eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › ZP/88/B/22 - Zaprojektowanie (opracowanie dokumentacji projektowej ) i budowa instalacji fotowoltaicznej. Zamówienie zostało podzielone na 4 części.Ogłoszenie z dnia 2022-10-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ZP/88/B/22 - Zaprojektowanie (opracowanie dokumentacji projektowej ) i budowa instalacji fotowoltaicznej. Zamówienie zostało podzielone na 4 części.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001293

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Wieniawskiego 1

1.4.2.) Miejscowość: Poznań

1.4.3.) Kod pocztowy: 61-712

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: dzpuam@amu.edu.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.amu.edu.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00377536

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-10-05

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00363151/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
Zamawiający, na podstawie art. 112 ustawy Pzp określa następujące warunki udziału w postępowaniu:
a) zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
I. Dysponuje osobą, która będzie skierowane do realizacji zamówienia publicznego, posiadającą:
Część 1: świadectwo kwalifikacyjne typu „E” (eksploatacji) i „D” (dozoru), upoważniające do obsługi, instalacji i serwisu oferowanych urządzeń, a także posiadającą Certyfikat Instalatora Odnawialnych Źródeł Energii nadany przez Urząd Dozoru Technicznego.
Część 2: świadectwo kwalifikacyjne typu „E” (eksploatacji) i „D” (dozoru), upoważniające do obsługi, instalacji i serwisu oferowanych urządzeń, a także posiadającą Certyfikat Instalatora Odnawialnych Źródeł Energii nadany przez Urząd Dozoru Technicznego.
Część 3: świadectwo kwalifikacyjne typu „E” (eksploatacji) i „D” (dozoru), upoważniające do obsługi, instalacji i serwisu oferowanych urządzeń, a także posiadającą Certyfikat Instalatora Odnawialnych Źródeł Energii nadany przez Urząd Dozoru Technicznego.
Część 4: świadectwo kwalifikacyjne typu „E” (eksploatacji) i „D” (dozoru), upoważniające do obsługi, instalacji i serwisu oferowanych urządzeń, a także posiadającą Certyfikat Instalatora Odnawialnych Źródeł Energii nadany przez Urząd Dozoru Technicznego.

Kierować robotami mogą również osoby będące obywatelami Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, spełniające wymogi art. 12a ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

II. Wykonał (również jako generalny wykonawca przy współudziale podwykonawców) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
Część 1 - co najmniej 3 (trzy) roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej o mocy co najmniej 50 kWp każda, z załączeniem dowodów określających czy ta robota budowlana została wykonana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego robota budowlana została wykonana, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
Część 2 - co najmniej 3 (trzy) roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej o mocy co najmniej 50 kWp każda, z załączeniem dowodów określających czy ta robota budowlana została wykonana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego robota budowlana została wykonana, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
Część 3 - co najmniej 3 (trzy) roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej o mocy co najmniej 50 kWp każda, z załączeniem dowodów określających czy ta robota budowlana została wykonana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego robota budowlana została wykonana, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
Część 4 - co najmniej 3 (trzy) roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej o mocy co najmniej 50 kWp każda, z załączeniem dowodów określających czy ta robota budowlana została wykonana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego robota budowlana została wykonana, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.

W przypadku wykazania robót budowlanych w walutach innych niż złoty, Zamawiający będzie stosował przeliczanie walut wg kursu średniego NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Urzędzie Zamówień Publicznych.

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
Część 1 - posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę co najmniej 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych),
Część 2 - posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę co najmniej 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych),
Część 3 - posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę co najmniej 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych),
Część 4 - posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę co najmniej 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych),
W przypadku składania oferty na kilka części zamówienia Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie na kwotę stanowiącą sumę ubezpieczenia, na które Wykonawca składa ofertę.

Po zmianie:
Zamawiający, na podstawie art. 112 ustawy Pzp określa następujące warunki udziału w postępowaniu:
a) zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
I. Dysponuje osobą, która będzie skierowane do realizacji zamówienia publicznego, posiadającą:
Część 1: świadectwo kwalifikacyjne typu „E” (eksploatacji) i „D” (dozoru), upoważniające do obsługi, instalacji i serwisu oferowanych urządzeń, a także posiadającą Certyfikat Instalatora Odnawialnych Źródeł Energii nadany przez Urząd Dozoru Technicznego.
Część 2: świadectwo kwalifikacyjne typu „E” (eksploatacji) i „D” (dozoru), upoważniające do obsługi, instalacji i serwisu oferowanych urządzeń, a także posiadającą Certyfikat Instalatora Odnawialnych Źródeł Energii nadany przez Urząd Dozoru Technicznego.
Część 3: świadectwo kwalifikacyjne typu „E” (eksploatacji) i „D” (dozoru), upoważniające do obsługi, instalacji i serwisu oferowanych urządzeń, a także posiadającą Certyfikat Instalatora Odnawialnych Źródeł Energii nadany przez Urząd Dozoru Technicznego.
Część 4: świadectwo kwalifikacyjne typu „E” (eksploatacji) i „D” (dozoru), upoważniające do obsługi, instalacji i serwisu oferowanych urządzeń, a także posiadającą Certyfikat Instalatora Odnawialnych Źródeł Energii nadany przez Urząd Dozoru Technicznego.

Kierować robotami mogą również osoby będące obywatelami Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, spełniające wymogi art. 12a ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

II. Wykonał (również jako generalny wykonawca przy współudziale podwykonawców) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
Część 1 - co najmniej 3 (trzy) roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej o mocy co najmniej 40 kWp każda, z załączeniem dowodów określających czy ta robota budowlana została wykonana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego robota budowlana została wykonana, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
Część 2 - co najmniej 3 (trzy) roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej o mocy co najmniej 40 kWp każda, z załączeniem dowodów określających czy ta robota budowlana została wykonana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego robota budowlana została wykonana, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
Część 3 - co najmniej 3 (trzy) roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej o mocy co najmniej 40 kWp każda, z załączeniem dowodów określających czy ta robota budowlana została wykonana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego robota budowlana została wykonana, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
Część 4 - co najmniej 3 (trzy) roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej o mocy co najmniej 40 kWp każda, z załączeniem dowodów określających czy ta robota budowlana została wykonana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego robota budowlana została wykonana, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.

W przypadku wykazania robót budowlanych w walutach innych niż złoty, Zamawiający będzie stosował przeliczanie walut wg kursu średniego NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Urzędzie Zamówień Publicznych.

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
Część 1 - posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę co najmniej 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych),
Część 2 - posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę co najmniej 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych),
Część 3 - posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę co najmniej 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych),
Część 4 - posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę co najmniej 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych),
W przypadku składania oferty na kilka części zamówienia Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie na kwotę stanowiącą sumę ubezpieczenia, na które Wykonawca składa ofertę.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-10-20 10:00

Po zmianie:
2022-10-24 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-10-20 10:30

Po zmianie:
2022-10-24 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-11-18

Po zmianie:
2022-11-22

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.