eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lubaczów › "Dostawa wyposażenia niezbędnego do prowadzenia zajęć dodatkowych dla uczniów Szkół Podstawowych nr 3 i nr 4 w Zespole Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie - MEBLE"Ogłoszenie z dnia 2022-10-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
„Dostawa wyposażenia niezbędnego do prowadzenia zajęć dodatkowych dla uczniów Szkół Podstawowych nr 3 i nr 4 w Zespole Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie – MEBLE”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Lubaczowski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650900281

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jasna 1

1.5.2.) Miejscowość: Lubaczów

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-600

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.7.) Numer telefonu: 166328700

1.5.8.) Numer faksu: 166328709

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@powiatlubaczowski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: powiatlubaczowski.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa wyposażenia niezbędnego do prowadzenia zajęć dodatkowych dla uczniów Szkół Podstawowych nr 3 i nr 4 w Zespole Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie – MEBLE”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d13ed545-397b-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00380567

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026685/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.8 „Dostawa wyposażenia niezbędnego do prowadzenia zajęć dodatkowych dla uczniów Szkół Podstawowych nr 3 i nr 4 w Zespole Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie – MEBLE”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Projekt grantowy nr POWR.04.01.00-00-DS10/19 pt.: „Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” (nr grantu RARR/BD/2/1/2022) jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00357082/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OS.042.6.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zamówienia pn.: „Dostawa wyposażenia niezbędnego do prowadzenia zajęć dodatkowych dla uczniów Szkół Podstawowych nr 3 i nr 4 w Zespole Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie – MEBLE w ramach realizacji projektu: „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ.
3. W pozycjach, w których opis przedmiotu zawiera nazwę producenta, można zastosować przedmioty równoważne, które odpowiadają tym samym normom i spełniają te same zadanie funkcyjno-użytkowe co przedmioty wymienione w opisie. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych przedmiotów niż podane w opisie pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w opisie. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga, o ile to możliwe, złożenia stosownego dokumentu uwiarygodniającego te przedmioty.
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu towar, o którym mowa powyżej oraz w załączniku nr 1 do SWZ, w terminie wskazanym w formularzu oferty na własny koszt i ryzyko do Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie ul. Kościuszki 145, 37-600 Lubaczów. Zamawiający dopuszcza wcześniejszą dostawę towaru za uprzednio wyrażoną przez niego zgodą, pod warunkiem zrealizowania dostawy przez Wykonawcę zgodnie z wymogami określonymi w SWZ oraz w formularzu ofertowym.
5. Towar będący przedmiotem dostawy winien być fabrycznie nowy, nieużywany, nieuszkodzony, nieobciążony prawami osób trzecich oraz winien spełniać normy bezpieczeństwa i posiadać certyfikaty dopuszczające do użytku w placówkach oświatowych.
6. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o terminie dostawy towaru najpóźniej na 2 dni przed terminem dostawy.
7. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w opakowaniach oraz transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe dostarczonego towaru przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniem, itp.
8. Wszelkie wykonane przez Wykonawcę dostawy i czynności wchodzące w zakres zadań, o których mowa w pkt. 2.2 będą podlegać dwóm odbiorom: ilościowemu i jakościowemu.
9. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia na okres minimum 24 miesięcy.
10. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39100000-3 - Meble

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39155000-3 - Meble biblioteczne

39160000-1 - Meble szkolne

39130000-2 - Meble biurowe

39131000-9 - Regały biurowe

39132100-7 - Szafy na akta

39121200-8 - Stoły

39121100-7 - Biurka

39112000-0 - Krzesła

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Na realizację ww. zamówienia cena najkorzystniejszej oferty wynosi 143.141,01 zł. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 122.344,50 zł. W związku z brakiem możliwości zwiększenia kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty unieważniono przedmiotowe postępowanie na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 143141,01 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 191003,01 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.