eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radom › REMONT-WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W ZESPOLE SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W RADOMIU UL. UNIWERSYTECKA 6 26-600 RADOMOgłoszenie z dnia 2022-10-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
REMONT-WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W ZESPOLE SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W RADOMIU UL. UNIWERSYTECKA 6 26-600 RADOM

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA W RADOMIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 672884719

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: UNIWERSYTECKA 6

1.5.2.) Miejscowość: Radom

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-600

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: agroradom@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.agroradom.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://agroradom.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

REMONT-WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W ZESPOLE SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W RADOMIU UL. UNIWERSYTECKA 6 26-600 RADOM

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-abe91175-cfae-11ec-9ed6-82024ae9c4d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00381669

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00073582/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Remont Instalacji centralnego - ogrzewania w ZSCKR.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00149386/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZSCKR.26.21.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu – wymiany wewnętrznej instalacji CO w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Radomiu ul. Uniwersytecka 6, 26-600 Radom.
UWAGA:
Zamawiający posiada zakupiony materiał niezbędny do częściowej realizacji przedmiotu zamówienia tj.:
 Grzejniki płytowe
 Grzejniki łazienkowe
 Zawory kulowe
 Zawory zwrotne płytkowe bez kołnierzy
 Odpowietrznik automatyczny prosty
 Zestaw montażowy z laszkami z odpowietrznikiem i korekim trinnity
 Zawory kątowe termostatyczne grzejnikowe
 Głowica termostatyczna do zaworów trninnity
 Zawór vectra kątowy powrotny śrubunek grzejnikowy.

Zamawiający WYMAGA OBLIGATORYJNIE obowiązku odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej oraz sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego.
Z uwagi na charakter zmian /remont i modernizacja stanu istniejącego instalacji centralnego ogrzewania / wykonawca przed złożeniem oferty musi dokonać wizji lokalnej obiektu celem zapoznania się ze specyfiką prowadzenia wymienianych instalacji oraz konieczności montażu włazów do kanału technologicznego prowadzenia przewodów sieci rozdzielczej CO.

TERMIN ODBYCIA WIZJI LOKALNEJ USTALA SIĘ NA DDZIEŃ:
13.05.2022 r. w godz. od 10.00 do 14.00
16.05.2022 r. w godz. od 10.00 do 14.00

Odbycie przez Wykonawcę wizji lokalnej w w/w terminie zostanie udokumentowane Protokołem Odbycia Wizji Lokalnej.
szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 9 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 633450,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 639600,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 633450,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: IS-BUD

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7962762544

7.3.3) Ulica: Kamyk 36

7.3.4) Miejscowość: Pionki

7.3.5) Kod pocztowy: 26-670

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 633450,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.