eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Skierniewice › Świadczenie usług sprzętowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie zimowym 2022/2023 - Przetarg IIOgłoszenie z dnia 2022-10-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług sprzętowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu
dróg powiatowych w sezonie zimowym 2022/2023 - Przetarg II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT SKIERNIEWICKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750147780

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Konstytucji 3 Maja 6

1.5.2.) Miejscowość: Skierniewice

1.5.3.) Kod pocztowy: 96-100

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@powiat-skierniewice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.powiat-skierniewice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług sprzętowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu
dróg powiatowych w sezonie zimowym 2022/2023 - Przetarg II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6cb6ff80-4483-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00378077

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00027835/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie usług sprzętowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie zimowym 2022/2023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://powiatskierniewice.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://powiatskierniewice.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Zakupowej znajdującej się pod adresem:
https://powiatskierniewice.ezamawiajacy.pl Instrukcja korzystania z Platformy jest dostępna pod wyżej wskazanym adresem w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego”.
2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: zamowienia@powiatskierniewice.pl
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu.
W przypadku korzystania z Platformy za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazanych na adres e-mail Zamawiającego przyjmuje się
datę dostarczenia wiadomości na adres e-mail Zamawiającego.
4. Zamawiający, określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie tj.:
a) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
b) Komputer klasy PC lub MAC, z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta;
c) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa wspierana przez producenta MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge;
d) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf;
5. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, pdf, doc, xls, docx, zip, 7z, tar, gz, XAdES.
6. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
a. Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, widoczny jest w systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
b. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Urzędu Miar.
7. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, złożona pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający rekomenduje użyć jednego rodzaju podpisu. Zamawiający zaleca posiadać znacznik czasu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OKR.272.21.2022.DS

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 10

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1. Gmina Bolimów 39,633 km.
a) Zgromadzenie mieszanki piaskowo-solnej odpowiadającej wymogom określonym w SIWZ, mieszanka piaskowo - solna Wykonawcy (proporcja 1:2 tj. jedna część soli dwie części piachu). Zwalczanie śliskości na drogach (nośnikiem i osprzętem Wykonawcy), tj. ciągnikiem o mocy min. 100KM lub samochodem o DMC min. 20 ton wyposażonym w piaskarkę (urządzenie przystosowane do rozsypywania mieszanki piaskowo - solnej).
Planowana ilość godzin pracy sprzętem – ok. 63 godz.
b) Odśnieżanie ciągnikiem o mocy min. 100KM lub samochodem o DMC min. 20 ton wyposażonym w lemiesz. Planowana ilość godzin pracy sprzętem – ok. 120 godz. Nośnik i osprzęt Wykonawcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: wiek nośnika

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 2. Gmina Kowiesy 32,094 km.
a) Zgromadzenie mieszanki piaskowo-solnej odpowiadającej wymogom określonym w niniejszej SIWZ, mieszanka piaskowo - solna Wykonawcy (proporcja 1:2 tj. jedna część soli dwie części piachu).
Zwalczanie śliskości na drogach (nośnikiem i osprzętem Wykonawcy), tj. ciągnikiem o mocy min. 100KM lub samochodem o DMC min. 20 ton wyposażonym w piaskarkę (urządzenie przystosowane do rozsypywania mieszanki piaskowo - solnej).
Planowana ilość godzin pracy sprzętem – ok. 50 godz.
b) Odśnieżanie ciągnikiem o mocy min. 100KM lub samochodem o DMC min. 20 ton wyposażonym w lemiesz. Planowana ilość godzin pracy sprzętem – ok. 99 godz. Nośnik i osprzęt Wykonawcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wiek nośnika

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 3. Gmina Nowy Kawęczyn 34,901 km.
a) Zgromadzenie mieszanki piaskowo-solnej odpowiadającej wymogom określonym w niniejszej SIWZ, mieszanka piaskowo - solna Wykonawcy (proporcja 1:2 tj. jedna część soli dwie części piachu).
Zwalczanie śliskości na drogach (nośnikiem i osprzętem Wykonawcy), tj. ciągnikiem o mocy min. 100KM lub samochodem o DMC min. 20 ton wyposażonym w piaskarkę (urządzenie przystosowane do rozsypywania mieszanki piaskowo - solnej).
Planowana ilość godzin pracy sprzętem – ok. 54 godz.
b) Odśnieżanie ciągnikiem o mocy min. 100KM lub samochodem o DMC min. 20 ton wyposażonym w lemiesz. Planowana ilość godzin pracy sprzętem – ok. 107 godz. Nośnik i osprzęt Wykonawcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wiek nośnika

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 4. Gmina Słupia 18,866 km.
a) Zgromadzenie mieszanki piaskowo-solnej odpowiadającej wymogom określonym w niniejszej SIWZ, mieszanka piaskowo - solna Wykonawcy (proporcja 1:2 tj. jedna część soli dwie części piachu).
Zwalczanie śliskości na drogach (nośnikiem i osprzętem Wykonawcy), tj. ciągnikiem o mocy min. 100KM lub samochodem o DMC min. 20 ton wyposażonym w piaskarkę (urządzenie przystosowane do rozsypywania mieszanki piaskowo - solnej).
Planowana ilość godzin pracy sprzętem – ok. 28 godz.
b) Odśnieżanie ciągnikiem o mocy min. 100KM lub samochodem o DMC min. 20 ton wyposażonym w lemiesz. Planowana ilość godzin pracy sprzętem – ok. 58 godz. Nośnik i osprzęt Wykonawcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wiek nośnika

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 5. Gmina Lipce Reymontowskie 18,619 km.
a) Zgromadzenie mieszanki piaskowo-solnej odpowiadającej wymogom określonym w niniejszej SIWZ, mieszanka piaskowo - solna Wykonawcy (proporcja 1:2 tj. jedna część soli dwie części piachu).
Zwalczanie śliskości na drogach (nośnikiem i osprzętem Wykonawcy), tj. ciągnikiem o mocy min. 100KM lub samochodem o DMC min. 20 ton wyposażonym w piaskarkę (urządzenie przystosowane do rozsypywania mieszanki piaskowo - solnej).
Planowana ilość godzin pracy sprzętem – ok. 28 godz.
b) Odśnieżanie ciągnikiem o mocy min. 100KM lub samochodem o DMC min. 20 ton wyposażonym w lemiesz. Planowana ilość godzin pracy sprzętem – ok. 57 godz. Nośnik i osprzęt Wykonawcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wiek nośnika

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 6. Gmina Godzianów 15,038 km.
a) Zgromadzenie mieszanki piaskowo-solnej odpowiadającej wymogom określonym w niniejszej SIWZ, mieszanka piaskowo - solna Wykonawcy (proporcja 1:2 tj. jedna część soli dwie części piachu).
Zwalczanie śliskości na drogach (nośnikiem i osprzętem Wykonawcy), tj. ciągnikiem o mocy min. 100KM lub samochodem o DMC min. 20 ton wyposażonym w piaskarkę (urządzenie przystosowane do rozsypywania mieszanki piaskowo - solnej).
Planowana ilość godzin pracy sprzętem – ok. 24 godz.
b) Odśnieżanie ciągnikiem o mocy min. 100KM lub samochodem o DMC min. 20 ton wyposażonym w lemiesz. Planowana ilość godzin pracy sprzętem – ok. 46 godz. Nośnik i osprzęt Wykonawcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wiek nośnika

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 7. Gmina Maków 40,583 km.
a) Zgromadzenie mieszanki piaskowo-solnej odpowiadającej wymogom określonym w niniejszej SIWZ, mieszanka piaskowo - solna Wykonawcy (proporcja 1:2 tj. jedna część soli dwie części piachu).
Zwalczanie śliskości na drogach (nośnikiem i osprzętem Wykonawcy), tj. ciągnikiem o mocy min. 100KM lub samochodem o DMC min. 20 ton wyposażonym w piaskarkę (urządzenie przystosowane do rozsypywania mieszanki piaskowo - solnej).
Planowana ilość godzin pracy sprzętem – ok. 63 godz.
b) Odśnieżanie ciągnikiem o mocy min. 100KM lub samochodem o DMC min. 20 ton wyposażonym w lemiesz. Planowana ilość godzin pracy sprzętem – ok. 125 godz. Nośnik i osprzęt Wykonawcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wiek nośnika

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 8. Gmina Głuchów 37,730 km.
a) Zgromadzenie mieszanki piaskowo-solnej odpowiadającej wymogom określonym w niniejszej SIWZ, mieszanka piaskowo - solna Wykonawcy (proporcja 1:2 tj. jedna część soli dwie części piachu).
Zwalczanie śliskości na drogach (nośnikiem i osprzętem Wykonawcy), tj. ciągnikiem o mocy min. 100KM lub samochodem o DMC min. 20 ton wyposażonym w piaskarkę (urządzenie przystosowane do rozsypywania mieszanki piaskowo - solnej).
Planowana ilość godzin pracy sprzętem – ok. 59 godz.
b) Odśnieżanie ciągnikiem o mocy min. 100KM lub samochodem o DMC min. 20 ton wyposażonym w lemiesz. Planowana ilość godzin pracy sprzętem – ok. 116 godz. Nośnik i osprzęt Wykonawcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wiek nośnika

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 9.
Odśnieżanie dróg równiarką Wykonawcy i usuwanie pozostałości mieszanki piaskowo solnej z poboczy po sezonie zimowym 2021/2022. Planowana ilość godzin pracy – 130 godz.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wiek nośnika

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 10

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 10.
Odśnieżanie dróg równiarką Wykonawcy i usuwanie pozostałości mieszanki piaskowo solnej z poboczy po sezonie zimowym 2021/2022. Planowana ilość godzin pracy – 130 godz.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wiek nośnika

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie
4) zdolności technicznej lub zawodowej.
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować następującym sprzętem:
a) ciągnikiem o mocy min. 100KM lub samochodem o DMC min. 20 ton wyposażonym w piaskarkę (urządzenie przystosowane do rozsypywania soli drogowej) oraz w Lemierz - dotyczy zadań nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
b) równiarką Wykonawcy - dotyczy zadań nr: 9 i 10
Samochody pozostające w dyspozycji Wykonawcy muszą być wyposażone w sprawnie działający tachograf.
UWAGA!
W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie Wykonawca musi dysponować wymaganym sprzętem na każde zadanie oddzielnie.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców ich zdolność techniczna będzie oceniona łącznie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) W celu wykazania braku podstaw wykluczenia Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wzór stanowi załącznik nr 4.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa w pkt 1) składa każdy z Wykonawców.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
wykaz narzędzi/sprzętu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - wzór stanowi załącznik nr 5.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
a) wypełniony formularz ofertowy sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1,
b) oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2,
c) zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 (jeśli dotyczy),
d) oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 (jeśli dotyczy),
e) w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty dołącza się pełnomocnictwo. Powyższy dokument sporządza się w :
• w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
• w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy;
• cyfrowe odwzorowanie pełnomocnictwa sporządzone w postaci papierowej poświadczone przez notariusza.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
dla zadania 1 – 1 000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100)
dla zadania 2 - 900,00 zł (słownie złotych: dziewięćset 00/100)
dla zadania 3 - 1 000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100)
dla zadania 4 - 500,00 zł (słownie złotych: pięćset 00/100)
dla zadania 5 - 500,00 zł (słownie złotych: pięćset 00/100)
dla zadania 6 - 400,00 zł (słownie złotych: czterysta 00/100)
dla zadania 7 - 1 000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100)
dla zadania 8 – 1 000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100)
dla zadania 9 - 400,00 zł (słownie złotych: czterysta 00/100)
dla zadania 10 - 400,00 zł (słownie złotych: czterysta 00/100)
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
 pieniądzu,
 gwarancjach bankowych,
 gwarancjach ubezpieczeniowych,
 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Santander Bank Polska S.A. nr 94 1500 1689 1216 8001 8049 0000.
Na przelewie należy umieścić informację: „Wadium w postępowaniu nr OKR.272.21.2022.DS pn. Świadczenie usług sprzętowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie zimowym 2022/2023 – przetarg II”.
Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert.
Dokument potwierdzający dokonanie przelewu Zamawiający zaleca załączyć do oferty.
4. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej, w formie w jakiej otrzymał od ubezpieczyciela lub banku.
5. Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia winien zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
6. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.
7. Okoliczności i zasady zwrotu lub zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3. W przypadku wybrania oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający żądać będzie, przed zawarciem umowy, przedłożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie przyszłe zobowiązania wykonawcy związane z umową – będą wynikały ze zobowiązań wynikających z propozycji zawartych w ofercie i umowie.
2. Na podstawie art. 455 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia w następujących sytuacjach:
1) w zakresie wynagrodzenia:
a) w przypadku zmiany stawki podatku VAT przez władzę ustawodawczą w trakcie trwania umowy, wynikającej ze zmiany stawki od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
b) w przypadku zmiany zakresu świadczenia wykonawcy spowodowanej okolicznościami, których zamawiający działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć.
2) w zakresie terminu wykonania:
a) jeśli pojawiły się okoliczności natury obiektywnej, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy uniemożliwiające dotrzymanie terminu realizacji wskazanego w Umowie;
b) w przypadku wstrzymania realizacji przedmiotu Umowy przez Zamawiającego na skutek okoliczności nieleżących po stronie Wykonawcy;
c) w przypadku działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie zamówienia w terminie umownym;
3) wystąpienia zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym istotny wpływ na realizację przedmiotu Umowy;
4) wystąpienia konieczności uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć, działań powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy.
3. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 2 pkt. 1) lit. a) będzie odnosić się wyłącznie do części umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.
4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt. 1) lit. a) wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
5. Żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane siłą wyższą. Przez siłę wyższą rozumie się wszelkie nieprzewidziane zdarzenia powstałe poza kontrolą Stron, których nie mogły przewidzieć ani im zapobiec, pomimo dołożenia wszelkich starań, takie jak: katastrofalne działanie sił przyrody, wojna, strajki generalne, wprowadzenie stanu epidemicznego, ataki terrorystyczne, akty władzy publicznej, którym nie może przeciwstawić się jednostka itp. W przypadku siły wyższej Strona dotknięta jej działaniem niezwłocznie poinformuje pisemnie drugą Stronę i Strony, uzgodnią tryb dalszego postępowania.
6. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminów poszczególnych obowiązków zawartych w umowie w przypadku wystąpienia siły wyższej lub nasilenia skutków jej wystąpienia, za które ani zamawiający ani wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
7. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, zawarte są we wzorze umowy, stanowiącym integralną część SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://powiatskierniewice.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-13 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.