eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stuposiany › Usługa prowadzenia recepcji Centrum Promocji Leśnictwa w MucznemOgłoszenie z dnia 2022-10-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługa prowadzenia recepcji Centrum Promocji Leśnictwa w Mucznem

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: NADLEŚNICTWO STUPOSIANY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370014538

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 1A

1.5.2.) Miejscowość: Stuposiany

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-713

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.7.) Numer telefonu: 134610010

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: stuposiany@krosno.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-stuposiany

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_stuposiany

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Gospodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa prowadzenia recepcji Centrum Promocji Leśnictwa w Mucznem

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7ab8867e-0e71-11ed-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00379442

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00248242/16/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Usługa prowadzenia recepcji Centrum Promocji Leśnictwa w Mucznem

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00282818/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 270.1.8.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 498263,52 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia.
1. Nazwa przedmiotu zamówienia: Usługa prowadzenia recepcji Centrum Promocji Leśnictwa
w Mucznem.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 SWZ.
3. Wspólny Słownik Zamówień: 79992000-4 Usługi recepcyjne
4. Miejsce realizacji - Muczne gm. Lutowiska – Centrum Promocji Leśnictwa.

Wymogi dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.
5. Zgodnie z art. 95 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób do wykonania wszystkich czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.).
Zamawiający nie wymaga, by na podstawie umowy o pracę zatrudniony był Wykonawca lub podwykonawca(y), będący osobą fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą, także w formie spółki cywilnej. Wymóg zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, w dalszej części niniejszej SWZ oraz w pozostałych dokumentach dotyczących przedmiotowego zamówienia publicznego jest określany także jako: „obowiązek zatrudnienia”.
6. Zamawiający informuje, że każdorazowo na jego żądanie, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu kopii umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub podwykonawcę z osobami realizującymi przedmiot zamówienia, których dotyczy ust. 9, zanonimizowanych w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (w szczególności bez wynagrodzenia, numerów PESEL, numerów dokumentów tożsamości oraz adresów ich zamieszkania). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.
Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę lub podwykonawcę z osobami, o których mowa powyżej, w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia tych osób na podstawie umowy o pracę.
7. Szczegółowe zasady kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp i w ust. 10 niniejszej SWZ oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, zawierają postanowienia umowy (wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do SWZ).
Podwykonawstwo.
8. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w ofercie tych części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz do podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.
9. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Regulację zawartą w rozdziale 5 ust. 9 SWZ (art. 122 Pzp) stosuje się odpowiednio.
10. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

Finansowanie realizacji zamówienia.
11. Zamawiający przewiduje zapłatę wynagrodzenia w częściach. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Informacje dodatkowe.
12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamówienie nie zostało podzielone na części ze względu na zakres przedmiotu zamówienia, który odpowiada profilowi działalności małych i średnich przedsiębiorstw, funkcjonujących na rynku regionalnym i lokalnym. Podział prac na części spowodowałby trudności techniczne i organizacyjne oraz brak koordynacji, skutkujące groźbą nieprawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia oraz zwiększenia kosztów zamówienia. Postawione warunki udziału w postępowaniu, warunki wykonania przedmiotu zamówienia i zastosowane kryteria oceny ofert nie ograniczają konkurencji i udziału w postępowaniu małym i średnim przedsiębiorstwom.
13. Informacje o ofercie wariantowej, umowie ramowej i aukcji elektronicznej:
a) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych,
b) Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej,
c) Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej ani utworzenia dynamicznego systemu zakupów
14. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień podobnych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79992000-4 - Usługi recepcyjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 705232,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 705232,80 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 705232,80 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: TIP-TOP Piotr Sura

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370456839

7.3.3) Ulica: Smolnik 17/2,

7.3.4) Miejscowość: Lutowiska

7.3.5) Kod pocztowy: 38-713

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 705232,80 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-08-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.