eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Polkowice › Termomodernizacja obiektów SP w Jędrzychowie w ramach projektu RPDS.03.03.01-02-0016/21 pn. Zwiększenie efektywności energetycznej SP nr 1 w P-cach i SP z Oddziałami Integ. i Spec. w JędrzychowieOgłoszenie z dnia 2022-10-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Termomodernizacja obiektów SP w Jędrzychowie w ramach projektu RPDS.03.03.01-02-0016/21 pn. Zwiększenie efektywności energetycznej SP nr 1 w P-cach i SP z Oddziałami Integ. i Spec. w Jędrzychowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA POLKOWICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390647618

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Polkowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-100

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.7.) Numer telefonu: 76/8474121

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: a.nowak@gmina.polkowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.polkowice.eu/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Termomodernizacja obiektów SP w Jędrzychowie w ramach projektu RPDS.03.03.01-02-0016/21 pn. Zwiększenie efektywności energetycznej SP nr 1 w P-cach i SP z Oddziałami Integ. i Spec. w Jędrzychowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9958110f-4488-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00378887

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00029243/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie gminy Polkowice (SP w Jędrzychowie) - OS

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

RPDS.03.03.01-02-0016/21 pn.: Zwiększenie efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Polkowicach i Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Jędrzychowie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie Ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: a)miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ - strona internetowa prowadzonego postępowania (Ogłoszenie o zamówieniu, dokumenty zamówienia, w tym SWZ i Informacje dla Wykonawców o postępowaniu, szyfrowanie oferty, formularze ePuap) b)ePUAPu https://moj.gov.pl/nforms/ezamowienia lub https://epuap.gov.pl/wps/portal (formularze do komunikacji, SKŁADANIE OFERT) c)poczty elektronicznej a.nowak@gmina.polkowice.pl (korespondencja oprócz Ofert). d)Platformy e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/pl/ (Ogłoszenie o zamówieniu, informacje o postępowaniu). W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem strony posługują się nr referencyjnym ZP.271.71.2022.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: „Złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”. 3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Regulaminy dostępne są odpowiednio na stronach miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal. Przed przystąpieniem do wysyłania i odbierania w/w dokumentów Wykonawca powinien zapoznać się z aktualnymi i bieżącymi regulaminami i instrukcjami korzystania z miniPortalu oraz ePUAP, oraz do postępowania zgodnie z nimi. Zamawiający informuje, że szczegółowe Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów określone zostały w Rozdziale XIII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Administrator Pani/Pana danych: Burmistrz Polkowic, z siedzibą w Urzędzie Gminy Polkowice, ul. Rynek 1, 59-100 Polkowice, tel. 76 847 41 07, kancelaria@gmina.polkowice.pl.
2) Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz kontaktować się pod adresem: iod@gmina.polkowice.pl oraz nr telefonów: 728-706-901, 667-941-610
3) Cele przetwarzania | podstawa prawna
• Przeprowadzenie postępowania i udzielenie zamówienia publicznego oraz udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego | art. 6, ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - w zw. Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
• Archiwizacja danych | art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
• Realizacja umowy z wybranym oferentem | art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której dane dotyczą przez okres trwania umowy
Szczegółowe informacje znajdują się w SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania usunięcia danych - Zamawiający zastrzega ograniczenie tego prawa w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.71.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Nazwa zadania: „Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Twórców Polskiej Miedzi w Jędrzychowie” w ramach projektu RPDS.03.03.01-02-0016/21 pn.: Zwiększenie efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Polkowicach i Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Jędrzychowie.
Przedmiot zamówienia: termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Twórców Polskiej Miedzi w Jędrzychowie” zlokalizowanych na działce nr 124, 123/2, obręb Jędrzychów. Roboty budowlane będą prowadzone na terenie czynnych obiektów. Roboty budowlane należy prowadzić w uzgodnieniu z dyrektorem obiektu i Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest w terminach określonych w projekcie umowy do wykonania w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły harmonogramu rzeczowo – finansowego przedmiotu umowy oraz uzyskania jego akceptacji przez Zamawiającego.
Szczegółowy zakres robót obejmuje:
1. Roboty termomodernizacyjne budowlane:
1) Dla budynku głównego:
a) wymiana stolarki drzwiowej aluminiowej, przeszklonej na stolarkę aluminiową
o współczynniku U= 1,3 W/m2K.
2) Dla łącznika między budynkiem głównym a salą gimnastyczną:
a) oczyszczenie i odtłuszczenie powierzchni ścian warstwowych i stropodachu krytych blachą,
b) docieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych i stropodachu łącznika z zastosowaniem pianki natryskowej PUR NRO o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,025 W/(m*K), gr. 6 cm,
c) szlifowanie powierzchni warstwy pianki dla potrzeb wyrównania nierówności powierzchni i malowanie z zastosowaniem farby do powierzchni krytych pianką PUR,
d) natryskowe docieplenie podłogi łącznika od zewnątrz budynku z zastosowaniem pianki PUR NRO o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,025 W/(m*K), gr. 6 cm,
e) szlifowanie powierzchni warstwy pianki dla potrzeb wyrównania nierówności i malowanie z zastosowaniem farby do powierzchni krytych pianką PUR,
f) wykonanie obróbek blacharski z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej o gr. 0,7 mm, w tym w zakresie parapetów, obróbek stolarki okiennej oraz stropodachu.
2. Roboty w zakresie remontu źródła ciepła i przygotowania c.w.u. wraz z wykonaniem niezbędnych robót remontowych budowlanych:
1) Źródło ciepła:
a) roboty demontażowe: demontaż izolacji termicznej i orurowania w niezbędnym zakresie, demontaż pomp obiegowych na rozdzielaczach, demontaż zaworów odcinających i armatury zwrotnej, demontaż istniejących kotłów gazowych,
b) roboty montażowe: montaż orurowania, montaż armatury odcinającej i zwrotnej, montaż kotłów gazowych kondensacyjnych, montaż wkładów kominowych dla kotłów kondensacyjnych w istn. przewodach spalinowych stalowych z podłączeniem do kotłów, wykonanie instalacji podposadzkowej odprowadzenia kondensatu z kotłów gazowych poprzez projektowany neutralizator do istn. kanalizacji odpływowej z pomieszczenia kotłowni,
2) Węzły przygotowania c.w.u. i rozdziału ciepła:
a) roboty demontażowe: demontaż izolacji termicznej i orurowania w niezbędnym zakresie, demontaż istniejących podgrzewaczy c.w.u. pionowych, demontaż armatury odcinającej, zwrotnej i trójdrogowej na rozdzielaczach instalacyjnych w węźle nr 1 i 2, demontaż regulatorów elektronicznych w pomieszczeniach węzłów cieplnych,
b) roboty montażowe: montaż orurowania, montaż podgrzewaczy pionowych z wężownicą, doposażonych w grzałki elektryczne o mocy 6,0 kW każda, montaż armatury odcinającej, zwrotnej i trójdrogowej, montaż regulatorów
elektronicznych wraz z doprowadzeniem w gruncie w rurach osłonowych linii sygnałowych LiYCY z regulatorów elektronicznych w pomieszczeniach węzłów cieplnych nr 1 i 2 do regulatora kaskady kotłów w budynku kotłowni, montaż izolacji na przewodach,
3) Instalacja c.w.u. w pomieszczeniu łazienek przy sali gimnastycznej:
a) roboty demontażowe i budowlane: demontaż baterii umywalkowych, umywalek i natrysków dla potrzeb wymiany instalacji c.w.u. oraz pozostałej armatury w pomieszczeniach łazienek (w tym muszli WC), demontaż istniejącej instalacji c.w.u. z wyłączeniem przewodów c.w.u. zabudowanych podtynkowo niekolidujących z projektowaną instalacją, skucie płytek ściennych i płytek na posadzkach, rozebranie ścianek działowych wydzielających pomieszczenia WC,
b) roboty montażowe i budowlane: montaż instalacji c.w.u. na odcinku od podgrzewacza c.w.u. zlokalizowanego w węźle nr
2 poniżej pomieszczenia łazienek do punktów poboru c.w.u., wykonanie niezbędnych robót budowlanych i odtworzeniowych po wykonanych robotach instalacyjnych, w tym:
- licowanie ścian płytkami ceramicznymi do wys. 2,0 m powyżej posadzki (pomieszczenia natrysków do pełnej wysokości), wraz z wykonaniem hydroizolacji,
- wykonanie nowego pokrycia posadzek z płytek ceramicznych antypoślizgowych w klasie R11, wraz z wykonaniem hydroizolacji posadzek,
- montaż kabin WC z płyt systemowych LPW,
- malowanie stropu i ścian powyżej linii płytek farbami lateksowymi odpornymi na wilgoć,
- montaż drzwi wejściowych do pomieszczeń szatni, WC i wydzielonych natrysków,
- montaż baterii umywalkowych i natryskowych z perlatorem,
- montaż umywalek i nowych muszli klozetowych typu kompakt.
3. Wymiana wewnętrznej instalacji c.o. Zakres obejmuje:
1) Demontaż istniejącej instalacji z wyłączeniem prowadzonej podtynkowo, niekolidującej z instalacją projektowaną oraz z wyłączeniem instalacji grzewczej w łączniku, sali gimnastycznej z zapleczem i starej części szkoły,
2) Montaż nowej instalacji grzewczej c.o., w tym rurarzu, grzejników płytowych nisko-pojemnościowych i armatury regulacyjno-odcinającej,
3) Przyłączenie projektowanej instalacji c.o. do rozdzielaczy instalacyjnych w pomieszczeniu węzła cieplnego,
4) Roboty budowlane odtworzeniowe związane z projektowanymi robotami instalacyjnymi.
4. Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 33,21 kWp. Zakres obejmuje:
1) Montaż aluminiowych konstrukcji montażowych do dachów spadzistych krytych dachówką, kąt nachylenia paneli 30 st.,
dla potrzeb montażu 82 szt. paneli,
2) Montaż ogniw fotowoltaicznych w ilości 82 szt.,
3) Montaż inwertera 2 szt,
4) Podłączenie przewodów elektrycznych do aparatów,
5) Montaż instalacji elektrycznej,
6) Budowa instalacji odgromowej.
5. Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED. Zakres obejmuje demontaż obecnie eksploatowanych opraw oświetleniowych oraz montaż nowych w technologii LED, w tym oświetlenia wewnętrznego podstawowego i awaryjnego oraz oświetlenia dróg ewakuacji w budynku Szkoły Podstawowej w Jędrzychowie. Wymianie podlegają oprawy oświetleniowe w budynku głównym z pawilonem, łączniku oraz w pomieszczeniach remontowanych łazienek przy sali gimnastycznej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien

45442100-8 - Roboty malarskie

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45421160-3 - Instalowanie wyrobów metalowych

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

45331110-0 - Instalowanie kotłów

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45321000-3 - Izolacja cieplna

45232460-4 - Roboty sanitarne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-05-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, których zakres stanowić będzie nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Powyższe zamówienie udzielane będzie mogło być w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia w przypadku konieczności wykonania powtórzenia podobnych do udzielonych robót budowlanych.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Według kryterium oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwa (2) zadania budowlane związane z budową lub termomodernizacją budynku mieszkalnego, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej*, którego kubatura co najmniej jednego budynku wynosiła co najmniej 3000 m3;
b) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże możliwość dysponowania osobami, które będą brały udział w realizacji zamówienia, posiadającymi uprawnienia budowlane upoważniające do prowadzenia (kierowania) robotami w specjalności:
- konstrukcyjno-budowlanej,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
- instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
przy czym Zamawiający dopuszcza spełnienie łącznie wszystkich wymagań przez jedną lub większą liczbę osób.
* przy badaniu dokumentów potwierdzających wiedzę i doświadczenie Wykonawcy Zamawiający będzie się posługiwał definicjami budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego i budynku użyteczności publicznej podanymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, w tym również oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 7 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat licząc wstecz od dnia w którym upłynął termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 10 do SWZ;
UWAGA: Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz o którym mowa powyżej dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył;
3) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 11 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

2. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. W przypadku składania oferty przez podmioty
występujące wspólnie wymóg dotyczy każdego z Wykonawców. Powyższy wymóg dotyczy także podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy oraz podwykonawcy niebędącego podmiotem
udostępniającym zasoby (o ile jest już znany).
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. W przypadku wskazania dostępności powyższych dokumentów pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Wykonawca przedstawia tłumaczenie tych dokumentów na język polski.
3. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli w jego imieniu działa osoba, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 2.
W sytuacji Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty Wykonawcy zobowiązani są dołączyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podpisane odpowiednio przez osoby umocowane do reprezentowania tych Wykonawców.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w tym także spółki cywilne), w oparciu o art. 117 ust. 4 ustawy Pzp dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – Załącznik nr 3 do SWZ.
5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – Załącznik nr 4 do SWZ.
6. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia do oferty, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu
lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, uwzględniające przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U z 2022 r. poz. 835) – Załącznik nr 5 do SWZ.
7. Wykonawca, w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy niebędącym podmiotem udostępniającym zasoby celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o ile jest on znany na tym etapie, przedstawia do oferty oświadczenie tego podmiotu potwierdzające brak podstaw wykluczenia - Załącznik nr 6 do SWZ.
8. Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.
W sytuacji, kiedy Wykonawca będzie stosować materiały i urządzenia równoważne do opisanych w SWZ, wraz z ofertą zobowiązany jest przedłożyć dokumenty na potwierdzenie równoważności zastosowanych rozwiązań. Dokumenty składane na potwierdzenie równoważności zastosowanych rozwiązań nie będą uzupełniane.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty zgodnie z zapisami rozdziału X ust. A pkt. 3 niniejszej SWZ.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w rozdziale X ust. A pkt. 1 niniejszej SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie o którym mowa w rozdziale X ust. A pkt. 4 niniejszej SWZ, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w rozdziale X ust. B pkt. 1 ppkt. 1) niniejszej SWZ, składa każdy z Wykonawców.
5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają z zastrzeżeniem art. 117 ust. 3 ustawy Pzp, tj. „W odniesieniu do warunków
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane” – co winno mieć odzwierciedlenie w oświadczeniu składanym zgodnie z art. 117 ust. 4
ustawy Pzp.
6. Obowiązek złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, dotyczy również wykonawców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej. Zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych na gruncie przepisów dotyczących zamówień publicznych przedsiębiorców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej należy bowiem traktować jak wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Warunki i zasady wprowadzenia zmian do umowy określone zostały w rozdziale XXIII pkt 4 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-26 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-26 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-24

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.