eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264, przy ul. Majewskiego 17"Ogłoszenie z dnia 2022-10-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264, przy ul. Majewskiego 17”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ochota

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015259640

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Grójecka 17a

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-021

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ochota.wzp@um.warszawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ochota.um.warszawa.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264, przy ul. Majewskiego 17”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bed35827-4311-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00377035

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00019183/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Kompleksowy nadzór inwestorski nad rezlizacją robót w ramch zadania Budowa hali sportowej przy SP 264 ul. Majewskiego 17

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.um.warszawa.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia.um.warszawa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego korespondencja elektroniczna może odbywać się za pomocą poczty elektronicznej email przy użyciu adresu: ochota.wzp@um.warszawa.pl oraz platformy zakupowej. Wymagania techniczne oraz organizacyjne oraz dotyczące zasad
rejestracji i minimalnych parametrów technicznych wymaganych od Wykonawcy opisane zostały w SWZ , w szczególności w dokumencie „Wymagania techniczne oraz zasady dotyczące korzystania z Platformy zakupowej”, stanowiącym załącznik do SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych stanowi załącznik do SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 22/2022/PAM

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 765000,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia będzie pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264, przy ul. Majewskiego 17”.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

71540000-5 - Usługi zarządzania budową

71600000-4 - Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej

71700000-5 - Usługi nadzoru i kontroli

71631300-3 - Usługi technicznego nadzoru budowlanego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy, do kwoty 100 000,00 zł netto, polegających na powtórzeniu usług podobnych do realizowanych w zamówieniu podstawowym. Udzielenie zamówienia w zakresie, o którym mowa powyżej, będzie możliwe po uzyskaniu dodatkowych środków finansowych na ten cel i przeprowadzeniu procedury właściwej dla zamówienia z wolnej ręki w zgodzie z przesłanką zawartą w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Sytuacji finansowej lub ekonomicznej w tym wymagane jest posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 1 000.000,00 zł. Zdolności technicznej lub zawodowej, w tym:
2. Dysponują lub będą dysponować co najmniej:
a) co najmniej jedną osobą, skierowaną do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w budownictwie i co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku
inspektora nadzoru budowlanego i/lub kierownika budowy/robót;
b) co najmniej jedną osobą skierowaną do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanaliza-cyjnych, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w za-kresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych, kanaliza-cyjnych oraz posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w budownictwie i co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku inspektora nadzoru budowlanego i/lub kierownika budo-wy/robót;
c) co najmniej jedną osobą, skierowaną do pełnienia funkcji inspektora nadzo-ru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych i elektrotechnicznych oraz posia-dającą co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w budownictwie i co naj-mniej 2-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku inspektora nadzoru budow-lanego i/lub kierownika budowy/ robót.
d) jedną osobą pełniącą funkcję koordynatora projektu, posiadającą doświad-czenie zawodowe w zarządzaniu budową w charakterze: kierownika (menedżera/ koordynatora) zespołu nadzoru inwestorskiego, kierownika projektu lub koordy-natora inwestora zastępczego dla minimum jednej zakończonej inwestycji pole-gającej na budowie obiektu – o wartości robót co najmniej 4 000 000 PLN.
3. posiada doświadczenie w pełnieniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego, robót wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługę pełnienia „nadzoru inwestorskiego”, „inżyniera kontraktu” lub „inwestora zastępczego” dla co najmniej dwóch zadań inwestycyjnych dot. obiektów użyteczności publicznej o warto-ści robót nie mniejszej niż 6 000 000,00 PLN każde.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, złożone według wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 do SWZ.
2. Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,
złożone według wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – sporządzony na podstawie załącznika Nr 6 do SWZ;
2. Wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz dołączeniem dowodów określających, czy te nadzory budowlane zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Wzór wykazu stanowi załącznik Nr 7 do SWZ.
3. Wymagane jest posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 1 000.000,00 zł.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy, stanowiące potwierdzenie o brak podstaw wykluczenia, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe – sporządzone na podstawie załącznika Nr 2 do SWZ.
2. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy, stanowiące potwierdzenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe,
sporządzone na podstawie załącznika Nr 3 do SWZ lub załącznika 3B w przypadku Wykonawców występujących wspólnie.
3. Dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentowania Wykonawcy
(np. pełnomocnictwo, odpis z właściwego rejestru np. Krajowego Rejestru Sądowego, informacja o wpisie do Centralnej ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, umowa spółki cywilnej itp.).
gwarancja ubezpieczeniowa).
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa:
- aktualne na dzień składania ofert oświadczenie podmiotu udostępniającego swoje zasoby, stanowiące tymczasowy dowód
potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2A do SWZ oraz
załącznik nr 3A do SWZ.
- zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z
podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
5. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, Wykonawcy zobowiązani są wraz z ofertą
złożyć:
- oświadczenie, o którym mowa w pkt 5.5 – odrębne dla każdego z Wykonawców(załącznik nr 2 do SWZ);
- oświadczenie, o którym mowa w pkt 5.5 – odrębne dla każdego z Wykonawców w zakresie, w jakim wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu wraz z informacją, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy (załącznik nr 3B do SWZ);
- pełnomocnictwo podpisane przez Wykonawców występujących wspólnie, które powinno zawierać:
a) nazwę postępowania, którego dotyczy,
b) listę Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie,
c) wskazanie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
i/lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
d) zakres pełnomocnictwa.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści umowy, wyłącznie na zasadach określonych poniżej:
1) Przedmiotu umowy , w następujących przypadkach:
a) gdy nastąpi zmiana terminu zakończenia robót budowlanych bądź opóźnienia ich wykonania, nad którymi sprawowany jest nadzór inwestorski
b) gdy wykonanie części umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy,
c) rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części umowy.
2) terminu zakończenia przedmiotu umowy – o czas trwania przeszkody w następujących przypadkach:
a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminów wskazanych w umowie będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający,
b) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
c) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania, których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
d) gdy wystąpi zmiana planowanego terminu zakończenia robót budowlanych bądź opóźnienia wykonania robót budowlanych,
e) gdy wystąpi konieczność udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację robót budowlanych,
f) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
g) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia, pod warunkiem, że działania te nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron,
h) zaistnienia po zawarciu umowy siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszej umowy rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej:
- o charakterze niezależnym od Stron,
- którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy,
- którego nie można uniknąć, ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności.
Za siłę wyższą warunkującą zmianę Umowy uważać się będzie w szczególności: okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zamowienia.um.warszawa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-12 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-10

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust 1ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.