eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łapsze Niżne › Zakup urządzeń i oprogramowania dla Gminy Łapsze Niżne w ramach projektu "Cyfrowa Gmina", finansowanego ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020- II postępowanieOgłoszenie z dnia 2022-10-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup urządzeń i oprogramowania dla Gminy Łapsze Niżne w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”, finansowanego ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020– II postępowanie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Łapsze Niżne

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892400

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana Pawła II 20

1.5.2.) Miejscowość: Łapsze Niżne

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-442

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.7.) Numer telefonu: (18) 2659310

1.5.8.) Numer faksu: (18) 1659315

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@lapszenizne.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.lapszenizne.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/lapsze_nizne

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup urządzeń i oprogramowania dla Gminy Łapsze Niżne w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”, finansowanego ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020– II postępowanie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ecb273b6-1ee7-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00378338

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00004694/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Realizacja grantu dla Gminy Łapsze Niżne w ramach projektu "Cyfrowa Gmina", finansowanego ze środków EFRR w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00310669/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.16.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 52032,52 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Zakup urządzeń i oprogramowania dla Gminy Łapsze Niżne w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - II postępowanie.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie sprzętu komputerowego spełniającego warunki minimalne określone w Załączniku pn.: 2022.16.OPZ.
3. Na zadanie wskazane powyżej składa się:
1) Dostawa serwerów obejmuje dostawę:
• Serwer (zestaw UG) – 1szt.
• Serwer (zestaw OPS) – 1 szt.

DOKŁADNE WYMAGANE PARAMETRY W ZAŁĄCZNIKU PN.: 2022.16.OPZ

1. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany w roku 2021 lub później, nieużywany, kompletny (z pełnym okablowaniem, oryginalnym opakowaniem), wolny od wad oraz wolny od obciążeń prawami osób trzecich. Oferowany sprzęt musi być objęty gwarancją producenta i musi pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta przeznaczonego na teren Unii Europejskiej. Zamawiający nie dopuszcza dostawy urządzeń odnawianych, demonstracyjnych czy powystawowych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 48820000-2 - Serwery

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 70110,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 103320,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 70110,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Virtual Technologies IT Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6452536469

7.3.3) Ulica: Damrota 6/301

7.3.4) Miejscowość: Katowice

7.3.5) Kod pocztowy: 40-022

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 70110,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 85 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.