eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Remont budynków przy ul. Św. Jerzego 13, ul. Kleczkowska 6,34, ul. Kraszewskiego 26 we Wrocławiu - wydzielenie węzła cieplnego oraz remont dachu i budowa przyłącza wodociągowego

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2022-10-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont budynków przy ul. Św. Jerzego 13, ul. Kleczkowska 6,34, ul. Kraszewskiego 26 we Wrocławiu - wydzielenie węzła cieplnego oraz remont dachu i budowa przyłącza wodociągowego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wrocławskie Mieszkania Sp. z o. o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 020610504

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Namysłowska 8

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-304

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@wm.wroc.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wm.wroc.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://wm-wroc.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont budynków przy ul. Św. Jerzego 13, ul. Kleczkowska 6,34, ul. Kraszewskiego 26 we Wrocławiu - wydzielenie węzła cieplnego oraz remont dachu i budowa przyłącza wodociągowego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-63c70f48-0d83-11ed-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00377876

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WM/SZP/TP/32/2022/G

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 5517055,05 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
Zadanie nr 1
Roboty budowlane w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ul. Św. Jerzego 13 we Wrocławiu.
a) branża architektura i konstrukcja:
1) remont elewacji frontowej wraz z odtworzeniem balkonów;
2) remont i docieplenie elewacji podwórzowej;
3) remont dachu i więźby dachowej oraz stropu poddasza;
4) remont klatki schodowej;
5) zmiany podłączeń do kanałów wentylacyjnych;
6) wykonanie systemowej obudowy pionów i poziomów instalacji sanitarnej;
7) wykonania robót wyburzeniowych tj. przebicia, przekucia, odłączenie i likwidacja istniejących
pieców kaflowych;
8) wykonania robót budowlanych remontowych wykończeniowych tj. zamurowania, uzupełnienia posadzek, tynki, malowanie, przejścia instalacyjne p.poż;
9) wykonania robót budowlanych remontowych w pomieszczeniu wodomierza głównego
b) branża instalacje sanitarne:
1) wykonania robót montażowych instalacji wewnętrznej zimnej wody, ciepłej wody użytkowej,
cyrkulacji;
2) wykonania robót montażowych instalacji kanalizacji sanitarnej;
c) branża instalacje elektryczne
3) wykonanie zasilania węzła cieplnego wraz z przebudową rozdzielnicy ADMINISTRACYJNEJ;
4) wymiana WLZ wraz z wymianą tablic piętrowych;
d) przyłącze wodociągowe
wykonanie nowego przyłącza wodociągowego.
4. Opis przedmiotu zamówienia i obowiązki stron określają:
Zadanie nr 1 Roboty budowlane w budynku przy ul. Św. Jerzego 13
a) Dokumentacja projektowa stanowiąca zał. do SWZ, w tym: \ Zaświadczenie o braku sprzeciwu dla prac budowlanych nr 16784/2021 z dnia 09.11.2021
b) Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z dnia 09.02.2021r.
c) Opinia w zakresie zabytków archeologicznych WUOZ nr WZA.5183.7049.2021.EOZ
z dnia 04.11.2021 r.
d) Warunki Fortum nr WRO/WTP/F/2021/0472 z dnia 07.09.2021r.
e) Opinia kominiarska nr O22/100014 z dnia 10.01.2022r.
f) Zalecenia Miejskiego Konserwatora Zabytków nr MKZ-IZN.410.336.2021 z dnia 19.05.2021r.
i opinia nr MKZ-IZN.410.189.2021 z dnia 06.05.2021r.
g) Wielobranżowa dokumentacja projektowa
h) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;
i) Przedmiary robót;
2) Projektowane postanowienia umowy (załącznik nr 4 do SWZ).
3) Harmonogram rzeczowo-finansowy – wzór – załącznik nr 9 do SWZ.
Budowlana dokumentacja projektowa opisująca przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie roboty niezbędne do wykonania remontu budynku w zakresie prac wskazanym w projekcie budowlanym stanowiącym załącznik do zaświadczenia 16784/2021 z dnia 09.11.2021 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na wykonanie robót budowlanych oraz projektach wykonawczych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg

45262300-4 - Betonowanie

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

4.5.5.) Wartość części: 2715012,65 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Roboty budowlane w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ul. Kleczkowskiej 6 we Wrocławiu.
a) branża architektura i konstrukcja:
1) docieplenie stropu strychowego,
2) docieplenie ścian strychu przy mieszkaniach m21, m22 i komunikacji ogólnej,
3) remont więźby i pokrycia dachowego,
4) likwidacja indywidualnych źródeł ciepła i indywidualnych źródeł przygotowania ciepłej wody użytkowej, w tym demontaż pieców stałopalnych i części pieców kaflowych,
5) pozostawienie i nieuczynnienie części pieców kaflowych,
6) zamurowanie, naprawa tynków na ścianach przy których zlokalizowane były piece, malowanie ścian pomieszczenia przy piecach, odtworzenie posadzek,
7) wydzielenie i przystosowanie pomieszczenia na potrzeby węzła cieplnego wraz z wykonaniem niezbędnych prac remontowych,
8) wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz kanalizacji w budynku,
9) wymiana stolarki okiennej w częściach wspólnych budynku - klatka schodowa, strych, piwnica,
10) wykonanie bocznych wylotów wentylacyjnych oraz czap kominowych
b) branża instalacje sanitarne:
1) wykonanie robót montażowych instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania,
2) wykonanie robót montażowych instalacji wewnętrznej zimnej wody, ciepłej wody użytkowej,
cyrkulacji,
3) wykonanie robót montażowych instalacji kanalizacji sanitarnej
c) branża instalacje elektryczne:
1) wykonanie zasilania węzła cieplnego obejmującego między innymi: WLZ, opomiarowanie, rozdzielnica elektryczna w węźle, uziemienie oraz oświetlenie,
2) wymiana WLZ wraz z wymianą instalacji cz. wspólnych i oświetlenia,
3) instalacje odgromowe, RTV-SAT
d) przyłącze wodociągowe
wykonanie nowego przyłącza wodociągowego
Zadanie nr 2 Roboty budowlane w budynku przy ul. Kleczkowskiej 6
1) Dokumentacja projektowa stanowiąca zał. do SWZ, w tym:
a) Decyzja 418/2022 z dnia 15.02.2022 r. zatwierdzająca projekt architektoniczno-budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę;
b) Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z dnia 08.02.2021r.;
c) Zaświadczenie nr 2661/2022 o braku sprzeciwu dla projektowanego przyłącza wodociągowego;
d) Decyzja ZDIUM nr 1345/2021 z dnia 08.11.2021 r. zezwalająca na lokalizację w pasie drogowym przyłącza wodociągowego;
e) Wielobranżowa dokumentacja projektowa;
f) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;
g) Przedmiary robót.
2) Projektowane postanowienia umowy (załącznik nr 4 do SWZ).
3) Harmonogram rzeczowo-finansowy – wzór – załącznik nr 9 do SWZ.
Budowlana dokumentacja projektowa opisująca przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie roboty niezbędne do wykonania remontu budynku w zakresie prac wskazanym w projekcie budowlanym stanowiącym załącznik do decyzji 418/2022 z dnia 15.02.2022 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę oraz projektach wykonawczych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg

45262300-4 - Betonowanie

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

4.5.5.) Wartość części: 930847,01 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Roboty budowlane w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ul. Kleczkowskiej 34
we Wrocławiu.
a) branża architektura i konstrukcja:
1) docieplenie stropodachu nad klatką i mieszkaniami,
2) docieplenie ścian strychu przy klatce schodowej i mieszkaniu m17,
3) remont stropu poddasza wraz z ociepleniem,
4) remont więźby i pokrycia dachowego,
5) likwidacja indywidualnych źródeł ciepła i indywidualnych źródeł przygotowania ciepłej wody użytkowej, w tym demontaż pieców stałopalnych i części pieców kaflowych,
6) pozostawienie i nieuczynnienie części pieców kaflowych,
7) zamurowanie, naprawa tynków na ścianach przy których zlokalizowane były piece, malowanie ścian pomieszczenia przy piecach, odtworzenie posadzek,
8) wydzielenie i przystosowanie pomieszczenia na potrzeby węzła cieplnego wraz z wykonaniem niezbędnych prac remontowych,
9) wymiana stolarki okiennej w częściach wspólnych budynku- klatka schodowa, toalety na klatce schodowej, strych, piwnica,
10) wykonanie bocznych wylotów wentylacyjnych oraz czap kominowych,
11) wymiana warstw posadzkowych balkonów,
12) wymiana balustrad balkonów na nowe, na wzór istniejących
b) branża instalacje sanitarne:
1) wykonanie robót montażowych instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania,
2) wykonanie robót montażowych instalacji wewnętrznej zimnej wody, ciepłej wody użytkowej, cyrkulacji,
3) wykonanie robót montażowych instalacji kanalizacji sanitarnej
c) branża instalacje elektryczne
1) wykonanie zasilania węzła cieplnego obejmującego między innymi: WLZ, opomiarowanie, rozdzielnica elektryczna w węźle, uziemienie oraz oświetlenie,
2) wymiana WLZ wraz z wymianą instalacji cz. wspólnych i oświetlenia,
3) instalacje odgromowe, RTV-SAT
d) przyłącze wodociągowo-kanalizacyjne
1) wykonanie nowego przyłącza wodociągowego,
2) wykonanie nowego odprowadzenia kanalizacji deszczowej.
4. Opis przedmiotu zamówienia i obowiązki stron określają:
Zadanie nr 3 Roboty budowlane w budynku przy ul. ul. Kleczkowskiej 34
1) Dokumentacja projektowa stanowiąca zał. do SWZ, w tym:
a) Decyzja 405/2022 z dnia 14.02.2022 r. zatwierdzająca projekt architektoniczno-budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę;
b) Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z dnia 08.02.2021r.;
c) Zaświadczenie nr 2654/2022 z dnia 07.04.2022 o braku sprzeciwu dla projektowanego przyłącza wodociągowego;
d) Decyzja ZDIUM nr 1406/2021 z dnia 19.11.2021 r. zezwalająca na lokalizację w pasie drogowym przyłącza wodociągowego;
e) Wielobranżowa dokumentacja projektowa;
f) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;
g) Przedmiary robót;
2) Projektowane postanowienia umowy (załącznik nr 4 do SWZ).
3) Harmonogram rzeczowo-finansowy – wzór – załącznik nr 9 do SWZ.
Budowlana dokumentacja projektowa opisująca przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie roboty niezbędne do wykonania remontu budynku w zakresie prac wskazanym w projekcie budowlanym stanowiącym załącznik do decyzji 405/2022 z dnia 14.02.2022 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę oraz projektach wykonawczych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg

45262300-4 - Betonowanie

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

4.5.5.) Wartość części: 1116396,49 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Roboty budowlane w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ul. Kraszewskiego 26
we Wrocławiu.
a) branża architektura i konstrukcja:
1) likwidacja indywidualnych źródeł ciepła i indywidualnych źródeł przygotowania ciepłej wody użytkowej, w tym demontaż pieców stałopalnych i części pieców kaflowych,
2) pozostawienie i unieczynnienie części pieców kaflowych,
3) zamurowanie, naprawa tynków na ścianach przy których zlokalizowane były piece, malowanie ścian pomieszczenia przy piecach, odtworzenie posadzek,
4) wydzielenie i przystosowanie pomieszczenia na potrzeby węzła cieplnego wraz z wykonaniem niezbędnych prac remontowych,
5) wydzielenie pomieszczenia wodomierza głównego.
b) branża instalacje sanitarne:
1) wykonania robót montażowych instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania
2) wykonania robót montażowych instalacji wewnętrznej zimnej wody, ciepłej wody użytkowej,cyrkulacji;
3) wykonania robót montażowych instalacji kanalizacji sanitarnej
c) branża instalacje elektryczne
1) wykonanie zasilania węzła cieplnego obejmującego między innymi: WLZ, opomiarowanie, rozdzielnica elektryczna w węźle, uziemienie oraz oświetlenie,
2) wymiana WLZ wraz z wymianą instalacji cz. wspólnych i oświetlenia
d) przyłącze wodociągowe
wykonanie nowego przyłącza wodociągowego;
4. Opis przedmiotu zamówienia i obowiązki stron określają:
1) Dokumentacja projektowa stanowiąca zał. do SWZ, w tym:
a) Decyzja 385/2022 z dnia 11.02.2022 r. zatwierdzająca projekt architektoniczno-budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę ;
b) Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z dnia 08.02.2021r.
c) Zaświadczenie nr 2812/2022 z dnia 14.04.2022 o braku sprzeciwu dla projektowanego przyłącza wodociągowego;
d) Decyzja ZDIUM nr 1430/2021 z dnia 26.11.2021 r. zezwalająca na lokalizację w pasie drogowym przyłącza wodociągowego
e) Wielobranżowa dokumentacja projektowa
f) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;
g) Przedmiary robót;
2) Projektowane postanowienia umowy (załącznik nr 4 do SWZ).
3) Harmonogram rzeczowo-finansowy – wzór – załącznik nr 9 do SWZ.
Budowlana dokumentacja projektowa opisująca przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie roboty niezbędne do wykonania remontu budynku w zakresie prac wskazanym w projekcie budowlanym stanowiącym załącznik do decyzji 385/2022 z dnia 11.02.2022 r. zatwierdzającej projekt budowlany
i udzielającej pozwolenia na budowę oraz w projektach wykonawczych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg

45262300-4 - Betonowanie

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

4.5.5.) Wartość części: 754798,90 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp. Zgodnie z jego treścią Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.
Uzasadnienie faktyczne
Najkorzystniejszą ofertę i równocześnie jedyną w zakresie zadana nr 3 Wykonawca REMOS s.c. Dariusz Moskowski Katarzyna Moskowska , ul. Braniborska 14, 53-680 Wrocław z ceną brutto oferty: 5.397.584,99 zł.
Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia kwotę brutto 2.934.491,72 zł.
Zamawiający podjął decyzję o niezwiększaniu kwoty finansowania do wartości umożliwiającej zawarcie umowy.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5397584,99 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5397584,99 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1203419,35 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1203419,35 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1203419,35 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

6.7.) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia uwzględnia określone w kryteriach:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: NOMYT Maria Łakota

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9121723216

7.3.3) Ulica: ul. Wiosenna 2/13

7.3.4) Miejscowość: Oława

7.3.5) Kod pocztowy: 55-200

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1203419,35 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 160 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1646766,11 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1646766,11 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1646766,11 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

6.7.) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia uwzględnia określone w kryteriach:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: NOMYT Maria Łakota

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9121723216

7.3.3) Ulica: ul. Wiosenna 2/13

7.3.4) Miejscowość: Oława

7.3.5) Kod pocztowy: 55-200

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1646766,11 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 160 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 839526,27 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 866443,08 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 866443,08 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

6.7.) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia uwzględnia określone w kryteriach:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: NOMYT Maria Łakota

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9121723216

7.3.3) Ulica: ul. Wiosenna 2/13

7.3.4) Miejscowość: Oława

7.3.5) Kod pocztowy: 55-200

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 866443,08 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 160 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.