eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bestwina › "Zimowe utrzymanie dróg oraz chodników na terenie Gminy Bestwina"Ogłoszenie z dnia 2022-10-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Zimowe utrzymanie dróg oraz chodników na terenie Gminy Bestwina”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Bestwina

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258144

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Krakowska 111

1.5.2.) Miejscowość: Bestwina

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-512

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@bestwina.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bestwina.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zimowe utrzymanie dróg oraz chodników na terenie Gminy Bestwina”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-31cd2bfc-449c-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00379027

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00022426/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Gminy Bestwina

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu mini portaluhttps://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPuhttps://epuap.gov.pl/wps/portal – skrytka ePUAP: /UG_Bestwina/SkrytkaESP oraz poczty elektronicznej - adres:przetargi@bestwina.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. Maksymalny rozmiar lików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 st. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.Identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępny jest na liście wszystkich postępowań na miniPortalu jak również stanowi załącznik do niniejszej SWZ (plik pn. ‘Identyfikator postępowania’). 2.Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert) 2.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna nie dotycząca składania oferty (tj. inna niż: oferta Wykonawcy, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo i inne załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji).
Zamawiający dopuszcza również komunikowanie się za pomocą poczty elektronicznej – adres: przetargi@bestwina.pl. 2.2.We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania tj. ZFiŚ.271.20.2022
2.3.Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji lub poczty elektronicznej, wskazanej w pkt 2.1, jako załączniki. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. 2.4.Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.Wymagania w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”:
1.1.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO Zamawiający informuje, że:
1)administratorem Pani/Pana danych osobowych Urzędzie Gminy w Bestwinie jest Wójt Gminy Bestwina, z siedzibą w Bestwinie ul. Krakowska 111 43-512 Bestwina; 2)kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Bestwina: iod@bestwina.pl 3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym; 4)odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), dalej „ustawa Pzp”; 5)ani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej;6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*; c)na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**; d)prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.”
1.2.Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami. Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZFiŚ.271.20.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Gminy Bestwina w sołectwach: Bestwina, Bestwinka, Janowice, Kaniów w sezonie zimowym 2022/2023 poprzez odśnieżanie, zapobieganie powstawaniu i zwalczanie śliskości zimowej, gołoledzi i szronu, likwidowanie warstw zlodowaciałego i ubitego śniegu. Dodatkowo po zakończeniu „Akcji zima” należy wykonać zamiatanie chodników na terenie gminy, zamiatanie dróg gminnych i poboczy dróg.
- Utrzymanie zimowe dróg odbywać się będzie zgodnie z:
a.zestawieniem dróg gminnych publicznych i wewnętrznych objętych akcją zima,
b.zestawieniem parkingów objętych akcją zima,
c.zestawieniem chodników objętych akcją zima.
- Wykonawca podejmujący się świadczenia usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg przejmuje na siebie obowiązek odśnieżania i posypywania ulic, chodników i dróg, zapewniając całodobową gotowość do pracy 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu (dni robocze i święta) po zgłoszeniu potrzeby przez Zamawiającego oraz utrzymywania w pełnej gotowości technicznej środków sprzętowych wraz z osprzętem. Przy wykonywaniu usługi zimowego utrzymania dróg Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia śniegu z całej szerokości jezdni, chodników oraz terenów przyległych (zatoki autobusowe, mijanki, place). Nawierzchnie jezdni oczyszcza się ze śniegu poprzez zgarnięcie zalegającej pokrywy śnieżnej odpowiednio dociśniętym pługiem. Wykonawca powinien skutecznie zapobiegać powstaniu naboi lodowych na jezdniach, a w przypadku nieuniknionego pojawienia się naboju zobowiązany jest do niezwłocznego jego usunięcia. Sprzęt należy dostosować do nawierzchni danej drogi, np. ulica Rybacka w Kaniowie w części wykonana jest z płyt betonowych, które nie są równo ułożone.
- Wykonawca zobowiązany jest wykonać czynności związane z odśnieżaniem w taki sposób, aby nie utrudniać użytkownikom sąsiednich terenów korzystania z nich. Zakazuje się wykonywania czynności odśnieżania mechanicznego z nadmierną prędkością pojazdu z pługiem.
- Zabezpieczenie materiału do zwalczania śliskości (kruszywo naturalne, sól drogowa) leży po stronie Wykonawcy. Koszt zakupu materiałów uszorstniających ma być wliczony do ceny usługi zaproponowanej w ofercie cenowej. Likwidowanie lub łagodzenie śliskości zimowej prowadzone będzie przy użyciu mieszanki kruszywa naturalnego z 10 % dodatkiem soli drogowej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyrywkowej kontroli składu mieszanki używanej przez Wykonawców do likwidowania śliskości.
- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia całodobowego punktu dyspozytorskiego lub osoby koordynatora do kontaktu telefonicznego do i od Zamawiającego. Polecenia wykonania usługi w imieniu Zamawiającego wydają upoważnieni do tego przedstawiciele gminy. Po telefonicznym zleceniu wykonania usługi Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć wykonanie prac w czasie nie dłuższym niż 45 minut od otrzymania zlecenia. Dojazd do miejsca, w którym wykonywana jest akcja odśnieżania i likwidowania śliskości, powrót z miejsca wykonywanej usługi do siedziby Wykonawcy oraz dojazd do magazynu w celu załadunku materiałów uszorstniających nie będzie wliczany w ogólną ilość godzin.
- Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o trudnościach związanych z prawidłowym utrzymywaniem dróg. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli stanu dróg, ich przejezdności oraz sposobu prowadzenia usługi zimowego utrzymania dróg. W przypadku wystąpienia wyjątkowo trudnych warunków atmosferycznych (intensywne opady śniegu, zamiecie śnieżne, zawieje) Zamawiający wyda dyspozycję kolejnych wyjazdów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90611000-3 - Usługi sprzątania ulic

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-04-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: zgodnie z zapisami SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dysponowanie dodatkowym sprzętem

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

a) Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał/ wykonuje należycie jedną (1) usługę polegającą na zimowym utrzymaniu dróg w jednym sezonie zimowym na kwotę 300 000,00 PLN brutto.
b) Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) odpowiednim potencjałem technicznym w celu wykonania zamówienia, tj. przynajmniej w ilościach określonych poniżej:
Pojazd opłużony 4 szt,Rozsiewacz 4szt. Samochód ciężarowy samowyładowczy o ładowności min 10 ton,1 szt. Pojazd opłużony do chodników (szerokość odśnieżania od 1 m do 2,1 m) 2 szt.,Koparko – ładowarka 1 szt.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a)wykaz usług, spełniających wymagania określone w Rozdziale V SWZ- załącznik nr 5 do SWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty, b) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami, wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1.Oferta przetargowa (złożona do upływu terminu składania ofert) winna zawierać: a)formularz ofertowy– załącznik nr 1 do SWZ; wartości pieniężne należy podawać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku; w miejscach oznaczonych gwiazdką należy skreślić niewłaściwy zapis, oraz załącznik nr 1a – „Formularz cenowy”, b)dokumenty jednoznacznie potwierdzające prawo osoby podpisującej dokumenty przetargowe do dokonywania tej czynności (np. pełnomocnictwo), c)oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VI pkt 1 SWZ – załącznik nr 2 do SWZ,d)ewentualnie załącznik nr 2a do SWZ, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VI pkt. 3 SWZ w przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,e)ewentualnie załącznik nr 3 do SWZ - zobowiązanie, o którym mowa w Rozdziale VI pkt 7 SWZ,
f) ewentualnie oświadczenie dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, są zobowiązani złożyć oświadczenie, z którego będzie wynikało, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do nin. SWZ,
2. W oparciu o art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w Rozdziale VI SWZ wraz z wymaganymi poświadczeniami.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

11.Informacja na temat wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia
11.1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
11.2.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
11.3.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
Uwaga: Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
11.4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
11.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza, iż:
- oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie; dopuszcza się oświadczenie złożone łącznie, tj. podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie składające ofertę lub przez pełnomocnika występującego w imieniu wszystkich podmiotów,
- warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (o ile został sformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane,
- w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (o ile zostały sformułowane) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
11.6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oświadczenie ( wzór stanowi załącznik nr 4) z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
11.7. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, zgodnie z warunkami zawartymi w załączniku nr 7 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-13 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-13 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.