eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Słubice › Obsługa bankowa budżetu Powiatu SłubickiegoOgłoszenie z dnia 2022-10-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Obsługa bankowa budżetu Powiatu Słubickiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Słubicki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210967366

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piłsudskiego 20

1.5.2.) Miejscowość: Słubice

1.5.3.) Kod pocztowy: 69-100

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@powiatslubicki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiatslubicki.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.bip.powiatslubicki.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Obsługa bankowa budżetu Powiatu Słubickiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d8b1485a-243f-11ed-9071-8637ea33a6f9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00379443

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00207843/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Obsługa bankowa budżetu Powiatu Słubickiego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00320879/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OR.272.1.5.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Powiatu Słubickiego i niżej wymienionych jednostek organizacyjnych:
1) Powiat Słubicki - Starostwo Powiatowe w Słubicach
2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach
3) Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach
4) Zarząd Dróg Powiatowych w Słubicach
5) Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słubickiego
6) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Słubicach
7) Zespół Szkół Licealnych im. Zbigniewa Herberta w Słubicach
8) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ośnie Lubuskim
9) Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Słubicach
10) Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Słubicach
11) Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza „Nasza Chata” w Słubicach
12) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Słubicach
13) Dzienny Dom ”Senior+” w Słubicach
przy czym Zamawiający przewiduje w okresie realizacji zamówienia możliwość utworzenia nowych jednostek organizacyjnych Powiatu Słubickiego a tym samym zwiększenia ilości tych jednostek (dla których realizowany będzie zakres przedmiotu zamówienia) o maksymalnie dwie jednostki organizacyjne. W przypadku utworzenia nowej jednostki organizacyjnej Powiatu Słubickiego wybrany wykonawca będzie realizował zakres zamówienia także dla tej nowej jednostki.

2. Zakres zamówienia dla każdej jednostki obejmuje:
a) otwarcie, likwidację i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych, przy czym zamawiający wymaga spełniania następujących warunków:
- możliwość otwierania dodatkowych rachunków podstawowych i pomocniczych również w walutach obcych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, na warunkach zadeklarowanych w ofercie,
- możliwość obrotu walutowego między rachunkami jak również za pośrednictwem poleceń przelewu,
- potwierdzanie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych,
- oprocentowanie środków PLN na rachunkach, liczone jako stawka WIBID 1M, przy czym kapitalizacja odsetek następować będzie raz na koniec każdego miesiąca,
tj. w ostatnim dniu kalendarzowym,
- prawo do lokowania przez zamawiającego nadwyżki środków pieniężnych w innych bankach,
- oprocentowanie rachunków walutowych wg stawek obowiązujących w banku wykonawcy dla tych rachunków,
- sporządzanie wyciągów bankowych wraz z papierowym wtórnikiem na koniec dnia,
w którym nastąpił obrót na rachunku, przy czym wyciągi bankowe z rachunków podstawowych wykonawca dostarczać będzie do siedziby zamawiającego
oraz jego jednostek organizacyjnych w terminie do 2 dni roboczych - po każdym dniu, w którym nastąpił obrót na rachunku (w przypadku braku oddziału banku w Słubicach),
b) przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych (przy czym te wpłaty i wypłaty realizowane będą w formie otwartej),
c) realizacja przelewów przekazywanych w formie elektronicznej jak i papierowej, na następujących zasadach:
- przelewy dokonywane przy pomocy systemu bankowości elektronicznej muszą być realizowane w czasie rzeczywistym,
- przelewy złożone w formie papierowej do godziny 15:00 powinny być realizowane w tym samym dniu,
- możliwość dokonywania poleceń przelewów zagranicznych,
d) wdrożenie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych dla co najmniej 84 stanowisk, w tym:
- zainstalowanie systemu bankowości elektronicznej,
- przeniesienie bazy danych z obecnie wykorzystywanego systemu bankowości elektronicznej do systemu proponowanego przez bank,
- serwis oprogramowania, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizacyjnych, usuwanie awarii w możliwie najkrótszym czasie, przy czym reakcja serwisu od chwili zgłoszenia powinna nastąpić w ciągu 12 godzin,
- w przypadku awarii systemu lub braku łączności z bankiem - przyjmowanie i wydawanie zleceń płatniczych składanych na zewnętrznych nośnikach danych lub w formie pisemnej bez dodatkowych opłat,
- przeszkolenie osób wskazanych przez zamawiającego, w zależności od zgłoszonych potrzeb,
ww. system bankowości elektronicznej powinien zapewniać co najmniej:
- dostęp do usług przez 24 godziny w każdym dniu roboczym,
- dokonywanie operacji w czasie rzeczywistym,
- możliwość dokonywania przelewów bankowych,
- generowanie (wydruk) wyciągów bankowych wraz załącznikami,
- pełną informację o dacie i godzinie operacji,
- przechowywanie przelewów i wyciągów w archiwum systemu,
- umożliwienie użytkownikowi dysponowania podpisem elektronicznym,
- wykonywanie analiz i raportów z operacji i transakcji za wskazane okresy z możliwością ich drukowania,
- system ten musi być systemem bezpiecznym, o dostępie chronionym hasłami,
- system w wersji „on-line"),
e) wydawanie książeczek (blankietów) czekowych,
f) wydawanie kart płatniczych do rachunku bieżącego oraz generowanie (wydruk) transakcji
z karty płatniczej,
g) zerowanie rachunków bankowych podstawowych i pomocniczych, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych
na wskazanych rachunkach na rachunek Powiatu Słubickiego - Starostwa Powiatowego
w Słubicach,
h) przeksięgowanie skapitalizowanych odsetek od rachunków bankowych na rachunek Powiatu Słubickiego - Starostwa Powiatowego w Słubicach, zgodnie ze złożonymi dyspozycjami
w tym zakresie,
i) wydawanie opinii i zaświadczeń na wniosek posiadacza rachunku

Zgodnie z wymogami art. 433 pkt 4) ustawy Zamawiający wskazuje, że minimalna/gwarantowana wielość świadczenia stron w zakresie obsługi bankowej wyniesie min. 50 % wartości określonych w pkt 1 tabeli w kolumnie „Przewidywana liczba w okresie realizacji zamówienia” Formularza oferty stanowionego załącznik Nr 1 do SWZ.

3. Ponadto w odniesieniu do Powiatu Słubickiego - Starostwa Powiatowego w Słubicach zamówienie obejmuje dodatkowo możliwość udzielenia w rachunku bieżącym, w każdym roku budżetowym, kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego, do wysokości określonej w każdym roku w uchwale budżetowej przez Radę Powiatu – jednak nieprzekraczającej kwoty 3 mln PLN. Szczegółowe warunki kredytu określi odrębna umowa, przy czym muszą być spełnione następujące wymagania zamawiającego:
- zabezpieczeniem kredytu będzie tylko weksel wystawiony przez zamawiającego,
- koszty obsługi kredytu stanowić będą odsetki od wykorzystanego kredytu,
- kredyt powinien zostać postawiony do dyspozycji w ciągu 3 dni od daty podpisania odrębnej umowy kredytowej,
- wysokość oprocentowania kredytu będzie naliczana wg stopy WIBOR 1M + marża,
gdzie WIBOR należy przyjąć z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, na który ustanowione jest oprocentowanie,
- odsetki naliczanie i pobierane będą miesięcznie, kwota odsetek płatna w ostatnim dniu miesiąca od kwoty wykorzystanego kredytu - niedopuszczalne jest pobieranie odsetek
w pierwszym dniu kolejnego miesiąca,
- bank przygotuje projekty umów na obsługę bankową oraz na kredyt krótkoterminowy zgodnie z założeniami określonymi w niniejszej SWZ oraz danymi zawartymi w ofercie.
- nie dopuszcza się prowizji od udzielonego kredytu.
4. Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego winien posiadać oddział w Słubicach, bądź - w innym przypadku - zapewnić codziennie dostarczanie dokumentów i gotówki z poszczególnych jednostek do banku
i z banku do tych jednostek.
5. Z poszczególnymi jednostkami zostaną zawarte odrębne umowy obsługi bankowej -
na warunkach określonych w SWZ, według jednolitego wzoru umowy ustalonego z wybranym wykonawcą, z uwzględnieniem zmian wynikających ze specyfiki jednostki.
6. Zamawiający wymaga, aby wykonawca, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu, złożył w terminie do 3 dni od daty rozstrzygnięcia postępowania (bez wezwania zamawiającego) projekt umowy, który będzie uwzględniał wszystkie warunki określone w SWZ - do treści umowy muszą być wprowadzone zapisy dot. obowiązków stron, w szczególności warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia jak i inne postanowienia określone w rozdz. XVI SWZ. Zamawiający nie będzie związany z przedstawionym przez Wykonawcę projektem umowy i zastrzega sobie prawo negocjacji szczegółowych zapisów projektu umowy w celu naniesienia niezbędnych poprawek. Poprawki mogą dotyczyć w szczególności warunków umowy, które nie zostały ściśle określone w specyfikacji warunków zamówienia, przy czym ewentualne zmiany treści projektu umowy nie spowodują sprzeczności z zapisami specyfikacji warunków zamówienia.
7. Informacje o sytuacji finansowej Powiatu Słubickiego opublikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Słubickiego pod adresem www.bip.powiatslubicki.pl
w zakładce „Budżet Powiatu” (zawierającej m. in. Budżet Powiatu, sprawozdania budżetowe).

4.5.3.) Główny kod CPV: 66110000-4 - Usługi bankowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

66112000-8 - Usługi depozytowe

66113000-5 - Usługi udzielania kredytu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 55860 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 55860 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 55860 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5980003670

7.3.3) Ulica: UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 5

7.3.4) Miejscowość: OŚNO LUBUSKIE

7.3.5) Kod pocztowy: 69-220

7.3.6.) Województwo: lubuskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 55860 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.