eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tarnów › Dostawa artykułów ogólnospożywczych do budynku Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej - Zakład Aktywności Zawodowej "Słoneczne Wzgórze" przy ul. Sanguszków 28A w TarnowieOgłoszenie z dnia 2022-10-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa artykułów ogólnospożywczych do budynku Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej – Zakład Aktywności Zawodowej „Słoneczne Wzgórze” przy ul. Sanguszków 28A w Tarnowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej - Zakład Aktywności Zawodowej "Słoneczne Wzgórze"

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851661323

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sanguszków 28A

1.5.2.) Miejscowość: Tarnów

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-100

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zaz@zaz.tarnow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zaz.tarnow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Rehabilitacja społeczna i zawodowa zatrudnionych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa artykułów ogólnospożywczych do budynku Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej – Zakład Aktywności Zawodowej „Słoneczne Wzgórze” przy ul. Sanguszków 28A w Tarnowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-093595fd-43bd-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00377325

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00046718/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawa produktów ogólnospożywczych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://epuap.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: cd. z pkt. powyżej.
1. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż oferty), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP) oraz udostępnionego przez miniPortalu. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania) lub numerem postępowania. Zamawiający dopuszcza i zaleca komunikację z Wykonawcami za pośrednictwem poczty elektronicznej - e-mail: zaz@zaz.tarnow.pl
2. OFERTY wraz z dokumentami o których mowa w sekcji V pkt 5.11 ogłoszenia składa się za pośrednictwem „Formularza do
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP (nazwa odbiorcy - Centrum Rehabilitacji Społecznej i
Zawodowej – Zakład Aktywności Zawodowej "Słoneczne Wzgórze", adres skrzynki ePuap uzupełni się automatycznie)
udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców
na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu, musi posiadać konto na ePUAP, na którym jest dostęp do „Formularza
do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia i wycofania oferty wynosi 150
MB.
6. Identyfikator postępowania dla postępowania dostępny jest na "Liście wszystkich postępowań" na miniPortalu.
7. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.
U. z 2020 poz. 2415).
8. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w postaci elektronicznej w formacie danych zgodnym z formatami wyszczególnionymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie – zaleca się sporządzenie oferty w formatach .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej, tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/y
uprawnioną/e.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.4.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów ogólnospożywczych do budynku Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej – Zakład Aktywności Zawodowej „Słoneczne Wzgórze” przy ul. Sanguszków 28A w Tarnowie.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę m.in. następujących rodzajów artykułów ogólnospożywczych:
Zupy, rosoły, cukier, cynamon, bazylia suszona, czekolada, dżem, przyprawy, groszek, zioła, płatki czekoladowe, kasza, frytki, kalafior mrożony, marchewka mrożona, kminek, koncentraty, majeranek, majonez, brokuł, makaron, mąka, szpinak, musztarda, ogórki konserwowe, ocet, oleje, migdały, papryka mielona, płatki migdałów, pieczarki, pieprz, płatki kukurydziane, owsiane, zbożowe, proszki do pieczenia, oliwki, rodzynki, soda oczyszczona, ryż, sól, sosy, zakwas, śliwki kalifornijskie, wiórki kokosowe, ziele angielskie, zioła prowansalskie, żelatyna, czosnek, oregano, mieszanki warzywne, wina bezalkoholowe, lody, sorbety, fasolka szparagowa mrożona, groszek zielony mrożony, orzechy włoskie, mleczko kokosowe, kakao, posypka czekoladowa, dekoracyjna, syrop klonowy, liść laurowy, soki owocowe, herbaty, kawy, piwa bezalkoholowe, syropy, pestki dyni, orzeszki pini, kapary marynowane, bita śmietana, wafelki, ogórki kiszone, pasztet drobiowy, biszkopty, budyń, galaretka, kisiel, kasza, płatki jaglane, włoszczyzna, ketchup, koperek suszony, natka pietruszki, wafle ryżowe, żurawina suszona, mieszanka grzybów, goździki całe, wiśnie w żelu, wafelki czekoladowe, kapusta czerwona, herbatniki maślane, dynia mrożona w kostce, cebulka marynowana, tymianek kruszony, kompot wieloowocowy, mieszanka studencka, posypka kolorowa, surówki, szczaw, słonecznik łuskany, pomidory krojone, sałaty, fasole białe konserwowe, szczypiorek suszony, kluski na parze, curry, skórka z pomarańczy kandyzowana, śmietanka do kawy, ciastka korzenne i inne, woda mineralna, miód, jabłko prażone, tuńczyk w oleju, groch cały, czosnek granulowany, tortilla, mieszanki cukierków, bezy, chipsy, paluszki precle, marmolada, kiełki mix, mix meksykański, malina mrożona, krem czekoladowy, drożdże i INNE
w ilościach i po cenach jednostkowych określonych w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 1A do SWZ.
3. Przedmiot zamówienia realizowany będzie sukcesywnie, partiami na podstawie zgłoszeń Zamawiającego przekazywanych wg jego wyboru: telefonicznie, pocztą elektroniczną, pisemnie lub osobiście podczas realizowanej dostawy. Realizacja dostaw odbywać się będzie maksymalnie 5 razy w tygodniu od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Wykonawca dostarczać będzie przedmiot zamówienia w następnym dniu roboczym po złożeniu zamówienia, w godz. od 8:00 do 14:00.
4. Przedmiot zamówienia dostarczany będzie transportem własnym Wykonawcy na jego koszt i ryzyko do budynku Zamawiającego , tj. Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej – Zakład Aktywności Zawodowej „Słoneczne Wzgórze”, ul. Sanguszków 28A, 33-100 Tarnów. Dostawa obejmuje również rozładowanie i wyniesienie zamawianego przedmiotu zamówienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego w ww. budynku.
5. Przedmiot zamówienia powinien być zapakowany w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie oraz odpowiednio oznaczony w sposób umożliwiający jego identyfikację bez konieczności rozpakowywania oraz zawierać informacje o terminie przydatności do spożycia.
6. Jakość dostarczanych produktów winna być zgodna z obowiązującymi przepisami oraz atestami dla produktów pierwszego gatunku / klasy. Dostarczane produkty będą świeże, pełnowartościowe, należytej jakości oraz będą dostarczane nie później, niż w połowie okresu przydatności do spożycia przewidzianego dla danego produktu, z zastrzeżeniem, iż ryby i mrożonki będą posiadać termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 30 dni od dostawy.
7. Przedmiot zamówienia spełniać będzie wszelkie obowiązujące normy i wymogi wynikające z przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia WE nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.4.2004 r. ze zm.), ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (t.j.. Dz. U. z 2020 r., poz. 2021 z późn. zm. ).
8. Zamawiający wymaga dostarczenia przedmiotu zamówienia wolnego od wad, z gwarancją spełnienia wszelkich norm, zasad, standardów i wymogów określonych w przepisach prawa, o których mowa w ust. 7 oraz z gwarancją braku negatywnego wpływu na ludzkie zdrowie i życie, za co odpowiedzialność faktyczną i prawną z tego tytułu ponosi Wykonawca.
9. Zamawiający wymaga dostarczenia towaru wolnego od wad. Wykonawca w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego tj., że jakość i/lub ilość i/lub rodzaj dostarczonego przedmiotu zamówienia jest niezgodna ze złożonym zamówieniem (towar jest wadliwy), zobowiązany jest w czasie do 4 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego (pisemnie lub pocztą elektroniczną lub telefonicznie lub osobiście na podstawie spisanego protokołu) do dostarczenia przedmiotu zamówienia właściwego tj. wolnego od wad. Czas ten może ulec skróceniu zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym w formularzu OFERTA (w ramach kryterium pozacenowego – czas reakcji na reklamację).
10. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:
1) Opis przedmiotu zamówienia zawarty Formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 1A do SWZ
2) Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiące Załącznik nr 3 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15321000-4 - Soki owocowe

15331170-9 - Warzywa mrożone

15600000-4 - Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych

15893100-5 - Mieszanki spożywcze

15894000-1 - Przetworzone produkty spożywcze

15894300-4 - Dania gotowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1) Rodzaj i maksymalna wartość opcji:
Opcję stanowi możliwość rozszerzenia zamówienia podstawowego zdefiniowanego w zakresie rodzaju asortymentu, ilości i cen jednostkowych w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 1A do SWZ, na warunkach umowy podstawowej, o dodatkowy zakres za dodatkowym wynagrodzeniem wg rozliczenia zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym z zastrzeżeniem że maksymalna wartość opcji nie przekroczy 20% wartości zamówienia podstawowego (ceny ofertowej za wykonanie zamówienia podstawowego), a ceny jednostkowe dla zamówienia realizowanego w ramach opcji będą takie same jak ceny jednostkowe określone dla zamówienia podstawowego.
2) Okoliczności skorzystania z opcji:
Warunkiem uruchomienia opcji jest oświadczenie woli Zamawiającego, złożone Wykonawcy w formie pisemnej

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na reklamację

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zatrudnienie osób niepełnosprawnych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta musi zawierać:
1) wypełniony formularz OFERTA;
2) wypełniony formularz cenowy
3) dokument/y potwierdzający/e umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy
jest umocowana do jego reprezentowania:
a) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia w/w dokumentów jeżeli Zamawiający może je
uzyskać za pomocą bezpłatnych i
ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów (w formularzu
OFERTA oraz z zastrzeżeniem pkt. b) ;
b) jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o
których mowa w pkt. a),
Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do
reprezentowania wykonawcy. W
przypadku wykonawców zagranicznych należy dołączyć do OFERTY tłumaczenie niniejszych dokumentów na język polski ;
c) pełnomocnictwo – jeśli wymagane do reprezentowania Wykonawcy/ów w przypadku, gdy:
- Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik,
- ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o treści wymaganej w art. 58
ust. 2 Pzp (dotyczy również wspólników spółki cywilnej),
- umocowanie które nie wynika z pkt. 3 a) i b)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku wykonawców, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi złożyć dokumenty i Oświadczenia wskazane w sekcji V pkt 5.5 Ogłoszenia. Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne.
2. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą stanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do OFERTY należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego.
4. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem.
5. W formularzu OFERTA w miejscu „nazwa i adres wykonawcy i inne dane identyfikacyjne” należy wpisać dane dotyczące wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie, a nie tylko pełnomocnika.
6. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje zgodnie z art. 454-55 ustawy Pzp możliwość zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy i określa następujący zakres, charakter i warunki zamiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:
1) dopuszcza się waloryzację jednostkowych cen netto poszczególnych grup asortymentowych według wskaźnika cen towarowych i usług konsumpcyjnych dla żywności i napojów bezalkoholowych opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny w Biuletynie Statystycznym GUS w danym miesiącu. Waloryzacja o której mowa wyżej jest dopuszczalna w razie spełnienia łącznie następujących warunków:
a) złożenia pisemnego wniosku przez zainteresowaną osobę, przy czym każda ze stron ma prawo do jednokrotnej waloryzacji w okresie obowiązywania Umowy;
b) upływu jednego miesiąca od rozpoczęcia realizacji Umowy;
2) waloryzacja, o której mowa w pkt. 1 przeprowadzona będzie w następujący sposób:
a) poprzez zastosowanie wskazania GUS o którym mowa w pkt 1 na dzień złożenia wniosku,
b) przy pierwszej i każdej kolejnej waloryzacji – w odniesieniu do cen z dnia złożenia wniosku.
2. W przypadku wskazanym w ust. 1 zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą Stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności w okolicznościach wskazanych w Umowie i art. 454-455 ustawy Pzp.
3. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w okresie trwania niniejszej umowy, wysokość wynagrodzenia Wykonawcy ustalana będzie każdorazowo z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian.
4. Zamawiający przewiduje zmianę treści umowy w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy o którym mowa w §1 ust 2 umowy, ograniczenia zakresu umowy, zmiany ceny za całość przedmiotu umowy po rozliczeniu zgodnie z cenami jednostkowymi w złożonych formularzach cenowych.
5. Zmiana, o której mowa w ust. 4 jest dopuszczalna w przypadku stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii oraz innych zdarzeń spowodowanych epidemią w szczególności w przypadku zawieszenia działalności Zamawiającego, czasowego zamknięcia placówki, objęcie pracowników kwarantanną lub braku możliwości realizacji umowy z powodu zdarzeń spowodowanych epidemią, pandemią, klęskami żywiołowymi, lub wystąpieniem „siły wyższej” oznaczającej wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolą Stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy złożyć za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-13 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamówienie wykonywane będzie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2022 r.
2. Zamawiający wykluczy wykonawcę na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego w przypadku wystąpienia którejkolwiek z określonych w niej przesłanek. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie w/w przesłanki Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu potwierdzające brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert w zakresie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – zawarte w Załączniku nr 2 do SWZ . W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku wykonawców, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa powyższe oświadczenie.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.