eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Biecz › Dostawa sprzętu RTV, komputerowego w ramach projektu "Biecki Jarmark Kultury"Ogłoszenie z dnia 2022-10-05

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa sprzętu RTV, komputerowego w ramach projektu "Biecki Jarmark Kultury"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Bieckie Centrum Kultury

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 492037708

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 18

1.5.2.) Miejscowość: Biecz

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-340

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.7.) Numer telefonu: 13-4471034

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ok@biecz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bck.biecz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Gmina Biecz

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 7381973883

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: ul. Rynek 1

1.11.4.) Miejscowość: Biecz

1.11.5.) Kod pocztowy: 38-340

1.11.6.) Województwo: małopolskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.11.9.) Numer telefonu: 13-4406800

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: um@biecz.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: www.biecz.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu RTV, komputerowego w ramach projektu "Biecki Jarmark Kultury"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-90d0c836-448e-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00378436

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00063156/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawa sprzętu RTV i komputerowego w ramach projektu "Biecki Jarmark Kultury"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt pn.: „Biecki Jarmark Kultury”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, działanie 11.4 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/672037

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy
Zakupowej: https://www.platformazakupowa.pl/pn/biecz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Zakupowej:
https://www.platformazakupowa.pl/pn/biecz 2. W razie
wystąpienia awarii uniemożliwiającej wykorzystanie Platformy jako środka komunikacji, Zamawiający
może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej e-mail:
zamowienia@biecz.pl - nie dotyczy składania ofert. 3. Korzystanie z Platformy przez Wykonawców jest
bezpłatne. 4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w „Regulaminie” zamieszczonym na
stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz uznaje go za
wiążący. 5. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności
logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz
innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w
zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje6. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i
odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz
informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w „Regulaminie” oraz „Instrukcjach dla
Wykonawców" zamieszczonych na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią regulaminu i instrukcji, o których mowa wyżej, a treścią
SWZ zastosowanie mają zapisy SWZ.7. Za datę złożenia wniosków, zawiadomień, dokumentów
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych
informacji przyjmuje się datę ich wczytania do Platformy. 8. Komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (nie dotyczy oferty i dokumentów składanych równocześnie z ofertą) przekazywane są w postaci elektronicznej za
pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość”. Za datę złożenia oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez
kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość” po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została
wysłana do Zamawiającego. 9. Zalecenia Zamawiającego odnośnie formatów kwalifikowanego podpisu
elektronicznego: - dla dokumentów z rozszerzeniem .pdf zaleca się podpis w formacie PadES, - dla
dokumentów z rozszerzeniem innym niż .pdf zaleca się podpis w formacie XadES 10. Zamawiający
dopuszcza przesyłanie danych w formatach dopuszczonych odpowiednimi przepisami prawa, tj. m.in.:
.doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf, .zip, przy czym zaleca się wykorzystywanie plików w formacie .pdf. 11.
Informacja na temat kodowania i czasu odbioru danych:- pliki Oferty załączone przez Wykonawcę na
Platformie i zapisane, widoczne są w Platformie jako zaszyfrowane. Możliwość otworzenia plików
dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert,-
oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego
datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss).12. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami
określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych
oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w
sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlament u Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GMINA BIECZ reprezentowana przez Burmistrza Biecza z siedzibą w Bieczu,
ul. Rynek 1, 38-340 Biecz, um@biecz.pl,
b) Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych w Gminie Biecz, z którym można skontaktować się za
pośrednictwem telefonu pod nr 13 4406819 lub poczty elektronicznej na adres: iodo@biecz.pl lub listownie poprzez wysłanie listu na
podany powyżej adres administratora danych, umieszczając dopisek „Do Inspektora ochrony danych”;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym
postępowaniem;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy, inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, a także podmioty, którym na
podstawie zawartej umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych;
e) Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowej;
f) okres przechowywania przez administratora Pani/Pana danych osobowych uzależniony jest od przepisów ustawy Pzp (zgodnie z
art. 74 ust. 1 i ust. 4 ustawy protokół postępowania wraz z załącznikami przechowywany jest przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy) oraz nadanej jej kategorii archiwalnej, zgodnej z jednolitym rzeczowym wykazem akt określonym przepisem prawa.
Pani/Pana dane osobowe mogą być jednak przechowywane dłużej ze względu na to, że materiały będące we władaniu administracji
publicznej mogą być usunięte tylko na podstawie zgody archiwum państwowego;
g) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy. Jednocześnie podanie Burmistrzowi Biecza danych osobowych umożliwiających
Pani/Pana identyfikację jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania
władzy publicznej powierzonej Burmistrzowi Biecza;
h) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
i) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
j) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
oraz e RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.20.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I – Dostawa Sprzętu komputerowego w ramach projektu "Biecki Jarmark Kultury"
1. Zakres obejmuje dostawę:
a) Zestaw komputerowy 5 sztuk,
b) Oprogramowanie 5 sztuk,
c) Urządzenie wielofunkcyjne 1 sztuka,
d) Ploter 1 sztuka,
e) Bindownica 1 sztuka,
f) Laminator 1 sztuka,
g) Odtwarzacz muzyki (laptop)1 sztuka.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:
a) opis przedmiotu zamówienia dla dwóch części – OPZ – załącznik nr 1 do SWZ,
b) istotne postanowienia umowy dla dwóch części – załącznik nr 4 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 31710000-6 - Sprzęt elektroniczny

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30200000-1 - Urządzenia komputerowe

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

42962000-7 - Urządzenia drukujące i graficzne

30232100-5 - Drukarki i plotery

42991100-0 - Maszyny introligatorskie

42994230-1 - Laminatory

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione poniżej kryteria oceny ofert tj:
1) CENA (C) – waga 60 % sposób oceny: najniższa - łączna cena brutto za realizację całości zamówienia - maksymalna ilość
punktów 60 pkt., pozostałe proporcjonalnie wg poniższego wyliczenia:
C = Cena oferty najkorzystniejszej/ Cena oferty badanej x 100 x 60 %
2) kryterium okres gwarancji (G) – waga 40 % sposób oceny: oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w
kryterium „okres gwarancji” otrzyma maksymalną ilość 40 pkt., pozostałe proporcjonalnie, wg poniższego wyliczenia:
Okres gwarancji = Okres gwarancji badanej oferty/ Najwyższy okres gwarancji spośród ofert x 100 x 40%
Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie okres gwarancji jaki udzieli na wykonany przedmiot zamówienia w miesiącach, licząc
od daty odbioru końcowego. Okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach.
Najniższy dopuszczalny okres gwarancji podlegający ocenie: 24 miesiące,
Najwyższy okres gwarancji podlegający ocenie: 48 miesięcy.
2. Wybór najkorzystniejszej oferty:
Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w powyższych kryteriach otrzyma maksymalną ilość punktów 100
pkt. Pozostałym Wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne, przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie
mniejsza) ilość punktów.
Punktacja ogólna zostanie obliczona wg następującego wzoru:
PO = (C + G)
gdzie:
PO = punktacja ogólna,
C = ilość punktów uzyskanych w kryterium – cena
G = ilość punktów uzyskanych w kryterium – okres gwarancji
Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II - Dostawa Sprzętu RTV w ramach projektu "Biecki Jarmark Kultury"
Zakres obejmuje dostawę:
a) Kamera 1 sztuka,
b) Aparat fotograficzny 2 sztuki,
c) Telewizor 1 sztuka,
d) Projektor 2 sztuki,
e) Pętla indukcyjna 1 sztuka.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:
a) opis przedmiotu zamówienia dla dwóch części – OPZ – załącznik nr 1 do SWZ,
b) istotne postanowienia umowy dla dwóch części – załącznik nr 4 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 31710000-6 - Sprzęt elektroniczny

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

38651600-9 - Kamery cyfrowe

38650000-6 - Sprzęt fotograficzny

32324600-6 - Telewizory cyfrowe

38652120-7 - Projektory wideo

33185000-0 - Aparaty słuchowe

32340000-8 - Mikrofony i głośniki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione poniżej kryteria oceny ofert tj:
1) CENA (C) – waga 60 % sposób oceny: najniższa - łączna cena brutto za realizację całości zamówienia - maksymalna ilość
punktów 60 pkt., pozostałe proporcjonalnie wg poniższego wyliczenia:
C = Cena oferty najkorzystniejszej/ Cena oferty badanej x 100 x 60 %
2) kryterium okres gwarancji (G) – waga 40 % sposób oceny: oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w
kryterium „okres gwarancji” otrzyma maksymalną ilość 40 pkt., pozostałe proporcjonalnie, wg poniższego wyliczenia:
Okres gwarancji = Okres gwarancji badanej oferty/ Najwyższy okres gwarancji spośród ofert x 100 x 40%
Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie okres gwarancji jaki udzieli na wykonany przedmiot zamówienia w miesiącach, licząc
od daty odbioru końcowego. Okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach.
Najniższy dopuszczalny okres gwarancji podlegający ocenie: 24 miesiące,
Najwyższy okres gwarancji podlegający ocenie: 48 miesięcy.
2. Wybór najkorzystniejszej oferty:
Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w powyższych kryteriach otrzyma maksymalną ilość punktów 100
pkt. Pozostałym Wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne, przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie
mniejsza) ilość punktów.
Punktacja ogólna zostanie obliczona wg następującego wzoru:
PO = (C + G)
gdzie:
PO = punktacja ogólna,
C = ilość punktów uzyskanych w kryterium – cena
G = ilość punktów uzyskanych w kryterium – okres gwarancji
Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Do oferty wykonawca winien
dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu zgodnie z pkt. 1.1. Działu VII SWZ – załącznik nr 3 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty
należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo), chyba że w przypadku spółki cywilnej, z umowy tej spółki wynika sposób jej
reprezentowania (do stwierdzenia czego niezbędne będzie załączenie do oferty umowy spółki cywilnej). Wszelka
korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym, jako pełnomocnik pozostałych.
Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie będące przedmiotem niniejszego postępowania przez kilku
wykonawców, (konsorcjum, spółka cywilna), warunki udziału formalne, tj. warunek, aby nie być wykluczonym z ubiegania
się o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z pkt. 1.1. Działu VII SWZ musi być spełniony oddzielnie przez każdego z
tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Postanowienia umowy (która ma być zawarta w wyniku postępowania) a w szczególności wysokości kar umownych z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, dopuszczalne zmiany postanowień umowy, określenie warunków tych
zmian oraz warunki płatności zawierają istotne postanowienia umowy dla każdej części , stanowiące zał. nr 4 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/biecz

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-14 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.