eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Panki › Zakup energii elektrycznej dla obiektów użyteczności publicznej Gminy Panki i pozostałych jednostek organizacyjnych w 2022 roku.Ogłoszenie z dnia 2022-10-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup energii elektrycznej dla obiektów użyteczności publicznej Gminy Panki
i pozostałych jednostek organizacyjnych w 2022 roku.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Panki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398356

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Tysiąclecia 5

1.5.2.) Miejscowość: Panki

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-140

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.7.) Numer telefonu: 34 317 90 35

1.5.8.) Numer faksu: 34 317 90 62

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@panki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.panki.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup energii elektrycznej dla obiektów użyteczności publicznej Gminy Panki
i pozostałych jednostek organizacyjnych w 2022 roku.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2729ae2f-4570-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00381679

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00028779/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Zakup energii elektrycznej dla obiektów użyteczności publicznej Gminy Panki i pozostałych jednostek organizacyjnych w 2022 roku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://www.bip.panki.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal (adres ePUAP: Zamawiającego Gminy Panki: /ej631a8kyr/skrytka)
2. Sposób komunikowania się zamawiającego z wykonawcami (nie dotyczy składania ofert). W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym, a wykonawcami odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” . Zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: zamowienia@panki.pl.
3. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zamawiający i wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

UWAGA:
Pytania wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ nie muszą być składane z uwzględnieniem powyższych Rozporządzeń, ani nie muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegóły w rozdziale XX SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegóły w rozdziale XX SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZBI.271.18.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: zakup energii elektrycznej dla obiektów użyteczności publicznej Gminy Panki i pozostałych jednostek organizacyjnych w 2022 roku.
2. Szacunkowa sumaryczna ilość dostarczanej energii elektrycznej w okresie od 01.11.2022 r. – 31.12.2022 r. dla wszystkich punktów poboru określonych w załączniku nr 1 wynosi ok. 25 [MWh] w taryfach C12b, C11, C21, G11.
3. Obecnie Zamawiający dla punktów pobory wskazanych w załączniku nr 1 do SWZ objęty jest umowami rezerwowymi w TAURON S.A.
4. Zamawiający udostępni Wykonawcy w wersji elektronicznej, edytowalnej dane dotyczące odbiorców i punktów poboru oraz dokumenty niezbędne dla Wykonawcy w trakcie procedury zmiany sprzedawcy.
5. Operator Systemu Dystrybucyjnego dla wszystkich PPE jest Tauron Dystrybucja S.A. PPE posiadają umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej zawarte na czas nieoznaczony.
6. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
09310000-5 – Elektryczność
09300000-2 – Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
7. Źródła finansowania zamówienia Zamawiający informuje, że zamówienie finansowane jest ze środków budżetu Gminy Panki.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09310000-5 - Elektryczność

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-11-01 do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia.
Kryteria oceny ofert:
Opis kryterium oceny Waga (%)
1. Cena 100%
Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali 100-punktowej. Cena - 100%
Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru:

Cena= (Cena najniższej ze wszystkich ofert x 100 pkt. x 100 %)/(Cena oferty badanej)

Oferta może otrzymać maksymalnie 100 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium ceny.
Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium. Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach wszystkich kryteriów.
Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta wykonawcy, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w ramach ustalonych kryteriów.
Waga kryterium ceny, przekraczająca 60% została określona w oparciu o art. 246 ust. 2 ustawy Pzp, a przedmiot zamówienia stanowi energia elektryczna i tym samym jest to zamówienie o określonych parametrach jakościowych, zaś sam przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny. Natomiast standardy jakościowe, związane zarówno z produkcją jak i dostawą energii, są regulowane powszechnie obowiązującymi przepisami, co pozwala stwierdzić, iż w tym przypadku spełniona jest przesłanka, o jakiej mówi art. 246 ust. 2 ustawy Pzp. Zatem zastosowanie kryterium ceny jako jedynego przy dostawie energii elektrycznej nie wiąże się z ryzykiem pojawienia się dodatkowych kosztów w trakcie realizacji zamówienia, co uprawnia do stwierdzenia, iż jest to świadczenie, które może być nabywane przy kryterium ceny określonym na poziomie 100%. Dostawa energii elektrycznej jest świadczeniem, którego standardy jakościowe są regulowane m.in. przepisami takimi jak Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623 z poźn. zm.) (dalej: Rozporządzenie). Rozporządzenie to określa m.in. sposób prowadzenia obrotu energią elektryczną, warunki świadczenia usług przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej, prowadzenia ruchu sieciowego, eksploatacji sieci oraz korzystania z systemu elektroenergetycznego i połączeń międzysystemowych. Rozporządzenie reguluje także kwestie dotyczące parametrów jakościowych energii elektrycznej oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców. § 38 tego rozporządzenia określa m.in., parametry jakościowe energii elektrycznej w przypadku sieci funkcjonującej bez zakłóceń, które winny być zawarte w ściśle określonych przedziałach wskazanych w rozporządzeniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności. Warunki udziału mogą dotyczyć:
1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – w niniejszym postępowaniu zamawiający nie określa tego warunku;
1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów – w niniejszym postępowaniu zamawiający określa ten warunek w następujący sposób:
a) w niniejszym postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy posiadają aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.
UWAGA: dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego:
Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej i zawodowej jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – w niniejszym postępowaniu zamawiający nie określa tego warunku;
1.4. zdolności technicznej lub zawodowej – w niniejszym postępowaniu zamawiający nie określa tego warunku.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga od wykonawców złożenia podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający wymaga od wykonawców złożenia podmiotowych następujących podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Dokumenty, które wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą:
1) Wypełniony FORMULARZ OFERTOWY, stanowiący załącznik nr 2 do SWZ. Do oferty należy dołączyć aktualne dokumenty potwierdzające status prawny wykonawcy, np. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Oferta nie musi zawierać tych dokumentów w przypadku wskazania przez wykonawcę, że są one dostępne w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z ww. dokumentów. Oznacza to, że w przypadku jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie, ustanowione do reprezentowania wykonawcy/ów ubiegającego/ych się o udzielenie zamówienia publicznego;
FORMULARZ OFERTOWY musi ponadto zawierać oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.
2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie wskazanym Rozdziale VII i VIII SWZ, stanowiące załącznik nr 3 do SWZ, dotyczące odpowiednio:
a) wykonawcy;
b) każdego ze wspólników – w przypadku składania oferty wspólnej (konsorcjum, spółka cywilna);
c) podmiotów udostępniających zasoby, na które powołuje się wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale VIII, ust. 1, pkt 1.2. SWZ oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, o których mowa w Rozdziale VII SWZ;
3) Zobowiązania podmiotów udostępniających zasoby na które wykonawca będzie się powoływał w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punktach Rozdziale VIII, ust. 1, pkt 1.2. SWZ. Zgodnie z art. 118 ust. 3 ustawy Pzp wykonawca musi złożyć wraz z ofertą zobowiązania ww. podmiotów do oddania mu do dyspozycji tych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia albo inne podmiotowe środki dowodowe potwierdzające, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zgodnie z art. 118 ust. 4 ustawy Pzp zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, którego wzór załącznik nr 4 do SWZ, musi potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz musi określać w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
4) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy). W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników.
5) Oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 Pzp określające, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy – w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna), stanowiące załącznik nr 5 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego:
1. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej i zawodowej o którym mowa w rozdziale VIII pkt. 1 SWZ jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
2. Oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 Pzp określające, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy – w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna), stanowiące załącznik nr 5 do SWZ.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 rozdział IX SWZ składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie wskazanym Rozdziale VII i VIII SWZ, stanowiące załącznik nr 3 do SWZ, dotyczące odpowiednio:
a) wykonawcy;
b) każdego ze wspólników – w przypadku składania oferty wspólnej (konsorcjum, spółka cywilna);
c) podmiotów udostępniających zasoby, na które powołuje się wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale VIII, ust. 1, pkt 1.2. SWZ oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, o których mowa w Rozdziale VII SWZ;
5. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy). W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakres zmian umowy został określony w załączniku nr 6 do SWZ, tj. we wzorze umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-14 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa podpisaną ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-14 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-12

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.