eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Oleśnica › Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych w ACC dla Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w OstrowinieOgłoszenie z dnia 2022-10-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych w ACC
dla Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Dom Pomocy Społecznej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000301351

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ostrowina 21

1.5.2.) Miejscowość: Oleśnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 56-400

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@pdps-ostrowina.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.pdps-ostrowina.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych w ACC
dla Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-65d479c9-43d2-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00376945

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00022669/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 ukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych w ACC dla Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://pdps-ostrowina.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html Dokładny adres (ścieżka dostępu) https://pdps-ostrowina.logintrade.net/zapytania_email,102285,43c56ae116052515266bd0a0ddfd12fc.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy przetargowej pod adresem
https://pdps-ostrowina.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne, które muszą spełniać urządzenia informatyczne w celu korzystania zplatformy
zakupowej opisane zostały na stronie internetowej pod
adresem:https://pdpsostrowina.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html.Dopuszczalne
przeglądarkiinternetowe:• InternetExplorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer
11,• GoogleChrome 31• MozillaFirefox 26• Opera 18Pozostałe wymagania techniczne:• dostęp do sieci
Internet•obsługa przezprzeglądarkę protokołu XMLHttpRequest - ajax• włączona obsługa JavaScript•
zalecanaszybkośćłącza internetowego powyżej 500 KB/s• zainstalowany Acrobat Reader•
zainstalowaneśrodowiskouruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub
nowszy

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zawarty w Specyfikacji Warunków Zamówienia

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/04/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Rodzaj zamówienia: dostawa.
2. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych w ACC dla Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie, zwanego dalej „olejem”, zgodnie ze specyfikacją podaną w formularzu asortymentowo - cenowym stanowiącym załącznik do SWZ.
3. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 09135100-5 – olej opałowy.
4. Dostawy oleju będą realizowane do Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie, Ostrowina 21, 56-400 Oleśnica (gm. Oleśnica).
5. Przewidywana ilość dostawy w okresie trwania umowy wynosi 170 000 litrów oleju i stanowi wielkość szacunkową.
6. Zamawiający posiada 2 zbiorniki o pojemności całkowitej 30 000 litrów każdy.
7. Dostawa oleju odbywać się będzie transportem i na koszt Wykonawcy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Zamawiający zgłosi zapotrzebowanie telefonicznie lub emailem wskazując ilość zamawianego oleju, termin i miejsce dostawy. Termin jednorazowej dostawy oleju nie może być dłuższy niż 2 dni daty otrzymania zamówienia od Zamawiającego. W przypadku, gdy termin dostawy upływa w sobotę, niedzielę, święto lub dzień wolny od pracy, dostawa winna nastąpić w pierwszym dniu przypadającym bezpośrednio po tych dniach, chyba że nastąpi pilna potrzeba dostawy, a strony zgodnie ustalą jej termin.
8. Wykonawca będzie dostarczał olej autocysterną wyposażoną w urządzenie dystrybucyjne – instalację pomiarową do paliw płynnych. Autocysterna powinna posiadać aktualne na dzień dostawy świadectwo legalizacji/certyfikacji urządzeń dystrybucyjnych w autocysternie.
9. Dostarczona przez Wykonawcę zamówiona ilość oleju winna być zgodna ze wskazaniami zalegalizowanego licznika urządzenia dystrybucyjnego w autocysternie, potwierdzona stosownym dokumentem dostawy i podpisana przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. Dostarczony olej winien spełniać wymogi określone w SWZ.
10. Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego odmówi przyjęcia oleju w przypadku, gdy zostanie stwierdzone, że dostarczony olej nie posiada aktualnego certyfikatu jakości potwierdzającego jego parametry.
11. Dostarczony olej powinien spełniać wymagania Polskiej Normy PN-C-96024 oraz posiadać świadectwo jakości wydane przez podmiot uprawniony do kontroli jakości, potwierdzające parametry:
Gęstość w temperaturze 15 st. C Max. 860 kg/m3
Wartość opałowa Min. 42,60 MJ/kg
Temperatura zapłonu Min. 56 st. C
Temperatura płynięcia Max. -20 st. C
Zawartość siarki Max 0,10%
Zawartość wody Max. 200 mg/kg
Zawartość zanieczyszczeń stałych Max. 24 mg/kg
Pozostałość po skoksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej Max. 0,30%
Pozostałość po spopieleniu Max. 0,01%
12. Podstawę do wystawienia faktury za dostawę danej partii towaru stanowić będzie dokument dostawy, podpisany bez zastrzeżeń przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.
13. Zamawiający informuje, że rozliczenie odbywać się będzie w temperaturze referencyjnej +15 stopni C, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (zgodnie z regulacjami ustawy o podatku akcyzowym).
14. Jednorazowa minimalna ilość dostarczanego paliwa powinna być wyższa niż 7000 l. Suma pojemności zbiorników magazynowych na paliwo wynosi 60 000 l. (2 x 30 000 l.)
15. Reklamacje dotyczące stwierdzonych nieprawidłowości i wad załatwiane będą z należytą starannością, rozumianą jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem zamówienia.
16. Zamawiający szacuje, że w okresie trwania umowy Wykonawca będzie świadczyć przedmiotowe dostawy w ilości maksymalne określonej w SWZ przez Zamawiającego. Określone ilości są ilościami szacunkowymi i służą do wyliczenia ceny oferty i porównania złożonych ofert. Ilość oleju została określona szacunkowo i nie wiąże Zamawiającego a jego zakup będzie realizowany wg bieżących potrzeb - maksymalnie do wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel.
17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilościowego przedmiotu umowy. Zamawiający zamierza zlecić do wykonania co najmniej 60% maksymalnej wartości umowy określonej w § 2 ust. 1 umowy. Z tytułu niewykorzystania maksymalnej wartości umowy wskazanej w § 2 ust. 1 umowy w pełnej wysokości Wykonawcy nie przysługują od Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09135100-5 - Olej opałowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na zasadach określonych w rozdz. VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego poniżej warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony jeżeli Wykonawca posiada koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami, o której mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne.
Uwaga:
Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa powyżej, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie dysponowania potencjałem technicznym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (konsorcjum). W
takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem.2. Warunek
dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o
którym mowa rozdz. VIII SWZ, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej
działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy, do których realizacji te
uprawnienia są wymagane. W takim przypadku, wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy
wykonają poszczególni wykonawcy.3.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
Wykonawców oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu oraz
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa odrębnie i podpisuje każdy
spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenie to
potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu. 4. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w
sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-13 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy zamieszczonej pod adresem: https://pdps-ostrowina.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-13 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1.Wykonawca dołącza do oferty:
1) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu
2) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)
3) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodne z art.
117 ust. 4 ustawy Pzp (na formularzu oferty) – jeżeli dotyczy
4) Formularz ofertowy oraz formularz asortymentowo - cenowy (załączniki do SWZ)
5) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy)
2.Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, wobec którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.