eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Organizacja szkolenia stacjonarnego "Budowa sieci VHCN w technice PON" wraz z zapewnieniem materiałów szkoleniowych oraz obsługi szkolenia.Ogłoszenie z dnia 2022-10-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Organizacja szkolenia stacjonarnego „Budowa sieci VHCN w technice PON” wraz z zapewnieniem materiałów szkoleniowych oraz obsługi szkolenia.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Urząd Komunikacji Elektronicznej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 017510794

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Giełdowa 7/9

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-211

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@uke.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.uke.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Łączność

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Organizacja szkolenia stacjonarnego „Budowa sieci VHCN w technice PON” wraz z zapewnieniem materiałów szkoleniowych oraz obsługi szkolenia.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cf3a68e2-4311-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00376524

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00102531/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.31 Szkolenie: Budowa sieci VHCN w technice PON

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

„Finansowanie zaplecza technicznego i szkoleniowego dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej w 2022r.” w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, projekt nr POPC.04.01.01-00-0061/22 .

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-cf3a68e2-4311-11ed-8832-4e4740e186ac

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym
składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie
dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp,
odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji
elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie drogą elektroniczną przy użyciu:
a) Platformy e-zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/pl/
b) poczty elektronicznej pod adresem e-mail: zamowienia.publiczne@uke.gov.pl
Wszelkie dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem zamieszczane
będą na stronie Zamawiającego tj. https://bip.uke.gov.pl/zamowienia-publiczne/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca biorący udział w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na e-zamowieniach. Wykonawca posiadający konto na ezamówieniach
ma dostęp do zakładek Formularze do komunikacji oraz zakładki oferty/wnioski.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcjach interaktywnych zamieszczonych na ezamówieniach.
3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty)
odbywać się będzie elektronicznie za pośrednictwem dedykowanych formularzy dostępnych na e-zamówieniach lub za pomocą
poczty elektronicznej, e-mail: zamowienia.publiczne@uke.gov.pl . Korespondencja przesłana za pomocą tych formularzy i poczty
elektronicznej nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i
Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP).
4. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być
zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów W sprawie sposobu sporządzania i przekazywania
informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
5. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, wskazanych w SWZ.
6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieotrzymania przez Wykonawcę informacji związanych z prowadzonym
postępowaniem w przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie np. błędnego adresu poczty elektronicznej.
7. Wykonawca może w formie elektronicznej zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający
niezwłocznie udzieli wyjaśnień jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o
wyjaśnienie treści SWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert i
nie dotyczy udzielonych wyjaśnień.
8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania ww. wniosków. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści
SWZ wpłynął po upływie terminu, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień
albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
9. Wnioski o wyjaśnienie treści SWZ należy przesyłać za pomocą formularza do komunikacji zamieszczonych na e-zamówieniach lub
za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowienia.publiczne@uke.gov.pl . W temacie korespondencji należy podać
numer i nazwę postępowania. Treść wniosków wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej
(https://bip.uke.gov.pl/zamowienia-publiczne/), bez ujawniania źródła wniosku.
10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert
zmodyfikować treść niniejszej SWZ.
11. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ. Zamawiający
udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BA.WZP.26.32.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja szkolenia stacjonarnego „Budowa sieci VHCN w technice PON” wraz z
zapewnieniem materiałów szkoleniowych oraz obsługi szkolenia.
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników Instytucji Specjalistycznej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (dalej
POPC). W skład zespołu wchodzą pracownicy Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej UKE).
Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy specjalistycznej ze znajomości budowy sieci VHCN w technice PON. Zdobyta
wiedza będzie wykorzystana podczas realizacji zadań, wynikających z zapisów Porozumienia Trójstronnego w sprawie
realizacji przez UKE niektórych zadań związanych z realizacją I osi priorytetowej Powszechny dostęp do szybkiego internetu
POPC na lata 2014-2020.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80533100-0 - Usługi szkolenia komputerowego

55100000-1 - Usługi hotelarskie

55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

60172000-4 - Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 58

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie trenerów wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Aspekty społeczne - zatrudnienie osób niepełnosprawnych

4.3.6.) Waga: 2

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu, tj. zdolności technicznej lub zawodowej:
1. warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli w zakresie posiadanych kwalifikacji zawodowych / wykształcenia –
Wykonawca wykaże, że w okresie realizacji zamówienia dysponuje lub będzie dysponował personelem (co najmniej po
jednej osobie w danej specjalności) zdolnym do należytego wykonania zamówienia, który posiada wymagane
wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i będzie wykonywał podczas realizacji zamówienia niżej określony
zakres czynności (role):
a) Trener z zakresu projektowania i kosztorysowania sieci - spełniający następujące wymagania:
• posiada co najmniej 5 letni staż pracy w branży telekomunikacyjnej,
• posiada co najmniej 3 letnią praktykę w zakresie projektowania i kosztorysowania sieci światłowodowych i brał udział w co
najmniej 3 (słownie: trzech) projektach budowy sieci telekomunikacyjnych w zakresie zadań polegających w szczególności
na projektowaniu i kosztorysowaniu sieci światłowodowych,
• w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składana ofert, przeprowadził co najmniej 3 (słownie: trzy) szkolenia z zakresu
obejmującego swoją tematyką projektowanie i kosztorysowanie sieci światłowodowych.
b) Trener z zakresu budowy sieci - spełniający następujące wymagania:
• posiada co najmniej 5 letni staż pracy w branży telekomunikacyjnej,
• posiada co najmniej 3 letnią praktykę w zakresie realizacji budowy sieci światłowodowych i brał udział w co najmniej 3
(słownie: trzech) projektach budowy sieci telekomunikacyjnych w zakresie zadań polegających w szczególności na realizacji
lub nadzorze realizacji budowy sieci światłowodowych;
• w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, przeprowadził co najmniej 3 (słownie: trzy) szkolenia z zakresu
obejmującego swoją tematyką budowę sieci światłowodowych.
c) Trener z zakresu administrowania i zarządzania sieciami telekomunikacyjnymi - spełniający następujące wymagania:
• posiada co najmniej 5 letni staż pracy w branży telekomunikacyjnej,
• posiada co najmniej 3 letnią praktykę w zakresie administrowania i zarządzania sieciami telekomunikacyjnymi,
• w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, przeprowadził co najmniej 3 (słownie: trzy) szkolenia z zakresu
administrowania i zarządzania sieciami telekomunikacyjnymi.
Zamawiający dopuszcza łączenie poszczególnych ww. funkcji trenerów i wymaga, aby szkolenie zostało przeprowadzone
przez min. 2 (dwóch) trenerów.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu obejmują:
1) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu obejmują:
1) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą,
który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty
częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej
grupy kapitałowej – Załącznik nr 5 do SWZ;
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej, niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w
Rozdziale 10 ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
czynności (dostawy/usługi/roboty budowlane) wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Strony przewidują możliwość zmiany Umowy w zakresie i na zasadach określonych w projekcie umowy stanowiącym
załącznik nr 6 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem https://ezamowienia.gov.pl/pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-13 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.