eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tychy › Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" dla wybranych placówek oświatowych miasta TychyOgłoszenie z dnia 2022-10-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" dla wybranych placówek oświatowych miasta Tychy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKIE CENTRUM OŚWIATY W TYCHACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 365004185

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Marszałka Piłsudskiego 12

1.5.2.) Miejscowość: Tychy

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mco,tychy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://mcotychy.bip.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" dla wybranych placówek oświatowych miasta Tychy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-90cb3c08-43d0-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00378149

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00020160/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" dla wybranych placówek oświatowych miasta Tychy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal lub e-mail: zamowienia@mco.tychy.pl
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do
formularza do komunikacji.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane
zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz
Regulaminie ePUAP.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Maksymalny rozmiar plików
przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, przyjmuje się datę ich przekazania na skrzynkę
ePUAP.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa
się elektronicznie za pośrednictwem:
dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP, lub
udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji) Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być
szyfrowana, lub
e-mail: zamowienia@mco.tychy.pl
Za datę przekazania korespondencji innej niż oferta i załączniki do oferty, przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na wskazany
adres e-mail, udostępnionego przez miniPortal Formularza do komunikacji oraz skrzynkę ePUAP.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
Administratorem danych osobowych jest Miejskie Centrum Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43 100 Tychy,
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych w
następujący sposób: pod adresem poczty elektronicznej: iod-tychy@n-serwis.pl lub telefonicznie +48327007499
Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przepisu prawa w postaci ustawy z dnia 11 września 2019
r. Prawo zamówień publicznych w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w związku z koniecznością przestrzegania zasady wynikającej z
przepisów ustawy o finansach publicznych, tj. w celu dokonywania wydatków w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem
uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.
Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o
art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp” , ustawy z dnia 6
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz podmioty, które świadczą Zamawiającemu wsparcie techniczne w
szczególności w zakresie wykorzystywanych systemów teleinformatycznych.
Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
przeprowadzenia postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego;
archiwizacji dokumentacji.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MCO-SZP.261.08.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 103928,20 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury
oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" dla Szkoły Podstawowej nr 8 im. św. Jana Pawła II w Zespole Szkolno - Przedszkolnym
nr 3 w Tychach

4.2.5.) Wartość części: 35396,24 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:


Nr: Nazwa kryterium: Waga:
1 Cena (koszt) 100%

cena – 100 % (waga kryterium wyrażona w %) – dotyczy wszystkich części zamówienia

2. Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone następująco:
Kryterium: Wzór:
1 Cena

Kryterium to będzie rozpatrywane, na podstawie ceny oferty brutto dla danej części podanej przez Wykonawcę w ofercie stanowiącej załącznik nr 1 do SWZ

Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie


W powyższym kryterium maksymalnie można otrzymać 100 punktów


3. Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.
4. Punkty będą przyznane wykonawcy, oddzielnie dla każdej części zamówienia.
5. Suma punktów uzyskanych stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz w niniejszej SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu
o podane kryterium wyboru.
7. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.
8. Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu oferty, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ.
9. Podana cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SWZ) – cena ryczałtowa. Cena ta będzie stała i nie może się zmienić, za wyjątkiem przypadków opisanych w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, a które stanowią załączniki nr 3, 4, 5 do SWZ.
10. Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich (PLN), cyfrowo (do drugiego miejsca po przecinku).
11. Za ofertę najkorzystniejszą, w każdej części będzie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższego kryterium i jego wagi otrzyma najwyższą punktację – 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury
oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 12 w Zespole Szkół Specjalnych nr 8
w Tychach.

4.2.5.) Wartość części: 33792,28 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:


Nr: Nazwa kryterium: Waga:
1 Cena (koszt) 100%

cena – 100 % (waga kryterium wyrażona w %) – dotyczy wszystkich części zamówienia

2. Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone następująco:
Kryterium: Wzór:
1 Cena

Kryterium to będzie rozpatrywane, na podstawie ceny oferty brutto dla danej części podanej przez Wykonawcę w ofercie stanowiącej załącznik nr 1 do SWZ

Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie


W powyższym kryterium maksymalnie można otrzymać 100 punktów


3. Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.
4. Punkty będą przyznane wykonawcy, oddzielnie dla każdej części zamówienia.
5. Suma punktów uzyskanych stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz w niniejszej SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu
o podane kryterium wyboru.
7. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.
8. Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu oferty, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ.
9. Podana cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SWZ) – cena ryczałtowa. Cena ta będzie stała i nie może się zmienić, za wyjątkiem przypadków opisanych w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, a które stanowią załączniki nr 3, 4, 5 do SWZ.
10. Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich (PLN), cyfrowo (do drugiego miejsca po przecinku).
11. Za ofertę najkorzystniejszą, w każdej części będzie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższego kryterium i jego wagi otrzyma najwyższą punktację – 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury
oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" dla Szkoły Podstawowej nr 17 w Tychach.
Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury
oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" dla Szkoły Podstawowej nr 17 w Tychach.

4.2.5.) Wartość części: 34739,68 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:


Nr: Nazwa kryterium: Waga:
1 Cena (koszt) 100%

cena – 100 % (waga kryterium wyrażona w %) – dotyczy wszystkich części zamówienia

2. Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone następująco:
Kryterium: Wzór:
1 Cena

Kryterium to będzie rozpatrywane, na podstawie ceny oferty brutto dla danej części podanej przez Wykonawcę w ofercie stanowiącej załącznik nr 1 do SWZ

Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie


W powyższym kryterium maksymalnie można otrzymać 100 punktów


3. Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.
4. Punkty będą przyznane wykonawcy, oddzielnie dla każdej części zamówienia.
5. Suma punktów uzyskanych stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz w niniejszej SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu
o podane kryterium wyboru.
7. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.
8. Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu oferty, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ.
9. Podana cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SWZ) – cena ryczałtowa. Cena ta będzie stała i nie może się zmienić, za wyjątkiem przypadków opisanych w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, a które stanowią załączniki nr 3, 4, 5 do SWZ.
10. Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich (PLN), cyfrowo (do drugiego miejsca po przecinku).
11. Za ofertę najkorzystniejszą, w każdej części będzie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższego kryterium i jego wagi otrzyma najwyższą punktację – 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

3.1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie określa warunku
w powyższym zakresie.
3.2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej - Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie
3.3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa – Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie
3.4. Zdolność techniczna lub zawodowa:

3.4.1. Wykonawca spełni warunek jeśli przedstawi:
Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;


3.4.1.1. W tym zakresie Zamawiający wymaga:

Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje co najmniej 1 dostawę pomocy dydaktycznych odpowiadającemu przedmiotowi zamówienia o wartości minimum 10 000 zł w sposób należyty.

Uwaga: Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, należy wykazać usługę (zakres), w której Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.

Uwaga: Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, warunek o którym wyżej mowa, musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje
się Wykonawca – brak możliwości tzw. sumowania zasobów w zakresie doświadczenia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu żąda przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych.
2. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:
2.1. W zakresie potwierdzenia, że zaoferowany sprzęt komputerowy lub/i multimedialny spełnia wymagania Zamawiającego zawarte w Opisie Przedmiotu Zamówienia, Zamawiający wymaga przedłożenia wraz ofertą: Szczegółowego Opisu Oferowanego Sprzętu dla wybranej części postępowania zawierającego wypełnione w każdej pozycji, wszystkie informacje o parametrach sprzętu wymienionego we wzorach: załącznik nr 5, 6 i/lub 7 do Formularza Ofertowego.
2.2. W zakresie potwierdzenia, że zaoferowany program edukacyjny lub/i urządzenie multimedialne spełnia wymagania Zamawiającego zawarte w Opisie Przedmiotu Zamówienia, Zamawiający wymaga przedłożenia wraz ofertą kart katalogowych dla wszystkich produktów tj. programów edukacyjnych lub/i urządzeń multimedialnych składających się na wybraną część zamówienia.
3. Jeżeli Wykonawca wraz z ofertą nie złoży przedmiotowych środków dowodowych tj. Szczegółowego Opisu Oferowanego Sprzętu (załącznik nr 5, 6 i/lub 7 do Formularza Ofertowego) oraz kart katalogowych dla programów edukacyjnych lub/i urządzeń multimedialnych lub przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
4. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych. Zamawiający informuje, że nie wezwie do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, gdy mimo ich złożenia oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
5. Forma przedmiotowych środków dowodowych:
Uwaga: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, przedmiotowe środki dowodowe składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4.1. Przedmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
4.2. Przedmiotowe środki dowodowe sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2070). Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .rtf .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na pdf .
4.3. Przedmiotowe środki dowodowe:
1) sporządzone przez Wykonawcę/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przekazuje się:
- w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym(e-dowód) Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
- w przypadku, gdy podmiotowy środek dowodowy został sporządzony, jako dokument w postaci papierowej
i został opatrzony własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
(e-dowód) poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
4.4. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również notariusz.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

3. Jeżeli Wykonawca wraz z ofertą nie złoży przedmiotowych środków dowodowych tj. Szczegółowego Opisu Oferowanego Sprzętu (załącznik nr 5, 6 i/lub 7 do Formularza Ofertowego) oraz kart katalogowych dla programów edukacyjnych lub/i urządzeń multimedialnych lub przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
4. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych. Zamawiający informuje, że nie wezwie do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, gdy mimo ich złożenia oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.1. Przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie rozumie się np. konsorcjum firm, spółkę cywilną. W przypadku wykonawców będących spółką cywilną, zaleca się aby pełnomocnictwo
do reprezentowania wspólników jako wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, zostało podpisane przez wszystkich wspólników spółki cywilnej, zgodnie z rozdziałem XVIII ust. 2 pkt. 2.3 SWZ.
1.2. W przypadku, wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Jeżeli w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika
z dołączonego pełnomocnictwa, Zamawiający w toku postępowania wezwie Wykonawcę do złożenia stosownego pełnomocnictwa. Zaleca się, aby Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w złożonym na wezwanie pełnomocnictwie lub w odrębnym oświadczeniu, potwierdzili czynności dokonane przez tzw. pełnomocnika rzekomego w okresie, kiedy nie posiadał
on stosownego umocowania, pod rygorem nieważności czynności prawnej dokonanej w cudzym imieniu bez umocowania lub z przekroczeniem jego zakresu
1.3. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia warunek zdolności technicznej i/lub zawodowej winien być spełniony łącznie.
1.4. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia winno być spełnione przez każdego z Wykonawców.
1.5. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia Wykonawcy składają Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. W odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia określonego przez Zamawiającego w rozdziale XI ust. 3 pkt. 3.4.1. SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane – załącznik 1b do Formularza Ofertowego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 3 lub/i nr 4 lub/i nr 5 do SWZ.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp. oraz wskazanym w projektowanych postanowieniach umowy stanowiącym załącznik nr 3 lub/i nr 4, lub/i nr 5 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-13 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-13 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-12

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom (dotyczy zarówno Podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby, jak i Podmiotów udostępniających zasoby) i podania
ich firm. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale Podwykonawców, należy wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt niewypełniony (puste pole), Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane bez udziału podwykonawców.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.