eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdynia › Usługa czarteru jednostki na potrzeby realizacji projektu - 4Ogłoszenie z dnia 2022-10-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Usługa czarteru jednostki na potrzeby realizacji projektu - 4

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Morski w Gdyni

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000145112

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Morska 81-87

1.4.2.) Miejscowość: Gdynia

1.4.3.) Kod pocztowy: 81-225

1.4.4.) Województwo: pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.4.7.) Numer telefonu: 55-86-421

1.4.8.) Numer faksu: 7412250

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zampubl@umg.edu.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umg.edu.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00379160

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-10-05

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00362631/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
Zdolność techniczna lub zawodowa
1. W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, następujących usług na potwierdzenie spełnienia warunku - Wykonawca musi posiadać doświadczenie w realizacji czarterów związanych z projektami offshorowymi dla zaproponowanego statku - co najmniej 4 rejsy badawczo - pomiarowe w przeciągu jednego roku.


2. Przy realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca winien zapewnić jednostkę pływającą spełniającą poniższe kryteria:
" spełniać wymogi i przepisy, uprawniające do poboru próbek od do 30 Mm od brzegu wodach należących do Polskich Obszarów Morskich powinien posiadać m.in. ważne świadectwo Polskiego Rejestru Statków lub świadectwo równoważnego towarzystwa klasyfikacyjnego lub kartę bezpieczeństwa lub inne dokumenty / dokument uprawniające do wykonania przedmiotu umowy,
" Posiadać ubezpieczenie OC Armatora i NNW dla uczestników rejsu.
" powinna być wyposażona w indywidualne środki ratunkowe zgodnie z wymaganiami Klasyfikatora i Państwa Bander
" jednostka powinna być w dobrym stanie technicznym, sprawna, zdatna do żeglugi po wodach przybrzeżnych i przejściowych Bałtyku.
" Jednostka musi być gotowa technicznie i bytowo do realizacji rejsów do 24h z autonomicznością pracy 10 dni bez powrotu do portu
" Jednostka musi mieć miejsce warunki socjalno-bytowe dla przedstawicieli klienta. Oddzielne kajuty. Dostęp do łazienek z ciepła wodą.
o Wyżywienie składające się z co najmniej 3 posiłków w tym jednego ciepłego.
o Wyżywienie powinno być dostosowane do pracy 24/h - dodatkowy prowiant/ posiłek z możliwością samodzielnego podgrzania w nocy przez załogę pomiarową
o Dostęp do Internetu
o Dostęp do telefonu satelitarnego
o Miejsce do odpoczynku
o Miejsce do spożywania posiłków.
" Zamawiający dokona inspekcji jednostki zgodnie z wytycznymi dla podwykonawców i formularzem inspekcji jednostki
" Statek musi posiadać potwierdzoną akredytację /inspekcję branżowego specjalistycznego stowarzyszenia organizacji branży morskiej, offshorowej specjalizującej się w podnoszeniu bezpieczeństwa realizacji badań morskich. Dokument nie może być starszy niż 24 miesiące
" Dodatkowe wymagania dla wykonawcy:
o Wszyscy załoganci muszą posiadać aktualnie ważne dyplomy i świadectwa do prowadzenia zaproponowanej jednostki pływającej,
o Załoga musi posiadać pełne przeszkolenie STCW
o Załoga musi posiadać ważne Międzynarodowe Świadectwo Zdrowia
o Posiadać odzież zgodnie z Matrixem zamawiającego
3. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia za pomocą jednostki pływającej spełniającej następujące minimalne parametry techniczne:
" silnik umożliwiający prędkość podróżną min. 7 węzłów
" Posiadać zdolność żeglugową do 30 Mm od brzegu.
" zanurzenie umożliwiające pobieranie próbek w punktach pomiarowo kontrolnych o głębokościach w zakresie od 5 m do 60 m,
" pokład roboczy o wielkości co najmniej 12 m2 -szerokość co najmniej 4 metry długość 3 metry
" Miejsce na pokładzie do zabezpieczenia płuczki w miejscu pracy (wymiary płuczki u podstawy to 70 na 59 cm
" pokład wyposażony w urządzenie hds lub bramę z winda o nośności 0,4 tony do wydawania czerpacza w celu pobrania urobku z dna Morza Bałtyckiego wraz liną o średnicy pomiędzy 6 a 10 mm o długości co najmniej 100 m. Masa czerpacza wraz z urobkiem to ok 100 kg. Wysokość urządzenia nad pokładem powinna wynosić 300 cm wg. Rysunku poniżej

" drugie urządzenie pokładowe żuraw/dźwig o nośności ok. 0,1 tony oraz kabestan/ wyciągarkę elektryczną /hydrauliczną o udźwigu ok. 30 kg, które umożliwiają pobranie wody oraz obsługę sondy
" możliwość zamocowania na burcie/relingu dodatkowej elektrycznej wyciągarki do pobierania próbek, wraz z wyprowadzeniem zasilania 380 V na pokład
" system nawigacji GPS oraz map elektronicznych umożliwiający dokładne określenie współrzędnych geograficznych punktu pobierania próbki i zaplanowania podróży
" możliwość utrzymania pozycji w punkcie pobierania próbek przez około godzinę (kotwica o odpowiedniej masie i długości liny lub system DP),
" pompa wody zaburtowej z możliwością regulacji strumienia podawanej wody,
" posiadanie oświetlenie do realizacji bezpiecznej pracy na pokładzie po zmierzchu
" pokład roboczy musi posiadać zabezpieczenie, relingi wzdłuż całego pokładu otwartego
" jednostka musi posiadać obsadę do obsługi urządzeń pokładowych w czasie rejsów 24 h. Załoga w odpowiedniej liczbie do dyspozycji zamawiącego do obsługi urządzeń dźwigowych pokładowych. Obsługa bramy, windy lub dziwgu.
" posiadać miejsce na przechowywanie 5 lodówek przenośnych do przechowywania próbek
" Załoga jednostki musi posiadać ważne świadectwa STCW oraz Morskie Świadectwo Zdrowia.
" Posiadać miejsce do pracy dla pomiarowców w okolicy pokładu roboczego. Miejsce do pracy przy komputerze.
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

Po zmianie:
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
Zdolność techniczna lub zawodowa
1. W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, następujących usług na potwierdzenie spełnienia warunku - Wykonawca musi posiadać doświadczenie w realizacji czarterów związanych z projektami offshorowymi - co najmniej 4 rejsy badawczo - pomiarowe w przeciągu ostatniego roku przeprowadzone przez wykowance..


2. Przy realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca winien zapewnić jednostkę pływającą spełniającą poniższe kryteria:
" spełniać wymogi i przepisy, uprawniające do poboru próbek od do 30 Mm od brzegu wodach należących do Polskich Obszarów Morskich powinien posiadać m.in. ważne świadectwo Polskiego Rejestru Statków lub świadectwo równoważnego towarzystwa klasyfikacyjnego lub kartę bezpieczeństwa lub inne dokumenty / dokument uprawniające do wykonania przedmiotu umowy,
" Posiadać ubezpieczenie OC Armatora i NNW dla uczestników rejsu.
" powinna być wyposażona w indywidualne środki ratunkowe zgodnie z wymaganiami Klasyfikatora i Państwa Bander
" jednostka powinna być w dobrym stanie technicznym, sprawna, zdatna do żeglugi po wodach przybrzeżnych i przejściowych Bałtyku.
" Jednostka musi być gotowa technicznie i bytowo do realizacji rejsów do 24h z autonomicznością pracy 10 dni bez powrotu do portu
" Jednostka musi mieć miejsce warunki socjalno-bytowe dla przedstawicieli klienta. Oddzielne kajuty. Dostęp do łazienek z ciepła wodą.
o Wyżywienie składające się z co najmniej 3 posiłków w tym jednego ciepłego.
o Wyżywienie powinno być dostosowane do pracy 24/h - dodatkowy prowiant/ posiłek z możliwością samodzielnego podgrzania w nocy przez załogę pomiarową
o Dostęp do Internetu
o Dostęp do telefonu satelitarnego
o Miejsce do odpoczynku
o Miejsce do spożywania posiłków.
" Zamawiający dokona inspekcji jednostki zgodnie z wytycznymi dla podwykonawców i formularzem inspekcji jednostki
" Statek musi posiadać potwierdzoną akredytację /inspekcję branżowego specjalistycznego stowarzyszenia organizacji branży morskiej, offshorowej specjalizującej się w podnoszeniu bezpieczeństwa realizacji badań morskich. Dokument nie może być starszy niż 24 miesiące
" Dodatkowe wymagania dla wykonawcy:
o Wszyscy załoganci muszą posiadać aktualnie ważne dyplomy i świadectwa do prowadzenia zaproponowanej jednostki pływającej,
o Załoga musi posiadać pełne przeszkolenie STCW
o Załoga musi posiadać ważne Międzynarodowe Świadectwo Zdrowia
o Posiadać odzież zgodnie z Matrixem zamawiającego
3. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia za pomocą jednostki pływającej spełniającej następujące minimalne parametry techniczne:
" silnik umożliwiający prędkość podróżną min. 7 węzłów
" Posiadać zdolność żeglugową do 30 Mm od brzegu.
" zanurzenie umożliwiające pobieranie próbek w punktach pomiarowo kontrolnych o głębokościach w zakresie od 5 m do 60 m,
" pokład roboczy o wielkości co najmniej 12 m2 -szerokość co najmniej 4 metry długość 3 metry
" Miejsce na pokładzie do zabezpieczenia płuczki w miejscu pracy (wymiary płuczki u podstawy to 70 na 59 cm
" pokład wyposażony w urządzenie hds lub bramę z winda o nośności 0,4 tony do wydawania czerpacza w celu pobrania urobku z dna Morza Bałtyckiego wraz liną o średnicy pomiędzy 6 a 10 mm o długości co najmniej 100 m. Masa czerpacza wraz z urobkiem to ok 100 kg. Wysokość urządzenia nad pokładem powinna wynosić 300 cm wg. Rysunku poniżej

" drugie urządzenie pokładowe żuraw/dźwig o nośności ok. 0,1 tony oraz kabestan/ wyciągarkę elektryczną /hydrauliczną o udźwigu ok. 30 kg, które umożliwiają pobranie wody oraz obsługę sondy
" możliwość zamocowania na burcie/relingu dodatkowej elektrycznej wyciągarki do pobierania próbek, wraz z wyprowadzeniem zasilania 380 V na pokład
" system nawigacji GPS oraz map elektronicznych umożliwiający dokładne określenie współrzędnych geograficznych punktu pobierania próbki i zaplanowania podróży
" możliwość utrzymania pozycji w punkcie pobierania próbek przez około godzinę (kotwica o odpowiedniej masie i długości liny lub system DP),
" pompa wody zaburtowej z możliwością regulacji strumienia podawanej wody,
" posiadanie oświetlenie do realizacji bezpiecznej pracy na pokładzie po zmierzchu
" pokład roboczy musi posiadać zabezpieczenie, relingi wzdłuż całego pokładu otwartego
" jednostka musi posiadać obsadę do obsługi urządzeń pokładowych w czasie rejsów 24 h. Załoga w odpowiedniej liczbie do dyspozycji zamawiącego do obsługi urządzeń dźwigowych pokładowych. Obsługa bramy, windy lub dziwgu.
" posiadać miejsce na przechowywanie 5 lodówek przenośnych do przechowywania próbek
" Załoga jednostki musi posiadać ważne świadectwa STCW oraz Morskie Świadectwo Zdrowia.
" Posiadać miejsce do pracy dla pomiarowców w okolicy pokładu roboczego. Miejsce do pracy przy komputerze.
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-10-06 11:00

Po zmianie:
2022-10-07 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-10-06 11:15

Po zmianie:
2022-10-07 10:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-11-04

Po zmianie:
2022-11-05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.