eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkól podstawowych i ponadpodstawowych w ramach podprojektu "Nasza szkoła programuje z CSW@2020."Ogłoszenie z dnia 2022-10-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkól podstawowych i ponadpodstawowych w ramach podprojektu „Nasza szkoła programuje z CSW@2020.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W POZNANIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001391528

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Górecka 1

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 60-201

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: agnieszka.kalisz@odnpoznan.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.odnpoznan.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://odnpoznan.pl/bip/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkól podstawowych i ponadpodstawowych w ramach podprojektu „Nasza szkoła programuje z CSW@2020.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-77f85635-22d7-11ed-b8b2-9a321cc30829

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00380413

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Postępowanie dofinansowane z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w ramach Poddziałania 8.1.3. Kształcenie ogólne - Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00316675/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ODN-KG.IV.3210/15/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkól podstawowych i
ponadpodstawowych w ramach podprojektu „Nasza szkoła programuje z CSW@2020.”

4.5.3.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 149937,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 149937,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 149937,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Soft Power sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8943062929

7.3.3) Ulica: ul. Opolska 11-19

7.3.4) Miejscowość: Wrocław

7.3.5) Kod pocztowy: 52-010

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 149937,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 300 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.