eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zakopane › Dostawa 2 szt. samochodów specjalnych do obsługi obiektów sportowych do Centralnego Ośrodka Sportu - Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem.Ogłoszenie z dnia 2022-10-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa 2 szt. samochodów specjalnych do obsługi obiektów sportowych do Centralnego Ośrodka Sportu – Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem

1.3.) Oddział zamawiającego: cosopozakopane

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 142733356

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bronisława Czecha

1.5.2.) Miejscowość: Zakopane

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-500

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.zakopane@cos.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.cos.pl/65/zakopane

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bip.cos.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - instytucja gospodarki budżetowej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Sport

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa 2 szt. samochodów specjalnych do obsługi obiektów sportowych do Centralnego Ośrodka Sportu – Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f5aa1c3b-3de3-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00377380

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00364721/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.24.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa 2 szt. samochodów specjalnych do obsługi obiektów sportowych do Centralnego Ośrodka Sportu – Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34113300-5 - Pojazdy terenowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający zawiadamia, ze unieważnił przedmiotowe postępowanie na podstawie art. 255 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.) gdyż cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.
W przedmiotowym postępowaniu złożono dwie oferty. Jedna z ofert została odrzucona. Postepowanie należało unieważnić, zgodnie z wskazaniem zawartym powyżej.
Oferta nr 2 została odrzucona na podstawie art. 226 ust 1 pkt. 6, pkt. 4 i pkt. 3 ustawy Pzp. Zamawiający po upływie terminu składania ofert dokonał odszyfrowania złożonej oferty. W wyniku analizy ustalono, że odszyfrowane i otwarte pliki nie zostały podpisane, zgodnie z treścią swz. Stwierdzono brak jakiegokolwiek podpisu wymaganego w swz. Zgodnie z art. 73 k.c.: § 1. Jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej formę pisemną, dokumentową albo elektroniczną, czynność dokonana bez zachowania zastrzeżonej formy jest nieważna tylko wtedy, gdy ustawa przewiduje rygor nieważności. § 2. Jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej inną formę szczególną, czynność dokonana bez zachowania tej formy jest nieważna. Nie dotyczy to jednak wypadków, gdy zachowanie formy szczególnej jest zastrzeżone jedynie dla wywołania określonych skutków czynności prawnej. Zamawiający ustalił, że Wykonawca nie złożył w postępowaniu o udzielenie zamówienia oferty w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, wobec czego stwierdził, że czynność ta, to jest złożenie oferty w postępowaniu – jako forma zastrzeżona pod rygorem nieważności – zgodnie z art. 73 k.c. jest nieważna. Jeśli czynność złożenia oferty jest nieważna, należy stwierdzić iż przedmiotowej oferty nie ma, gdyż nie została w sposób skuteczny złożona. Ofertę należało tym samym odrzucić. Podstawę stwierdzenia niezgodności z art. 226 ust. 1 pkt 4 p.z.p., stwierdzono, gdyż złożona oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, to jest na mocy art. 73 k.c. Równocześnie zastosowanie ma zarówno 226 ust. 1 pkt 3 p.z.p. ze względu na niezgodność tak składanej oferty z zapisami art. 61 ust. 2 p.z.p. oraz art. 226 ust. 1 pkt 6 p.z.p., gdyż oferta taka nie została sporządzona w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi sporządzenia ofert. W przedmiotowym w przypadku, zgodnie z art. 63 ust. 2 p.z.p., wskazana oferta nie została złożona, gdyż czynność jej złożenia zgodnie z art. 73 k.c. jest nieważna i podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3, 4 i 6 p.z.p.
Oferty jakie złożono w postępowaniu.
1. Oferta nr 1: Steeler Marcin Piasecki, 16-100 Sokółka, ul. Grudzieńska 206 – cena oferty brutto: 550.302,00 zł brutto – nie sklasyfikowano, gdyż postępowanie zostało unieważnione..
2. Auto Krak Jan Wójcik, ul. Jasnogórska 105, 31-558 Kraków – cena oferty brutto: 480.000,00 zł brutto – oferta odrzucona.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 480000 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 550302 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.