eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rybnik › Dostawy paliwa oraz środka przeznaczonego do redukcji ilości szkodliwych substancji zawartych w spalinachOgłoszenie z dnia 2022-10-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawy paliwa oraz środka przeznaczonego do redukcji ilości szkodliwych substancji zawartych w spalinach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 3 W RYBNIKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 272780323

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Energetyków 46

1.5.2.) Miejscowość: Rybnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-200

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@szpital.rybnik.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.rybnik.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawy paliwa oraz środka przeznaczonego do redukcji ilości szkodliwych substancji zawartych w spalinach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bbfb0def-4315-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00376935

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00083868/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.21 Dostawy paliwa oraz środka przeznaczonego do redukcji ilości szkodliwych substancji zawartych w spalinach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.szpital.rybnik.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.szpital.rybnik.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w rozdziale XIII oraz VII SWZ, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami może się odbywać wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz.U. z 2020 r. poz. 344), tj:
1) poprzez Platformę zakupową, która dostępna jest pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.rybnik
2) w sytuacjach awaryjnych (np. w przypadku braku działania Platformy zakupowej) zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej z adresu e-mail: zp@szpital.rybnik.pl
2. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania: DZPZ-651-TP/100-2022.AP
3. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Sekretarz Komisji Przetargowej Aneta Pietrzyk: zp@szpital.rybnik.pl
4. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w Rozdziale IV specyfikacji warunków zamówienia składane są przez wykonawcę za pośrednictwem Platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.rybnik
5. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z aktualnymi wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”
a) Zamawiający informuje, że:
- administratorem danych osobowych jest SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46,
44-200 Rybnik;
- inspektorem ochrony danych osobowych w SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku jest Inspektor Danych Osobowych, kontakt: iodo@szpital.rybnik.pl;
- dane osobowe osoby, której dane dotyczą, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązków związanych z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym;
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy pzp.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
osoby/podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 Ustawy pzp i/lub zewnętrzna kancelaria prawna, i/lub operator pocztowy w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041, 2320 z późn. zmianami), i/lub posłaniec (kurier) dostarczający korespondencję na zasadach określonych w art. 65 ust. 2, 401 ust. 1, 508 ust. 2 Ustawy pzp.
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone do przetwarzania zewnętrznemu podmiotowi dostarczającemu (realizującemu) usługi teleinformatyczne i/lub narzędzia/urządzenia komunikacji elektronicznej.
- Administrator przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia (w sposób gwarantujący jego nienaruszalność). Jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, Administrator przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami przez cały okres
obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Administrator przechowuje dokumentację konkursu przez okres 4 lat od dnia ustalenia wyników konkursu w postaci, w jakiej została ona sporządzona lub przekazana, w sposób gwarantujący jej nienaruszalność i możliwość odczytania zgodnie z Ustawą pzp (art. 78 ust. 1 i ust. 4, art. 358 ust. 1).
- Zebrane od Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym.
- Ma Pani/Pan prawo do:
żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby;
żądania od Administratora sprostowania danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby;
żądania od Administratora usunięcia danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby.
Zakres każdego z powyższych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów RODO oraz Ustawy pzp. Z powyższych praw może Pan/Pani skorzystać składając wniosek u Administratora.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
- Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
- W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
- Jednocześnie Administrator przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane mogą zostać przekazane Administratorowi w związku z prowadzonym postępowaniem i które Administrator pośrednio pozyska od kontrahenta biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz następnie w celu zawarcia i realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego. Konsekwencją nie podania danych jest brak
możliwości udziału w postępowaniu oraz zawarcia i realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZPZ-651-TP/100-2022.AP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Paliwo, wodny roztwór mocznika 32,5%

4.2.6.) Główny kod CPV: 09134100-8 - Olej napędowy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09132100-4 - Benzyna bezołowiowa

24957000-7 - Dodatki chemiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu.
1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się kryterium: Ceny
1) Kryterium Ceny będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto podanej przez Wykonawcę w ofercie. Cenę w ofercie należy podać wyłącznie w PLN. Podstawą do określenia ceny jest pełen zakres zamówienia określony w SWZ wraz z załącznikami.
2) Wartość brutto ma uwzględniać wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia zgodnej z warunkami wynikającymi z SWZ wraz z załącznikami.
3) Wartość brutto należy obliczyć oraz podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta nie podlegająca odrzuceniu z najniższą ceną (brutto). Oferty zostaną sklasyfikowane wg kolejności zaoferowanej ceny (brutto) od najniższej (najkorzystniejsza) do najwyższej.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ilość punktów sprzedaży (stacji paliw) na terenie woj. śląskiego

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Stały opust cenowy od ceny 1L oleju napędowego

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

3. Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego spośród warunków, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp :
3.1 Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
3.2 Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, iż posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami płynnymi zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 06.03.2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 z późn. zm.) oraz art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r., poz. 162 z późn. zm.).
3.3 Sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
3.4 Zdolność techniczna lub zawodowa:
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 3.2. aktualna koncesja, na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami płynnymi zgodni z art. 37 ustawy z dnia 06.03.2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 z późn. zm.) oraz art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r., poz. 162 z późn. zm.).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Do oferty Wyk musi doł:
1.1 akt na dzień składania ofert: „ośw Wyk o braku podst wykl z post, wg wzoru stanowiącego zał nr 3 do SWZ.
Ośw stanowi dowód potw brak podst wykl na dz składania of. Ośw składa się, pod rygorem nieważności, w formie el (w post el opatrzonej kwal podp el) lub w postaci el opatrzonej podp zaufanym lub pod os.
1.1.1 Wyk, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, winien załączyć dowód potw, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami innych podmiotów, który stanowi w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wyk niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podm środek dowodowy potw, że wykonawca realizując zamówienia, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, wg wzoru stanowiącego zał nr 3A do SWZ.
1) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podm udostępniającymi zasoby gwarantuje rzecz dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
a)zakres dostępnych wykonawcy zasobów podm udost zasoby;
b)sposób i okres udost wyk i wykorzystania przez niego zasobów podm udost te zasoby przy wykonywaniu zam; czy i w jakim zakresie podm udost zasoby, na zdolnościach którego wyk polega w odniesieniu do war udziału w post dot wykształcenia, kwalifikacji zaw lub dośw, zrealizuje usł, których wskazane zdolności dotyczą. w celu wyk braku istnienia wobec nich podstaw wykl oraz spełniania, w zakr, w jakim powołuje się na ich zasoby, war udziału w postępowaniu składa także ośw o niepodleganiu wykl i spełnianiu war udz w post dot tych podm
1.2 w celu potw, że os działająca w imieniu wyk jest umocowana do jego reprezentowania, zam wymaga od wyk złożenia odpisu lub informacji z KRS, CEiDG lub innego rejestru. Wyk nie jest zobowiązany do złożenia ww dok, jeżeli zam może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wyk wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów (stosowne ośw znajduje się w treści oferty – zał nr 1 do SWZ) Jeżeli w imieniu wyk działa os, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dok, o których mowa wyżej, zam wymaga od wyk złożenia oprócz dokumentu określonego w zdaniu 1 powyżej, pełnomocnictwa lub innego dokumentu potw umocowanie do reprezentowania Wyk. Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci el i opatruje kwal podpisem el, podpisem zaufanym lub podpisem os. W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało wystawione w post pap i opatrzone własnoręcznym podp, przekazuje się cyf odwzorowanie tego dok, opatrzone kwal podpisem el, podp zaufanym lub podp os, poświadczającym zgodność cyfrowego odwz z dok w postaci pap. Pośw zgodności cyfrowego odwz z pełnomocnictwem w pos pap, może dokonać mocodawca (os wystawiające pełnomocnictwo) lub notariusz. Powyższe dotyczy również os działającej w imieniu Wyk wsp ubiegających się o udz zam publ.
3.Na wezw zam wyk musi przedłożyć:
3.1.ośw wyk, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej gr kap w rozumieniu ust z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konk i kons (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), z innym wyk, który złożył odrębną of, of częściową lub wniosek o dop do udz w post, albo ośw o przyn do tej samej gr kap wraz z dok lub inf potw przyg of, of częściowej lub wniosku o dop do udz w post niezależnie od innego wyk należącego do tej samej gr kap– zał nr 4 do SWZ). Ośw stanowi dowód potw brak podst wykl. Ośw składa się, pod rygorem nieważności, w formie el (w postaci el opatrzonej kwal podp el) lub w postaci el opatrzonej pod zaufanym lub pod os. W przyp złożenia do niniejszego post jednej of Zam odstąpi od wzywania wyk do złożenia ww dokumentu.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający wymaga od wykonawcy złożenia odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o
których mowa w zdaniu 1, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów (stosowne oświadczenie znajduje się w treści oferty
– załącznik nr 1 do SWZ) Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w zadaniu 1 powyżej, zamawiający wymaga od wykonawcy złożenia oprócz dokumentu określonego w zdaniu 1 powyżej, pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym
zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej, może dokonać mocodawca (osoba/osoby wystawiające
pełnomocnictwo) lub notariusz. Powyższe dotyczy również osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/ pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika
z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki
wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
Uwaga: Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie
(przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy (załącznik nr 3 do SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ
podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza, iż: Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany zostały uwzględnione do projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 2 do specyfikacji warunków zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.rybnik

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-14 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-01

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje prawo wniesienia środków ochrony prawnej, określonych w przepisach działu IX Ustawy.
2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji warunków
zamówienia środki ochrony prawnej, przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
3. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu IX Ustawy.
4. Dla uzyskania ważności oferta musi zawierać wypełnione, podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy formularze:
1) Formularz oferty – załącznik nr 1 do SWZ,
2) Formularz cenowy – załącznik nr 1.1 do SWZ,
3) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – załącznik nr 3 do SWZ,
4) Oświadczenie Podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – załącznik nr 3A do SWZ,
5) Ogólne warunki handlowe używania kart flotowych (paliwowych) oraz wskaz stacji paliw – druk własny Wykonawcy,
6) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej, może dokonać mocodawca (osoba/osoby wystawiające pełnomocnictwo) lub notariusz.
oraz
Zgodnie z zapisami rozdziału VII ust. 1 pkt 2) niniejszej SWZ - Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzającego, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w zdaniu 1 powyżej, zamawiający oprócz dokumentu o którym mowa w zdaniu 1 powyżej wymaga od Wykonawcy złożenia pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
Powyższe zapisy dotyczą również osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.