eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Legnica › POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PODSTAWOWYM Z MOŻLIWOŚCIĄ NEGOCJACJI NA DOSTAWY PIECZYWA W TYM PIECZYWA PÓŁCUKIERNICZEGOOgłoszenie z dnia 2022-10-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PODSTAWOWYM Z MOŻLIWOŚCIĄ NEGOCJACJI NA DOSTAWY PIECZYWA W TYM PIECZYWA PÓŁCUKIERNICZEGO

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390999441

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Iwaszkiewicza 5

1.5.2.) Miejscowość: Legnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-220

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam.publiczne@szpital.legnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.legnica.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_legnica

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PODSTAWOWYM Z MOŻLIWOŚCIĄ NEGOCJACJI NA DOSTAWY PIECZYWA W TYM PIECZYWA PÓŁCUKIERNICZEGO

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fcd28b50-3b37-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00376367

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00060518/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

2.2.22 Artykuły żywnościowe

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00362576/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WSzSL/FZ-76/22

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa różnego rodzaju pieczywa – opisanego w Załączniku 2A do SWZ, stano-wiącym jednocześnie formularz asortymentowo-cenowy.
2. Warunki dotyczące wykonywania zamówienia określone zostały również w projekcie umowy w Rozdziale VII SWZ.
3. Zamawiający określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych ele-mentów składających się na przedmiot zamówienia – w związku z tym ustanawia cenę oferty jedynym kryterium oceny ofert.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15810000-9 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) art. 255 pkt.5) tj. „jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia” Zamawiający odrzucił ofertę złożoną przez Firmę Pasol-Paco Sp. z o.o. 58-100 Świdnica, ul. Husarska 3.
Uzasadnienie :Oferta złożona przez ww. Wykonawcę za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej nie zawierała druku oferty stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.