eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stuposiany › Zakup śniadań dla gości Centrum Promocji Leśnictwa w MucznemOgłoszenie z dnia 2022-10-05

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Zakup śniadań dla gości Centrum Promocji Leśnictwa w Mucznem

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: NADLEŚNICTWO STUPOSIANY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370014538

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 1A

1.5.2.) Miejscowość: Stuposiany

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-713

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.7.) Numer telefonu: 134610010

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: stuposiany@krosno.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-stuposiany

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Gospodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup śniadań dla gości Centrum Promocji Leśnictwa w Mucznem

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-eac69745-44c6-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00379448

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00248242/16/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Zakup śniadań dla gości CPL Muczne

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Zgodnie z treścią przepisu art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:
Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z
następujących okoliczności:
a) dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę
z przyczyn:
technicznych o obiektywnym charakterze,
….
‒ jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji
nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia;
Wybór trybu wynika ze specyfiki usługi. Usługa realizowana jest dla gości CPL w Restauracji CPL którą
dzierżawi Martyna Chruszcz Usługi Gastronomiczne. Również ta sam firma ma podpisaną umowę na
świadczenie pozostałych usług gastronomicznych dla gości CPL. Usługa śniadań jest składową usługi
pobytowej w związku z tym ustala się stałą cenę na rok 2022 i 2023. Nie ma możliwości aby inna
firma mogła świadczyć takie usługi z powodu braku zaplecza technicznego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 270.1.10.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 324080,40 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż śniadań, dla gości Centrum Promocji Leśnictwa w Mucznem w terminie od dnia 03.09.2022 r. do dnia 31.08.2023 r.
Śniadanie w formie bufetu, nielimitowane, menu, wg załącznika nr 1, wydawane od godziny 07.30 do 10:00 (z zastrzeżeniem punktu 2), bufet uzupełniany na bieżąco.

4.5.3.) Główny kod CPV: 55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 350006,85 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 350006,85 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 350006,85 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Martyna Chruszcz Usługi Gastronomiczne

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 522673580

7.3.3) Ulica: Lutowiska 18

7.3.4) Miejscowość: Lutowiska

7.3.5) Kod pocztowy: 38-713

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 350006,85 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-08-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.