eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Starachowice › Dostawa szwów i rękawic chirurgicznych dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach.Ogłoszenie z dnia 2022-10-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa szwów i rękawic chirurgicznych dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej
z siedzibą w Starachowicach.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

1.3.) Oddział zamawiającego: Dział ds zamówień publicznych i zaopatrzenia

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291141752

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Batalionów Chłopskich 6

1.5.2.) Miejscowość: Starachowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 27-200

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@szpital.starachowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zoz.starachowice.sisco.info/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa szwów i rękawic chirurgicznych dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej
z siedzibą w Starachowicach.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6b534a3b-447b-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00378731

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00051214/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.11 Dostawa nici chirurgicznych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://szpitalstarachowice.ezamawiajacy.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Nie

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://szpitalstarachowice.ezamawiajacy.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 3.6.)
Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:1.Stałydostęp do sieci
Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;2.KomputerklasyPC lub MAC, o
następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jedenzsystemów
operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowszewersje;3.Zainstalowana dowolna
przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej wnajnowszej wersji wprzypadku Internet
Explorer minimalnie wersja 10.0;4. Włączona obsługaJavaScript;5. Zainstalowanyprogram Acrobat
Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.10.) Przyczyny odstąpienia od komunikacji elektronicznej:

zamawiający wymaga przedstawienia modelu fizycznego, modelu w skali lub próbki, których nie można przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy)

3.11.) Sposób nieelektronicznego składania ofert, wniosków, oświadczeń oraz innych dokumentów: Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą próbki zaoferowanych produktów (wg informacji
z załącznika nr 5 do SWZ ) w celu dokonania oceny zgodności zaoferowanego przedmiotu zamówienia
z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w SWZ oraz dokonania oceny jakościowej.
Egzemplarze produktów zostaną wykorzystane do oceny jakościowej i nie podlegają zwrotowi.

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci katalogu

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zgodnie z zapisami "Działu II. Ochrona
danych osobowych" SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: P/26/09/2022/SRC

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 7

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szwy chirurgiczne

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33141121-4 - Szwy chirurgiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szwy chirurgiczne

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33141121-4 - Szwy chirurgiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szwy chirurgiczne

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szwy chirurgiczne

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szwy chirurgiczne

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33141121-4 - Szwy chirurgiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szwy chirurgiczne

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33141121-4 - Szwy chirurgiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rękawice chirurgiczne

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33141420-0 - Rękawice chirurgiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach
określonych w Dziale IX SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
- Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
- Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. działalności regulowanej
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
- przedstawienie informacji potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
- Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie dostawy produktów
medycznych, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia.
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu
do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności,
jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych
lub zawodowych wykonawcy winne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ
na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2021 poz. 275 z późn. zm.),
z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej
lub finansowej zamawiający żąda, w szczególności dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
ubezpieczenia dla:


Pakietu nr 1: 6 000,00 zł.
Pakietu nr 2: 25 000,00 zł.
Pakietu nr 3: 120 000,00 zł.
Pakietu nr 4: 2 000,00 zł.
Pakietu nr 5: 90 000,00 zł.
Pakietu nr 6: 50 000,00 zł.
Pakietu nr 7: 100 000,00 zł.


4) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej
lub zawodowej, zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
- wykazu dostaw (usług porównywalnych z dostawami) stanowiącymi przedmiot zamówienia, wykonanych, a w przypadku
świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub
ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być
wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy,
- co najmniej 2 dostawy produktów medycznych, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym
przedmiot zamówienia, o wartości dla:


Pakietu nr 1: 6 000,00 zł. brutto każda
Pakietu nr 2: 25 000,00 zł. brutto każda
Pakietu nr 3: 120 000,00 zł. brutto każda
Pakietu nr 4: 2 000,00 zł. brutto każda
Pakietu nr 5: 90 000,00 zł. brutto każda
Pakietu nr 6: 50 000,00 zł. brutto każda
Pakietu nr 7: 100 000,00 zł. brutto każda

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

2.1 Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą próbki zaoferowanych produktów (wg informacji
z załącznika nr 5 do SWZ ) w celu dokonania oceny zgodności zaoferowanego przedmiotu zamówienia
z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w SWZ oraz dokonania oceny jakościowej.
Egzemplarze produktów zostaną wykorzystane do oceny jakościowej i nie podlegają zwrotowi.

Egzemplarze produktów, jako elementy oferty nie podlegają uzupełnieniu po upływie terminu składania ofert.
Próbki należy dosłać przed terminem składania ofert określonym w Dziale XVIII ust. 1 do siedziby zamawiającego
na adres: Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej
Dział ds. zamówień publicznych i zaopatrzenia
ul. Batalionów Chłopskich 6, 27-200 Starachowice

2.2. oświadczenie, że Wykonawca zaoferował produkty, które posiadają ważne dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974 ze zm.): odpowiedni Certyfikat lub Deklarację zgodności CE- odnośnie produktów zakwalifikowanych jako wyroby medyczne w rozumieniu ww. ustawy, (Pakiet 1-7)

2.3 Dokumenty potwierdzające parametry techniczne:

Pakiet nr 7

Pozycja 1,2,3,4:

- materiały informacyjne (karty katalogowe, foldery, ulotki, lub inne materiały marketingowe) potwierdzające parametry
techniczne oferowanych rękawiczek
- dokumenty, z których wynika że zaoferowane rękawice są zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony
indywidualnej kategorii III
- badania z jednostki niezależnej potwierdzające, że oferowane rękawice są zgodne z normą ASTM F1671
- badania lub certyfikat z jednostki niezależnej potwierdzające, że oferowane rękawice są zgodne z normą EN ISO 374-5
- badania lub certyfikat z jednostki niezależnej potwierdzające, że oferowane rękawice są zgodne EN 374-1,2,3
- badania z jednostki niezależnej potwierdzające, że oferowane rękawice są pozbawione tiuramów, MBT
Pozycja 1
- badania lub certyfikat z jednostki niezależnej potwierdzające, że oferowane rękawice są odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1
- badania lub certyfikat z jednostki niezależnej potwierdzające, że oferowane rękawice są odporne na przenikanie cytostatyków zgodnie z EN 374-3

Pozycja 2
- badania lub certyfikat z jednostki niezależnej potwierdzające, że oferowane rękawice są odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1

Pozycja 3
- badania lub certyfikat z jednostki niezależnej potwierdzające, że oferowane rękawice są odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1,
- badania lub certyfikat z jednostki niezależnej potwierdzające, że oferowane rękawice są odporne na przenikanie metakrylanu metylu wg EN 374-3 - poziom 2, cytostatyków zgodnie z EN 374-3 (min 5 na min. 3 poziomie odporności).

Pozycja 4
- badania lub certyfikat z jednostki niezależnej potwierdzające, że oferowane rękawice są odporne na przenikanie: min 6 substancji chemicznych zgodnie z EN ISO 374-1 w tym min. 4 substancje na poziomie 6,
- badania lub certyfikat z jednostki niezależnej potwierdzające, że oferowane rękawice są odporne na przenikanie cytostatyków zgodnie z normą EN 374-3 (min 5 cytostatyków na min 3 poziomie).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

2.2. oświadczenie, że Wykonawca zaoferował produkty, które posiadają ważne dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974 ze zm.): odpowiedni Certyfikat lub Deklarację zgodności CE- odnośnie produktów zakwalifikowanych jako wyroby medyczne w rozumieniu ww. ustawy, (Pakiet 1-7)

2.3 Dokumenty potwierdzające parametry techniczne:

Pakiet nr 7

Pozycja 1,2,3,4:

- materiały informacyjne (karty katalogowe, foldery, ulotki, lub inne materiały marketingowe) potwierdzające parametry
techniczne oferowanych rękawiczek
- dokumenty, z których wynika że zaoferowane rękawice są zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony
indywidualnej kategorii III
- badania z jednostki niezależnej potwierdzające, że oferowane rękawice są zgodne z normą ASTM F1671
- badania lub certyfikat z jednostki niezależnej potwierdzające, że oferowane rękawice są zgodne z normą EN ISO 374-5
- badania lub certyfikat z jednostki niezależnej potwierdzające, że oferowane rękawice są zgodne EN 374-1,2,3
- badania z jednostki niezależnej potwierdzające, że oferowane rękawice są pozbawione tiuramów, MBT
Pozycja 1
- badania lub certyfikat z jednostki niezależnej potwierdzające, że oferowane rękawice są odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1
- badania lub certyfikat z jednostki niezależnej potwierdzające, że oferowane rękawice są odporne na przenikanie cytostatyków zgodnie z EN 374-3

Pozycja 2
- badania lub certyfikat z jednostki niezależnej potwierdzające, że oferowane rękawice są odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1

Pozycja 3
- badania lub certyfikat z jednostki niezależnej potwierdzające, że oferowane rękawice są odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1,
- badania lub certyfikat z jednostki niezależnej potwierdzające, że oferowane rękawice są odporne na przenikanie metakrylanu metylu wg EN 374-3 - poziom 2, cytostatyków zgodnie z EN 374-3 (min 5 na min. 3 poziomie odporności).

Pozycja 4
- badania lub certyfikat z jednostki niezależnej potwierdzające, że oferowane rękawice są odporne na przenikanie: min 6 substancji chemicznych zgodnie z EN ISO 374-1 w tym min. 4 substancje na poziomie 6,
- badania lub certyfikat z jednostki niezależnej potwierdzające, że oferowane rękawice są odporne na przenikanie cytostatyków zgodnie z normą EN 374-3 (min 5 cytostatyków na min 3 poziomie).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1.2 formularz ofertowy (wzór stanowi zał. nr 1 do niniejszej SWZ),
1.3 wykaz asortymentowo-cenowy (wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SWZ)
wypełniony i potwierdzony przez Wykonawcę.
1.4 pełnomocnictwo/umocowanie prawne, w przypadku, gdy ofertę, składane dokumenty i oświadczenia podpisuje osoba
nie widniejąca w dokumentach rejestrowych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa
w Dziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia
oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika,
które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

§ 14
1. Zakazuje się zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem, że umowa może zostać zmieniona w następujących przypadkach:
a) zmniejszenia ceny przedmiotu zamówienia w stosunku do ceny oferowanej,
b) zmiany adresów, numerów telefonu, numerów kont, danych osób fizycznych i prawnych ujętych w niniejszej umowie,
c) zmian (aktualizacji) numerów katalogowych wyrobów,
d) zmian ilościowych zamawianego asortymentu pierwotnie określonego w poszczególnych pakietach.
Zamawiający może składać zamówienia przekraczające wartość brutto danej pozycji w pakiecie, zmniejszając jednocześnie o tę samą wielkość wartość innych pozycji w pakiecie.
Zmiany wartości poszczególnych pozycji w pakiecie nie mogą spowodować zwiększenia wartości brutto danego pakietu. Zmiana ta może być dokonana za zgodą Wykonawcy i na wniosek Zamawiającego.
2. W przypadku nie wydatkowania przez Zamawiającego całej kwoty wynagrodzenia o której mowa w § 1 ust. 4 umowy, zmiana może polegać na wydłużeniu terminu realizacji umowy, o okres niezbędny do zrealizowania całego zamówienia, jednak nie dłużej niż 6 miesięcy tj. do dnia ……….. 2024 r., o ile będzie to leżeć w interesie Zamawiającego. Zmiana ta nie może wynikać z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nie ważności z wyłączeniem zmian określonych w ust. 1 lit. „a” i „d”.
4. W przypadku wydłużenia czasu trwania niniejszej umowy w drodze aneksu zawartego zgodnie z ust. 2, strony dopuszczają możliwość zmian wysokości wynagrodzenia na zasadach określonych w §15.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-13 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://szpital-starachowice.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-13 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.