eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radom › Dostawa, montaż mebli oraz wyposażenie sal zabaw dla Miejskiego Zespołu Żłobków "Radomirek"Ogłoszenie z dnia 2022-10-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa, montaż mebli oraz wyposażenie sal zabaw dla Miejskiego Zespołu Żłobków „Radomirek”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW "RADOMIREK" W RADOMIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 380904508

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA 13

1.5.2.) Miejscowość: Radom

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-600

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: radomirek.radom@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.radomirek.radom.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa, montaż mebli oraz wyposażenie sal zabaw dla Miejskiego Zespołu Żłobków „Radomirek”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-785f202e-fafe-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00377106

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00376254/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa, montaż mebli oraz wyposażenie sal zabaw dla Miejskiego Zespołu Żłobków „Radomirek”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://radomirekradom.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://radomirekradom.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej
znajdującej się pod adresem: https://radomirekradom.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet w zakładce „Korespondencja”. 2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Instrukcji korzystania dla Wykonawców. Instrukcja jest udostępniona na platformie Marketplanet OnePlace. Szczegółowe informacje w przedmiotowym zakresie zawarte są w Rozdziałach XVI, XIX i XX SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zespół Żłobków „Radomirek” w Radomiu, tel. 48-363-68-19 , adres e-mail: radomirek.radom@wp.pl. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych e-mail: kontakt.iod@gmail.com 1. Pani/Pana dane osobowe będę przetwarzane zgodnie z: a) art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego w dalszej części RODO) na podstawie zgody w celu publikacji danych zawartych w umowie w Elektronicznym Rejestrze Umów, b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia i realizacji umowy, c) art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, tj. przechowywania danych na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2020, poz. 164) i Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011, poz. 1467), d) art. 6 ust. 1 lit. e w celu wykonania zadań i obowiązków w ramach sprawowania władzy publicznej wynikających z przepisów ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie gminnym i innych ustaw. 2. Pani/Pana dane osobowe będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom upoważnionym z mocy prawa. 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do umożliwienia jej prawidłowej obsługi, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora, o którym mowa w pkt. 3 lit. c klauzuli. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony jeśli wystąpi inna uzasadniona prawnie potrzeba administratora do przetwarzania tych danych przez dłuższy okres. 4. Przysługuje Pani/Panu prawo do: a) dostępu do treści danych osobowych, do ich sprostowania oraz w zakresie wynikającym z przepisów do ich usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, b) wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, c) wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji celu określonego w pkt. 3 klauzuli.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż mebli dla Miejskiego Zespołu Żłobków „Radomirek”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39100000-3 - Meble

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta z ocenianych ofert, która uzyska najwyższą ocenę punktową. Zamawiający będzie obliczał wartość punktową oferty (zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku) w oparciu o następujące wzory:
1) Ocena w zakresie kryterium „Cena” będzie dokonywana na podstawie ilości punktów otrzymanych przy zastosowaniu następującego wzoru (liczba punktów możliwych do uzyskania – 60). C = (Cn/Cb) × 60 pkt. gdzie: C – ilość punktów za kryterium „Cena” Cn – najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych Cb – cena badanej oferty
2) Ocena w zakresie kryterium „Okres gwarancji ” będzie dokonywana na podstawie podanego w formularzu ofertowym okresu gwarancji (liczba punktów możliwych do uzyskania – 20). Ocena przeprowadzona zostanie wg poniższego zestawienia:
- oferta, w której wskazany przez Wykonawcę okres gwarancji (liczony w latach), wyniesie:
2 lata – otrzyma 0 punktów
3 lata – otrzyma 5 punktów
4 lata – otrzyma 15 punktów
5 lat i więcej – otrzyma 20 punktów
gdzie: G – ilość punktów za kryterium „Okres gwarancji”
3) Ocena w zakresie kryterium „Termin dostawy” będzie dokonywana na podstawie podanego w formularzu ofertowym terminu dostawy (liczba punktów możliwych do uzyskania – 20). Ocena przeprowadzona zostanie wg poniższego zestawienia:
- oferta, w której wskazany przez Wykonawcę termin realizacji zamówienia, wyniesie:
41 dni i mniej – otrzyma 20 pkt.
42 dni – otrzyma 15 pkt.
43 dni – otrzyma 10 pkt.
44 dni – otrzyma 5 pkt.
45 dni – otrzyma 0 pkt.
gdzie: T – ilość punktów za kryterium „Termin realizacji zamówienia”.
4) Ocena oferty:
Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów (P), stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem: P = C + G+T, gdzie: P- liczba punktów uzyskanych przez ofertę

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż foteli i krzeseł dla Miejskiego Zespołu Żłobków „Radomirek”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39113100-8 - Fotele

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39000000-2 - Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta z ocenianych ofert, która uzyska najwyższą ocenę punktową. Zamawiający będzie obliczał wartość punktową oferty (zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku) w oparciu o następujące wzory:
1) Ocena w zakresie kryterium „Cena” będzie dokonywana na podstawie ilości punktów otrzymanych przy zastosowaniu następującego wzoru (liczba punktów możliwych do uzyskania – 60). C = (Cn/Cb) × 60 pkt. gdzie: C – ilość punktów za kryterium „Cena” Cn – najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych Cb – cena badanej oferty
2) Ocena w zakresie kryterium „Termin realizacji zamówienia” będzie dokonywana na podstawie podanego w formularzu ofertowym terminu realizacji zamówienia (liczba punktów możliwych do uzyskania – 40):
Ocena przeprowadzona zostanie wg poniższego zestawienia:
- oferta, w której wskazany przez Wykonawcę termin realizacji zamówienia, wyniesie:
26 dni i mniej – otrzyma 40 pkt.
27 dni – otrzyma 30 pkt.
28 dni – otrzyma 20 pkt.
29 dni – otrzyma 10 pkt.
30 dni – otrzyma 0 pkt.
gdzie: T – ilość punktów za kryterium „Termin realizacji zamówienia”.
4) Ocena oferty:
Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów (P), stanowiących sumę
punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym
wzorem: P = C +T,
gdzie: P- liczba punktów uzyskanych przez ofertę

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz wyposażenie sal zabaw dla Miejskiego Zespołu Żłobków „Radomirek”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 3 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 39000000-2 - Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta z ocenianych ofert, która uzyska najwyższą ocenę punktową. Zamawiający będzie obliczał wartość punktową oferty (zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku) w oparciu o następujące wzory:
1) Ocena w zakresie kryterium „Cena” będzie dokonywana na podstawie ilości punktów otrzymanych przy zastosowaniu następującego wzoru (liczba punktów możliwych do uzyskania – 60). C = (Cn/Cb) × 60 pkt. gdzie: C – ilość punktów za kryterium „Cena” Cn – najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych Cb – cena badanej oferty
2) Ocena w zakresie kryterium „Termin realizacji zamówienia” będzie dokonywana na podstawie podanego w formularzu ofertowym terminu realizacji zamówienia (liczba punktów możliwych do uzyskania – 40):
Ocena przeprowadzona zostanie wg poniższego zestawienia:
- oferta, w której wskazany przez Wykonawcę termin realizacji zamówienia, wyniesie:
26 dni i mniej – otrzyma 40 pkt.
27 dni – otrzyma 30 pkt.
28 dni – otrzyma 20 pkt.
29 dni – otrzyma 10 pkt.
30 dni – otrzyma 0 pkt.
gdzie: T – ilość punktów za kryterium „Termin realizacji zamówienia”.
4) Ocena oferty:
Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów (P), stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem: P = C +T,
gdzie: P- liczba punktów uzyskanych przez ofertę

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w Rozdziale VIII SWZ – Załącznik nr 7 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Nie dotyczy

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy tj. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru (składane wraz z ofertą w przypadku osoby działającej w imieniu Wykonawcy). 2) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do
reprezentowania Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby - jeżeli umocowanie do reprezentowania nie wynika bezpośrednio z załączonych dokumentów. 3) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenie o których mowa w pkt. 1 Rozdział IX SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia. b) zobowiązani są na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 2 Rozdział IX SWZ. Podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 2 Rozdział IX SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://radomirekradom.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-14 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-12

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z przedmiotowego postępowania wyklucza się, zgodnie z treścią Rozdziału VIII SWZ, Wykonawcę w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835 ze zm.).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.