eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Częstochowa › PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH WRAZ Z INSTALACJAMI W CENTRALNEJ SZKOLE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W CZĘSTOCHOWIEOgłoszenie z dnia 2022-10-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH WRAZ Z INSTALACJAMI W CENTRALNEJ SZKOLE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W CZĘSTOCHOWIE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 150123657

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Sabinowska 62/64

1.5.2.) Miejscowość: Częstochowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-200

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.7.) Numer telefonu: 343477100

1.5.8.) Numer faksu: 343477104

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: cspspcz@cspsp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/cspsp-czestochowa

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/cspsp

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH WRAZ Z INSTALACJAMI W CENTRALNEJ SZKOLE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W CZĘSTOCHOWIE

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d03b22a4-1e1b-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00378352

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00021800/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przebudowa nawierzchni utwardzonych wraz z instalacjami na terenie Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00308691/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WT.2370.28.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1177691,08 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa nawierzchni utwardzonych wraz z instalacjami w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie zgodnie z ETAPEM V dokumentacji projektowej oraz z chodnikiem z ETAPU II dokumentacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki do niniejszej swz tj. : załącznik nr 1.1 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, załącznik nr 1.2 Dokumentacja projektowa oraz załącznik nr 1.3.Przedmiar robót. Miejsce realizacji zamówienia - teren Zamawiającej tj. Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie ul. Sabinowska 62/64. Elementy robót nieuwzględnionych i niewycenionych, a wynikających wprost z dokumentacji przetargowej (SWZ z załącznikami) zostaną uznane za wycenione i ujęte w ofercie, bez możliwości jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy z tego tytułu. W związku z powyższym zalecane jest bardzo wnikliwie przeanalizowanie dokumentacji, jak i warunków panujących na terenie inwestycji. Skutki jakichkolwiek błędów przy wycenie obciążają Wykonawcę zamówienia, zatem musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. Wykonawca winien udzielić Zamawiającemu min. 60 (sześćdziesiąt) miesięcznej gwarancji jednolitej na wykonane roboty budowlane – kryterium oceniane. Maksymalny punktowany okres gwarancji wynosi 120 m-cy. Zaoferowanie okresu gwarancji dłuższego niż 120 m-ce nie będzie powodowało przyznania większej liczby punktów. W takim przypadku przyznana zostanie maksymalna przewidziana liczba punktów w tym kryterium. Gwarancja biegnie od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru wykonanych robót. Wymagany okres rękojmi: 60 miesięcy liczone od daty całkowitego odbioru przedmiotu umowy. Wymagany termin płatności faktur wystawionych przez Wykonawcę – 30 dni od daty odbioru przedmiotu umowy potwierdzonego protokołem odbioru i doręczenia faktury. Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty nastąpi maksymalnie jedną fakturą częściową oraz fakturą końcową. Podstawą wystawienia faktury częściowej będzie protokół odbioru częściowego. Szczegółowe informacje dotyczące płatności częściowej zostały określone w §10 ust. 3 projektu umowy. Warunkiem dokonania odbioru końcowego jest przedłożenie przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej robót w formie papierowej tj. karty gwarancyjnej, protokołów odbiorów częściowych, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów (dostarczonych przez Wykonawcę), oświadczenie kierownika robót w zakresie zgodności wykonania robót ze sztuką budowlaną.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1264695,32 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1497812,88 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1264695,32 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Ryszard Wilk PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH "WILK"

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5741059756

7.3.3) Ulica: Wojska Polskiego 4A

7.3.4) Miejscowość: Kłobuck

7.3.5) Kod pocztowy: 42-100

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1264695,32 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-16

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.