinformatycznej aby finalnie utrzymać całość środowiska teleinformatycznego po zakończeniu procesu pionizacji na takim samym poziomie wersji oraz na wysokim poziomie bezpieczeństwa.
Zamawiający nie był w stanie przewidzieć, kiedy prace legislacyjne nad projektem ustawy faktycznie się rozpoczną i Postępowanie zostało wszczęte w celu zabezpieczenia bieżących potrzeb Zamawiającego. W chwili obecnej jednak, wydatkowanie środków publicznych w celu osiągnięcia pierwotnego celu Zamawiającego jest nieuzasadnione z punktu widzenia zasady celowego i racjonalnego wydatkowania środków publicznych.
Zmiana w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia powinna polegać na całkowitej zmianie opisu przedmiotu zamówienia począwszy od zmiany kwalifikacji rodzaju postępowania z dostawy licencji na subskrypcję oprogramowania. Ponadto, w związku ze zmianą charakteru zamówienia zmieni się całkowicie sposób jego realizacji oraz treść projektowanych postanowień umowy.
Zamawiający, nie może dokonać powyższych zmian w obecnym postępowaniu, gdyż ich zakres jest zbyt szeroki co wypełnia przesłanki z art. 137 Pzp: W przypadku gdy zmiany treści SWZ prowadziłyby do istotnej zmiany charakteru zamówienia w porównaniu z pierwotnie określonym, w szczególności prowadziłyby do znacznej zmiany zakresu zamówienia, zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 256.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.