eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wola Podłężna › Przygotowywanie i dostarczanie posiłków na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Woli Podłężnej w okresie 1.11.2022 r. - 22.06.2023 r.Ogłoszenie z dnia 2022-10-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przygotowywanie i dostarczanie posiłków na potrzeby Szkoły Podstawowej
im. Janusza Korczaka w Woli Podłężnej w okresie 1.11.2022 r. – 22.06.2023 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZKOŁA PODSTAWOWA W WOLI PODŁĘŻNEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001190340

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Szkolna 2

1.5.2.) Miejscowość: Wola Podłężna

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-510

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: spwolapodlezna@kramsk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://spwola.szkolnastrona.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przygotowywanie i dostarczanie posiłków na potrzeby Szkoły Podstawowej
im. Janusza Korczaka w Woli Podłężnej w okresie 1.11.2022 r. – 22.06.2023 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b05b2bc3-4484-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00377907

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00364593/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługa cateringu dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Woli Podłężnej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Tak

2.12.) Rodzaj wykonawców, którzy mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia:

art. 94 ust. 1 pkt 1) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 3) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 4) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 5) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 6) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 7) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 8) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 9) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 10) ustawy

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamawiajacy/gmina-kramsk

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamawiajacy/gmina-kramsk

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Korespondencja elektroniczna:
• za pośrednictwem strony internetowej prowadzonego postępowania, gdzie po zalogowaniu się na uprzednio założone swoje konto, wykonawca wskazuje postępowanie. Po wejściu w szczegóły wskazanego postępowania przechodzi do zakładki „Komunikacja”, która dotyczy wybranego postępowania. W celu przygotowania nowej wiadomości wybiera opcję „Utwórz wiadomość”. Następnie wskazuje „Kategorię wiadomości” i wprowadza treść w polu „Wiadomość”. W ramach korespondencji można dodać załącznik poprzez opcję „Dołącz plik”.
7. Wykonawcy są zobowiązani do składania ofert, oświadczeń i innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej prowadzonego postępowania, po uprzedniej rejestracji wykonawcy.
8. Wykonawca, przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. rejestrując się bezpłatnie lub w przypadku posiadania konta, logując się, akceptuje warunki korzystania ze strony prowadzonego postępowania, określone w regulaminie dostępnym pod adresem: https://app.sidaspzp.pl/static/media/regulamin-SIDAS-PZP.1353d0f3b6aaf676dd38.pdf oraz uznaje go za wiążący.
9. Szczegółowa instrukcja obsługi strony internetowej prowadzonego postępowania, zawierająca instrukcję korzystania przez Wykonawcę jest zamieszczona pod adresem: https://sidaspzp.pl/static/executor_instruction-f29565ef15e94fae5ea6413330579f69.pdf
10. Każdy załączany plik, zawierający ofertę, dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa, musi być uprzednio opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez upoważnione osoby reprezentujące odpowiednio wykonawcę, wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, inny podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 118 Pzp lub wykonawców.
13. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 rozporządzenia określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne, umożliwiające pracę na stronie internetowej prowadzonego postępowania:
• dostęp do sieci do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 1 Mb/s;
• komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 – lub nowsze wersje;
• zainstalowana co najmniej jedna przeglądarka internetowa w najnowszych wersjach: Firefox, Chrome, Opera;
• włączona obsługa JavaScript;
• zainstalowany program do obsługi formatów .pdf, np. Acrobat Reader;
• dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 100 MB: txt, rtf, pdf, xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc;
• rekomendowane przez zamawiającego formaty przesłanych danych, tj. plików o wielkości do 100 MB: doc, docx, xls, xlsx, pdf, ze szczególnym wskazaniem na pdf oraz formaty kompresji danych: zip, 7zip;
• zamawiający dopuszcza inne, niż określone powyżej formaty kompresji danych, w szczególności format .rar, pod warunkiem, że zamawiający, korzystając z programu 7-zip (https://7-zip.org.pl/), będzie w stanie poprawnie otworzyć skompresowane pliki oferty; w przypadku gdy wykorzystany przez wykonawcę format kompresji danych uniemożliwi jego otworzenie przez Zamawiającego za pomocą programu 7-zip, ofertę taką uznaje się za podlegającą odrzuceniu;

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 14. RODO (obowiązek informacyjny) – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz.U. UE L119 z 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Woli Podłężnej, Wola Podłężna, ul. Szkolna 2, 62-510 Konin
2) inspektorem ochrony danych osobowych jest Sławomir Kozieł. email: iod@kramsk.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SPWP.271.1.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie i dostarczanie posiłków na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Woli Podłężnej w okresie 1.11.2022 r. – 22.06.2023
Wielkość przedmiotu zamówienia wynosi:
a) obiady dla dzieci z oddziałów przedszkolnych – 584 porcje;
b) obiady dla uczniów klas I-VIII oraz pracowników – 5840 porcji;
Wielkość przedmiotu zamówienia jest szacunkowa, a Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia maksymalnie o 30% lub zwiększenia maksymalnie o 20% wielkości przedmiotu zamówienia, w tym poszczególnych posiłków a prawo to nie może stanowić podstawy do kierowania wobec Zamawiającego roszczeń, w tym finansowych ze strony Wykonawcy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55521100-9 - Usługi rozwożenia posiłków

55521200-0 - Usługi dowożenia posiłków

55523100-3 - Usługi w zakresie posiłków szkolnych

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-11-01 do 2023-06-22

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 7. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp.
Zamówienia będą polegać na powtórzeniu tego samego rodzaju i zakresu usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego do wielkości potrzeb Zamawiającego. Warunkiem udzielenia zamówienia będzie:
1) realizacja zamówienia podstawowego przez dotychczasowego wykonawcę terminowo
i z najwyższą starannością;
2) zapewnienie przez dotychczasowego wykonawcę nie gorszego standardu wykonania nowego
zamówienia w stosunku do podstawowego;
3) zaakceptowanie istotnych warunków umowy o udzielenie nowego zamówienia;
4) uzgodnienie w wyniku negocjacji ceny i terminu wykonania zamówienia;
5) posiadanie przez zamawiającego zabezpieczonych środków na sfinansowanie zamówienia.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena – waga 60,00
Oferta o najniższej cenie otrzyma maksymalną ilość punktów, każdej następnej ofercie przyznaje się proporcjonalnie mniej punktów, stosując wzór:
C = ( Cmin / Cbad ) x 60,00 punktów
Cmin – cena oferty minimalnej, Cbad – cena oferty badanej
Odległość od miejsca przygotowywania posiłków do siedziby Zamawiającego – waga 40,00
Zamawiającemu zależy, aby dostarczone posiłki były świeże i dotarły do dzieci, jak najszybciej po przygotowaniu oraz na ograniczeniu ryzyka wychładzania posiłków i niedostarczeniu posiłków z uwagi na warunki pogodowe i drogowe.
Zamawiający przyzna punkty na podstawie odległości podanej
w formularzu ofertowym. Punktacja zostanie przyznana w następujący sposób:
– odległość od miejsca przygotowywania posiłków do siedziby Zamawiającego: 0 - 20 km – 40 pkt
– odległość od miejsca przygotowywania posiłków do siedziby Zamawiającego: powyżej 20 km do 40 km – 30 pkt
– odległość od miejsca przygotowywania posiłków do siedziby Zamawiającego: powyżej 40 km do 60 km - 20 pkt
– odległość od miejsca przygotowywania posiłków do siedziby Zamawiającego: powyżej 60 km do 80 km – 10 pkt
– odległość od miejsca przygotowywania posiłków do siedziby Zamawiającego: powyżej 80 km – 0 pkt
Za brak określenia odległości od miejsca przygotowania posiłków do siedziby Zamawiającego, Zamawiający przyzna 0 punktów
W przypadku wskazania przez Wykonawcę więcej niż jednego miejsca przygotowania posiłków , Zamawiający przyzna punkty dla dłuższej wskazanej odległości.
Wykonawca zobowiązuje się do wskazania w formularzu oferty dokładnego adresu miejsca przygotowania posiłków wraz
z podaniem nazwy miejscowości, numeru budynku oraz kodu pocztowego.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Odległość od miejsca przygotowywania posiłków do siedziby Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej :
a) posiadanie statusu zakładu pracy chronionej lub spółdzielni socjalnej lub prowadzenie przez wykonawcę lub przez jego wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę, która będzie realizowała zamówienie działalności, której głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych;
b) wykonawca (lub jego wyodrębniona organizacyjnie jednostka, która będzie realizowała zamówienie) posiada nie mniejszy niż 30% wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1-10 ustawy Pzp – w stosunku do wszystkich osób zatrudnionych przez Wykonawcę (lub jego wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę, która będzie realizowała zamówienie).

Zamawiający uzna, że osoba zatrudniona przez wykonawcę należy do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1-10 ustawy Pzp, jeżeli wykonawca w chwili bezpośrednio poprzedzającej zatrudnienie takiej osoby był w posiadaniu dokumentów potwierdzających przynależność do jednej lub więcej z ww. kategorii, , o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1-10 ustawy Pzp. Zatrudnienie nie musi być zatrudnieniem na podstawie przepisów Kodeksu pracy.

W celu spełniania ww. warunków wykonawca nie może powołać się na zasoby innego podmiotu. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich musi spełniać ww. warunki
Dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej: w okresie ostatnich trzech lata przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie co najmniej 1 usługę, polegająca na przygotowaniu
i dostarczaniu posiłków o wartości min. 50 000,00 zł brutto przez okres nie krótszy niż 5 miesięcy

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: • oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, na załączniku nr 2 do SWZ (składane wraz z ofertą);
• w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 – odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (składane na wezwanie)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: • oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, na załączniku nr 2 do SWZ (składane wraz z ofertą);

• dokumenty lub oświadczenia potwierdzające status wykonawcy jako zakładu pracy chronionej lub spółdzielni socjalnej lub dokumentów potwierdzających prowadzenie przez wykonawcę lub przez jego wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę, która będzie realizowała zamówienie, działalności, której głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych. (składane na wezwanie);

• aktualny wykaz zatrudnienia na wzorze stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ wraz
z dokumentami lub oświadczeniami potwierdzającymi procentowy wskaźnik zatrudnienia przez wykonawcę (lub jego wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę, która będzie realizowała zamówienie) osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1-10 ustawy Pzp (składane na wezwanie);.
• wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich trzech lat, jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie przy czym dowodami, o których mowa, mogą być referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –inne dokumenty; (składane na wezwanie na wzorze stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań przez wykonawcę lub poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 60 Pzp.
4. Zamawiający będzie łącznie oceniał spełnianie przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenia zamówienia, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, składa każdy z wykonawców na załączniku nr 2 do SWZ w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie na załączniku nr 4 do SWZ, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-14 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamawiajacy/gmina-kramsk

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-14 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-12

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

1. Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zaproszenia do negocjacji maksymalnie trzech wykonawców, których oferty zostaną najwyżej ocenione, ograniczając ich ilość poprzez zastosowanie najniższej ceny jako kryterium oceny ofert. Oferta z najniższą ceną uzyska 100,00 punktów, a kolejne oferty uzyskają proporcjonalnie mniej punktów, stosując wzór: ( Cmin / Cbad ) x 100,00 punktów, gdzie Cmin to cena oferty minimalnej, a Cbad to cena oferty badanej.
3. Zamawiający zaprosi do negocjacji ofert, złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, jeśli nie podlegały one odrzuceniu.
4. W zaproszeniu do negocjacji zamawiający wskaże miejsce, termin i sposób prowadzenia negocjacji oraz kryteria oceny ofert, w ramach których będą prowadzone negocjacje w celu ulepszenia treści ofert.
5. Ofertę wykonawcy niezaproszonego do negocjacji uznaje się za odrzuconą.
6. Podczas negocjacji ofert zamawiający zapewnia równie traktowanie wszystkich wykonawców, a prowadzone negocjacje mają charakter poufny.
7. Po zakończeniu negocjacji zamawiający informuje równocześnie wszystkich wykonawców, których oferty złożone w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu nie zostały odrzucone, o zakończeniu negocjacji oraz zaprasza ich do składania ofert dodatkowych.
8. Termin na złożenie ofert dodatkowych nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert dodatkowych.
9. Wykonawca może złożyć ofertę dodatkową, która zawiera nowe propozycje w zakresie treści oferty podlegającej ocenie w ramach kryteriów oceny ofert, wskazanych przez zamawiającego w zaproszeniu do negocjacji. Oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu. Oferta przestaje wiązać wykonawcę w zakresie, w jakim złoży on ofertę dodatkową, zawierającą korzystniejsze propozycje w ramach każdego z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji. Oferta dodatkowa, która jest mniej korzystna w którymkolwiek z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, podlega odrzuceniu.
10. Negocjacje treści ofert nie mogą prowadzić do zmiany treści SWZ.
11. W przypadku, gdy zamawiający nie skorzysta z możliwości prowadzenia negocjacji, wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany spośród ofert niepodlegających odrzuceniu złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

14. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań,
o którym mowa w art. 121 Pzp. Jako kluczowe zadania, Zamawiający określa przygotowanie posiłków zgodnie z cechami i parametrami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 7 do SWZ
XIX. Formalności po wyborze oferty
1. Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy,
a wykonawca będzie zobowiązany do jej podpisania.
2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta, z uwzględnieniem art. 577 Pzp w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Umowa może zostać zawarta przed upływem tego terminu, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych
w postępowaniu oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.
4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
XXI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określa Dział IX ustawy Pzp.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.