eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kodrąb › Poprawa infrastruktury drogowej na terenie działania Związku Gmin Powiatu RadomszczańskiegoOgłoszenie z dnia 2024-06-25

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Poprawa infrastruktury drogowej na terenie działania Związku Gmin Powiatu Radomszczańskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZWIĄZEK GMIN POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590787313

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Niepodległości 7

1.5.2.) Miejscowość: Kodrąb

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-512

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zgpr@onet.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminakodrab.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Poprawa infrastruktury drogowej na terenie działania Związku Gmin Powiatu Radomszczańskiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f67c2567-330c-11ef-acf6-4e696a6d8c25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00382647

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-06-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00334331/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Poprawa infrastruktury drogowej na terenie działania Związku Gmin Powiatu Radomszczańskiego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f67c2567-330c-11ef-acf6-4e696a6d8c25

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia (zwanej dalej również Platformą przetargową),
która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy
i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty
elektronicznej na adres e-mail: zgpr@onet.eu (nie dotyczy składania ofert).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Przeglądanie i pobieranie publicznej
treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
2. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla
dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju
przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww.
regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu
sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i
przekazuje się jako załącznik), lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści
wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
3. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się
drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do
komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień,
zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej
wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
4. W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla
dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu
udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu
(zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub
dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
5. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy”
na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji”
służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta
uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
6. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie
postępowania w zakładce „Komunikacja”.
7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Gmin Powiatu Radomszczańskiego w Kodrębie z siedzibą w 97-512
Kodrąb ul. Niepodległości 7, reprezentowany przez Lecha Bugaj – Przewodniczącego Zarządu Związku.
Z administratorem można się skontaktować poprzez: skierowanie korespondencji elektronicznej na adres e-mail:
iod@gminakodrab.pl lub drogą tradycyjną na adres: ul. Niepodległości 7, 97-512 Kodrąb, telefonicznie pod nr: 44 6819325;
b) Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących
Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych: Magdalena Kuszmider e-mail:
magdalena@kuszmider.com.pl tel. 607770718;
zamówienia publicznego pn. „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie działania Związku Gmin Powiatu Radomszczańskiego”
prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1) ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
d) Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie w/w zamówienia publicznego, oraz
zawarcia umowy. Podstawa prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postepowaniu
przetargowym oraz następujące przepisy prawa:
- ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych. Podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny
stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywających na Administratorze
- na etapie postepowania o udzielnie zamówienia zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c) RODO oraz przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych
- na etapie zawierania umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu zawarcia i prawidłowego wykonania umowy
e) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
f) Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych przy czym skorzystanie z
prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani
zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników);
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
c.d. poniżej

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): g) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
h) Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych na
niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
i) Pani/Pana dane nie są przekazywane do Państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej, nie będą profilowane.
j) W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do
profilowania.
k) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
realizacji zawartych umów na usługi, dostawy i roboty budowlane. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do
dochodzenia lub obrony roszczeń, a następnie zostaną zarchiwizowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
prawa.
l) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwy udział w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym
wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z
prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że
ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 271.2.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 10896570,35 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 zamówienia – budowa, przebudowa oraz remont dróg na terenie gminy Przedbórz, Wielgomłyny, Masłowice, Kodrąb
3.1. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
1) Remont drogi gminnej Nr 112473E na odcinku o długości 2.000,00 m i szerokości jezdni od 5,05 m do 5,15 m Józefów - Góry Mokre wraz z robotami towarzyszącymi na działce o numerze ewidencyjnym 174 obręb 0008 Józefów, gm. Przedbórz.

2) Remont drogi gminnej nr 112554E Marianin – Odrowąż – Wola Kuźniewska – Myśliwczów w miejscowości Wola Kuźniewska na odcinku o długości 999,18 m i szerokości jezdni 5,0 m wraz z robotami towarzyszącymi na działkach o numerach ewidencyjnych 365, 391/2, 71 obręb 0019 Wola Kuźniewska gm. Wielgomłyny
3) Przebudowę drogi gminnej 112403E w miejscowości Chełmo na odcinku o długości 758,64 m i szerokości jezdni od 4,60 m do 4,80 m wraz z robotami towarzyszącymi na działce o numerze ewidencyjnym 683 obręb 0003 Chełmo gm. Masłowice.
Przebudowę drogi gminnej nr 112254E w miejscowości Huta Przerębska na odcinku o długości 1.000,00 m i szerokości jezdni od 4,20 m do 4,50 m wraz z robotami towarzyszącymi na działkach o numerach ewidencyjnych 30, 96 obręb 0005 Huta Przerębska gm. Masłowice.
Przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Kraszewice (Moczydła) na odcinku o długości 400,00 m i szerokości jezdni 3,20 m wraz z robotami towarzyszącymi na działce o numerze ewidencyjnym 441 obręb 0003 Chełmo oraz działkach o numerach ewidencyjnych 338/3; 704 obręb 0011 Kraszewice, gm. Masłowice
4) Przebudowę drogi gminnej nr 112264E w miejscowości Zalesie obręb Lipowczyce na odcinku o długości 999,77 m i szerokości jezdni 4,5 m do wraz z robotami towarzyszącymi na działkach o numerach ewidencyjnych 315, 418 obręb Lipowczyce gm. Kodrąb
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:
a) Dokumentacja projektowa
b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
c) Przedmiary robót
Uwaga:
Z uwagi na przyjęty charakter wynagrodzenia Wykonawcy (ryczałt) przedmiary robót pełnią wyłącznie funkcję informacyjną.
3.2. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest (dotyczy Części 1, Części 2 oraz Części 3 zamówienia):
a) oznakować teren budowy (tablice informacyjne, ostrzegawcze),
b) opracować i uzgodnić z właściwym zarządcą terenu projekt organizacji ruchu.
3.3. Prace uzupełniające wymagane przez Zamawiającego (dotyczy Części 1, Części 2 oraz Części 3 zamówienia):
1) Wykonanie pełnej obsługi geodezyjnej inwestycji (na dzień odbioru Wykonawca winien dysponować mapą geodezyjną powykonawczą z potwierdzeniem jej wniesienia do zasobu geodezyjnego),
2) Wykonanie dokumentacji odbiorowej w dwóch egzemplarzach w języku polskim zawierającej co najmniej:
a) dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenia do użytkowania do PINB,
b) oryginał/kserokopię dziennika budowy,
c) mapy geodezyjne powykonawcze,
d) oryginał pisemnego oświadczenia Kierownika robót:
• o wykonaniu robót zgodnie z Dokumentacją projektową oraz ustawą Prawo budowlane,
• o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku Terenu budowy, a także dróg, ulic, sąsiednich nieruchomości, budynków i/lub lokali,
• o odpowiednim zagospodarowaniu Terenów przyległych do budowy umożliwiającym właściwą eksploatację wybudowanego obiektu.
e) zestawienie wbudowanych materiałów wraz z dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie ich do stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
f) oryginał/kopię projektu powykonawczego - podpisanego przez Kierownika Robót,
g) wykaz zmian istotnych (jeżeli miały miejsce) z załącznikiem graficznym, podpisany przez Kierownika Robót, Inspektora Nadzoru, Projektanta, wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłową legalizację tych zmian,
h) protokoły z badań wykonanych w trakcie realizacji prac budowlanych,
i) wersję elektroniczną (w ilości zgodnej z wersją papierową) dokumentów odbiorowych oraz dokumentacji powykonawczej (inwentaryzacja w formacie pdf.) na płycie CD/DVD lub innym nośniku danych.
3.4. Zamawiający wymaga by czynności w zakresie wykonania robót branży drogowej wykonywane były przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę, Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (t.j.: Dz. U. z 2023r. poz. 1465 ze zm.). Osoby wymienione w zdaniu pierwszym nie mogą wykonywać żadnych czynności na Terenie budowy bez zatrudnienia w ramach stosunku pracy u Wykonawcy, Podwykonawców robót lub usług. Wymaganie to nie dotyczy kierownika budowy, dostawców materiałów na budowę, geodetów, osób wykonujących usługi sprzętowe i transportowe, o ile czynności te nie stanowią stosunku pracy na gruncie przepisów Kodeksu pracy (np. samozatrudnienie).
3.5. Zamawiający informuje, że tam, gdzie w SWZ przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym pod warunkiem, że będą one spełniały określone w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności.
Zamawiający wskazuje dla tych rozwiązań jako kryteria równoważności dopuszczenie tolerancji +/- 5% dla wszelkich wymaganych dla nich parametrów.
Tam, gdzie Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą słowa „lub równoważne”.
Zamawiający wskazuje, że obowiązek zgłoszenia w ofercie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w opisie przedmiotu zamówienia i wykazania równoważności leży po stronie wykonawcy. W przypadku gdy wymagania w opisie przedmiotu zamówienia odnoszą się do znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę Zamawiający wymaga, aby wykonawca w przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych, przedstawił już w jego ofercie dowód równoważności potwierdzający spełnienie kryteriów określonych w opisie przedmiotu zamówienia, które Zamawiający stosuje w celu oceny równoważności (Wyrok TSUE C-14/17 z dnia 2018-07-12) np. karty katalogowe produktów. W przypadku gdy wymagania w opisie przedmiotu zamówienia odnoszą się do europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp, Zamawiający wymaga, aby wykonawca przedstawił już w jego ofercie dowody równoważności w sposób określony w art. 101 ust. 5 i 6 Pzp.
W przypadku gdy Wykonawca oferuje rozwiązania równoważne, zamieszcza informacje o stosowaniu rozwiązań równoważnych w Formularzu ofertowym w pkt 12 Pozostałe informacje. W takim przypadku, Wykonawca jest obowiązany udowodnić równoważność, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych złożonych wraz z ofertą. Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających równoważność zastosowanych rozwiązań lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

4.2.5.) Wartość części: 4080975,44 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert - w kryterium „cena oferty” w którym zamawiającemu
zależy, aby wykonawca przedstawił jak najniższą wartość (cenę) zostanie zastosowany następujący wzór:
Liczba Cn
zdobytych ( C ) = ----------- x 100 x waga kryterium 100%
punktów Cb
Gdzie:
Cn – cena najniższa wśród ofert nie odrzuconych
Cb – cena oferty badanej
100 – wskaźnik stały
100 – procentowe znaczenie kryterium ceny
Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach kryterium „cena” obliczona zostanie przez podzielenie ceny najniższej z ofert przez
cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 punktów i wagę kryterium, którą ustalono na 100%.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 zamówienia – budowa, przebudowa oraz remont dróg na terenie gminy Kobiele Wielkie, Żytno, Gidle, Radomsko
3.1. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
1) Remont drogi gminnej położonej w miejscowości Babczów Gmina Kobiele Wielkie w ramach zadania "Przebudowa drogi w miejscowości Babczów” na odcinku o długości 1.309,73 m i szerokości jezdni 4,0 m wraz z robotami towarzyszącymi na działce o numerze ewidencyjnym 346 obręb Babczów gm. Kobiele Wielkie
2) Remont odcinka drogi gminnej – Brycz – Maluszyn gm. Żytno na powierzchni 2116 m2 na działce o numerze ewidencyjnym 189 obręb Maluszyn, gm. Żytno
Przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Czarny Las na odcinku o długości 1.610,00 m i szerokości jezdni 3,00 m wraz z robotami towarzyszącymi na działce o numerze ewidencyjnym 533 obręb Polichno gm. Żytno
Remont drogi asfaltowej w miejscowości Łazów na powierzchni 2340m2 na działce o numerze ewidencyjnym 246, obręb 13 Łazow, gm. Żytno
3) Remont drogi gminnej nr 112066E Graby – Michałopol na odcinku o długości 980 m i szerokości jezdni 4,0 m wraz z robotami towarzyszącymi na działka o numerach ewidencyjnych 473/1, 465/2, 466/2, 467/2, 468/2 obręb 0011 Michałopol gm. Gidle
4) Remont drogi gminnej w miejscowości Dziepółć na odcinku o długości 1775,10 m i szerokości jezdni 5,0 m wraz z robotami towarzyszącymi na działce o numerze ewidencyjnej 528 obręb Dziepółć gm. Radomsko
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:
a) Dokumentacja projektowa
b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
c) Przedmiary robót
Uwaga:
Z uwagi na przyjęty charakter wynagrodzenia Wykonawcy (ryczałt) przedmiary robót pełnią wyłącznie funkcję informacyjną.
3.2. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest (dotyczy Części 1, Części 2 oraz Części 3 zamówienia):
a) oznakować teren budowy (tablice informacyjne, ostrzegawcze),
b) opracować i uzgodnić z właściwym zarządcą terenu projekt organizacji ruchu.
3.3. Prace uzupełniające wymagane przez Zamawiającego (dotyczy Części 1, Części 2 oraz Części 3 zamówienia):
1) Wykonanie pełnej obsługi geodezyjnej inwestycji (na dzień odbioru Wykonawca winien dysponować mapą geodezyjną powykonawczą z potwierdzeniem jej wniesienia do zasobu geodezyjnego),
2) Wykonanie dokumentacji odbiorowej w dwóch egzemplarzach w języku polskim zawierającej co najmniej:
a) dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenia do użytkowania do PINB,
b) oryginał/kserokopię dziennika budowy,
c) mapy geodezyjne powykonawcze,
d) oryginał pisemnego oświadczenia Kierownika robót:
• o wykonaniu robót zgodnie z Dokumentacją projektową oraz ustawą Prawo budowlane,
• o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku Terenu budowy, a także dróg, ulic, sąsiednich nieruchomości, budynków i/lub lokali,
• o odpowiednim zagospodarowaniu Terenów przyległych do budowy umożliwiającym właściwą eksploatację wybudowanego obiektu.
e) zestawienie wbudowanych materiałów wraz z dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie ich do stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
f) oryginał/kopię projektu powykonawczego - podpisanego przez Kierownika Robót,
g) wykaz zmian istotnych (jeżeli miały miejsce) z załącznikiem graficznym, podpisany przez Kierownika Robót, Inspektora Nadzoru, Projektanta, wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłową legalizację tych zmian,
h) protokoły z badań wykonanych w trakcie realizacji prac budowlanych,
i) wersję elektroniczną (w ilości zgodnej z wersją papierową) dokumentów odbiorowych oraz dokumentacji powykonawczej (inwentaryzacja w formacie pdf.) na płycie CD/DVD lub innym nośniku danych.
3.4. Zamawiający wymaga by czynności w zakresie wykonania robót branży drogowej wykonywane były przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę, Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (t.j.: Dz. U. z 2023r. poz. 1465 ze zm.). Osoby wymienione w zdaniu pierwszym nie mogą wykonywać żadnych czynności na Terenie budowy bez zatrudnienia w ramach stosunku pracy u Wykonawcy, Podwykonawców robót lub usług. Wymaganie to nie dotyczy kierownika budowy, dostawców materiałów na budowę, geodetów, osób wykonujących usługi sprzętowe i transportowe, o ile czynności te nie stanowią stosunku pracy na gruncie przepisów Kodeksu pracy (np. samozatrudnienie).
3.5. Zamawiający informuje, że tam, gdzie w SWZ przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym pod warunkiem, że będą one spełniały określone w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności.
Zamawiający wskazuje dla tych rozwiązań jako kryteria równoważności dopuszczenie tolerancji +/- 5% dla wszelkich wymaganych dla nich parametrów.
Tam, gdzie Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą słowa „lub równoważne”.
Zamawiający wskazuje, że obowiązek zgłoszenia w ofercie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w opisie przedmiotu zamówienia i wykazania równoważności leży po stronie wykonawcy. W przypadku gdy wymagania w opisie przedmiotu zamówienia odnoszą się do znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę Zamawiający wymaga, aby wykonawca w przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych, przedstawił już w jego ofercie dowód równoważności potwierdzający spełnienie kryteriów określonych w opisie przedmiotu zamówienia, które Zamawiający stosuje w celu oceny równoważności (Wyrok TSUE C-14/17 z dnia 2018-07-12) np. karty katalogowe produktów. W przypadku gdy wymagania w opisie przedmiotu zamówienia odnoszą się do europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp, Zamawiający wymaga, aby wykonawca przedstawił już w jego ofercie dowody równoważności w sposób określony w art. 101 ust. 5 i 6 Pzp.
W przypadku gdy Wykonawca oferuje rozwiązania równoważne, zamieszcza informacje o stosowaniu rozwiązań równoważnych w Formularzu ofertowym w pkt 12 Pozostałe informacje. W takim przypadku, Wykonawca jest obowiązany udowodnić równoważność, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych złożonych wraz z ofertą. Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających równoważność zastosowanych rozwiązań lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

4.2.5.) Wartość części: 4391603,42 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert - w kryterium „cena oferty” w którym zamawiającemu
zależy, aby wykonawca przedstawił jak najniższą wartość (cenę) zostanie zastosowany następujący wzór:
Liczba Cn
zdobytych ( C ) = ----------- x 100 x waga kryterium 100%
punktów Cb
Gdzie:
Cn – cena najniższa wśród ofert nie odrzuconych
Cb – cena oferty badanej
100 – wskaźnik stały
100 – procentowe znaczenie kryterium ceny
Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach kryterium „cena” obliczona zostanie przez podzielenie ceny najniższej z ofert przez
cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 punktów i wagę kryterium, którą ustalono na 100%.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3 zamówienia – budowa, przebudowa oraz remont dróg na terenie gminy Kamieńsk, Dobryszyce, Lgota Wielka
3.1. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
1) Przebudowę drogi gminnej nr 112155E ul. Adama Mickiewicza w Barczkowicach na odcinku o długości 460 m i szerokości jezdni 5,0 m wraz z robotami towarzyszącymi na działce o numerze ewidencyjnym 100 obreb Barczkowice gm. Kamieńsk
Budowę odcinka drogi gminnej ul. Zdzitowieckiego w msc. Barczkowice na odcinku o długości 179 m i szerokości jezdni 5,0 m wraz z robotami towarzyszącymi na działkach o numerach ewidencyjnych 199, 200/1, 236 obręb Barczkowice gm. Kamieńsk
Remont drogi wewnętrznej na działce o numerze ewidencyjnym 127 obręb Barczkowice gm. Kamieńsk na odcinku o długości 143,16 m i szerokości jedni 4,0 m wraz z robotami towarzyszącymi
2) Przebudowę drogi wewnętrznej na działce 571/1 obręb Blok Dobryszyce Gmina Dobryszyce na odcinaku o długości 375,30 m i szerokości jezdni 3,5 m wraz z robotami towarzyszącymi
Przebudowę drogi wewnętrznej w m. Wiewiórów na odcinku o długości 530 m i szerokości jezdni od 2,5 m do 3,0 m wraz z robotami towarzyszącymi na działce o numerze ewidencyjnym 411 obręb Wiewiórów gm. Dobryszyce
3) Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Woźniki w ramach zadania przebudowa i rozbudowa drogi do pól w m. Woźniki na odcinku o długości 707,56 m i szerokości jezdni od 4,00 do 5,00 m na działce o numerze ewidencyjnym 423 obręb 0010 Woźniki, gm. Lgota Wielka
Przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Krzywanice na odcinku o długości ok. 245 m i szerokości jezdni od 3,00 do 5,00 m wraz z robotami towarzyszącymi na działkach o numerach ewidencyjnych 6, 140, 470 obręb Krzywanice gm. Lgota Wielka
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:
a) Dokumentacja projektowa
b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
c) Przedmiary robót
Uwaga:
Z uwagi na przyjęty charakter wynagrodzenia Wykonawcy (ryczałt) przedmiary robót pełnią wyłącznie funkcję informacyjną.
3.2. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest (dotyczy Części 1, Części 2 oraz Części 3 zamówienia):
a) oznakować teren budowy (tablice informacyjne, ostrzegawcze),
b) opracować i uzgodnić z właściwym zarządcą terenu projekt organizacji ruchu.
3.3. Prace uzupełniające wymagane przez Zamawiającego (dotyczy Części 1, Części 2 oraz Części 3 zamówienia):
1) Wykonanie pełnej obsługi geodezyjnej inwestycji (na dzień odbioru Wykonawca winien dysponować mapą geodezyjną powykonawczą z potwierdzeniem jej wniesienia do zasobu geodezyjnego),
2) Wykonanie dokumentacji odbiorowej w dwóch egzemplarzach w języku polskim zawierającej co najmniej:
a) dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenia do użytkowania do PINB,
b) oryginał/kserokopię dziennika budowy,
c) mapy geodezyjne powykonawcze,
d) oryginał pisemnego oświadczenia Kierownika robót:
• o wykonaniu robót zgodnie z Dokumentacją projektową oraz ustawą Prawo budowlane,
• o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku Terenu budowy, a także dróg, ulic, sąsiednich nieruchomości, budynków i/lub lokali,
• o odpowiednim zagospodarowaniu Terenów przyległych do budowy umożliwiającym właściwą eksploatację wybudowanego obiektu.
e) zestawienie wbudowanych materiałów wraz z dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie ich do stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
f) oryginał/kopię projektu powykonawczego - podpisanego przez Kierownika Robót,
g) wykaz zmian istotnych (jeżeli miały miejsce) z załącznikiem graficznym, podpisany przez Kierownika Robót, Inspektora Nadzoru, Projektanta, wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłową legalizację tych zmian,
h) protokoły z badań wykonanych w trakcie realizacji prac budowlanych,
i) wersję elektroniczną (w ilości zgodnej z wersją papierową) dokumentów odbiorowych oraz dokumentacji powykonawczej (inwentaryzacja w formacie pdf.) na płycie CD/DVD lub innym nośniku danych.
3.4. Zamawiający wymaga by czynności w zakresie wykonania robót branży drogowej wykonywane były przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę, Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (t.j.: Dz. U. z 2023r. poz. 1465 ze zm.). Osoby wymienione w zdaniu pierwszym nie mogą wykonywać żadnych czynności na Terenie budowy bez zatrudnienia w ramach stosunku pracy u Wykonawcy, Podwykonawców robót lub usług. Wymaganie to nie dotyczy kierownika budowy, dostawców materiałów na budowę, geodetów, osób wykonujących usługi sprzętowe i transportowe, o ile czynności te nie stanowią stosunku pracy na gruncie przepisów Kodeksu pracy (np. samozatrudnienie).
3.5. Zamawiający informuje, że tam, gdzie w SWZ przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym pod warunkiem, że będą one spełniały określone w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności.
Zamawiający wskazuje dla tych rozwiązań jako kryteria równoważności dopuszczenie tolerancji +/- 5% dla wszelkich wymaganych dla nich parametrów.
Tam, gdzie Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą słowa „lub równoważne”.
Zamawiający wskazuje, że obowiązek zgłoszenia w ofercie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w opisie przedmiotu zamówienia i wykazania równoważności leży po stronie wykonawcy. W przypadku gdy wymagania w opisie przedmiotu zamówienia odnoszą się do znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę Zamawiający wymaga, aby wykonawca w przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych, przedstawił już w jego ofercie dowód równoważności potwierdzający spełnienie kryteriów określonych w opisie przedmiotu zamówienia, które Zamawiający stosuje w celu oceny równoważności (Wyrok TSUE C-14/17 z dnia 2018-07-12) np. karty katalogowe produktów. W przypadku gdy wymagania w opisie przedmiotu zamówienia odnoszą się do europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp, Zamawiający wymaga, aby wykonawca przedstawił już w jego ofercie dowody równoważności w sposób określony w art. 101 ust. 5 i 6 Pzp.
W przypadku gdy Wykonawca oferuje rozwiązania równoważne, zamieszcza informacje o stosowaniu rozwiązań równoważnych w Formularzu ofertowym w pkt 12 Pozostałe informacje. W takim przypadku, Wykonawca jest obowiązany udowodnić równoważność, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych złożonych wraz z ofertą. Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających równoważność zastosowanych rozwiązań lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

4.2.5.) Wartość części: 2423991,49 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert - w kryterium „cena oferty” w którym zamawiającemu
zależy, aby wykonawca przedstawił jak najniższą wartość (cenę) zostanie zastosowany następujący wzór:
Liczba Cn
zdobytych ( C ) = ----------- x 100 x waga kryterium 100%
punktów Cb
Gdzie:
Cn – cena najniższa wśród ofert nie odrzuconych
Cb – cena oferty badanej
100 – wskaźnik stały
100 – procentowe znaczenie kryterium ceny
Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach kryterium „cena” obliczona zostanie przez podzielenie ceny najniższej z ofert przez
cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 punktów i wagę kryterium, którą ustalono na 100%.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia warunków w powyższym zakresie.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie stawia warunków w powyższym zakresie.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie stawia warunków w powyższym zakresie.
4) Zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający stawia szczegółowe wymagania w zakresie oceny tych zdolności tj. o udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który wykaże minimalne poziomy zdolności w zakresie osób, które zostaną skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia tj. który wykaże, iż dysponuje:
Dla Części 1 zamówienia - osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń określone przepisami ustawy Prawo budowlane.
Wykonawca potwierdza spełnianie warunku w pierwszej kolejności poprzez złożenie wraz
z ofertą Oświadczenia własnego, o którym mowa w pkt. 7.1. SWZ.
Dla Części 2 zamówienia - osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń określone przepisami ustawy Prawo budowlane.
Wykonawca potwierdza spełnianie warunku w pierwszej kolejności poprzez złożenie wraz
z ofertą Oświadczenia własnego, o którym mowa w pkt. 7.1. SWZ.
Dla Części 3 zamówienia - osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń określone przepisami ustawy Prawo budowlane.
Wykonawca potwierdza spełnianie warunku w pierwszej kolejności poprzez złożenie wraz
z ofertą Oświadczenia własnego, o którym mowa w pkt. 7.1. SWZ.
Uwaga:
Wykonawca składający ofertę na realizację więcej niż jednej Części zamówienia może wskazać jako kierownika budowy tę samą osobę dla każdej z Części zamówienia, na którą składa ofertę.
Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2024 r, poz. 725 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 334).
W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 551)), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, wyszczególnione wyżej jeżeli:
• nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, oraz
• posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych.
Zamawiający na etapie składania i oceny ofert nie wymaga, aby te osoby poza legitymowaniem się posiadaniem uprawnień budowlanych zdobytych poza terytorium Polski, musiały dysponować odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych, by spełniły wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych, tj. aby uzyskały one tymczasowy wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
Na podstawie art. 104 ustawy Prawo budowlane osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.
Zakres uprawnień budowlanych będzie odczytany zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. W celu uniknięcia wątpliwości zaleca się podanie przez wykonawcę daty wydania uprawnień i dokładne cytowanie zakresu uprawnień z posiadanego zaświadczenia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw wykluczenia - nie wymagane dla żadnej z Części zamówienia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu :
Część 1 zamówienia - wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Część 2 zamówienia - wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Część 3 zamówienia - wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie określa przedmiotowych środków dowodowych w celu potwierdzenia zgodności oferowanych robót
budowlanych z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub wymaganiami
związanymi z realizacją zamówienia z wyjątkiem przypadków, gdy Wykonawca oferuje rozwiązania równoważne. W takim
przypadku Zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
2) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa, (jeżeli dotyczy), o których mowa w ust. 11.4-11.7;
3) uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, (jeżeli dotyczy). W sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą zawierać tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępniane oraz wskazuje, że zastrzeżone informację stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust 5 ustawy Pzp,
4) zobowiązanie podmiotu do udostępnienia zasobów, jeżeli wykonawca polega na zasobach innego podmiotu,
5) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (jeżeli dotyczy),
6) dowody równoważności, jeżeli wykonawca zaoferował rozwiązania równoważne w stosunku do określonych w opisie przedmiotu zamówienia
7) dokumenty potwierdzające wniesienie wadium.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wymagania dotyczące wadium
1. Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości:
Część 1 zamówienia - 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
Część 2 zamówienia - 65.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100)
Część 3 zamówienia - 35.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100)
2. Wadium wykonawca wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofert.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 462).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w esBANK Bank Spółdzielczy w Radomsku:
Nr rachunku: 84 8980 0009 2030 0034 0425 0004
z dopiskiem: Wadium – „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie działania Związku Gmin Powiatu Radomszczańskiego”
5. Wadium wniesione w pieniądzu uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne zostaną uznane na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert.
Pozostałe informacje dot. wadium zawarte zostały w Rozdziale 9 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja)
1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia o którym mowa w pkt. 7.1. SWZ składa każdy z wykonawców.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik wraz z ofertą winno być złożone pełnomocnictwo dla tej osoby określające jego zakres. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
4. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być sporządzone i przekazane Zamawiającemu zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
5. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

1. Zamawiający udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania przedmiotu umowy w wysokości:
Część 1 zamówienia - 5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy tj. w wysokości ................... zł
Część 2 zamówienia - 5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy tj. w wysokości ................... zł
Część 3 zamówienia - 5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy tj. w wysokości ................... zł
Zaliczka zostanie udzielona Wykonawcy na jego wniosek na podstawie faktury zaliczkowej przedłożonej przez Wykonawcę. Wypłata zaliczki nastąpi w terminie 10 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury zaliczkowej.
2. Udzielona zaliczka zostaje zaliczona, po zrealizowaniu całości Przedmiotu umowy dla danej Części zamówienia, na poczet wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę bądź w przypadku niewykonania przez Wykonawcę umowy z jakiejkolwiek przyczyny, zaliczka staje się natychmiast wymagalna i płatna Zamawiającemu przez Wykonawcę w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania do zwrotu nierozliczonej części lub całości zaliczki. Za rozliczenie zaliczki uznaje się wykonanie robót o wartości nie mniejszej niż wartość zaliczki po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru ich należytego wykonania. Zamawiający może żądać zwrotu zaliczki niezależnie od przysługującego mu odszkodowania lub kar umownych.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zostały szczegółowo opisane w projektowanych
postanowieniach umowy - załącznik nr 6 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-07-10 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferta powinna być złożona za pośrednictwem platformy e-zamówienia na formularzu ofertowym zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-07-10 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-08-07

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2024r poz. 507) z
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo
wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w
art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124, 1285, 1723 i 1843) jest osoba wymieniona w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem
rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295 i 1598), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022r.,
o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
Wykluczenie wykonawcy następować będzie na okres trwania ww. okoliczności.
Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie okoliczności określonych powyżej, które w okresie tego
wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub dopuszczenie do udziału w konkursie lub biorą udział w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie, podlegają karze pieniężnej. Karę pieniężną, o której
mowa w zdaniu poprzednim nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000
zł.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.