eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › "Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp. na dachu budynku Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku ul. Polanki 124C, 80-308 Gdańsk "Ogłoszenie z dnia 2022-10-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp. na dachu budynku Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku ul. Polanki 124C, 80-308 Gdańsk ”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Okręgowy Urząd Miar w Gdańsku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000332653

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Polanki 124c

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-308

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.7.) Numer telefonu: 58 52-45-306

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: oum@oum.gda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.oum.gda.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp. na dachu budynku Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku ul. Polanki 124C, 80-308 Gdańsk ”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-df9d2bfb-4482-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00378022

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00369120/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp na dachu budynku Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku ul .Polanki 124c, 80-308 Gdańsk

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

platformazakupowa.pl/pn/gdansk_gum

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: platformazakupowa.pl/pn/gdansk_gum

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w niniejszym postępowaniu, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie
z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r.
poz. 344 t.j.).
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z Platformy zakupowej (dostępnym pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/gdansk_gum),
szczegółowych informacjach dotyczących korzystania z systemu Platforma zakupowa (dostępnych w Regulaminie użytkownika https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin).
3. Wykonawca przystępując do niniejszego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy zakupowej, określone w Regulaminie Platformy zakupowej oraz zobowiązuje się przestrzegać postanowień tego Regulaminu.
4. Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy zakupowej i udostępnionej na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/gdansk_gum Szczegółowe informacje dotyczące sposobu składania ofert określone zostały w Rozdziale XV SWZ (Sposób i termin składania i otwarcia ofert).
5. Komunikacja odbywa się przy użyciu następujących narządzi:
1) poprzez Platformę zakupową: https://platformazakupowa.pl/pn/gdansk_gum
2) drogą elektroniczną: oum@oum.gda.pl
W komunikacji prowadzonej za pomocą poczty elektronicznej Zamawiający dopuszcza posługiwanie się również oznaczeniem :
„ Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp. na dachu budynku Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku ul. Polanki 124C, 80-308 Gdańsk ” –
Znak postępowania: OUM6.WO.RA.261.8.1374.2022

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: platformazakupowa.pl/pn/gdansk_gum

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. str. 1, zm. Dz. Urz. UE.L 2018 Nr 127, poz. 2), zwanego dalej RODO, Zamawiający informuje, że:
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest: Okręgowy Urząd Miar w Gdańsku z siedzibą przy ul. Polanki 124 C, 80-308 Gdańsk, nr tel. 58 52-45-300, 306.
• Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest poprzez e-mail: iod@oum.gda.pl lub listownie na adres urzędu.
• Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na” Dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp. na dachu budynku Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku ul. Polanki 124C, 80-308 Gdańsk ” Znak postępowania: OUM6.WO.RA.261.8.1374.2022 prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji.
• Podstawą prawną przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych, na podstawie przepisów prawa – ustawy z dnia 11 września 2019. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1710 z późń.zm. )
• Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, pozyskanych w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będą osoby lub podmioty zainteresowane, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania oraz podmioty do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa.
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza ten czas, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
• Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.
• Przysługują Pani/Panu następujące prawa:
• prawo dostępu do treści swoich danych – zgodnie z art. 15 RODO
• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych – zgodnie z art. 16 RODO
• prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych– zgodnie z art. 18 RODO, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
• W przypadku uzyskania informacji, że przetwarzanie w Okręgowym Urzędzie Miar w Gdańsku Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
• Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a obowiązek ich podania jest wymogiem ustawowym, wskazanym w przepisach ustawy Pzp. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych.
• Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OUM6.WO.RA.261.8.1374.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe zaprojektowanie, dostawę i montaż instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy do 50kWp, na dachu budynku Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku znajdujących się na terenie Zamawiającego. Dach o konstrukcji : stropodach płaski żelbetowy, kryty papą, ocieplony wełną mineralną.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-16

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na moduły fotowotaiczbe

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na wykonanie

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z przyczyn, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy;
2) nie podlegają wykluczeniu z przyczyn, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, który określa, że wykluczeniu podlega Wykonawca w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
3) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
Zdolności technicznej lub zawodowej
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że :
- w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert ( a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie co najmniej trzy dostawy z montażem instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp każda. Wykonawca zobowiązany jest podać ich wartość, przedmiot, datę , miejsce wykonania i nazwy podmiotów na rzecz, którego zostały dokonane instalacje oraz załączyć dowody potwierdzające, czy zamówienia zostały wykonane należycie. Zgodnie z załącznikiem Nr 6 do SWZ.
oraz, że dysponuje co najmniej:
a) osobą, która zgodnie z ustawą Prawo budowlane tj. Dz.U. z 2020 r. poz,. 1333 może pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie – minimum jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń i aktualne zaświadczenie z właściwego samorządu zawodowego, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowalnych.
b) osobą, która zgodnie z ustawą Prawo budowlane tj. Dz.U. z 2020 r. poz,. 1333 może pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie – minimum jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń i aktualne zaświadczenie z właściwego samorządu zawodowego, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowalnych.
c) osobą, która zgodnie z ustawą Prawo budowlane tj. Dz.U. z 2020 r. poz,. 1333 może pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie – minimum jedna osoba posiadająca aktualny certyfikat instalatorów w zakresie OZE wydany przez Urząd Dozoru Technicznego.
Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SWZ.

4)Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postepowania o udzielenie zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ.
2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta, zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w Rozdziale XVI - została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnego na dzień złożenia, podmiotowego środka dowodowego, tj.: odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzoną nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
o których mowa w ust. 2 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami
nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3 SWZ, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy,
ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju,
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów
o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym
ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
5. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał
w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 SWZ, dane umożliwiające dostęp do tych środków.
6. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
7. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VII SWZ, składane
są w postaci dokumentu elektronicznego w oryginale lub w postaci cyfrowego odwzorowania dokumentu, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ.
2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta, zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w Rozdziale XVI - została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnego na dzień złożenia, podmiotowego środka dowodowego, tj.: odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzoną nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
o których mowa w ust. 2 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami
nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3 SWZ, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy,
ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju,
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów
o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym
ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
5. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał
w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 SWZ, dane umożliwiające dostęp do tych środków.
6. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
7. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VII SWZ, składane
są w postaci dokumentu elektronicznego w oryginale lub w postaci cyfrowego odwzorowania dokumentu, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VII ust. 1, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.
Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie, powinny zostać złożone
w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa powyżej.
3. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Wspólników spółki cywilnej obowiązują przepisy dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 58 ustawy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany umowy dokonywane będą zgodnie z art. 455 ustawy z dnia ustawy Pzp.
2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiana danych, o których mowa w § 2 ust. 4, § 3 ust. 2, § 5 ust. 3 następuje przez pisemne powiadomienie (podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji) drugiej Strony i nie wymaga sporządzania aneksu do Umowy.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, w zakresie terminu realizacji Przedmiotu Umowy (w sposób proporcjonalny), gdy:
1) wystąpi zjawisko „siły wyższej” mające wpływ na termin realizacji. Podstawą dokonania zmiany będzie wniosek złożony przez Wykonawcę w terminie 14 dni od ustąpienia zjawiska „siły wyższej” wraz z dokumentacją potwierdzającą jego zakres, który miał bezpośredni wpływ na wykonanie umowy,
2) konieczności wydłużenia terminu realizacji z uwagi na wpływ skutków COVID – 19 na sposób realizacji umowy. Strony umowy niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem skutków COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności:
- nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji umowy,
- decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na Wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych,
- wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych,
- okoliczności, o których mowa w tire od jeden do trzy, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany zawartej umowy, w sytuacji których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a mających charakter zmian nieistotnych, tj. nie odnoszących się do warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielenia zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż oferta na podstawie, której wyłoniono Wykonawcę.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-17 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej na stronie oum.gda.pl platformazakupowa.pl/pn/gdansk_gum

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-17 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-18

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.