eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sopot › Sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu medycznego oraz wyrobów medycznych do Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr J. Titz-Kosko w Sopocie sp. z o.o., w podziale na 31 pakietówOgłoszenie z dnia 2023-09-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu medycznego oraz wyrobów medycznych do Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr J. Titz-Kosko w Sopocie sp. z o.o., w podziale na 31 pakietów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz - Kosko w Sopocie Sp. z o. o.

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 192587795

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Grunwaldzka 1-3

1.4.2.) Miejscowość: Sopot

1.4.3.) Kod pocztowy: 81-759

1.4.4.) Województwo: pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@pcrsopot.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcrsopot.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


spółka prawa handlowego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00381534

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-09-05

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00348968

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.1. Postępowanie/część postępowania zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania/części postępowania (Informacje o zakończeniu postępowania dla części nr 11)

Przed zmianą:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

Po zmianie:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.2. Podstawa prawna unieważnienia postępowania (Informacje o zakończeniu postępowania dla części nr 11)

Przed zmianą:

Po zmianie:
art. 255 pkt 7 ustawy

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.2.1. Przyczyna unieważnienia postępowania (Informacje o zakończeniu postępowania dla części nr 11)

Przed zmianą:

Po zmianie:
Zamawiający informuje, że na podstawie art. 255 pkt 7), ustawy Pzp unieważnia postępowanie w Pakiecie nr 11, gdyż Wykonawca uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Uzasadnienie faktyczne:


W niniejszym Pakiecie Wykonawca poinformował Zamawiającego iż pomimo wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej w Pakiecie nr 11 nie może podpisać umowy, ponieważ ze względu na błędną wycenę nie jest w stanie poprawnie realizować dostawy bez ponoszenia strat finansowych. Z uwagi na to, że była to jedyna oferta złożona w niniejszym pakiecie, nie jest możliwe dokonanie na podstawie art. 263 ustawy Pzp ponownej czynności badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców.
Podstawa prawna: art. 255 pkt. 7) ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 263.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VI - OFERTY

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.1.6. Liczba ofert odrzuconych (Informacje o ofertach dla części nr 11)

Przed zmianą:
0

Po zmianie:
1

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.4. Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (Informacje o ofertach dla części nr 11)

Przed zmianą:
4999,32

Po zmianie:
0,0

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VII - WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.3.1. Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (Dane adresowe wykonawcy, któremu udzielono zamówienia dla części nr 11, Informacje o wykonawcy, któremu udzielono zamówienia dla części nr 11)

Przed zmianą:
SKAMEX Spółka z o. o.

Po zmianie:

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.3.3. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia - ulica (Dane adresowe wykonawcy, któremu udzielono zamówienia dla części nr 11, Informacje o wykonawcy, któremu udzielono zamówienia dla części nr 11)

Przed zmianą:
Częstochowska 38/52

Po zmianie:

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.3.4. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia - miejscowość (Dane adresowe wykonawcy, któremu udzielono zamówienia dla części nr 11, Informacje o wykonawcy, któremu udzielono zamówienia dla części nr 11)

Przed zmianą:
Łódź

Po zmianie:

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.3.7. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia - kraj (Dane adresowe wykonawcy, któremu udzielono zamówienia dla części nr 11, Informacje o wykonawcy, któremu udzielono zamówienia dla części nr 11)

Przed zmianą:
Polska

Po zmianie:

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.4 Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom (Dane adresowe wykonawcy, któremu udzielono zamówienia dla części nr 11, Informacje o wykonawcy, któremu udzielono zamówienia dla części nr 11)

Przed zmianą:
NIE

Po zmianie:

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.1. Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia (Informacje o wykonawcy, któremu udzielono zamówienia dla części nr 11)

Przed zmianą:
NIE

Po zmianie:

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.3.2. Krajowy numer identyfikacyjny (Informacje o wykonawcy, któremu udzielono zamówienia dla części nr 11)

Przed zmianą:
5542980836

Po zmianie:

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - UMOWA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Data zawarcia umowy (Informacje dotyczące umowy dla części nr 11)

Przed zmianą:
2023-08-03

Po zmianie:

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.2. Wartość umowy/umowy ramowej (Informacje dotyczące umowy dla części nr 11)

Przed zmianą:
4999,32

Po zmianie:

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.2. Kod waluty (Informacje dotyczące umowy dla części nr 11)

Przed zmianą:
PLN

Po zmianie:

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej (Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej dla części nr 11, Informacje dotyczące umowy dla części nr 11)

Przed zmianą:
Okres realizacji - miesiące

Po zmianie:

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Okres realizacji - miesiące (Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej dla części nr 11, Informacje dotyczące umowy dla części nr 11)

Przed zmianą:
12

Po zmianie:

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.