eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jelenia Góra › Dostawa, wdrożenie i uruchomienie sprzętu i oprogramowania wraz ze szkoleniem pracowników oraz usługa audytu bezpieczeństwa systemów IT w celu zwiększenia cyberbezpieczeństwa WCSKJ.Ogłoszenie z dnia 2022-10-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa, wdrożenie i uruchomienie sprzętu i oprogramowania wraz ze szkoleniem pracowników oraz usługa audytu bezpieczeństwa systemów IT w celu zwiększenia cyberbezpieczeństwa WCSKJ.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000293640

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ogińskiego 6

1.5.2.) Miejscowość: Jelenia Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-506

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pbogdanowicz@spzoz.jgora.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz.jgora.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa, wdrożenie i uruchomienie sprzętu i oprogramowania wraz ze szkoleniem pracowników oraz usługa audytu bezpieczeństwa systemów IT w celu zwiększenia cyberbezpieczeństwa WCSKJ.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f1665efb-4494-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00378564

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

ww.platformazakupowa.pl/transakcja/669458

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformy
zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/wcskj i formularza „Wyślij wiadomość” dostępnego na stronie dotyczącej
postępowania.
Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń przekazuje się w postaci
elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wykonawca
jest zobowiązany przekazać dokumenty za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/wcskj

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się
elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/wcskj i formularza „Wyślij
wiadomość” dostępnego na stronie dotyczącej postępowania.
Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń przekazuje się w postaci
elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku
zawierającego skompresowany dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wykonawca jest zobowiązany przekazać dokumenty za pośrednictwem platformy
zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/wcsk

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/wcskj

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 lub 14 RODO wobec osób fizycznych,od
których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały pozyskane w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w
niniejszym postępowaniu

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/PN/30/09/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa, wdrożenie i uruchomienie sprzętu i oprogramowania podnoszącego poziom cyberbezpieczeństwa systemów teleinformatycznych wraz ze szkoleniem pracowników Zamawiającego

4.2.6.) Główny kod CPV: 30230000-0 - Sprzęt związany z komputerami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32420000-3 - Urządzenia sieciowe

48761000-0 - Pakiety oprogramowania antywirusowego

48730000-4 - Pakiety oprogramowania zabezpieczającego

72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-21

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: • Punktacja w kryterium CENA (C) zostanie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w następujący sposób:
C = Cmin x 60
Cbadgdzie:
C - punkty za kryterium CENA przyznane badanej ofercie.
Cmin.- najniższa cena spośród ocenianych ofert.
Cbad. - cena oferty badanej.


PUNKTACJA: TERMIN DOSTAWY:
1) Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin dostawy do 31.10.2022 r. otrzyma – 40 pkt.
2) Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin dostawy od 1.11.2022 r. do 7.11.2022 r. otrzyma 30 pkt.
3) Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin dostawy od 8.11.2022 r. do 14.11.2022 r. otrzyma 15 pkt.
4) Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin dostawy od 15.11.2022 r. do 21.11.2022 r. otrzyma 0 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa audytu bezpieczeństwa systemów IT

4.2.6.) Główny kod CPV: 72810000-1 - Usługi audytu komputerowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: PUNKTACJA: TERMIN REALIZACJI:
1) Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin realizacji od 22.11.2022 r. do 25.11.2022 r. otrzyma – 40 pkt.
2) Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin realizacji od 26.11.2022 r. do 30.11.2022 r. otrzyma 0 pkt

• Punktacja w kryterium CENA (C) zostanie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w następujący sposób:
C = Cmin x 60
Cbad
gdzie:
C - punkty za kryterium CENA przyznane badanej ofercie.
Cmin.- najniższa cena spośród ocenianych ofert.
Cbad. - cena oferty badanej.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywanej działalności na kwotę minimum 100 000 zł (warunek musi być spełniony na dzień składania ofert).
4. Zdolności technicznej lub zawodowej
W zakresie Pakietu 1 - Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie minimum 3 dostaw wraz z montażem i uruchomieniem, każda o wartości minimum 300 000,00, odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Przedmiotowy wykaz należy złożyć w formularzu, którego wzór stanowi Załącznik Nr 6 do SWZ.
W zakresie Pakietu 2 – Wykonawca spełni warunek dot. zdolności zawodowej jeżeli wykaże, że:
1) Jednostka przeprowadzająca audyt posiada akredytację, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2016r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022r. poz.5) w zakresie właściwym do podejmowanych ocen bezpieczeństwa systemów informacyjnych.
LUB
2) Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: minimum dwoma audytorami posiadającymi (każdy z nich):
a) co najmniej jeden certyfikat uprawiający do jego przeprowadzenia z poniższego wykazu:
- Certified Internal Auditor (CIA);
- Certified Information System Auditor (CISA);
- Certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy PN-EN ISO/IEC 27001 wydany przez jednostkę oceniającą zgodność, akredytowaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, w zakresie certyfikacji osób;
- Certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania ciągłością działania PN-EN ISO 22301 wydany przez jednostkę oceniającą zgodność, akredytowaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, w zakresie certyfikacji osób;
- Certified Information Security Manager (CISM);
- Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC);
- Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT);
- Certified Information Systems Security Professional (CISSP);
- Systems Security Certified Practitioner (SSCP);
- Certified Reliability Professional;
- Certyfikaty uprawniające do posiadania tytułu ISA/IEC 62443 Cybersecurity Expert,
lub
b) co najmniej trzyletnią praktykę w zakresie audytu bezpieczeństwa systemów informacyjnych,
lub
c) co najmniej dwuletnią praktykę w zakresie audytu bezpieczeństwa systemów informacyjnych i legitymujących się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu bezpieczeństwa systemów informacyjnych, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi przepisami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych, technicznych lub prawnych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie wskazanym w art. 108 ust. 1 Ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1076 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w postępowaniu, albo oświadczenie
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Oświadczenie Wykonawca może sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4.1. do SWZ. Dokument lub oświadczenie, sporządzane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie, o których mowa w zdaniu pierwszym, składa każdy z Wykonawców.
3) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy Pzp, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
4) Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP – Załącznik Nr 4.3. do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 5) Dla Pakietu 1 - Wykaz minimum 3 dostaw wraz z montażem i uruchomieniem, każda o wartości minimum 300 000,00, odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Przedmiotowy wykaz należy złożyć w formularzu, którego wzór stanowi Załącznik Nr 6 do SWZ.
6) Dla Pakietu 2 - Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego , a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór stanowi Załącznik nr 7 do SWZ
LUB
Dokument potwierdzający posiadanie akredytacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2016r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022r. poz.5) w zakresie właściwym do podejmowanych ocen bezpieczeństwa systemów informacyjnych.
2) Informacja o Ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia zgodnie z pkt. 9.3. SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1) Katalogi, foldery (ze zdjęciami, rysunkami), w języku polskim na podstawie których Zamawiający będzie mógł bezspornie zidentyfikować oferowany asortyment oraz zapoznać się z jego parametrami technicznymi, użytkowymi, bądź inny dokument potwierdzający wymogi Zamawiającego wystawiony przez wytwórcę, autoryzowanego przedstawiciela.
2) Dla sprzętu: deklaracja zgodności; certyfikat CE wystawiony przez Jednostkę Notyfikującą; ulotki informacyjne w języku polskim.

Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne Zamawiający wezwie, w wyznaczonym terminie, do ich złożenia lub uzupełnienia. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1) Katalogi, foldery (ze zdjęciami, rysunkami), w języku polskim na podstawie których Zamawiający będzie mógł bezspornie zidentyfikować oferowany asortyment oraz zapoznać się z jego parametrami technicznymi, użytkowymi, bądź inny dokument potwierdzający wymogi Zamawiającego wystawiony przez wytwórcę, autoryzowanego przedstawiciela.
2) Dla sprzętu: deklaracja zgodności; certyfikat CE wystawiony przez Jednostkę Notyfikującą; ulotki informacyjne w języku polskim.

Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne Zamawiający wezwie, w wyznaczonym terminie, do ich złożenia lub uzupełnienia. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

A) Wraz z ofertą:
1) Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia wraz z formularzem cenowym
Uwaga: należy podać: nazwę producenta, nazwę własną oferowanego produktu, nr katalogowy w przypadku gdy jest on stosowany w celu bezspornej identyfikacji produktu.
2) Formularz asortymentowo-cenowy
3) Załącznik Nr 2 – Formularz oferty zawierający zarejestrowaną nazwę Wykonawcy, zarejestrowany adres Wykonawcy, województwo, powiat, numer telefonu, nr fax, numer REGON, numer NIP, e – mail, adres strony internetowej, numer konta bankowego, dane osobowe i nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktów;
4) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną kopię;
5) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawcy, złożone w oryginale, udzielone zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze
6) Zobowiązanie Podmiotu/Podmiotów oddających do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby – dołączyć do oferty – jeśli dotyczy, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ.
7) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie z art. 125 ust. 1 Ustawy PZP – według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4.2 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców.
8) Dowód wniesienia wadium (w sposób określony w pkt. 14 SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest wpłacić wadium w kwocie określonej dla danego pakietu, (przed upływem terminu składania ofert), na cały okres związania ofertą od upływu terminu składania ofert:
Nr pakietu Kwota wadium
1 7 093,00 zł
2 225,00 zł

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia składając wspólną ofertę, w takim przypadku ponoszą
solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia mogą być:
• spółka cywilna – w rozumieniu przepisów art. 860-875 k.c.,
• wykonawcy, którzy zawarli porozumienie w celu wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, nie będący spółką
cywilną w rozumieniu przepisów k.c. np.:
tak zwane „konsorcjum” dwóch lub więcej Wykonawców.
Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie, ustanawiają „Pełnomocnika” do:
• reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, albo
• reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
W ofercie należy złożyć oryginał pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną kopię.
W przypadku, gdy upełnomocnienie osoby (lub osób) działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie wynika z treści umowy zawartej pomiędzy Wykonawcami wspólnie ubiegających się o zamówienie, w ofercie
składa się oryginał umowy lub notarialnie potwierdzoną kopię.
W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają
dokumenty w taki sposób, aby przy ich ocenie wspólnie spełniali w/w warunki.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zakazuje się zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru
Wykonawcy, chyba że zachodzą okoliczności o których mowa w ustawie PZP lub wystąpi jedna z poniższych okoliczności:
a) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy;
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00377782/01 z dnia 2022-10-05
2022-10-05 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
b) nastąpi zmiana obowiązujących stawek podatkowych (cena brutto umowy może ulec zmianie w przypadku obniżenia lub
podwyższenia stawki podatku VAT, na skutek zmiany obowiązujących przepisów, a płatności będą się odbywać z
uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej w dniu wystawienia faktury);
c) wystąpi konieczności zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezawinionych przez strony (lub jedną ze
stron) z zastrzeżeniem, że zmiana nie może spowodować zmiany ceny wynikającej z oferty Wykonawcy;

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-13 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/669458

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-13 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.