eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bestwina › "Zimowe utrzymanie dróg oraz chodników na terenie Gminy Bestwina"Ogłoszenie z dnia 2022-10-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
„Zimowe utrzymanie dróg oraz chodników na terenie Gminy Bestwina”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Bestwina

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258144

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Krakowska 111

1.5.2.) Miejscowość: Bestwina

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-512

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@bestwina.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bestwina.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zimowe utrzymanie dróg oraz chodników na terenie Gminy Bestwina”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-31cd2bfc-449c-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00414870

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00022426/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Gminy Bestwina

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00379027/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZFiŚ.271.20.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Gminy Bestwina w sołectwach: Bestwina, Bestwinka, Janowice, Kaniów w sezonie zimowym 2022/2023 poprzez odśnieżanie, zapobieganie powstawaniu i zwalczanie śliskości zimowej, gołoledzi i szronu, likwidowanie warstw zlodowaciałego i ubitego śniegu. Dodatkowo po zakończeniu „Akcji zima” należy wykonać zamiatanie chodników na terenie gminy, zamiatanie dróg gminnych i poboczy dróg.
- Utrzymanie zimowe dróg odbywać się będzie zgodnie z:
a.zestawieniem dróg gminnych publicznych i wewnętrznych objętych akcją zima,
b.zestawieniem parkingów objętych akcją zima,
c.zestawieniem chodników objętych akcją zima.
- Wykonawca podejmujący się świadczenia usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg przejmuje na siebie obowiązek odśnieżania i posypywania ulic, chodników i dróg, zapewniając całodobową gotowość do pracy 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu (dni robocze i święta) po zgłoszeniu potrzeby przez Zamawiającego oraz utrzymywania w pełnej gotowości technicznej środków sprzętowych wraz z osprzętem. Przy wykonywaniu usługi zimowego utrzymania dróg Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia śniegu z całej szerokości jezdni, chodników oraz terenów przyległych (zatoki autobusowe, mijanki, place). Nawierzchnie jezdni oczyszcza się ze śniegu poprzez zgarnięcie zalegającej pokrywy śnieżnej odpowiednio dociśniętym pługiem. Wykonawca powinien skutecznie zapobiegać powstaniu naboi lodowych na jezdniach, a w przypadku nieuniknionego pojawienia się naboju zobowiązany jest do niezwłocznego jego usunięcia. Sprzęt należy dostosować do nawierzchni danej drogi, np. ulica Rybacka w Kaniowie w części wykonana jest z płyt betonowych, które nie są równo ułożone.
- Wykonawca zobowiązany jest wykonać czynności związane z odśnieżaniem w taki sposób, aby nie utrudniać użytkownikom sąsiednich terenów korzystania z nich. Zakazuje się wykonywania czynności odśnieżania mechanicznego z nadmierną prędkością pojazdu z pługiem.
- Zabezpieczenie materiału do zwalczania śliskości (kruszywo naturalne, sól drogowa) leży po stronie Wykonawcy. Koszt zakupu materiałów uszorstniających ma być wliczony do ceny usługi zaproponowanej w ofercie cenowej. Likwidowanie lub łagodzenie śliskości zimowej prowadzone będzie przy użyciu mieszanki kruszywa naturalnego z 10 % dodatkiem soli drogowej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyrywkowej kontroli składu mieszanki używanej przez Wykonawców do likwidowania śliskości.
- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia całodobowego punktu dyspozytorskiego lub osoby koordynatora do kontaktu telefonicznego do i od Zamawiającego. Polecenia wykonania usługi w imieniu Zamawiającego wydają upoważnieni do tego przedstawiciele gminy. Po telefonicznym zleceniu wykonania usługi Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć wykonanie prac w czasie nie dłuższym niż 45 minut od otrzymania zlecenia. Dojazd do miejsca, w którym wykonywana jest akcja odśnieżania i likwidowania śliskości, powrót z miejsca wykonywanej usługi do siedziby Wykonawcy oraz dojazd do magazynu w celu załadunku materiałów uszorstniających nie będzie wliczany w ogólną ilość godzin.
- Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o trudnościach związanych z prawidłowym utrzymywaniem dróg. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli stanu dróg, ich przejezdności oraz sposobu prowadzenia usługi zimowego utrzymania dróg. W przypadku wystąpienia wyjątkowo trudnych warunków atmosferycznych (intensywne opady śniegu, zamiecie śnieżne, zawieje) Zamawiający wyda dyspozycję kolejnych wyjazdów.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90611000-3 - Usługi sprzątania ulic

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 650642,24 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 650642,24 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 650642,24 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Spectrans Michał Stanclik

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Spectrans Stanclik Sp. J.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 380190865

7.3.4) Miejscowość: Bestwina

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 650642,24 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-04-28

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.