eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kielce › Dostawa do siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oprogramowania.Ogłoszenie z dnia 2022-10-04

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa do siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oprogramowania.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 260365480

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja księdza Jerzego Popiełuszki 41

1.5.2.) Miejscowość: Kielce

1.5.3.) Kod pocztowy: 25-155

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: 413335220

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@wfos.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wfos.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa do siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oprogramowania.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fc5b6dcb-43e7-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00377321

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00039114/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa do siedziby WFOŚiGW w Kielcach sprzętu komputerowego i oprogramowania

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowanie oferty opisany został w „Instrukcji użytkowania”
dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do
formularza do komunikacji

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i
organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie
korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP.
2. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z
miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego
regulaminu.
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do
komunikacji wynosi 150 MB.
4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna RODO
Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z
siedzibą w Kielcach al. ks. Jerzego Popiełuszki 41, 25-155.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w WFOŚiGW w Kielcach możliwy pod adresem email: iod@wfos.com.pl
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu i zakresie niezbędnym do:
- podjęcia przez Fundusz niezbędnych działań związanych z oceną oferty i
ewentualnym zawarciem umowy
- rozliczeniowym i korespondencyjnym,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4. Dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w celu przetwarzania, w tym również
obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa i wewnętrznych przepisów Funduszu.
5. Posiadają Państwo prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
6. Państwa dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy lub rozpatrzenia oferty i jest dobrowolne, niepodanie danych w
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00356144/01 z dnia 2022-09-20
2022-09-20 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
zakresie wymaganym będzie skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia oferty lub zawarcia umowy.
9. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane/przekazane, podmiotom uprawnionym do uzyskania danych, jeżeli jest to
niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa oraz jest to niezbędne do
wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego tj. Policja, Sąd, Prokuratura, Urząd Skarbowy oraz np.
Ministerstwo Środowiska itp.
10. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane na zlecenie Funduszu przez następujące kategorie odbiorców danych: banki,
podmioty świadczące obsługę prawną, podmioty wspomagające obsługę informatyczną, firmy świadczące usługi pocztowe, firmy
audytowe oraz podmioty zapewniające bezpieczeństwo.
11. Państwa dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem
Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DAI.261.31.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

OPROGRAMOWANIE (LICENCJE) – ODNOWIENIE LICENCJI
I ZAKUP NOWYCH.
Szczegółowy opis zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ (oddzielny plik – załącznik nr 1 do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48620000-0 - Systemy operacyjne

72268000-1 - Usługi dostawy oprogramowania

48610000-7 - Systemy baz danych

48761000-0 - Pakiety oprogramowania antywirusowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: - Cena – 60%
- Termin wykonania zamówienia (termin realizacji licząc od daty podpisania umowy) – 25%
od 1 - 7 dni - 25 pkt,
od 8 - 14 dni - 15 pkt,
od 15 - 21 dni – 10 pkt,
powyżej 21 dni – 0 pkt
- Możliwość ewentualnej asysty technicznej w zakresie sprzedawanego oprogramowania - 15%
Tak - 15 pkt,
Nie - 0 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia (termin realizacji licząc od daty podpisania umowy)

4.3.6.) Waga: 25

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Możliwość ewentualnej asysty technicznej w zakresie sprzedawanego oprogramowania

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

OPROGRAMOWANIE (LICENCJE) FORTICLIENT SECURITY FABRIC AGENT – ODNOWIENIE LICENCJI I ZAKUP NOWYCH.
Szczegółowy opis zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ (oddzielny plik – załącznik nr 1 do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 48700000-5 - Pakiety oprogramowania użytkowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: - Cena – 60%
- Termin wykonania zamówienia (termin realizacji licząc od daty podpisania umowy) – 25%
od 1 - 7 dni - 25 pkt,
od 8 - 14 dni - 15 pkt,
od 15 - 21 dni – 10 pkt,
powyżej 21 dni – 0 pkt
- Możliwość ewentualnej asysty technicznej w zakresie sprzedawanego oprogramowania - 15%
Tak - 15 pkt,
Nie - 0 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia (termin realizacji licząc od daty podpisania umowy)

4.3.6.) Waga: 25

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Możliwość ewentualnej asysty technicznej w zakresie sprzedawanego oprogramowania

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

OPROGRAMOWANIE (LICENCJE) MICROSOFT 365 BUSINESS – ODNOWIENIE LICENCJI I ZAKUP NOWYCH.
Szczegółowy opis zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ (oddzielny plik – załącznik nr 1 do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 48700000-5 - Pakiety oprogramowania użytkowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: - Cena – 60%
- Termin wykonania zamówienia (termin realizacji licząc od daty podpisania umowy) – 25%
od 1 - 7 dni - 25 pkt,
od 8 - 14 dni - 15 pkt,
od 15 - 21 dni – 10 pkt,
powyżej 21 dni – 0 pkt
- Możliwość ewentualnej asysty technicznej w zakresie sprzedawanego oprogramowania - 15%
Tak - 15 pkt,
Nie - 0 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia (termin realizacji licząc od daty podpisania umowy)

4.3.6.) Waga: 25

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Możliwość ewentualnej asysty technicznej w zakresie sprzedawanego oprogramowania

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
- Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
- Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
- Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.
d) zdolności technicznej lub zawodowej
- warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub o charakterze ciągłym również wykonuje należycie:
Część I - co najmniej jedno zamówienie na dostawę oprogramowania z wdrożeniem na kwotę o wartości nie mniejszej niż 30 00,00 zł brutto,
Część II - co najmniej jedno zamówienie na dostawę oprogramowania z wdrożeniem na kwotę o wartości nie mniejszej niż 20 00,00 zł brutto
Część III - Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.
Uwaga: w przypadku, gdy wykonawcy występują wspólnie warunek dotyczący doświadczenia musi spełniać wykonawca (konsorcjant), który wykonuje kluczowy zakres dostawy. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp oraz wykazu dostaw z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania. Do wykazu dostaw należy dołączyć dowody określające czy te dostawy zostały wykonane należycie.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – Załącznik nr 9 do SWZ - Oświadczenie dotyczące wykluczenia – dotyczy wszystkich części oraz Wykazu dostaw stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ – dotyczy wszystkich części, z podaniem rodzaju robót, wartości, daty i miejsca wykonania. Do wykazu dostaw należy dołączyć na etapie składania oferty, dowody określające czy te dostawy zostały wykonane należycie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga od wykonawców wniesienia wadium:
Dla części I - 1000,00 zł
Dla części II - 1000,00 zł
Dla części III – nie wymagane wadium
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
2. Zgodnie z art. 97 ust. 7 ustawy Pzp Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

zgodnie z SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-12 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-12 13:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający zawiera umowę̨ w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane
w inny sposób.
2. Zamawiający może zawrzeć́ umowę̨ w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę̨.
3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.
4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załączniki nr od 2 do 4 do SWZ, w zależności od numeru części, której dotyczy projekt umowy. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.
5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się̨ od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać́ ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.