eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bydgoszcz › Sukcesywne dostawy produktów oraz sprzętu używanych do przygotowania żywienia pozajelitowegoOgłoszenie z dnia 2022-10-05

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywne dostawy produktów oraz sprzętu używanych do przygotowania żywienia pozajelitowego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI IM.DR EMILA WARMIŃSKIEGO - SPZOZ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092354746

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Szpitalna 19

1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-826

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 3709124

1.5.8.) Numer faksu: 3709125

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@szpital.bydgoszcz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.szpital.bydgoszcz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne dostawy produktów oraz sprzętu używanych do przygotowania żywienia pozajelitowego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1f295777-4487-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00379144

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.szpital.bydgoszcz.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-propublico.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://e-propublico.pl oraz uznaje go za wiążący. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego zgodnie z wymaganiami określonymi w tym zakresie przez Zamawiającego w dokumencie SWZ. Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy: stały dostęp do sieci Internet; posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail), komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux, zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera); włączona obsługa JavaScript oraz Cookies. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku przesyłanego za pośrednictwem Platformy wynosi 80 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików. Zamawiający określa następujące informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz z załącznikami przechowywane są na serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej, a Zamawiający otrzyma dostęp do plików dopiero po upływie terminu otwarcia ofert; oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), widoczne przy wysłanym dokumencie w kolumnie "Data przesłania"; o terminie przesłania decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji pliku na Platformie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) – dalej: RODO – tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy Pzp, a także art. 6 Ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Dane osobowe Wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych Wykonawcy w celu innym niż cel określony powyżej. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalnoprawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Należą do nich obowiązki informacyjne z art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego oraz art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający informuje, że: udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie; udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia; w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych z prawem Wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem Wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez Wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia; skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO (uprawnienie do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników; w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania; w przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP-270-64-2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

poz. 1 - Roztwory mieszaniny witamin rozpuszczalnych w wodzie dodawane do płynów stosowanych w żywieniu pozajelitowym - 320 op. x 10 fiolek;
poz. 2 - Roztwory mieszaniny witamin rozpuszczalnych w tłuszczach A, D2, E i K1 dodawane do płynów stosowanych w żywieniu pozajelitowym - 320 op. x 10 ampułek;
poz. 3 - Roztwory zawierające fosforany sodu dodawane do płynów stosowanych w żywieniu pozajelitowym - 20 op. x 10 ampułek.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33692200-9 - Produkty do żywienia pozajelitowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

poz. 1 - Roztwory aminokwasów z dodatkiem glukozy oraz elektrolitów w systemie worków dwukomorowych do pełnego żywienia pozajelitowego o zawartości azotu 4,5-5,0g/ 1 litr, min. 108 kcal niebiałkowych na 1 g azotu o pojemności od 1800ml do 2000 ml - 50 op. x 5 sztuk;
poz. 2 - Roztwory aminokwasów z dodatkiem glukozy oraz elektrolitów w systemie worków dwukomorowych do pełnego żywienia pozajelitowego o zawartości azotu 6,5-7,0g/ 1 litr, min. 88 kcal niebiałkowych na 1 g azotu o pojemności od 1800ml do 2000 ml - 100 op. x 5 sztuk;
poz. 3 - Roztwory aminokwasów z dodatkiem glukozy oraz elektrolitów w systemie worków dwukomorowych do pełnego żywienia pozajelitowego o zawartości azotu 6,5-7,0g/ 1 litr, min. 88 kcal niebiałkowych na 1 g azotu o pojemności od 900 - 1000 ml - 2 op. x 5 sztuk;
poz. 4 - Roztwory aminokwasów z dodatkiem glukozy, elektrolitów oraz emulsji tłuszczowych MCT 50% z dodatkiem oleju rybiego z zwiększoną zawartością kwasów omega3 w systemie worków trzykomorowych do pełnego żywienia pozajelitowego, o zawartość azotu 6,8g, w pojemności 1250 ml - 12 op. x 5 sztuk;
poz. 5 - Roztwory aminokwasów z dodatkiem glukozy, elektrolitów oraz emulsji tłuszczowych MCT 50% z dodatkiem oleju rybiego z zwiększoną zawartością kwasów omega3 w systemie worków trzykomorowych do pełnego żywienia pozajelitowego, o zawartość azotu 10,2g, w pojemności 1875 ml - 12 op. x 5 sztuk;
poz. 6 - Roztwory aminokwasów z dodatkiem glukozy, elektrolitów oraz emulsji tłuszczowych LCT /MCT w systemie worków trzykomorowych do pełnego żywienia pozajelitowego droga naczyń obwodowych o zawartość azotu 4-5g/1litr, 130-150 kcal niebiałkowych na 1 g azotu w pojemności 1250 ml - 24 op. x 5 sztuk;
poz. 7 - Roztwory aminokwasów z dodatkiem glukozy, elektrolitów oraz emulsji tłuszczowych LCT /MCT w systemie worków trzykomorowych do pełnego żywienia pozajelitowego droga naczyń obwodowych o zawartość azotu 4-5g/1litr, 130-150 kcal niebiałkowych na 1 g azotu w pojemności 1875 ml - 48 op. x 5 sztuk;
poz. 8 - Roztwory aminokwasów z dodatkiem glukozy oraz elektrolitów w systemie worków dwukomorowych do pełnego żywienia pozajelitowego drogą naczyń obwodowych o zawartości azotu 5,5-6,0g/ 1 litr ,56 kcal niebiałkowych na 1 g azotu i osmolarności ok. 900 mOsm o pojemności 900 ml do1000 ml - 12 op. x 5 sztuk.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33692200-9 - Produkty do żywienia pozajelitowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

poz. 1 - Worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego do podawania centralnie , zawierający elektrolity,aminokwasy, glukozę i emulsję tłuszczową (80% oleju z oliwek i 20% oleju sojowego). Zawartości azotu min 9g/L ,energia całkowita 1000-1100 kcal, objętość 1000 ml - 20 op. x 6 sztuk;
poz. 2 - Worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego do podawania centralnie , zawierający elektrolity,aminokwasy, glukozę i emulsję tłuszczową (80% oleju z oliwek i 20% oleju sojowego). Zawartości azotu min 9g/L ,energia całkowita 1000-1100 kcal, objętość 1500 ml - 124 op. x 4 sztuk;
poz. 3 - Worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego do podawania obwodowo i centralnie , zawierający elektrolity, aminokwasy, glukozę i emulsję tłuszczową (20% oleju rybiego, 25%oleju z oliwek i 30% oleju sojowego,25% oleju kokosowego). Zawartości aminokwasów 34 g i energia całkowita 751 kcal, objętośc 1085 ml - 56 op. x 4 sztuk;
poz. 4 - Worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego do podawania centralnie , zawierający elektrolity, aminokwasy, glukozę i emulsję tłuszczową (80% oleju z oliwek i 20% oleju sojowego). Zawartość azotu 10-10,5 g i energia calkowita 1700-1750 kcal, objętośc 1500 ml. Stosunek energii pozabiałkowej do azotu 130-140 - 12 op. x 4 szt.;
poz. 5 - Worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego do podawania centralnie , zawierający elektrolity, aminokwasy, glukozę i emulsję tłuszczową (80% oleju z oliwek i 20% oleju sojowego). Zawartości azotu 14 g, energia niebiałkowa 1920 kcal, energia całkowita 2270 kcal, objętośc 2000 ml. Stosunek energii pozabiałkowej do azotu 137 - 12 op. x 4 szt.;
poz. 6 - Roztwory mieszaniny witamin rozpuszczalnych w wodzie i tłuszczach dodawane do płynów stosowanych w żywieniu pozajelitowym; stosowany u dorosłych i dzieci od 11 r. ż. - 190 op. x 10 fiolek;
poz. 7 - Zbilansowany roztwór dziewięciu pierwiastków śladowych przeznaczony do żywienia pozajelitowego dla osób dorosłych w postaci soli organicznych - 150 op. x 10 ampułek.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33692200-9 - Produkty do żywienia pozajelitowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

poz. 1 - Worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego zawierający: aminokwasy z tauryną bez kwasu glutaminowego (10,6 g azotu), 15% olej rybny, olej sojowy, MCT, olej z oliwek, węglowodany i elektrolity (635 kcal n.b.) - 12 op. x 4 worki a 1012 ml;
poz. 2 - Worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego zawierający: aminokwasy z tauryną bez kwasu glutaminowego (15,9 g azotu), 15% olej rybny, olej sojowy, MCT, olej z oliwek, węglowodany i elektrolity (952 kcal n.b.) - 36 op. x 4 worki a 1518 ml
poz. 3 - Worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego zawierający: aminokwasy z tauryną bez kwasu glutaminowego (21,2 g azotu),
15% olej rybny, olej sojowy, MCT, olej z oliwek,
węglowodany i elektrolity (1270 kcal n.b.)
- 18 op. x 4 worki a 1477 ml;
poz. 4 - Worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego zawierający: aminokwasy z tauryną bez kwasu glutaminowego (8 g azotu),
15% olej rybny, olej sojowy, MCT, olej z oliwek,
węglowodany bez elektrolitów (900 kcal n.b.)
- 96 op. x 4 worki a 986 ml;
poz. 5 - Worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego zawierający: aminokwasy z tauryną bez kwasu glutaminowego (12 g azotu),
15% olej rybny, olej sojowy, MCT, olej z oliwek,
węglowodany bez elektrolitów (1300 kcal n.b.)
- 28 op. x 4 worki a 1477 ml;
poz. 6 - Worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego zawierający: aminokwasy z tauryną bez kwasu glutaminowego (16 g azotu),
15% olej rybny, olej sojowy, MCT, olej z oliwek,
węglowodany bez elektrolitów (1800 kcal n.b.) - 12 op. x 4 worki a 1970 ml;
poz. 7 - Koncentrant 20g /50ml zawiera 8,2 g alaniny i 13,46 g glutaminy - inj. iv. (koncentrat) - 12 fiolek o pojemności 50 ml;
poz. 8 - Koncentrant 20g /100ml zawiera 8,2 g alaniny i 13,46 g glutaminy - inj. iv. (koncentrat) - 12 fiolek o pojemności 100 ml;
poz. 9 - Worki ochronne UV (LDPE) x 50 szt. - ochrona mieszanin przed światłem kompatybilne z zaoferowanymi mieszaninami - 30 op. x 50 sztuk.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33692200-9 - Produkty do żywienia pozajelitowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Igła filtracyjna 1,2 x 40 mm ze szlifem ołówkowym lub tępa do pobierania leków z ampułek i fiolek, wyposażona w filtr cząsteczkowy 5 mikronów - 2000 sztuk.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33692200-9 - Produkty do żywienia pozajelitowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
tj.
1) Wykonawca posiada zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w zakresie obrotu produktami leczniczymi, jeżeli Wykonawca jest dystrybutorem;
2) Wykonawca posiada zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na wytwarzanie produktu leczniczego, produkty lecznicze wytwarzane są przez Wykonawcę;
3) w przypadku Wykonawcy prowadzącego skład konsolidacyjny lub celny - Wykonawca posiada zezwolenie na prowadzenie składu zawierającego uprawnienie przyznane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego w zakresie obrotu produktami leczniczymi.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Dokumenty potwierdzające zgodność złożonej oferty z wymaganiami SWZ.
W przypadku przesłania katalogów, ulotek itp. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zaznaczył wszystkie niezbędne dane potwierdzające zgodność przedmiotu zamówienia z SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Dokumenty potwierdzające zgodność złożonej oferty z wymaganiami SWZ.
W przypadku przesłania katalogów, ulotek itp. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zaznaczył wszystkie niezbędne dane potwierdzające zgodność przedmiotu zamówienia z SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zał. nr 1 - Formularz oferty
Zał. nr 2 - Formularz asortymentowo - cenowy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie postępowania udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy, wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w przypadku:
1) wystąpienia okoliczności siły wyższej, w szczególności takich jak: pożar, powódź, niszczące działanie wiatru, gradobicie, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, które to okoliczności przyczyniłyby się do zwłoki w wykonaniu świadczenia Wykonawcy– przedłużenie terminu na wykonanie świadczenia Wykonawcy stosownie do przyczynienia się okoliczności siły wyższej do zwłoki,
2) określonym w §2 ust. 4 umowy i w sposób tam przewidziany, przy czym Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć odpowiedni aneks do umowy,
3) obniżenia ceny płaconej przez Zamawiającego lub innych zmian korzystnych dla Zamawiającego,
4) nie wykorzystania wartości umowy określonej w § 2 ust. 1 Umowy, w terminie określonym w §10 ust. 1 – w takim wypadku Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy na czas określony, nie dłużej jednak niż do wykorzystania wartości umowy,
5) zmiany przepisów prawa, jeżeli skutkuje ona koniecznością zmiany postanowień niniejszej umowy,
6) zmiany stawek opłat celnych wprowadzonych decyzjami odpowiednich władz państwowych,
7) zmiany producenta przedmiotu umowy, w przypadku gdy producent wskazany w ofercie przez Wykonawcę wycofał się z produkcji – przy utrzymaniu ceny jednostkowej towaru
8) jeżeli Wykonawca dostarczający przedmiot zamówienia zmienił dane firmy (np. w wyniku przekształceń, przejęć itp.) możliwe jest sporządzenie aneksu do umowy zmieniającego dane firmy,
9) zmiany siedziby Wykonawcy.
2. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust.1 niniejszego paragrafu, zmiana umowy wymaga zgody obu stron, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W przypadku ograniczenia dostępności produktu, które zostanie zgłoszone pisemnie przez Wykonawcę, Zamawiający może wyrazić zgodę na dostarczenie produktu zamiennego, po cenie nie wyższej niż w umowie. W sytuacji tej Zamawiający przekazuje Wykonawcy pisemną zgodę na dostarczenie produktu zamiennego i tym samym nie wymaga się zawarcia aneksu do umowy.
4. Strony ustalają, że w przypadku zmiany sposobu konfekcjonowania produktu i/lub wielkości opakowania Wykonawca zwraca się do Zamawiającego na piśmie o wyrażenie zgody na niniejszą zmianę. Zamawiający może wyrazić zgodę na dostarczenie produktu, po cenie nie wyższej niż w umowie. Zmiana ta nie może prowadzić do podwyższenia ceny za jedną jednostkę miary. W sytuacji tej Zamawiający przekazuje Wykonawcy pisemną zgodę na dostarczenie produktu zamiennego i tym samym nie wymaga się zawarcia aneksu do umowy.
5. Strony ustalają, że w przypadku obniżenia ceny jednostkowej towaru w związku z aktualnymi rabatami lub promocjami, obniżenie następuje automatycznie bez konieczności zmiany umowy, na podstawie oświadczenia Wykonawcy, zawierającego informacje takie jak: nazwę towaru, jego opis (postać, dawkę, opakowanie), cenę jednostkową (netto, brutto), okres obowiązywania lub ilość towaru, jakiej dotyczy rabat/promocja. Niniejsze oświadczenie zostanie dostarczone Zamawiającemu każdorazowo wraz z dostawą towaru objętego rabatem/promocją.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-13 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://e-propublico.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-13 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.