eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Choczewo › Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości ChoczewoOgłoszenie z dnia 2022-10-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Choczewo

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CHOCZEWO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675250

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Pierwszych Osadników 17

1.5.2.) Miejscowość: Choczewo

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-210

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@choczewo.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.choczewo.com.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Choczewo

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-20327c89-44a7-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00379253

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00008332/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Choczewie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania zostały określone w rozdziale 11 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Choczewo z siedzibą Urząd
Gminy Choczewo, ul. Pierwszych Osadników 17, 84-210 Choczewo, tel. 585723913.
 przestrzeganie zasad ochrony danych w Urzędzie Gminy Choczewo nadzoruje wyznaczony
Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w sprawach związanych z
przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących
użytkownikom poprzez e-mail: IODO@choczewo.com.pl;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja
oczyszczalni ścieków w miejscowości Choczewo” –sygn. RIGKiOŚ.271.ZP.TP.26.2022
 prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 11
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.),
dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Zamawiający informuje, iż „Klauzula informacyjna ogólna dla interesantów Urzędu Gminy
Choczewo” znajduje się na stronie BIP Urzędu Gminy Choczewo w zakładce: „Klauzula informacyjna
dotycząca danych osobowych”
http://bip.choczewo.com.pl/artykul/78/1098/klauzula-informacyjna-dot-przetwarzania-danych osobowych-w-urzedzie-gminy-choczewo

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RIGKiOŚ.271.ZP.TP.26.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na modernizacji oczyszczalni ścieków
w miejscowości Choczewo dz. nr. 241/6 obręb Żelazno, gm. Choczewo w zakresie:
1) budowy budynku kraty wstępnej ze stacją zlewczą,
2) budowy przepompowni ścieków surowych,
3) budowy zbiornika retencyjnego ścieków ogólnych,
4) budowy komory zrzutu ścieków nadmiarowych,
5) budowy budynku technicznego,
6) budowy czterech osadników wtórnych,
7) budowy komory pomiarowej ścieków oczyszczonych,
8) budowy zbiornika wody technologicznej,
9) budowy komory stabilizacji osadu nadmiernego,
10) budowy komory wodomierzowej,
11) przebudowy i adaptacji dwóch reaktorów biologicznego oczyszczania
12) budowy i adaptacji budynku technologicznego,
13) budowy dodatkowych obiektów np. płyt fundamentowych, fundamentów blokowych pod
urządzenia, komór itp.,
14) budowy i przebudowy infrastruktury technicznej,
15) rozbiórki części obiektów i infrastruktury,
16) zbiornika retencyjnego ścieków oczyszczonych mechanicznie,
17) komory tlenowej stabilizacji osadów wraz z zagęszczeniem,
18) zwężki pomiarowej Venturiego,
19) punktu zlewnego ścieków dowożonych,
20) przepompowni ścieków surowych,
21) fundamentu pod zbiornik,
22) fragmentu ściany podziemnej,
23) infrastruktury towarzyszącej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45252127-4 - Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45232421-9 - Roboty w zakresie oczyszczania ścieków

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45255600-5 - Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45232100-3 - Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów

45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

45252200-0 - Wyposażenie oczyszczalni ścieków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Oferowany okres gwarancji na roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Na potwierdzenie spełnienia warunku opisanego w ust. 1 ppkt. 2c) niniejszego Rozdziału,
Wykonawca zobowiązany jest:
a) wykazać, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości minimum 10 000 000,00 zł
sumy gwarancyjnej.
2. Na potwierdzenie spełnienia warunku zdolności technicznej lub zawodowej opisanej w ust. 1 ppkt.
2d) Wykonawca zobowiązany jest:
a) wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie minimum
jedno zamówienie zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone,
odpowiadające swym rodzajem niniejszemu zamówieniu polegające na budowie,
rozbudowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków o wartości minimalnej 5 000 000 zł.
b) wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w postaci
dysponowania przez Wykonawcę:
1) kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do wykonywania samodzielnej
funkcji w budownictwie bez ograniczeń o specjalności konstrukcyjno – budowlanej.
Wymaga się aby osoba dedykowana do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadała
co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy
lub inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,
2) kierownikiem robót posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności sieci sanitarnych,
3) kierownikiem robót posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności sieci i instalacji elektrycznych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, terminie
aktualnych na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, chyba że zamawiający jest w
posiadaniu lub ma dostęp do tych środków dowodowych:
1) W celu potwierdzenia spełnienia warunku opisanego w Rozdziale 6 w ust. 1 ppkt. 2c)
niniejszej SWZ:
a) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na
sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.
2) W celu potwierdzenia spełnienia warunku zdolności technicznej, o której mowa w Rozdziale
6 ust. 1 ppkt 2d) niniejszej SWZ:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów
określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – z wykorzystaniem
załączonego wzoru – załącznik nr 5 do SWZ.
b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami z wykorzystaniem załączonego wzoru – załącznik nr 6 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1.Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:
50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1)pieniądzu;
2)gwarancjach bankowych;
3)gwarancjach ubezpieczeniowych;
4)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020r.poz.
299).
4. Wadium Kaszubski Bank Spółdzielczy Wejherowo o/Choczewo.
Nr konta: 51 8350 0004 2600 0185 2000 0140 z dopiskiem: wadium –
RIGKiOŚ.271.ZP.TP.26.2022 –„Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości
Choczewo”.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania
rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub
poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1)musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez
Wykonawcę określone w ustawie p.z.p.
2)z jej treści powinno jednoznaczne wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty
wadium;
3)powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4)termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą
(z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5)w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego
postępowania;
6)beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest Gmina Choczewo.
7)w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia(art. 58
ustawy Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj.
zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie
utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot
wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 p.z.p.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązania,
2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia. Pełnomocnictwo musi obejmować wszystkie czynności związane ze złożeniem
kompletnej oferty.
3) w przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 3 dołączą do oferty oświadczenie, z którego
wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
2. Pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać
z załączonych do oferty dokumentów. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać
postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania. Z pełnomocnictwa powinna
wynikać wola wszystkich wykonawców o ich wspólnym występowaniu w postępowaniu. Wszelka
korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w przypadkach określonych w art. 455 ustawy Pzp oraz jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w § 17 projektu umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-24 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-24 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-22

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.