eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Goworowo › "Zakup i dostawa produktów żywnościowych na potrzeby placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Goworowo do 31 grudnia 2022 r."Ogłoszenie z dnia 2022-10-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Zakup i dostawa produktów żywnościowych na potrzeby placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Goworowo do 31 grudnia 2022 r.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA GOWOROWO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550668203

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Ostrołęcka 21

1.5.2.) Miejscowość: Goworowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 07-440

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.7.) Numer telefonu: 29 7614066

1.5.8.) Numer faksu: 297614043

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@goworowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.goworowo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zakup i dostawa produktów żywnościowych na potrzeby placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Goworowo do 31 grudnia 2022 r.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-58f6f975-43dc-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00376989

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl, www.goworowo.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zostały określone w rozdziale IX.
Specyfikacji Warunków Zamówienia pn. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie
komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i
odbierania komunikacji elektronicznej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Określono w dziale XXXIV Specyfikacji Warunków Zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RI.271.13.2022.MR

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup i dostawa produktów żywnościowych do SP im. M. Kopernika w Goworowie w okresie do 31 grudnia 2022 r. według zapotrzebowania określonego w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria, którym zostały
przypisane odpowiednio wagi punktowe:
1) Cena – (jako cenę oferty uznaje się wartość brutto), maksymalnie 60 pkt,
2) Termin płatności – maksymalnie 40 pkt.
2. Sposób wyliczenia punktacji w poszczególnych kryteriach:
1) Cena = (najniższa zaoferowana szacunkowa wartość zamówienia / szacunkowa wartość zamówienia oferty badanej) x 60 pkt.
2) Termin płatności = (termin płatności oferty badanej / najdłuższy termin płatności spośród złożonych ofert) x 40 pkt. Długość
terminu płatności nie może być krótsza niż 7 dni i dłuższa niż 30 dni.
3) Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona do 2 miejsca po przecinku z zachowaniem zaokrągleń
matematycznych.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która po zsumowaniu uzyska łącznie największą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup i dostawa produktów żywnościowych do Przedszkola i Żłobka Samorządowego w Goworowie w okresie do 31 grudnia 2022 r. według zapotrzebowania określonego w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria, którym zostały
przypisane odpowiednio wagi punktowe:
1) Cena – (jako cenę oferty uznaje się wartość brutto), maksymalnie 60 pkt,
2) Termin płatności – maksymalnie 40 pkt.
2. Sposób wyliczenia punktacji w poszczególnych kryteriach:
1) Cena = (najniższa zaoferowana szacunkowa wartość zamówienia / szacunkowa wartość zamówienia oferty badanej) x 60 pkt.
2) Termin płatności = (termin płatności oferty badanej / najdłuższy termin płatności spośród złożonych ofert) x 40 pkt. Długość
terminu płatności nie może być krótsza niż 7 dni i dłuższa niż 30 dni.
3) Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona do 2 miejsca po przecinku z zachowaniem zaokrągleń
matematycznych.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która po zsumowaniu uzyska łącznie największą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup i dostawa produktów żywnościowych do SP w Kuninie w okresie do 31 grudnia 2022 r. według zapotrzebowania określonego w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria, którym zostały
przypisane odpowiednio wagi punktowe:
1) Cena – (jako cenę oferty uznaje się wartość brutto), maksymalnie 60 pkt,
2) Termin płatności – maksymalnie 40 pkt.
2. Sposób wyliczenia punktacji w poszczególnych kryteriach:
1) Cena = (najniższa zaoferowana szacunkowa wartość zamówienia / szacunkowa wartość zamówienia oferty badanej) x 60 pkt.
2) Termin płatności = (termin płatności oferty badanej / najdłuższy termin płatności spośród złożonych ofert) x 40 pkt. Długość
terminu płatności nie może być krótsza niż 7 dni i dłuższa niż 30 dni.
3) Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona do 2 miejsca po przecinku z zachowaniem zaokrągleń
matematycznych.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która po zsumowaniu uzyska łącznie największą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie wyznacza
szczegółowego warunku w tym zakresie,
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym
zakresie,
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku
w tym zakresie,
d) zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku
w tym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) formularz oferty (wg załącznika nr 1 do SWZ),
2) pełnomocnictwo dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo powinno być udzielone, pod rygorem
nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym; zastosowanie ma art. 58 ustawy Pzp (jeżeli dotyczy),
3) zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument służący wykazaniu udostępnienia
wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci (zgodnie z rozdziałem V pkt 1), jeżeli wykonawca
wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji
innych podmiotów (jeżeli dotyczy),
4) oświadczenia, o których mowa w dziale V pkt 2, jako własne oświadczenie Wykonawcy pod
rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym,
5) oświadczenia, o których mowa w dziale V pkt 2 dla każdego z podmiotów, na zasobach
których Wykonawca polega, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, o ile wykonawca polega
na zasobach innych podmiotów,
6) oświadczenia, o których mowa w dziale V pkt 2, dla każdego z wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Określono w rozdziale VII Specyfikacji Warunków Zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy (załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia) określają wszelkie możliwości
zmiany umowy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-12 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: miniPortal

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-12 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.