eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Remont budynków przy ul. Opolskiej 53,55,99 we Wrocławiu w zakresie wydzielenia węzła cieplnego, montaż instalacji sanitarnych włącznie z instalacją węzła oraz remontem dachu i więźby dachowej

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2022-10-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont budynków przy ul. Opolskiej 53,55,99 we Wrocławiu
w zakresie wydzielenia węzła cieplnego, montaż instalacji sanitarnych włącznie z instalacją węzła oraz remontem dachu i więźby dachowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wrocławskie Mieszkania Sp. z o. o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 020610504

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Namysłowska 8

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-304

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@wm.wroc.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wm.wroc.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://wm-wroc.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont budynków przy ul. Opolskiej 53,55,99 we Wrocławiu
w zakresie wydzielenia węzła cieplnego, montaż instalacji sanitarnych włącznie z instalacją węzła oraz remontem dachu i więźby dachowej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-517ae81b-0cb0-11ed-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00377858

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WM/SZP/TP/30/2022/G

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 220602,66 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Roboty budowlane w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ul. Opolskiej 53
we Wrocławiu polegające na wydzieleniu i remoncie pomieszczenia węzła cieplnego, montażu instalacji sanitarnych włącznie z instalacją węzła, remontem dachu i więźby dachowej oraz budowie przyłącza wodociągowego.
A. Zamówienie podstawowe.
Zadanie nr 1
Roboty budowlane w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ul. Opolskiej 53 we Wrocławiu.
a) prace zamówienia podstawowego obejmujące w szczególności:
1. wydzielenie pomieszczenia węzła cieplnego na poziomie piwnic wraz z wykonaniem
niezbędnych prac remontowych oraz izolacji p. wodnych;
2. wykonanie systemowej obudowy pionów i poziomów instalacji sanitarnej;
3. uzupełnienie okładzin w lokalach mieszkalnych;
4. wykonania robót wyburzeniowych tj. przebicia, przekucia, odłączenie i likwidacja istniejących pieców kaflowych;
5. wykonania robót budowlanych remontowych wykończeniowych tj. zamurowania, uzupełnienia posadzek, tynki, malowanie, przejścia instalacyjne p.poż, roboty dekarskie;
6. wykonania robót budowlanych remontowych w pomieszczeniu wodomierza głównego;
7. zaplanowania wykonania wzmocnień elementów konstrukcyjnych tj. belki stropowe drewniane;
8. remont konstrukcji, poszycia i pokrycia dachu włącznie z kominami;
9. remont stropu poddasza;
10. wykonania robót montażowych instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania
11. Instalacja wewnętrzna zimnej wody, ciepłej wody użytkowej, cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej:
12. wykonania robót montażowych instalacji wewnętrznej zimnej wody, ciepłej wody użytkowej,
cyrkulacji;
13. wykonania robót montażowych instalacji kanalizacji sanitarnej
14. wykonanie zasilania węzła cieplnego wraz z przebudową rozdzielnicy ADMINISTRACYJNEJ
15. wymiana WLZ wraz z wymianą tablic piętrowych
16. wykonanie nowego przyłącza wodociągowego.
B. Zamówienie opcjonalne.

Zamówienie opcjonalne obejmujące roboty budowlane w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ul. Opolskiej 53 we Wrocławiu, w szczególności:
- montaż nowego zbiornika retencjonowania wody opadowej

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg

45262300-4 - Betonowanie

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

4.5.5.) Wartość części: 763805,90 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Roboty budowlane w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ul. Opolskiej 55
we Wrocławiu polegające na wydzieleniu i remoncie pomieszczenia węzła cieplnego, montażu instalacji sanitarnych włącznie z instalacją węzła, remontem dachu i więźby dachowej oraz budowie przyłącza wodociągowego.
Roboty budowlane w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ul. Opolskiej 55 we Wrocławiu.
a) prace zamówienia podstawowego obejmujące, w szczególności:
1. wydzielenie pomieszczenia węzła cieplnego na poziomie piwnic wraz z wykonaniem
niezbędnych prac remontowych oraz izolacji p. wodnych;
2. wykonanie systemowej obudowy pionów i poziomów instalacji sanitarnej;
3. uzupełnienie okładzin w lokalach mieszkalnych;
4. wykonania robót wyburzeniowych tj. przebicia, przekucia, odłączenie i likwidacja istniejących pieców kaflowych;
5. wykonania robót budowlanych remontowych wykończeniowych tj. zamurowania, uzupełnienia posadzek, tynki, malowanie, przejścia instalacyjne p.poż, roboty dekarskie;
6. wykonania robót budowlanych remontowych w pomieszczeniu wodomierza głównego;
7. zaplanowania wykonania wzmocnień elementów konstrukcyjnych tj. belki stropowe drewniane;
8. remont konstrukcji, poszycia i pokrycia dachu włącznie z kominami;
9. remont stropu poddasza;
10. wykonania robót montażowych instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania
11. Instalacja wewnętrzna zimnej wody, ciepłej wody użytkowej, cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej:
12. wykonania robót montażowych instalacji wewnętrznej zimnej wody, ciepłej wody użytkowej,
cyrkulacji;
13. wykonania robót montażowych instalacji kanalizacji sanitarnej
14. wykonanie zasilania węzła cieplnego wraz z przebudową rozdzielnicy ADMINISTRACYJNEJ
15. wymiana WLZ wraz z wymianą tablic piętrowych
16. wykonanie nowego przyłącza wodociągowego.
Zamówienie opcjonalne obejmujące roboty budowlane w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ul. Opolskiej 55 we Wrocławiu, w szczególności:
- montaż nowego zbiornika retencjonowania wody opadowej

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg

45262300-4 - Betonowanie

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

4.5.5.) Wartość części: 756402,19 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Roboty budowlane w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ul. Opolskiej 99 we Wrocławiu polegające na wydzieleniu i remoncie pomieszczenia węzła cieplnego, montażu instalacji sanitarnych włącznie z instalacją węzła, remontem dachu i więźby dachowej oraz budowie przyłącza wodociągowego.
1) docieplenie stropu strychowego,
2) docieplenie ścian strychu przy klatce schodowej,
3) remont więźby i pokrycia dachowego,
4) likwidacja indywidualnych źródeł ciepła i indywidualnych źródeł przygotowania ciepłej wody użytkowej, w tym demontaż pieców stałopalnych i części pieców kaflowych,
5) pozostawienie i nieuczynnienie części pieców kaflowych,
6) zamurowanie, naprawa tynków na ścianach przy których zlokalizowane były piece, malowanie ścian pomieszczenia przy piecach, odtworzenie posadzek,
7) wydzielenie i przystosowanie pomieszczenia na potrzeby węzła cieplnego wraz z wykonaniem niezbędnych prac remontowych,
8) wymiana stolarki okiennej w częściach wspólnych poddasza
9) wykonanie zasilania węzła cieplnego obejmującego między innymi: WLZ, opomiarowanie, rozdzielnica elektryczna w węźle, uziemienie oraz oświetlenie,
10) tablicę główna budynku RGO99,tablicę administracyjną TADM,
11) instalację oświetlenia ogólnego i miejscowego,
12) instalację ochrony przeciwporażeniowej,
13) instalację połączeń wyrównawczych miejscowych i głównych,
14) instalację antenową RTV-SAT,
15) instalację odgromową.
16) wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz kanalizacji w budynku.
17) wykonanie przyłącza wodociągowego

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg

45262300-4 - Betonowanie

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.5.5.) Wartość części: 685814,57 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 981043,43 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1590575,26 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 981047,94 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: NOMYT Maria Łakota

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9121723216

7.3.3) Ulica: Wiosenna 2/13

7.3.4) Miejscowość: Oława

7.3.5) Kod pocztowy: 55-200

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 944467,47 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 140 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 908874,53 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1421143,14 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 908874,53 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

6.7.) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia uwzględnia określone w kryteriach:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: NOMYT Maria Łakota

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9121723216

7.3.3) Ulica: Wiosenna 2/13

7.3.4) Miejscowość: Oława

7.3.5) Kod pocztowy: 55-200

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 908867,37 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 140 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 739909,62 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1414784,32 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 739909,62 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

6.7.) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia uwzględnia określone w kryteriach:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: NOMYT Maria Łakota

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9121723216

7.3.3) Ulica: Wiosenna 2/13

7.3.4) Miejscowość: Oława

7.3.5) Kod pocztowy: 55-200

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 739909,62 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 140 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.