eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Biłgoraj › Dostawa wyposażenia do pracowni warsztatowych obsługi i napraw mechatronicznych systemów i układów pojazdów samochodowych oraz obsługi i naprawy pojazdów samochodowych RCEZ w BiłgorajuOgłoszenie z dnia 2022-10-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa wyposażenia do pracowni warsztatowych obsługi i napraw mechatronicznych systemów i układów pojazdów samochodowych
oraz obsługi i naprawy pojazdów samochodowych RCEZ w Biłgoraju

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Biłgorajski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950369014

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 94

1.5.2.) Miejscowość: Biłgoraj

1.5.3.) Kod pocztowy: 23-400

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 84 688-20-06

1.5.8.) Numer faksu: 84 688-20-09

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@bilgorajski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spbilgoraj.bip.lubelskie.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa wyposażenia do pracowni warsztatowych obsługi i napraw mechatronicznych systemów i układów pojazdów samochodowych
oraz obsługi i naprawy pojazdów samochodowych RCEZ w Biłgoraju

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a8d273fc-13eb-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00380411

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00021869/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Dostawa wyposażenia do samochodowych pracowni warsztatowych RCEZ oraz pracowni mechanicznej ZSZiO w Biłgoraju

1.2.10 Dostawa urządzeń do pracowni mechatronicznej i pracowni diagnostycznej Regionalnego Centrum Edukacji Zawodwej w Biłgoraju

1.2.12 Dostawa wyposażenia do pracowni warsztatowych obsługi i napraw mechatronicznych systemów i układów pojazdów samochodowych do RCEZ w Biłgoraju

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

„Wysokie kompetencje pewna przyszłość zawodowa uczniów szkół zawodowych powiatu biłgorajskiego”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje, kompetencje, Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00293725/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IZ.273.17.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do pracowni warsztatowych obsługi i napraw mechatronicznych systemów i układów pojazdów samochodowych oraz obsługi i naprawy pojazdów samochodowych w zawodzie technik pojazdów samochodowych w ramach projektu „Wysokie kompetencje pewna przyszłość zawodowa uczniów szkół zawodowych powiatu biłgorajskiego”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje, kompetencje, Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe określonych jako: Część nr 1, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części nr 1 zawarty jest w Załączniku nr 1
do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 43800000-1 - Urządzenia warsztatowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

31681000-3 - Akcesoria elektryczne

38424000-3 - Urządzenia pomiarowe i sterujące

38500000-0 - Aparatura kontrolna i badawcza

42992000-6 - Towary elektryczne specjalnego zastosowania

44512940-3 - Zestawy narzędziowe

44512000-2 - Różne narzędzia ręczne

38548000-8 - Przyrządy do pojazdów mechanicznych

4.5.5.) Wartość części: 24003,33 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do pracowni warsztatowych obsługi i napraw mechatronicznych systemów i układów pojazdów samochodowych oraz obsługi i naprawy pojazdów samochodowych w zawodzie technik pojazdów samochodowych w ramach projektu „Wysokie kompetencje pewna przyszłość zawodowa uczniów szkół zawodowych powiatu biłgorajskiego”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje, kompetencje, Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe określonych jako: Część nr 2, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części nr 2 zawarty jest w Załączniku nr 2 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 43800000-1 - Urządzenia warsztatowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

31681000-3 - Akcesoria elektryczne

38424000-3 - Urządzenia pomiarowe i sterujące

38500000-0 - Aparatura kontrolna i badawcza

42992000-6 - Towary elektryczne specjalnego zastosowania

44512000-2 - Różne narzędzia ręczne

38548000-8 - Przyrządy do pojazdów mechanicznych

4.5.5.) Wartość części: 10773,33 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do pracowni warsztatowych obsługi i napraw mechatronicznych systemów i układów pojazdów samochodowych oraz obsługi i naprawy pojazdów samochodowych w zawodzie technik pojazdów samochodowych w ramach projektu „Wysokie kompetencje pewna przyszłość zawodowa uczniów szkół zawodowych powiatu biłgorajskiego”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje, kompetencje, Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe określonych jako: Część nr 3, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części nr 3 zawarty jest w Załączniku nr 3 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 43800000-1 - Urządzenia warsztatowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

31681000-3 - Akcesoria elektryczne

38424000-3 - Urządzenia pomiarowe i sterujące

38500000-0 - Aparatura kontrolna i badawcza

42992000-6 - Towary elektryczne specjalnego zastosowania

44512000-2 - Różne narzędzia ręczne

38548000-8 - Przyrządy do pojazdów mechanicznych

4.5.5.) Wartość części: 31806,67 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do pracowni warsztatowych obsługi i napraw mechatronicznych systemów i układów pojazdów samochodowych oraz obsługi i naprawy pojazdów samochodowych w zawodzie technik pojazdów samochodowych w ramach projektu „Wysokie kompetencje pewna przyszłość zawodowa uczniów szkół zawodowych powiatu biłgorajskiego”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje, kompetencje, Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe określonych jako: Część nr 4, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części nr 4 zawarty jest w Załączniku nr 4 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 43800000-1 - Urządzenia warsztatowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

31681000-3 - Akcesoria elektryczne

38424000-3 - Urządzenia pomiarowe i sterujące

38500000-0 - Aparatura kontrolna i badawcza

42992000-6 - Towary elektryczne specjalnego zastosowania

44512000-2 - Różne narzędzia ręczne

38548000-8 - Przyrządy do pojazdów mechanicznych

4.5.5.) Wartość części: 9720,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 29028,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 32693,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 32693,40 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Hurtownia Materiałów Elektrycznych i Elektromontaż - Kazimierz Ordecki

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9180006893

7.3.3) Ulica: Batalionów Chłopskich 6

7.3.4) Miejscowość: Biłgoraj

7.3.5) Kod pocztowy: 23-400

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 32693,40 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 11808,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 18597,60 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 14760,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: eSzydłowski Łukasz Szydłowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8971679895

7.3.3) Ulica: Piekarska 1

7.3.4) Miejscowość: Zielęcice

7.3.5) Kod pocztowy: 49-353

7.3.6.) Województwo: opolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 14760,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 50799,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 61401,60 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 61401,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Hurtownia Materiałów Elektrycznych i Elektromontaż - Kazimierz Ordecki

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9180006893

7.3.3) Ulica: Batalionów Chłopskich 6

7.3.4) Miejscowość: Biłgoraj

7.3.5) Kod pocztowy: 23-400

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 61401,60 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający w dniu 05.08.2022 r. opublikował postępowanie o udzielenie zamówienia pt.
Dostawa wyposażenia do pracowni warsztatowych obsługi i napraw mechatronicznych
systemów i układów pojazdów samochodowych oraz obsługi i naprawy pojazdów
samochodowych RCEZ w Biłgoraju, (Ogłoszenie nr 2022/BZP 00293725/01).
Postępowanie podzielone było na 4 części. Termin na złożenie ofert upłynął w dniu
18.08.2022r. Do upływu terminu na złożenie ofert w Części nr 4 wpłynęło 2 oferty. Po
dokonaniu analizy ofert Zamawiający postanowił o odrzuceniu ofert złożonych przez
Wykonawców.
Biorąc powyższe pod uwagę, powołując się na art. 255 pkt 2 ustawy Pzp. Zamawiający
postanowił o unieważnieniu postępowania w Części nr 4, ponieważ wszystkie złożone oferty
o dopuszczenie udziału w postępowaniu w Części nr 4 podlegają odrzuceniu

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2460,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3075,00 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.