eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wisła › Rozbudowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w WiśleOgłoszenie z dnia 2022-10-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Wiśle

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wisła

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072182367

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac B. Hoffa 3

1.5.2.) Miejscowość: Wisła

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-460

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@um.wisla.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wisla.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Wiśle

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-aa023dbd-43ad-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00376460

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00004655/14/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.15 Rozbudowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Wiśle

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://um.wisla.pl/SWZ/2022_sala_malinka/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Składanie ofert:
https://miniportal.uzp.gov.pl/ , korespondencja: poczta elektronicznej, email przetargi@um.wisla.pl lub
dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego
przez miniPortal.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu,dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz
poczty elektronicznej –
przetargi@um.wisla.pl 2.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na
ePUAPma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku”oraz do „Formularza do komunikacji”. Ofertę, oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1
ustawy,oraz pozostałe dokumenty składane do oferty składa się, pod rygorem nieważności, w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
3.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych,elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy
ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal , dostępnym pod
adresemhttps://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz w Warunkach/ Regulaminie korzystania z elektronicznej
platformy usług administracji publicznej (ePUAP) dostępnym pod adresem
https://epuap.gov.pl/wps/portal.Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego,akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie
miniPortalu, oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego
Regulaminu. 4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych
formularzy: „Formularz złożenia, zmiany,wycofania oferty lub wniosku”i „Formularza do komunikacji”
wynosi 150
MB natomiast za pośrednictwem maila 30 MB. Pozostałe dane w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”oraz zgodnie z ustawą PZP , informuję, że:
§  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Wisła reprezentowana przez Burmistrza Miasta Wisła, z siedzibą: 43-460 Wisła, Plac Bogumiła Hoffa, tel. (33) 855 24 25 , e-mail: um@wisla.pl
§ Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować
w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: iod@um.wisla.pl  lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
§   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego RGŚ.271.36.2022.JP:
Rozbudowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Wiśle
§   odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), dalej „ustawa Pzp”;  
§   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z ustawą Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, oraz przez okres trwałości projektu;
§   obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
§   w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
§   posiada Pani/Pan:
−      na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
−      na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
−      na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 
−      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
§   nie przysługuje Pani/Panu:
−      w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
−      prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
−      na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RGŚ.271.36.2022.JP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3. Zakres prac obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz realizację robót budowlanych polegających na robotach rozbiórkowych, konstrukcyjno - budowlanych, remontowych, instalacyjnych i wykończeniowych w obiekcie oraz robót zewnętrznych, wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami opinii, uzgodnień i pozwoleń, w zakresie niezbędnym dla skutecznej realizacji zadania inwestycyjnego dla zadania polegającego na rozbudowie sali gimnastycznej wraz z zapleczem, cztery dodatkowe sale lekcyjne na poddaszu (z zapleczem sanitarnym oraz przewiązką łączącą rozbudowę z istniejącym budynkiem szkoły. Zaplecze sanitarno - magazynowe (szatnie, toalety, magazyny sprzętu sportowego) będzie obsługiwało zarówno samą salę jak i istniejące boiska zewnętrze. Nad szatniami zaplanowano pomieszczenie przeznaczone na siłownię lub salkę gimnastyki korekcyjnej wraz z szatnią i toaletą, a w poziomie poddasza (mieszczącym sale lekcyjne) zaplanowano wykonanie trybun zewnętrznych dla imprez na boisku. W ramach niniejszego postępowania wykonawca zobowiązany będzie do uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45212222-8 - Roboty budowlane związane z salami gimnastycznymi

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71540000-5 - Usługi zarządzania budową

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 16 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1.Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w wysokości do 30% wartości zamówienia podstawowego, zgodnych z przedmiotem niniejszego zamówienia:
1.1. Przez prace podobne Zamawiający rozumie roboty, których zakres jest zgodny z zakresem zamówienia podstawowego.
1.2. Szczegółowy zakres zamówienia określony zostanie w toku odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i może w szczególności dotyczyć:
1.2.1. realizacji kolejnych robót budowlanych w budynku i otoczeniu szkoły.
1.3. Zamówienia dotyczące robót wskazanych w punkcie 1.2.1 zostaną udzielone na podstawie odrębnej umowy zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę i przyjętym przez Zamawiającego kosztorysem. W zakresie nieuregulowanym w Rozdziale XXVI SWZ zamówienia podobne będą realizowane na zasadach określonych w umowie podstawowej.
1.4. Zarówno Zamawiającemu, jak i Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zawarcie umowy na roboty wskazane w pkt 1.2.1, jest to jedynie prawna możliwość zawarcia umowy z dotychczasowym Wykonawcą po wynegocjowaniu jej postanowień w toku wskazanego odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:
1. dysponują co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń mogącą pełnić funkcję kierownika budowy. Zamawiający określając wymagania w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza: uprawnienia równoważne – dla osoby, która posiada uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, uprawnienia lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie i zachowała uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie, odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz Ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
2. w przeciągu ostatnich 5 lat wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną (w systemie samej budowy lub w systemie zaprojektuj i wybuduj) polegającą na remoncie, przebudowie, budowie, odbudowie, rozbudowie, termomodernizacji itp., jednego lub kilku obiektów budowlanych (w przypadku kilku obiektów w ramach jednego zadania - umowy) za kwotę co najmniej 2.000.000,00 zł brutto. W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty, oświadczenia dotyczące tego warunku zawierają dane/informacje w innych walutach niż określono to w niniejszej SWZ, zamawiający jako średni kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia w zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ogłoszenia nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie żąda żadnych dokumentów.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: zdolność techniczna lub zawodowej w zakresie:
1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
2. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Na ofertę winno składać się: formularz Ofertowy; oświadczenie wstępne o nie podleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału (jeżeli takie zostały określone) odpowiednio oferenta, oferentów przy wspólnym składaniu oferty, podmiotu trzeciego - jeżeli dotyczy; zobowiązanie podmiotu trzeciego – jeżeli dotyczy, pełnomocnictwo lub inne dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty oraz do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą - jeżeli dotyczy, dokument z którego będzie wynikać ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 58 ustawy Pzp- jeżeli dotyczy, w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielnie zamówienia pod warunkami z art 117 ust 2 i/lub 3 – oświadczenie o którym mowa w art 117 ust 4 ustawy, wykaz części zamówienia, jeżeli wykonawca zamierza powierzyć innym podmiotom ich realizację-jeżeli dotyczy, Informację jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Postanowienia projektu umowy zapisano w załączniku SWZ-3.
2. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian w treści umowy w następującym zakresie:
2.1. zmiana terminu wykonania umowy w sytuacji wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, tj.
2.1.1. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć i jemu zapobiec (w szczególności wyjątkowe warunki atmosferyczne np. intensywne opady deszczu, opady śniegu, niska temperatura),
2.1.2. konieczność usunięcia istotnych błędów lub wprowadzenie istotnych zmian w dokumentacji projektowej, nieujawnionych przed wszczęciem postępowania,
2.1.3. konieczności wykonania przez Wykonawcę dokumentacji zamiennej,
2.1.4. konieczność wykonania robót zamiennych bądź wystąpienia robót dodatkowych, od wykonania których uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego, a ich realizacja jest niemożliwa w pierwotnym terminie umowy,
2.1.5. wstrzymanie robót przez uprawnione organy z przyczyn niewynikających z winy Wykonawcy,
2.1.6. działania podmiotów trzecich, np. przedłużanie terminów wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych, decyzji, badań, opinii, ekspertyz, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę – wówczas Strony umowy doliczą do pierwotnego terminu okres stanowiący różnicę pomiędzy terminem pierwotnym przewidzianym na ich wydania a terminem faktycznym,
2.1.7. działań osób/podmiotów trzecich uniemożliwiających, utrudniających wykonanie robót budowlanych, które to działania nie są zawinione przez którąkolwiek ze Stron umowy;
2.1.8. konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz wynikłych w trakcie realizacji umowy , których nie można było przewidzieć przed przystąpieniem do prac,
2.1.9. wyrażenia przez Zamawiającego zgody na przedłużenie terminu wykonania umowy na skutek zaistnienia okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę,
2.1.10. skomplikowanego charakter opracowania, tj. braku dokumentacji uzbrojenia terenu wszystkich mediów przebiegających pod projektowaną inwestycją,
2.1.11. w konsekwencji wystąpienia niedających się wcześniej przewidzieć istotnych odstępstw od zapisów PFU będz sporządzone dokumnetacji projketowej oraz wynikającej stąd potrzeby wykonania projektu budowlanego zamiennego oraz konieczności uzyskania – zgodnie z przepisami Prawa budowlanego - zmiany decyzji pozwolenia na budowę w tym zakresie,
2.1.12. uzasadnionej potrzeby wykonywania prac projektowych, robót budowlanych lub montażu instalacji bądź urządzeń budowlanych nieobjętych zamówieniem podstawowym, których realizacja okaże się zasadna z punktu widzenia celu umowy
2.1.13. konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach/uzgodnieniach/wytycznych/wskazaniach/wymaganiach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną (między innymi gestorzy sieci),
2.1.14. wstrzymania lub zawieszenia robót na wniosek Zamawiajacego.
2.1.15. wstrzymania bądź ograniczenia robót w przypadku konieczności utrzymania przejezdności i przejscia dla budynków sąsiednich w rejonie pracy.
2.1.16. Konieczność wprowadzenia zmian w związku z sytuacją epidemiologiczną, (wymaga się, aby wystąpienie lub możliwość wystąpienia wpływu epidemii COVID-19 na wykonanie umowy było udowodnione, strona powołująca się na tę okoliczność musi przedstawić oświadczenia i dokumenty to potwierdzające) a w szczególności:
2.1.16.a) nieobecność pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji umowy,...... pozostałe zapisy w Rozdziale XXXV SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-27 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/+e-puap

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-27 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-25

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1) Obligatoryjne podstawy wykluczenia na podstawie art 108 ust 1 ustawy PZP oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).
2)Termin realizacji zamówienia do 16 miesięcy od daty podpisania umowy ( z uwzględnieniem terminów pośrednich wskazanych w projekcie umowy)

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.