eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sędziejowice › Zakup energii elektrycznej dla Gminy Sędziejowice oraz jednostek organizacyjnychOgłoszenie z dnia 2022-10-05

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup energii elektrycznej dla Gminy Sędziejowice oraz jednostek organizacyjnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SĘDZIEJOWICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 730934594

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wieluńska 6

1.5.2.) Miejscowość: Sędziejowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-160

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@gminasedziejowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://gminasedziejowice.eu/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup energii elektrycznej dla Gminy Sędziejowice oraz jednostek organizacyjnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-89029936-4498-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00378624

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025615/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Zakup energii elektrycznej dla Gminy Sędziejowice oraz jednostek organizacyjnych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 5 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

W dniu 15.09.2022r. dotychczasowy sprzedawca energii elektrycznej wypowiedział Zamawiającemu umowę, której przedmiotem był zakup energii elektrycznej dla Gminy Sędziejowice oraz jednostek organizacyjnych, ze skutkiem na dzień 30 września 2022 roku. Zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, której nie mógł przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający udzielił zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RW.VI.271.19.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Zakup energii elektrycznej dla Gminy Sędziejowice oraz jednostek organizacyjnych” do obiektów Zamawiającego w okresie od daty podpisania umowy do 31.12.2022 r. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021r., poz. 716 ze zm.), wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi oraz załącznikiem nr 2 do SWZ.
2. Zamawiający działa w imieniu własnym oraz jest uprawniony do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w imieniu wszystkich jednostek organizacyjnych:
a. Gminna Jednostka Usług Komunalnych
Sędziejowice – Kolonia 12
98 – 160 Sędziejowice
b. Środowiskowy Dom Samopomocy w Sędziejowicach
ul. Wieluńska 7
98 – 160 Sędziejowice
c. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Sędziejowicach
ul. Powstańców 1863r. nr 6
98 – 160 Sędziejowice
d. Zespół Szkół w Marzeninie
Marzenin, ul. Łaska 7
98 – 160 Sędziejowice
e. Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Sędziejowicach
ul. Wieluńska 8
98 – 160 Sędziejowice
f. Przedszkole w Dobrej
Dobra 49
98 – 160 Sędziejowice
3. Zamawiający zwarze jedną umowę wynikająca z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Zamawiający oświadcza, że:
a. procedura wyboru dostawcy energii elektrycznej w formie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego odbywa się po raz kolejny,
b. zawarł umowę sprzedaży energii elektrycznej dla 131 PPE ze Sprzedawcą: Elektra S.A. obowiązującą do 30.09.2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zaproszenia;
c. zawarł umowy świadczenia usługi dystrybucji z PGE Dystrybucja SA, na czas nieokreślony,
d. wyłonionemu w postępowaniu Wykonawcy, udostępni dane o PPE w formie elektronicznej.
5. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną do obiektów Zamawiającego w okresie od 01.10.2022r. do 31.12.2022 r. wynosi 150 192 kWh – załącznik nr 2 do Zaproszenia.
6. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną ma jedynie charakter orientacyjny, służący do porównania ofert i w żadnym przypadku nie stanowi, ze strony Zamawiającego, zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Ilość pobranej przez Zamawiającego energii elektrycznej ustalana będzie w oparciu o bezpośrednie odczyty wskazań układów pomiarowo – rozliczeniowych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09000000-3 - Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

09310000-5 - Elektryczność

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 362368,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 362368,80 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 362368,80 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Green SA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 142922548

7.3.3) Ulica: ul. A. Słonimskiego 6

7.3.4) Miejscowość: Wrocław

7.3.5) Kod pocztowy: 50-304

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 359557,21 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.